NORME METODOLOGICE din 17 ianuarie 2005privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 23 martie 2005   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 59 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, prezentele norme metodologice reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual.  +  Articolul 2 (1) Tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare se stabilesc astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, a sistemelor de irigaţii sau de desecare şi drenaj şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau de combatere a eroziunii solului în vederea protejării intereselor tuturor beneficiarilor, să prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să promoveze protecţia mediului în conformitate cu standardele de mediu. (2) Principiile care stau la baza modului de stabilire a structurii şi a calcului tarifelor pentru irigaţii sunt următoarele: a) reflectarea cheltuielilor efective realizate de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţia, sau de alţi furnizori de apă pentru irigaţii pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii de irigaţii; b) calcularea tarifelor pentru serviciile de irigaţii pe baza datelor şi a parametrilor de funcţionare specifici fiecărei amenajări de irigaţii şi fiecărei trepte de pompare din cadrul acestor amenajări, precum şi fiecărui canal de distribuţie prin care se livrează apă pentru irigaţii la punctele de livrare a apei pentru irigaţii; c) luarea în considerare, la calculul tarifelor pentru serviciile de irigaţii, numai a cheltuielilor estimate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile elementelor de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii, prevăzute în contractele de prestări de servicii în vigoare, şi numai în măsura în care aceste cheltuieli sunt efectuate pentru asigurarea unei funcţionări sigure a infrastructurii şi au fost însuşite de reprezentanţii beneficiarilor constituiţi în consilii de unitate de administrare; d) distribuirea cheltuielilor, indiferent de natura lor, necesar a fi efectuate pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile infrastructurii comune, care deserveşte mai multe puncte de livrare a apei pentru irigaţii, pe aceste puncte de livrare, proporţional cu suprafaţa contractată pentru cheltuielile de întreţinere şi reparaţii şi cu volumul de apă livrat pentru cheltuielile de exploatare; e) includerea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii şi a celor de exploatare necesar a fi efectuate, exclusiv pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile unui punct de livrare a apei pentru irigaţii, numai în tarifele aferente acelui punct de livrare.  +  Articolul 3Termenii folosiţi au înţelesul atribuit în sensul Legii nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, sau cel prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Tarifele pentru serviciile de irigaţii  +  Secţiunea 1 Structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 4Tariful anual, tariful de livrare a apei pentru irigaţii şi tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere cuprind în structura lor toate cheltuielile necesare prestării serviciilor de irigaţii, specifice fiecăruia dintre aceste tarife, după cum urmează: a) tariful anual include cheltuielile estimate de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Administraţiei, începând de la sursă sau priză şi până la punctele de livrare a apei pentru irigaţii. Tariful anual nu cuprinde cheltuielile Administraţiei cu salarizarea personalului şi cele administrative de funcţionare a sediului sucursalei care răspunde de gestionarea amenajării de irigaţii şi a sediului central. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful anual se adaugă şi costul serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; b) tariful de livrare a apei pentru irigaţii include costul serviciului de prelevare a apei din sursă şi costurile de transport al apei pentru irigaţii de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin intermediul infrastructurii principale de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei. Costurile de transport cuprind cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei şi, în funcţie de ponderea activităţilor de irigaţii în cadrul tuturor activităţilor de îmbunătăţiri funciare desfăşurate de fiecare sucursală, cel mult 50% din cheltuielile cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant prin infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii, până la transmiterea acesteia la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii se adaugă şi costul serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii; c) tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere include cheltuielile prevăzute la lit. b), cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la lit. a), precum şi cele administrative şi orice alte cheltuieli suplimentare necesare livrării apei prin punctul de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul sezonier.  +  Articolul 5Tarifele pentru serviciile de irigaţii au următoarea structură generală: a) cheltuielile directe ale Administraţiei; b) cheltuielile indirecte, compuse din regia unităţilor de administrare şi, după caz, din regia sucursalelor teritoriale şi a sediului central al Administraţiei; c) profitul Administraţiei; d) cheltuielile de executare a lucrărilor de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, precum şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii contractate cu terţii furnizori.  +  Articolul 6 (1) Tariful anual va acoperi costurile estimate de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi domeniul privat al statului, aflate în administrarea Administraţiei. (2) Lucrările de întreţinere şi de reparaţii se contractează cu terţii furnizori pe fiecare element de infrastructură aflat în administrarea Administraţiei. Stabilirea volumului de lucrări de întreţinere şi de reparaţii se face pe bază de antemăsurători. (3) Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza cărora se întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare element de infrastructură este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (4) Devizele de lucrări se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare. Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu se regăsesc în indicatoarele de norme de deviz în vigoare se întocmesc norme specifice activităţilor de îmbunătăţiri funciare de către unităţile de administrare, care se avizează de sucursalele teritoriale şi se aprobă de Consiliul de administraţie al Administraţiei. (5) Structura tarifului anual pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, este cea prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Detalierea structurii cheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii, menţionată la rândul C din anexa nr. 3, este prevăzută în anexa nr. 3a). În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant, la tariful anual se adaugă valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii ce se execută de terţii prestatori, a cărui structură este prezentată în anexa nr. 3b).  +  Articolul 7 (1) Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul apei, costurile de transport al apei de la sursă sau priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii prin intermediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Administraţiei. Costurile de transport includ cheltuielile administrative şi cele cu energia electrică şi termică pentru pomparea apei şi cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediilor sucursalelor, precum şi alte asemenea cheltuieli. Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde costurile de întreţinere şi reparaţii care se acoperă din tariful anual. (2) Structura tarifului de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, este prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant, la tariful de livrare a apei pentru irigaţii se adaugă valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, realizată cu terţii prestatori, a cărui structură se prezintă în anexa nr. 4 a).  +  Articolul 8Tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere reprezintă valoarea serviciului de prelevare a apei din sursă, de pompare, de transport şi de distribuţie la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prin infrastructura principală de irigaţii, la care se adaugă cheltuielile de întreţinere şi reparaţii similare celor prevăzute la art. 4 lit. a) şi, după caz, în cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant, costul serviciilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, precum şi valoarea aferentă cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură. Structura tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere este prevăzută în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.  +  Secţiunea a 2-a Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de irigaţii  +  Articolul 9 (1) Tariful anual şi tariful de livrare a apei pentru irigaţii se calculează cu respectarea regulilor stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004. (2) Tariful stabilit potrivit contractelor sezoniere se calculează conform regulilor instituite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 10 (1) Metodologia de calcul al tarifului anual şi modul de repartizare a cheltuielilor pe punctele de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în contractele multianuale, sunt prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. (2) Tariful anual se calculează prin parcurgerea următoarelor etape: a) se determină necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru fiecare dintre elementele de infrastructură care deservesc punctele de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale; b) se stabileşte, pe bază de antemăsurători, volumul de lucrări de întreţinere şi reparaţii în funcţie de suprafeţele contractate deservite de fiecare element de infrastructură menţionat la lit. a); c) se estimează costurile totale de întreţinere şi reparaţii pe fiecare element de infrastructură, corespunzător volumului de lucrări stabilit conform lit. b); d) se centralizează suprafaţa de teren cuprinsă în contractele multianuale, exprimată în hectare, care este deservită de fiecare dintre elementele de infrastructură menţionate la lit. a); e) se calculează costurile unitare de întreţinere şi reparaţii, exprimate în mii lei la hectar, care intră în compunerea tarifelor pentru diferitele puncte de livrare a apei pentru irigaţii, prin împărţirea valorilor obţinute potrivit lit. c) la suprafaţa de teren deservită de fiecare element de infrastructură stabilită conform lit. d), care se repartizează pe suprafeţele contractate, deservite de punctele de livrare a apei pentru irigaţii cuprinse în contractele multianuale şi deservite de acel element de infrastructură; f) se calculează valoarea tarifului anual pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, exprimat în mii lei la hectar, prin însumarea costurilor unitare, determinate conform lit. e), aferente fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual, conform relaţiei de calcul:i=n i=nT(Aijk) = t(Priza) + t(SPA) + Σ t(CAi) + Σ t(SRPi) - 1 + t(Cdij),i=0 i=1în care:T(Aijk) - tariful anual pentru punctul de livrare a apei pentru irigaţii k situat pe treapta de pompare i şi pe canalul de distribuţie j, exprimat în lei/ha contractat;t(Priza) - cota parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale prizei, exprimată în lei/ha contractat;t(SPA) - cota parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de pompare de alimentare, exprimată în lei/ha contractat;t(CAi) - cota parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale tronsonului canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha contractat;t(SRPi-1) - cota parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de repompare care alimentează tronsonul canalului de aducţiune situat pe treapta de pompare i, exprimată în lei/ha contractat;t(CDij) - cota parte aferentă cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale canalului de distribuţie j situat pe treapta de pompare i, pe care este situat punctul de livrare a apei pentru irigaţii, exprimată în lei/ha contractat;n - numărul treptelor de pompare din cadrul amenajării de irigaţii. (3) În cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face până la hidrant, valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii se calculează conform relaţiei de calcul:V(Sijk) = T(Aijk) + VPL(ijk),în care:V(Sijk) - valoarea totală a serviciilor de întreţinere şi reparaţii, exprimată în lei/ha contractat.VPL(ijk) - valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant, exprimată în lei/ha contractat.  +  Articolul 11Tariful de livrare a apei pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractele multianuale se calculează conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, cu parcurgerea următoarelor etape: a) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de transport de la priza cu alimentare gravitaţională până la prima staţie de pompare de bază/alimentare, pe baza costului serviciului de prelevare a apei din sursă, a randamentului de transport al canalului, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor cu personalul necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de transport; b) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, alimentate de canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare dintre staţia de pompare de bază/alimentare şi prima staţie de repompare, pe baza costului de livrare a apei determinat la lit. a), a randamentului de transport al canalului de aducţiune, a costului energiei electrice şi puterii electrice necesare pompării apei, a altor cheltuieli materiale şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de aducţiune; c) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii situate pe următoarele trepte de pompare, alimentate direct din canalele de aducţiune situate între două staţii de repompare sau după ultima staţie de repompare, pe baza aceloraşi elemente de cost şi randamente de transport ca cele prevăzute la lit. b), adaptate corespunzător. Pentru fiecare treaptă de pompare costul de prelevare a apei este egal cu costul de livrare a apei calculat pentru canalul de aducţiune situat pe treapta de pompare anterioară; d) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport sau de aducţiune situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare în reţeaua de canale de transport şi aducţiune, obţinută pe fiecare treaptă de pompare conform metodologiei prevăzute la lit. a)-c), a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului aferente costului de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate direct din canalele de transport şi aducţiune situate pe fiecare treaptă de pompare; e) se determină costul de livrare a apei la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de fiecare canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare, pe baza cuantumului tarifului de livrare a apei la priza canalului de distribuţie, a randamentului de transport al canalului de distribuţie şi a cheltuielilor de personal necesare exploatării elementelor de infrastructură aferente acelui canal de distribuţie; f) se calculează tariful de livrare pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de canalele de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare prin adăugarea la valoarea costului de livrare a apei calculat conform lit. e), pentru canalele de distribuţie, a valorii cheltuielilor indirecte şi a profitului aferente cheltuielilor Administraţiei de exploatare a acelui canal de distribuţie.  +  Articolul 12Pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii care nu sunt în folosinţa sau în proprietatea unei organizaţii ori în folosinţa gratuită a unei federaţii şi care aparţin domeniului privat al statului, pentru care serviciul de exploatare pentru livrarea apei până la hidrant se prestează prin Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, la valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculat pentru respectivul punct de livrare a apei pentru irigaţii, se adaugă şi valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii.  +  Articolul 13 (1) Valoarea tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere se calculează astfel:T(S) = T(L) + T'(L) [(T(A) + T'(A)) x S]/V + (T''(A) x S(CS))/V(CS),în care:T(S) - valoarea tarifului stabilit potrivit contractelor sezoniere, exprimată în lei/1.000 mc;T(L) - valoarea tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculată similar cu cea pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/1.000 mc;T'(L) - valoarea serviciului de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei pentru irigaţii se face prin hidrant, exprimată în lei/1.000 mc;T(A) - valoarea tarifului anual, calculată similar cu cea pentru punctul de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractele multianuale, exprimată în lei/ha;T'(A) - valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant, exprimată în lei/ha;V - volumul de apă solicitat potrivit contractului multianual, exprimat în mii mc, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, V = 1;S - suprafaţa contractată pentru irigaţii potrivit contractului multianual, exprimată în ha, în cazul în care contractul sezonier se încheie pentru suplimentarea volumului de apă prevăzut în contractul multianual. În cazul încheierii unui contract sezonier fără încheierea prealabilă a unui contract multianual, S = 1;T''(A) - valoarea totală a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru reţeaua interioară şi hidranţii alimentaţi cu apă prin punctele de livrare a apei pentru irigaţii care nu sunt prevăzute în contractele multianuale, exprimată în lei/ha, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant;S(CS) - suprafaţa contractată pentru irigaţii potrivit contractului sezonier, exprimată în ha;V(CS) - volumul de apă solicitat potrivit contractului sezonier, exprimat în mii mc. (2) În cazul contractelor sezoniere rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este cuprinsă între 5% şi 10%. (3) Conform condiţiilor stabilite prin contractul sezonier, volumul de apă solicitat va fi de minimum o normă de udare pentru fiecare cultură, iar plata tarifului pentru volumul minim de apă solicitat se va efectua anterior livrării apei.  +  Articolul 14În cazul în care, pe parcursul executării contractului multianual sau sezonier, se înregistrează încetarea livrării apei pentru irigaţii din motive tehnice, cauze de forţă majoră sau ca urmare a efectelor unor acte normative ori a înţelegerii părţilor, Administraţia va solicita beneficiarului plata serviciului în limita cantităţii de apă livrate până la survenirea cazului de încetare a prestării acestui serviciu. Aceste înregistrări se vor cumula pe parcursul fiecărei luni calendaristice şi se vor regulariza la sfârşitul sezonului de irigaţii.  +  Capitolul III Dispoziţii procedurale  +  Articolul 15 (1) Subunităţile Administraţiei calculează, în baza prezentelor norme metodologice, valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii sau ajustarea cuantumului acestora până la data de 31 iulie a fiecărui an, pe baza parametrilor şi a datelor specifice ale amenajărilor de irigaţii pe care le administrează. (2) Consiliile de supraveghere organizate la nivelul subunităţilor Administraţiei supraveghează aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice şi concordanţa valorilor tarifelor pentru serviciile de irigaţii cu parametrii specifici fiecărei amenajări de irigaţii şi avizează cuantumul calculat al tarifelor. (3) Tarifele astfel calculate se transmit unităţii centrale a Administraţiei până la data de 10 august a fiecărui an. (4) În situaţia în care consiliul de supraveghere constată neconcordanţe care nu se pot soluţiona la nivelul subunităţilor, formulează recomandări şi observaţii asupra valorii tarifelor pe care le înaintează conducerii subunităţilor, iar, în caz de nerezolvare, Consiliului de administraţie al Administraţiei. (5) Până la data de 15 august a fiecărui an, directorul general al Administraţiei supune aprobării consiliului de administraţie valoarea tarifelor calculate şi structura tarifelor pentru serviciile de irigaţii pe care le aprobă în termen de 5 zile de la data primirii propunerii.  +  Articolul 16 (1) Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii, calculat de Administraţie pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, se publică, pe cheltuiala Administraţiei, în Monitorul Oficial al României, Parte a IV-a, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii al anului următor. (2) În cazul în care Consiliul de administraţie al Administraţiei nu aprobă tarifele pentru sezonul de irigaţii al anului următor şi astfel nu se îndeplineşte obligaţia de publicare a cuantumului tarifelor în termenul prevăzut la alin. (1), rămân valabile tarifele practicate de Administraţie pentru sezonul de irigaţii al anului curent.  +  Articolul 17 (1) Pentru sezonul de irigaţii al anului următor, Administraţia încheie cu beneficiarii contracte multianuale sau acte adiţionale de actualizare a acestor contracte, în termen de 10 zile de la publicarea sau comunicarea tarifelor, dar nu mai târziu de data de 10 septembrie a fiecărui an, după această dată suprafeţele pentru care se solicită apă pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale nemaiputându-se modifica. (2) Pentru sezonul de irigaţii al anului curent, Administraţia poate încheia contracte sezoniere cu cel puţin 15 zile înainte de data de începere a livrării apei pentru irigaţii convenită cu beneficiarii.  +  Articolul 18 (1) Beneficiarii plătesc contribuţia proprie la tariful anual fiecărui punct de livrare a apei pentru irigaţii prevăzut în contractul multianual până la data de 25 septembrie a fiecărui an. În caz contrar, pentru anul respectiv, Administraţia va putea rezilia contractul cu aceştia printr-o notificare scrisă. (2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor de punere în funcţiune a unei amenajări de irigaţii ca urmare a neplăţii integrale de către beneficiari a contribuţiilor proprii la tariful anual, Administraţia restituie beneficiarilor partea de contribuţie încasată, în termen de 10 zile de la comunicare de către Administraţie a acestei situaţii către minister.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Pentru pregătirea sezonului de irigaţii 2005 se va prevedea în contractele multianuale obligaţia beneficiarilor serviciilor de irigaţii de a achita o cotă din contribuţia proprie la tariful anual, în termen de 5 zile de la data încheierii acestor contracte. Restul contribuţiei proprii la tariful anual se va plăti până la data de 31 martie 2005.  +  Articolul 20 (1) Administraţia, prin sucursalele teritoriale, încheie cu SNIF contractele pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza volumelor de lucrări de întreţinere şi reparaţii necesare pentru fiecare element de infrastructură din cadrul amenajărilor de irigaţii şi a costurilor de întreţinere şi reparaţii estimate de Administraţie. Contractele ce urmează să se încheie de sucursale se aprobă de Consiliul de administraţie al Administraţiei. Lucrările necesare de întreţinere şi reparaţii şi volumele de lucrări determinate pentru fiecare element de infrastructură se stabilesc de subunităţile Administraţiei, cu avizul consiliilor de supraveghere sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor. (2) În cazurile în care SNIF nu are capacitate sau, pe parcursul negocierii contractului, nu se poate încadra în valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii estimată de Administraţie, contractele pentru execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii vor fi adjudecate în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 21Până la transmiterea la cerere, fără plată, a infrastructurii de irigaţii din domeniul privat al statului în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, exploatarea acestei infrastructuri se va realiza de SNIF prin încheierea de contracte de prestări de servicii cu Administraţia în condiţiile Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004.  +  Articolul 22 (1) Stabilirea anuală de către Administraţie a cuantumului tarifelor pentru serviciile pentru irigaţii se realizează pe baza indicilor specifici de creştere a preţurilor şi tarifelor, a cheltuielilor cu salariile şi a ratei inflaţiei, în situaţia în care se constată că una sau mai multe dintre principalele categorii au avut o variaţie de cost mai mare de 5% în plus sau în minus faţă de valoarea cheltuielilor cuprinse în tariful stabilit pentru anul anterior. (2) În cazul în care, pe parcursul unui sezon de irigaţii, între data stabilirii tarifelor şi momentul încasării acestora apar diferenţe semnificative ale principalelor categorii de cheltuieli, respectiv cheltuielile salariale, materiale, cu combustibilul şi energia electrică, care conduc la o variaţie de peste 5% a cuantumului total al tarifului, acesta se poate ajusta o singură dată pe parcursul unui sezon de irigaţii, până la data de 31 martie. Tarifele ajustate se aprobă de consiliul de administraţie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 23Prezentele norme metodologice se vor completa cu prevederi referitoare la modul de calcul şi plată a tarifelor de prestaţii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile, pe măsura înaintării de către beneficiari a cererilor de prestare a acestor servicii.  +  Anexa 1 la normele metodologiceDEFINIŢIIÎn sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:consiliu de supraveghere - grup de reprezentanţi ai organizaţiilor, federaţiilor, ai altor beneficiari de servicii de îmbunătăţiri funciare prestate de Administraţie şi specialişti recunoscuţi pe plan local în domeniul îmbunătăţirilor funciare, format la nivelul subunităţilor Administraţiei în vederea supravegherii concordanţei nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare cu parametrii specifici fiecărei amenajări de îmbunătăţiri funciare gestionate de fiecare dintre subunităţile Administraţiei;element de infrastructură de irigaţii - acea parte distinctă din infrastructura principală de irigaţii reprezentând priza, staţia de pompare de alimentare, staţiile de repompare, canalele de transport şi distribuţie sau tronsoane ale acestora şi construcţiile hidrotehnice aferente, precum şi acea parte din infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii reprezentând staţiile de pompare de punere sub presiune, reţeaua de conducte subterane sau canalele/jgheaburile distribuitoare de sector;infrastructura principală de irigaţii - lucrările, construcţiile, utilajele şi echipamentele care asigură prelevarea apei din sursă, pomparea, transportul şi distribuţia apei pentru irigaţii la punctele de livrare a apei pentru irigaţii;infrastructura din amenajarea interioară de irigaţii - lucrările, construcţiile, utilajele şi echipamentele care asigură prelevarea apei din canalele de aducţiune sau de distribuţie a apei, pomparea şi distribuţia apei pentru irigaţii de la punctele de livrare a apei pentru irigaţii la hidrant sau vanetă;normă de udare - volumul de apă pe unitatea de suprafaţă, care se administrează unei culturi la o singură udare;randament efectiv - randamentul luat în calcul pentru pomparea şi/sau transportul apei prin reţeaua de canale, corespunzător stării tehnice actuale a diferitelor elemente de infrastructură dintr-o amenajare sau parte de amenajare pentru irigaţii;subunitate a Administraţiei - sucursala sau o altă unitate structurală din cadrul sucursalei care desfăşoară activităţi de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau ale unui grup de amenajări de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Administraţiei, ale căror structură organizatorică, state de funcţii, sarcini şi atribuţii se stabilesc în condiţiile art. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004;suprafaţă contractată - suprafaţa de teren pentru a cărei irigare s-a încheiat un contract multianual sau sezonier cu Administraţia ori un contract de prestări de servicii de irigaţii cu un alt furnizor de apă pentru irigaţii;treaptă de pompare - suprafaţa de teren clar delimitată din cadrul unei amenajări de irigaţii, care poate fi alimentată cu apă pentru irigaţii de o staţie de pompare de alimentare sau de o staţie de repompare, şi pe care distribuirea apei către punctele de livrare a apei pentru irigaţii se realizează gravitaţional din canalele de transport, de aducţiune şi de distribuţie a apei;volum brut de apă - volumul de apă prelevat din sursă sau volumul de apă preluat dintr-un canal de transport, aducţiune şi distribuţie care cuprinde volumul net de apă care urmează a fi livrat la diferitele puncte de livrare, volumul de apă care se pierde prin infiltraţie şi evaporaţie pe parcursul transportului şi distribuţiei apei către diferitele puncte de livrare şi volumul de umplere a reţelei de canale;volum net de apă - volumul de apă care se livrează la punctele de livrare a apei pentru irigaţii şi care se preia şi se pompează prin aceste puncte.  +  Anexa 2 la normele metodologiceLISTAlucrărilor de întreţinere şi reparaţii pe baza cărorase întocmesc devizele de lucrări pentru fiecare elementde infrastructură din cadrul amenajărilor deîmbunătăţiri funciare de utilitate publică aflateîn administrarea AdministraţieiI. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a elementelor de infrastructură principală de irigaţii, cuprinse între priză şi punctul de livrare a apei pentru irigaţii - staţie de pompare de punere sub presiune, vanetă sau canal de distribuţie -, din cadrul amenajărilor de irigaţii ce se pot executa în funcţie de necesităţi
  Nr. crt. Categoria de lucrări de întreţinere şi reparaţii Cod deviz
  1. Lucrările de întreţinere şi reparaţii a prizei de apă a amenajării de irigaţii
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatarea prizei prin dragare - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoane - Reparaţii la prize apă la canale - Reparaţii la peree degradate pe canale - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţe - Reparat garduri piscicole - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR03 II 06 IR 01 IR 05 IR 08 IR 15 IR 17 IR 21 IR 40 II 05
  2. Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale canalului de transport a apei de la priză la staţia de pompare de bază
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare(SPB, SRP) şi sedii administrative. - Întreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatări canale de depuneri - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoane - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducte - Reparaţii la jgheaburi - Reparaţii la peree degradate pe canale - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropate - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţe - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR03 II 01 II 06 IR 01 IR 06 IR 08 IR 11 IR 13 IR 17 IR 19 IR 21 II 05
  3. Lucrările de întreţinere de întreţinere şi reparaţii ale staţiei de pompare de bază - fixă sau plutitoare - sau ale staţiilor de repompare
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative - Întreţinere foraje alimentare cu apă pentru irigaţii - Repararea agregatelor de pompare de bază (SPB + SRP) - Repararea conductelor de aspiraţie şi refulare (SPB + SRP), inclusiv dispozitivele de protecţie - Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din staţiile de pompare -armături, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etanşări, site, grătare (SPB + SRP) - Reparaţii la clădiri şi anexe la SPB + SRP - Repararea bazinelor de aspiraţie, refulare (SPB +SRP) - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi instalaţii electronice, automatizări - dispecerizări - comutaţie primară şi secundară, echipamente auxiliare, etc. (SPB + SRP) - Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune de (6 - 20 Kv); celule, transformatoare, linii electrice (SPB + SRP) - Măsurători şi verificările PRAM - ISCIR - AMC (SPB + SPA) - Dezafectarea pe timp de iarnă a staţiilor de pompare fixe (SPB + SPA) - Trecerea staţiilor de pompare plutitoare în regim iernatic - Reparaţii LEA şi PT din administrarea ANIF - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR03 II 02 IR 26 IR 28 IR 30 IR 23 IR 32 IR 34 IR 36 IR 38 IR 41 IR 43 IR 44 II 05
  4. Lucrări de întreţinere şi reparaţii ale canalului de aducţiune a apei de la staţia de pompare de bază la prima staţie de repompare şi de la prima staţie de repompare până ultima staţie de repompare sau la ultimul tronson al canalului de aducţiune
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare(SPB, SRP) şi sedii administrative. - Întreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatări canale de depuneri - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoane - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducte - Reparaţii la jgheaburi - Reparaţii la peree degradate pe canale - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropate - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţe - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR03 II 01 II 06 IR 01 IR 06 IR 08 IR 11 IR 13 IR 17 IR 19 IR 21 II 05
  5. Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale canalelor de distribuţie a apei de la canalul de transport şi de aducţiune
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative. - întreţinere drumuri de exploatare - Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoase - Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu - Decolmatări canale de depuneri - Reparaţii la conducte îngropate, inclusiv sifoane - Reparaţii la instalaţiile de protecţie pe reţeaua de conducte - Reparaţii la jgheaburi - Reparaţii la peree degradate pe canale - Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţea de conducte îngropate - Reparaţii construcţii hidrotehnice - stăvilare, regulatoare de nivel AVIO - AVIS, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţe - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR03 II 01 II 06 IR 01 IR 06 IR 08 IR 11 IR 13 IR 17 IR 19 IR 21 II 05
  6. Lucrări de reparaţii ale sediilor administrative
  - Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terţii la canalele de transport, aducţiune şi distribuţie, la staţiile de pompare (SPB, SRP) şi sedii administrative - Repararea centrelor administrative ale sucursalelor teritoriale , unităţilor de administrare şi formaţiilor - Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii - Reparaţia staţiilor radio şi a calculatoarelor IR03 IR25 II 05 IR45
  NOTĂ:Identificarea lucrărilor de întreţinere şi reaparaţii necesare şi determinarea volumului acestor lucrări se realizează de subunităţile Administraţiei cu avizul consiliilor de supraveghere sau, până la constituirea acestor consilii, cu avizul beneficiarilor.II. Lista lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a elementelor de infrastructură din amenajarea interioară de irigaţii, cuprinse între punctul de livrare a apei pentru irigaţii şi hidrant, canal sau jgheab de sector, ce se pot executa în funcţie de necesităţi
  Nr. crt. Categoria de lucrări de întreţinere şi reparaţii Cod deviz
  1. Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale staţiilor de pompare de punere sub presiune
  Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători la reţeaua interioară şi staţiile de pompare (SPP) Întreţinerea forajelor pentru irigaţii Repararea agregatelor de pompare de bază (SPP) Repararea conductelor de aspiraţie şi de refulare (SPP) inclusiv dispozitive de protecţie Repararea instalaţiilor hidromecanice şi auxiliare din staţiile de pompare - armături, instalaţii auxiliare, organe protecţie şi etanşări,site, grătare (SPP) Reparaţii la prize apă (SPP direct din sursă) Reparaţii la clădiri şi anexe la SPP Repararea bazinelor de aspiraţie, refulare (SPP) Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi instalaţii electronice, automatizări - dispecerizări, - comutaţie primară şi secundară, echipamente auxiliare, etc (SPP) Revizia şi repararea instalaţiilor electrice de medie tensiune (6-20 Kv), celule, transformatoare, linii electrice (SPP) Măsurători şi verificări PRAM - ISCIR - AMC (SPP) Dezafectarea pe timp de iarnă a staţiilor de pompare fixe (SPP) Repararea LEA şi PT din administrarea ANIF Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR04 II 02 IR 27 IR 29 IR 31 IR 16 IR 24 IR 33 IR 35 IR 37 IR 39 IR 42 IR 44 II 05
  2. Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale reţelei de distribuţie formată din canale/jgheaburi sau conducte îngropate distribuitoare de sector (reţea interioară)
  Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători la reţeaua interioară şi staţiile de pompare (SPP) Întreţinere foraje alimentare cu apă pentru irigaţii Distrugerea vegetaţiei acvatice, ierboase şi lemnoase Completări terasamente la canale executate în rambleu sau semirambleu Decolmatări canale de depuneri Reparaţii la conducte îngropate - PREMO, AZBO, P.V.C, metalice Reparaţii la hidranţi Reparaţii la instalaţii de protecţie pe reţeaua de conducte Reparaţii la jgheaburi Reparaţii la peree degradate pe canale Reparaţii la noduri de distribuţie - armături pe reţeaua de conducte îngropate Reparaţii la construcţii hidrotehnice - stăvilare, deversoare, goliri de fund pe canale, căderi, poduri şi podeţe Supravegherea şi recepţia lucrărilor executate cu terţii IR04 II 02 II 07 IR 02 IR 07 IR 09 IR 10 IR 12 IR 14 IR 18 IR 20 IR 22 II 05
   +  Anexa 3 la normele metodologiceSTRUCTURA TARIFULUI ANUALpentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţiiale infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/prizăpână la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, dincadrul amenajărilor de irigaţii de utilitate publică aflateîn administrarea Administraţiei
       
    Nr. crt.Total Categorii de cheltuieli [lei/ha]
    A.Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
    1.Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care lucrează la întreţinerea şi repararea infrastructurii de irigaţii de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei de irigaţii, total:
    1.1.Cheltuieli cu munca vie - total, din care:
    1.1.a)Salarii
    1.1.b)C.A.S.
    1.1.c)Şomaj
    1.1.d)C.A.S.S.
    1.1.e)Fond de risc
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    B.Cheltuieli indirecte - total
    1. Regia subunităţii, inclusiv a formaţiilor - % din total rd. A
    C.Cheltuieli cu terţi prestatori**) care execută lucrările de întreţinere şi reparaţii
    D.Profit***) = 3% x (rd. A + rd. B)
    E.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C + rd. D
  NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigaţii şi se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii conform metodologiei din anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.-------- Notă *) Cheltuielile directe ale subunităţii aferente amenajării de irigaţii se referă la: 1. cheltuieli pentru determinarea prin măsurători a volumului de lucrări ce se contractează cu terţii prestatori; 2. cheltuieli pentru supravegherea şi recepţia lucrărilor executate de terţi. Notă **) Valoarea contractului care se încheie cu terţii prestatori, stabilită conform legislaţiei în vigoare. Notă ***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei, care nu se aplică cheltuielilor pentru executarea lucrărilor contractate cu terţi.
   +  Anexa 3a) la normele metodologiceSTRUCTURAcheltuielilor cu terţii prestatori care execută lucrărilede întreţinere şi reparaţii prevăzute la rd. C din anexa nr. 3
       
    Nr. crt.Total Categorii de cheltuieli [lei]
    A.Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
    1.Cheltuieli de personal - pentru personalul care execută lucrări de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii
    1.1.Cheltuieli cu munca vie - total, din care:
    1.1.a)Salarii
    1.1.b)C.A.S.
    1.1.c)Şomaj
    1.1.d)C.A.S.S.
    1.1.e)Fond de risc
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    3.Cheltuieli cu utilajele de construcţii, de mică mecanizare şi mijloace de transport
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)
    C.Profit = 3% x (rd. A + rd. B)
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
   +  Anexa 3b) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de întreţinere şi reparaţii ale infrastructuriidin amenajarea interioară de irigaţii din cadrul amenajărilorde irigaţii de utilitate publică aflate înadministrarea Administraţiei, ce se execută de terţii prestatori
       
    Nr. crt.Total Categorii de cheltuieli [lei/ha]
    A.Cheltuieli directe - total (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)
    1.Cheltuieli de personal - pentru personalul prestatorului de servicii care execută lucrări de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, aferentă unui punct de livrare a apei pentru irigaţii (SPP + reţeaua interioară)
    1.1.Cheltuieli cu munca vie - total, din care:
    1.1.a)Salarii
    1.1.b)C.A.S.
    1.1.c)Şomaj
    1.1.d)C.A.S.S.
    1.1.e)Fond de risc
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)
    2.Cheltuieli materiale (materii prime, combustibil, energie electrică tehnologică, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar)
    3.Cheltuieli cu utilajele de construcţii, de mică mecanizare şi mijloace de transport
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii (% din total rd. A)
    C.Profit = 3% x (rd. A + rd. B)
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
  NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru un punct de livrare a apei pentru irigaţii şi se repartizează în totalitate acelui punct de livrare a apei de irigaţii, conform metodologiei din anexa nr. 5.
   +  Anexa 4 la normele metodologiceSTRUCTURAtarifului de livrare a apei pentru irigaţii prininfrastructura principală de irigaţii, de la sursă/priză până la punctulde livrare a apei pentru irigaţii, din cadrul amenajărilor deirigaţii de utilitate publică aflate în administrarea Administraţiei
       
    Nr. crt.Total Categorii de cheltuieli [lei/1.000 m3]
    A.Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
    1.Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea elementelor de infrastructură
    1.1.Cheltuieli cu munca vie - total, din care:
    1.1.a)Salarii
    1.1.b)C.A.S.
    1.1.c)Şomaj
    1.1.d)C.A.S.S.
    1.1.e)Fond de risc
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)
    2.Cheltuieli materiale
    2.a)Materii prime
      - apa pentru irigaţii
      - energia electrică de pompare
      - energia termică de pompare
    2.b)Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrică tehnologică şi obiecte de inventar)
    B.Cheltuieli indirecte - total**)
      1. Regia subunităţilor, inclusiv a formaţiilor - % din [(rd.A-rd.2.a)]
      2. Regia sediului central - % din [(rd. A - rd. 2.a)]
    C.Profit***) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
  NOTĂ:Cheltuielile se determină pentru fiecare element de infrastructură de irigaţii şi se repartizează pe fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei din anexa nr. 6------ Notă *) Cheltuielile directe ale subunităţilor aferente amenajării de irigaţii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigaţii. Notă **) Cheltuielile indirecte sunt de cel mult 50% din cele cu salarizarea personalului şi din cheltuielile administrative ale sediului central, ale sediului sucursalei, precum şi alte asemenea cheltuieli. Notă ***) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor Administraţiei.
   +  Anexa 4a) la normele metodologiceSTRUCTURAserviciului de exploatare a infrastructurii din amenajareainterioară de irigaţii, din cadrul amenajărilor de irigaţiide utilitate publică aflate în administrareaAdministraţiei, ce se execută de terţii prestatori
       
    Nr. crt.Total Categorii de cheltuieli [lei/1.000 m3]
    A.Cheltuieli directe*) - total (rd. 1 + rd. 2)
    1.Cheltuieli de personal - numai pentru personalul care realizează exploatarea infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii
    1.1.Cheltuieli cu munca vie - total, din care:
    1.1.a)Salarii
    1.1.b)C.A.S.
    1.1.c)Şomaj
    1.1.d)C.A.S.S.
    1.1.e)Fond de risc
    1.1.f)Altele, conform reglementărilor în vigoare
    1.2.Alte cheltuieli cu personalul (cazare, diurnă, transport)
    2.Cheltuieli materiale
    2.a)Materii prime
      - energia electrică de pompare
      - energia termică de pompare
    2.b)Alte cheltuieli materiale (combustibil, piese de schimb, energie electrică tehnologică, consumabile, obiecte de inventar)
    B.Cheltuieli indirecte ale prestatorului de servicii: % [(rd. A - rd. 2.a)]
    C.Profit**) = 3% x [(rd. A - rd. 2.a) + rd. B]
    D.TOTAL GENERAL = rd. A + rd. B + rd. C
  NOTĂ:1. Cheltuielile se determină pentru fiecare punct de livrare a apei pentru irigaţii, conform metodologiei din anexa nr. 6.2. Cheltuielile cu energia electrică şi termică de pompare şi cele cu energia electrică tehnologică nu se iau în calcul când alimentarea cu apă se face gravitaţional.------ Notă *) Cheltuielile directe ale prestatorului de servicii sunt cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii. Notă **) Profitul se calculează ca procent din totalul cheltuielilor directe şi indirecte efectuate pentru desfăşurarea activităţilor prestatorului de servicii.
   +  Anexa 5 la normele metodologiceMETODOLOGIA DE CALCUL AL TARIFULUI ANUAL ŞIMODUL DE REPARTIZARE A CHELTUIELILORpe punctele de livrare a apei pentru irigaţii,cuprinse în contractele multianuale, din amenajărilede irigaţii de utilitate publică aflate în administrarea Administraţiei
                           
    Nr. crt.Elementul de infrastructurăVolumul de lucrări de întreţinere şi reparaţiiCosturi totale de întreţinere şi reparaţii [mil. lei]Suprafaţa de teren cuprinsă în contractele multianuale [ha]Costuri unitare de întreţinere şi reparaţii [mii lei/ha]Repartizarea costurilor unitare de întreţinere şi reparaţii pe puncte de livrare [mii lei/ha]
    treapta 0treapta Itreapta IItreapta III....treapta n
    012345=1.000x3/467891011
    1PrizaV1AXaaaaa....a
      CA1) luncăV2BXbbbbb....b
      CD2) treapta 0V3CScd3)cc          
    2SPA4)V4DYd   ddd....d
      CA treapta IV5EYe   eee....e
      CD treapta IV6FScdf   f        
    3SRP5) 1V7GZg     gg....g
      CA treapta IIV8HZh     hh....h
      CD treapta IIV9IScdi     iI   i
    4SRP 2V10JWj       j....j
      CA treapta IIIV11KWk       k....k
      CD treapta IIIV12LScdl       l....l
      ...............            
    N+1SRP n-1V(X)PScdp           p
      CA treapta nV(Y)QScdq           q
      CD treapta nV(Z)R6)Scdr           r
    Tariful anual la punctul de livrare     T(A0)T(A1)T(A2)T(A3)....T(An)7)
    Valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii în amenajarea interioară VPL(m)8)TSPL(m)mmmmm   m
    Valoarea totală a serviciului de întreţinere şi reparaţii V(Sij)9)       T(A0)+mT(A1)+mT(A2)+mT(A3)+m....T(An)+m
  -------- 1) Canal de aducţiune. 2) Canale de distribuţie, situate pe o anumită treaptă de pompare, la care determinarea şi/sau calcularea volumului de lucrări, a costului estimat al acestor lucrări şi a costurilor unitare care se repartizează pe punctele de livrare alimentate de acel canal, se realizează pentru fiecare canal de distribuţie în parte. 3) Suprafaţa cuprinsă în contractele multianuale deservită fiecare canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare. 4) Staţie de pompare de alimentare. 5) Staţie de repompare. 6) Costurile totale de întreţinere şi reparaţii diferenţiate pe fiecare element de infrastructură. 7) Tarif anual pe trepte de pompare. 8) Valoarea serviciului de întreţinere şi reparaţii în amenajarea interioară, care se aplică numai în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant. 9) Valoarea totală a serviciului de întreţinere şi reparaţii.NOTĂ: Tariful anual pentru punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractele multianuale cuprinde cheltuielile pentru întreţinere şi reparaţii a infrastructurii principale de irigaţii de la sursă/priză până la punctul de livrare, calculate conform anexei nr. 3 la prezentele Norme metodologice, la care, în cazul în care livrarea apei se face până la hidrant, se adaugă cheltuielile de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, calculate conform anexei nr. 3a la prezentele Norme metodologice.Tariful anual se calculează pentru fiecare amenajare de irigaţii şi diferenţiat pentru fiecare punct de livrare a apei de irigaţii.Calculul tarifului anual se realizează prin utilizarea bazei de date existente la nivelul fiecărei amenajări de irigaţii şi a modului de repartizare a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii pe fiecare punct de livrare a apei de irigaţii, după cum urmează:1. se structurează baza de date existente astfel: a) lista amenajărilor de irigaţii declarate de utilitate publică; b) lista punctelor de livrare a apei de irigaţii din cadrul amenajării de irigaţii, pe fiecare treaptă de pompare din cadrul amenajării; c) inventarul fizic al staţiilor de pompare cu parametri tehnici specifici pentru fiecare staţie de pompare: puterea instalată, debitul instalat şi înălţimea de pompare; d) inventarul fizic al canalelor de transport, aducţiune şi distribuţie din fiecare amenajare, cu elementele constructive ale acestora; e) lista lucrărilor specifice de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de irigaţii conform anexei nr. 2 la prezentele Norme metodologice; f) anexele la contractul colectiv de muncă privind clasele de salarizare şi sporurile legale cuvenite personalului de exploatare;2. se prelucrează datele necesare pentru obţinerea: a) stabilirea suprafeţelor cuprinse în contractele multianuale încheiate cu beneficiarii, la fiecare punct de livrare a apei de irigaţii, pe fiecare canal de transport, aducţiune şi distribuţie şi pe fiecare treaptă de pompare; b) constatarea stării tehnice reale a amenajării de irigaţii care va funcţiona pentru asigurarea derulării contractelor, pe fiecare treaptă de pompare; c) întocmirea devizelor de întreţinere şi reparaţii a amenajărilor de irigaţii, pe fiecare treaptă de pompare şi element de infrastructură.3. se repartizează cheltuielile de întreţinere şi reparaţii pe punctele de livrare a apei de irigaţii care au suprafeţe contractate, astfel: a) lucrările de întreţinere şi reparaţii se evaluează pe bază de antemăsurători şi devize de lucrări întocmite în conformitate cu indicatoarele de norme de deviz republicane în vigoare. Pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii care nu se regăsesc în indicatoarele de deviz republicane, Ia întocmirea devizelor se vor folosi normele locale specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare; b) repartizarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii pe puncte de livrare a apei de irigaţii va respecta următoarele principii:- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unei staţii de pompare de punere sub presiune şi ale reţelei de distribuţie aferente se repartizează în totalitate pe suprafaţa contractată din cadrul suprafeţei deservite de acel punct de livrare a apei de irigaţii;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unui canal de distribuţie situat pe o treaptă de pompare se repartizează numai pe punctele de livrare a apei pentru irigaţii situate pe acel canal, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale unui canal de aducţiune sau tronson al acestuia situat pe o treaptă de pompare se repartizează pe punctele de livrare a apei de irigaţii situate pe acea treaptă, precum şi pe toate treptele următoare, alimentate de canalul de aducţiune sau un un tronson al acestuia, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale prizelor, canalului de transport, staţiilor de bază de alimentare sau staţiilor de repompare se repartizează pe punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de acestea, indiferent de treapta pe care sunt situate, proporţional cu suprafeţele contractate;- cheltuielile de funcţionare a sediilor unităţilor de administrare şi ale formaţiilor se repartizează pe punctele de livrare a apei de irigaţii prevăzute în contractele multianuale proporţional cu suprafeţele contractate, indiferent de amenajarea şi treapta pe care este situat sediul, în interiorul sau în afara perimetrului amenajării de irigaţii.
   +  Anexa 6 la normele metodologiceMETODOLOGIA DE CALCUL AL TARIFULUI DE LIVRARE A APEIpe fiecare punct de livrare a apei pentruirigaţii, prevăzut în contractele multianuale,din amenajările de irigaţii de utilitatepublică aflate în administrarea AdministraţieiTabelul de mai jos prezintă calculul costului total al livrării unui volum net de 1.000 m.c. de apă la punctele de livrare a apei pentru irigaţii alimentate de anumite tronsoane ale canalului de transport, aducţiune sau diferitele canale de distribuţie situate pe diferitele trepte de pompare din cadrul unei amenajări de irigaţii.În calculul costului total intră următoarele categorii de cheltuieli: a) costul serviciului de prelevare a 1.000 m.c. de apă din sursă (A); b) costul volumului brut de apă prelevat din sursă (B); c) costul energiei electrice şi puterii electrice consumate pentru pomparea prin staţia de pompare de bază/alimentare şi prin staţiile de repompare (C); d) alte cheltuieli materiale (D); e) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare (E); f) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de transport şi de aducţiune (F); g) cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţeaua de canale de distribuţie, în cazul punctelor de livrare a apei pentru irigaţii alimentate din canalele de distribuţie (F).Calculul tarifului de livrare a apei din reţeaua de aducţiune şi transport
  Nr. crt. Specificaţie Baza de calcul Cost [lei]
  treapta 0
  1 Costul serviciului de [relevare a apei din sursă - preţul de achiziţie a apei la sursă (A0) [lei/1.000 m.c] - randamentul canalului de transport determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(0)] - volumul de apă brut ce se va prelua (V0) [mii m.c] = 1000 m.c./eta(0)
  - costul apei prelevate din sursă B0 = A0 x V0 B0
  2 Costul energiei electrice - nu este cazul C0 = 0
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D0
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - nu este cazul E0 = 0
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează canalul de transport - împărţirea canalului de transport pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na0) - durata de exploatare a canalului de transport, conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni -(T0) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro- tehnici) necesar pentru exploatarea canalului de transport Na0 x T0 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa0 [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVa0 x Na0 x T0 = Fsa0 [lei] - volumul de apă brut necesar a se preleva din sursă calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la toate punctele de livrare din amenajare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de transport, aducţiune şi distribuţie (V0 -sursă) [mii m.c] - cheltuieli de personal Fa0 = Fsa0/ V0 [lei/1000 m.c] Fa0
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 0 (T0 = B0 + C0 + D0 + EO + FaO) T0
  treapta 1
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta 0 (A1=T0) [lei/1.000 m.c] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(1)] - volumul de apă brut ce se va pompa (V1) [mii m.c] = l000 m.c./eta(1)
  - costul apei B1= A1 x V1 B1
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce1) [kwh] şi (Cpl) [kw] pentru pomparea volumului V1 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe1) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Pp1) [lei/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C1= Ce1 x Pe1 + Cp1 xPp1 C1
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D1
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează sta- ţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (P1) [kw] - numărul de electromecanici/schimb funcţie de puterea instalată conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Ne1) - durata de exploatare a staţiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni (T1) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Ne1 x nr. schimb x T1 - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVe1 (lei/ora) - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVe1 x Ne1 x nr. schimb x T1 = Fse1 (lei) - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport cal- culat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V1) [mii m.c] - cheltuieli de personal Fe1 = Fse1/ V1 [lei/1000 m.c] Fe1
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţea- ua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na1) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni -(T1) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro- tehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Na1 x T1 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa1 [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVa1 x Na1 x T1 = Fsa1 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de transport calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi treptele superioare corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V1) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fa1 = Fsa1/ V1 [lei/1000 m.c.] Fa1
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 1 (T1 = B1 + C1 + D1 + Fe1 + Fa1) T1
  treapta 2
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta 1 (A2 = T1) [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(2)] - volumul de apă brut ce se va pompa (V2) [mii m.c] = 1000 m.c/eta(2)
  - costul apei B2 = A2 x V2 B2
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Ce2) [kwh] şi (Cp2) [kw] pentru pomparea volumului V2 la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pe2) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Pp2) [lei/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C2= Ce2 x Pe2 + Cp2 x Pp2 C2
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D2
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează sta- ţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (P2) [kw] - numărul de electromecanici/schimb funcţie de puterea instalată conform Normativului de personal din C.C.M. negociat Ne2 - durata de exploatare a staţiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni (T2) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Ne2 x nr.schimb x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri + cheltuieli oră cu munca vie (CMVe2) [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVe2 x Ne2 x nr.schimb x T2 = Fse2 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de aducţiune cal- culat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V2) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fe2 = Fse2/ V2 [lei/1000 m.c.] Fe2
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţea- ua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Na2) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni -(T2)[ore] - numărul de ore om (agenţi hidro- tehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Na2 x T2 [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa2 [lei/oră] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVa2 x Na2 x T2 = Fsa2 [lei] - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de aducţiune cal- culat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi din treptele superioare şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distribuţie (V2) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fa2 = Fsa2/ V2 [lei/1000 m.c.] Fa2
  6 Total cheltuieli directe pe treapta 2 (T2 = B2 + C2 + D2 + Fe2 + Fa2) T2
  ...............
  treapta n
  1 Costul apei - costul apei prelevate din treapta n-1 (An = Tn-1) [lei/1.000 mc] - randamentul canalului de aducţiune determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(n)] - volumul de apă brut ce se va pompa (Vn) [mii m.c] = 1000 m.c./eta(n) - costul apei Bn = An x Vn Bn
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic (Cen) [kwh] şi al puterii (Cpn) [kw] pentru pomparea volumului Vn la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare speci- fice staţiei de pompare - preţul energiei electrice (Pen) [lei/kwh] şi al puterii electrice (Ppn) [lei/kw] - costul energiei Cn = Cen x Pen + Cpn x Ppn Cn
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. Dn
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează sta- ţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare (Pn) [kw] - numărul de electromecanici/schimb funcţie de puterea instalată conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nen) - durata de exploatare a staţiei de pompare conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni (Tn) [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea staţiilor de pompare Nen x nr. schimb x Tn - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVen (lei/ora) - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVen x Nen x nr. schimb x Tn = Fsen (lei) - volumul de apă brut necesar a se pompa din canalul de aducţiune cal- culat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distri- buţie (Vn) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fen = Fsen/ Vn [lei/1000 m.c.] Fen
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează re- ţeaua de canale de aducţiune - împărţirea canalului de aducţiune pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalului, conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nan) - durata de exploatare a canalului de aducţiune, conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni -(Tn) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro- tehnici) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Nan x Tn [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli cu munca vie = CMVan [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVna x Nan x Tn = Fsan [lei] - volumul de apă brut necesar a se preleva din canalul de aducţiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare din treaptă şi corectate cu randamentele de transport pe canalele de aducţiune şi distri- buţie (Vn) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fan = Fsan/ Vn [lei/1000 m.c.] Fan
  6 Total cheltuieli directe pe treapta n (Tn = Bn + Cn + Dn + Fen + Fan) Tn
  Cheltuielile care se adaugă numai o singură dată Ia fiecare din treptele de pompare*
  7 Cheltuieli indirecte, aferente activităţilor de la rd. 3 + rd.4 + rd. 5: - % pentru regie unitate de administrare a amenajării inclusiv formaţii - % pentru regie sucursală - % pentru regie sediu central a(1...n)
  8 Profit = 3% din rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 7, pe fiecare treaptă de pompare b(1... n)
  9 Tarif de livrare Ia punctele de livrare alimentate direct din reţeaua de transport şi aducţiune [T(1...n)= rd. 6 + rd. 7 + rd. 8] T(1...n)
        Calculul tarifului de livrare a apei din reţeaua de distribuţie
  10 Costul apei ce se va prelua din canalele de trans- port şi aducţiune - costul de achiziţie a apei din canalul de transport sau aducţiune [G = T(1...n)] [lei/1.000 m.c.] - randamentul canalului de distri- buţie determinat pentru condiţiile livrării volumelor de apă contractate [eta(d)] - volumul de apă brut ce se va prelua din canalul de transport şi aducţiune (Vd) [mii m.c.] = 1.000 m.c/eta(d)
  - costul apei preluate din canalul de transport sau aducţiune H = G x Vd H
  11 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează reţea- ua de canale de distribuţie - împărţirea canalelor de distribuţie pe tronsoane cu aceleaşi elemente constructive - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea canalelor conform Normativului de personal din C.C.M. negociat (Nad) - durata de exploatare a canalelor de distribuţie, conform contractelor de livrare a apei, dar nu mai puţin de 4 - 7 luni -(Td) [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro) necesar pentru exploatarea canalului de aducţiune Nad x Td [ore] - salariul orar mediu calculat pentru formaţia de agenţi hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVad [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe toată perioada de exploatare CMVad x Nad x Td [ore] = Fsad [lei] - volumul de apă brut necesar a se preleva din canalele de transport sau aducţiune calculat prin program informatic pe baza volumelor de apă contractate la punctele de livrare şi de pe canalul de distribuţie corectat cu randamentul de transport al cana- lului de distribuţie (Vd) [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fad = Fsad/ Vd [lei/1000 m.c.] Fad
  12 Total cheltuieli directe până la punctul de livrare situat pe canalul de distribuţie (Td = H + Fad) Td
  13 Cheltuieli indirecte având ca bază de calcul cheltuielile de personal de la rd. 11: - % pentru regie unitate de administrare a amenajării inclusiv formaţii - % pentru regie sucursală - % pentru regie sediu central a(d)
  14 Profit = 3% din rd. 11 + rd. 13 b(d)
  15 Tarif de livrare la punctele de livrare alimentate prin reţeaua de distribuţie (Td = rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) Td
                        Valoarea serviciului de exploatare a             infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, nepreluată de organizaţii sau federaţii, pentru livrarea apei de irigaţii de la        punctul de livrare până la hidrant (domeniul privat al statului)
  a) - cu reţea interioară alimentată prin pompare
  1 Costul apei - costul apei ce se va pompa cu SPP din treapta de pompare n [T(1.....n)] [lei/1.000 m.c.] - volumul de apă contractat ce se va pompa cu SPP [V(SPP)] [mii m.c.] = 1000 m.c.
  - costul apei B(SPP) = V(SPP) x T(1...n) B(SPP)
  2 Costul energiei şi puterii electrice - consumul energetic [Ce(SPP)] [kwh] şi [Cp(SPP)] [kw] pentru pomparea volumului V(SPP) la înălţimea de pompare şi cu randamentul de pompare specifice staţiei de pompare - preţul energiei electrice [Pe(SPP)] [lei/kwh] şi al puterii electrice [Pp(SPP)] [lei/kw]
  - costul energiei şi al puterii electrice C(SPP) = Ce(SPP) x Pe(SPP) + Cp(SPP) x Pp(SPP) C(SPP)
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc. D(SPP)
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează staţiile de pompare - puterea instalată a staţiei de pompare de punere sub presiune [P(SPP)] [kw] - numărul de electromecanici/schimb funcţie de puterea instalată conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Ne(SPP)] - durata de exploatare a staţiei de pompare conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (electromecanici) necesar pentru exploatarea SPP Ne(SPP) x nr. schimb x T(SPP) - salariul orar mediu calculat pentru electromecanici/schimb de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie CMVe(SPP) [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVe(SPP) x Ne(SPP) x nr. schimb x T(SPP)= Fse(SPP) [lei] - volumul de apă contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aducţiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fe(SPP) = Fse(SPP)/V(SPP) [lei/1000 m.c.] F(SPP)
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează re- ţeaua interioară - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea reţelei interioare conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Na(SPP)] - durata de exploatare a reţelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(SPP)] [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro- tehnici) necesar pentru exploatarea reţelei interioare Na(SPP) x T(SPP) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agenţii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa(SPP) [lei/ora] - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(SPP) x Na(SPP) x T(SPP) = Fsa(SPP) [lei] - volumul de apă contractat necesar a se pompa din canalul de transport, aducţiune şi distribuţie [V(SPP)] [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fa(SPP) = Fsa(SPP)/V(SPP) [lei/1000 m.c.] Fa(SPP)
  6 Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(SPP) = B(SPP) + C(SPP) + D(SPP) + Fe(SPP) + Fa(SPP)] T(SPP)
  b) cu reţea interioară alimentată gravitaţional
  1 Costul apei - costul apei ce se va prelua gravitaţional din treapta de pompare n [T(1...n)] [lei/1.000 m.c.] - volumul de apă contractat ce se va prelua gravitaţional [V(G)] [mii m.c] = 1000 m.c.
  - costul apei B(G) = V(G) x T(1...n) B(G)
  2 Costul energiei şi puterii electrice - nu este cazul C(G)= 0
  3 Alte cheltuieli materiale - piese de schimb, materiale consumabile etc D(G)
  4 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează sta- ţiile de pompare - nu este cazul Fe(G) = 0
  5 Cheltuielile de personal, pentru personalul care exploatează re- ţeaua interioară - numărul de agenţi hidrotehnici pentru exploatarea reţelei interioare conform Normativului de personal din C.C.M. negociat [Na(G)] - durata de exploatare a reţelei interioare, conform contractelor de livrare a apei [T(G)] [ore] - numărul de ore om (agenţi hidro) necesar pentru exploatarea reţelei interioare Na(G) x T(G) [ore] - salariul orar mediu calculat pentru agenţii hidro de categorii diferite + adaosuri + sporuri = cheltuieli oră cu munca vie = CMVa(G) (lei/ora) - cheltuială totală cu munca vie pe perioada de exploatare CMVa(G) x x Na(G) x T(G) = Fsa(G) (lei) - volumul de apă contractat necesar a se prelua gravitaţional din canalul de transport, aducţiune şi distribu- ţie [V(G)] [mii m.c.] - cheltuieli de personal Fa(G)= Fsa(G)/V(G) [lei/1000 m.c.] Fa(G)
  6 Total cheltuieli directe aferente punctului de livrare [T(G) - B(G) + D(G) + Fa(G)] T(G)
   +  Anexa 7 la normele metodologiceSTRUCTURA TARIFULUIstabilit potrivit contractelor sezoniere încheiate cubeneficiarii din cadrul amenajărilor de irigaţii de utilitate publicăaflate în administrarea Administraţiei
         
    Nr. crt.Categoriile de cheltuieliTotal [lei/1.000 m3]
    1.Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în tariful anual, calculate conform anexei nr. 3*)T(A)
    2.Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, de la punctul de livrare a apei pentru irigaţii până la hidrant, calculate conform anexei nr. 3b)**)T'(A)
    3.Cheltuielile de exploatare a infrastructurii principale de irigaţii, de la priză/sursă până la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, cuprinse în tariful de livrare a apei pentru irigaţii, calculate conform anexei nr. 4T(L)
    4.Cheltuielile de exploatare a infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, pentru livrarea apei pentru irigaţii de la punctul de livrare până la hidrant, calculate conform anexei nr. 4a)T'(L)
    5.Cheltuielile suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigaţii până la hidrant, la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul sezonier***)T''(A)
      TOTAL TARIF:  
  NOTĂ:În cazul contractelor sezoniere, rata profitului aplicabilă la determinarea valorilor T(A), T'(A), T(L) şi T'(L) este de 5-10%.------ Notă *) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii principale de irigaţii, de la sursă/priză până la punctul de livrare a apei de irigaţii, cuprinse în tariful anual, din lei/ha în lei/1.000 mc se face astfel:(T(A) x S)/V(C) = lei/1.000 mc,unde:T(A) - tariful anual [lei/ha];S - suprafaţa contractată potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apă contractat [mii mc]. Notă **) Transformarea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii în cazul infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii, de la punctul de livrare a apei de irigaţii până la hidrant, din lei/ha în lei/1.000 mc se face astfel:(T'(A) x S)/V(C) = lei/1.000 mc,unde:T'(A) - cheltuielile de întreţinere şi reparaţii [lei/ha];S - suprafaţa contractată potrivit contractului multianual [ha];V(C) - volumul de apă contractat [mii mc]. Notă ***) Transformarea cheltuielilor suplimentare de întreţinere şi reparaţii, administrative şi de orice altă natură, efectuate exclusiv pentru alimentarea cu apă pentru irigaţii până la hidrant, la punctele de livrare a apei pentru irigaţii prevăzute în contractul sezonier, se face astfel:(T''(A) x S(CS))/V(CS) = lei/1.000 mc,unde:T''(A) - cheltuielile suplimentare [lei/ha];S(CS) - suprafaţa contractată potrivit contractului sezonier [ha];V(CS) - volumul de apă contractat potrivit contractului sezonier [mii mc].---------