DECIZIE nr. 105 din 22 februarie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005    Constantin Doldur - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorCristina Toma - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, excepţie ridicată de Titu Ţărcan în Dosarul nr. 4.207/R/2004 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor celor aflaţi în aceeaşi situaţie juridică, astfel că acestea nu încalcă prevederile art. 16 din Constituţie. Apreciază că legiuitorul este îndreptăţit să reglementeze în mod diferit situaţii juridice distincte.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 22 noiembrie 2004, pronunţată în Dosarul nr. 4.207/R/2004, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000, excepţie ridicată de Titu Ţărcan într-o cauză ce are ca obiect soluţionarea unei contestaţii împotriva deciziei de stabilire a pensiei.Autorul excepţiei de neconstituţionalitate arată că întreaga legislaţie a pensiilor este contrară Constituţiei, deoarece cuprinde reglementări inechitabile şi cu caracter discriminatoriu pentru diferite categorii de pensionari şi nu este conformă cu obligaţia statului de a asigura pentru toţi cetăţenii un nivel de trai decent.În concret, critica de neconstituţionalitate vizează următoarele dispoziţii ale Legii nr. 19/2000: art. 78 alin. (8), pentru că la stabilirea punctajului anual al asiguratului nu se acordă spor pentru perioade lucrate peste stagiul minim de cotizare în alte sisteme de asigurări; art. 80 alin. (1), pentru că limitează valoarea unui punct de pensie la un coeficient de 30-50% din salariul mediu brut faţă de alte categorii de persoane cu pensii speciale, care pot beneficia de 80% din salariul net; art. 81 alin. (1), pentru că prevede actualizarea valorii punctului de pensie numai în limita posibilităţilor financiare; art. 168, pentru că nu prevede recorelarea pensiilor în raport cu salariile majorate ale asiguraţilor în activitate; art. 194, pentru că exclude de la drepturile efective de pensionare pe cei care au lucrat în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale.Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă apreciază că reglementările legale criticate nu sunt de natură a privilegia anumite categorii, ci se aplică tuturor cetăţenilor care îndeplinesc aceleaşi condiţii.În concluzie, instanţa de judecată consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 este neîntemeiată.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată nu este întemeiată, deoarece nici unul dintre textele de lege criticate nu conţine dispoziţii prin care să fie privilegiate unele categorii de cetăţeni şi discriminate altele, dacă acestea se află în situaţii identice. Referitor la întreaga reglementare a sistemului public de pensii, Guvernul arată că are drept scop asigurarea unui nivel de trai decent tuturor cetăţenilor ajunşi la vârsta de pensionare.Avocatul Poporului apreciază că toate dispoziţiile legale criticate prin excepţia de neconstituţionalitate sunt constituţionale. În acest sens, susţine că dispoziţiile art. 77, 78 şi 78^1 din Legea nr. 19/2000 au caracter tehnic şi nu instituie privilegii sau discriminări între cetăţenii aflaţi în situaţii identice. În ceea ce priveşte prevederile art. 194 alin. (2) din lege, Avocatul Poporului arată că acestea prevăd că prestaţiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem. Aceasta reprezintă, în opinia prezentată, opţiunea legiuitorului, care "a înţeles că persoanele care nu se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 să beneficieze de alte reglementări legale".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului şi al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Curtea reţine că la data sesizării sale dispoziţiile art. 81 din Legea nr. 19/2000 fuseseră modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 31 august 2004, fiind cuprinse într-un singur alineat, care, ulterior sesizării Curţii, au fost modificate din nou, prin Legea nr. 534/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2004, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.135 din 1 decembrie 2004.În această situaţie, deoarece soluţia legislativă actuală este, în principiu, aceeaşi cu cele anterioare, Curtea, conform jurisprudenţei sale, urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii textului de lege în noua redactare.În consecinţă, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii care au următorul cuprins:- Art. 77: "(1) Punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3. (2) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole. (3) În situaţiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraţilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale." ;- Art. 78 alin. (8): "Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3 % pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6 % pentru fiecare an suplimentar.";- Art. 78^1: "(1) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj. În aceste cazuri numărul de puncte se calculează prin raportarea sumei obţinute în urma aplicării coeficientului rezultat conform prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna respectivă.";- Art. 80 alin. (1): "Anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se stabileşte valoarea unui punct de pensie. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de către instituţia cu atribuţii în domeniu.";- Art. 81: "Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor art. 180 alin. (2), aferent pensiilor din sistemul public, se poate majoră prin măsuri adoptate prin hotărâri ale Guvernului.";- Art. 168: "(1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere schimbările produse în baza de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luării în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum şi a majorării salariilor în sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăţi comerciale şi regii autonome. (2) Metodologia de recorelare a pensiilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate conform prevederilor alin. (1) şi (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare. (4) Programul şi metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. (5) În cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare.";- Art. 194: "(1) Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestaţiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.(2^1) La acordarea indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate în lunile în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii. (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare şi în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, opţional, în unul dintre sisteme. (4) Decontarea între sistemul public şi celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat."Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 47 alin. (1) din Constituţie, care au următorul conţinut:- Art. 16 alin. (1) şi (2): "(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";- Art. 47 alin. (1): "Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că aceasta este neîntemeiată şi, în consecinţă, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:Art. 47 alin. (2) din Constituţie consacră dreptul cetăţenilor "la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări sociale sau private, prevăzute de lege". Potrivit acestor prevederi, legiuitorul este în drept şi obligat să stabilească şi să reglementeze în concret formele de asigurări sociale, condiţiile şi criteriile acordării acestor drepturi, precum şi modul de calculare a lor. De asemenea, intră în atribuţiile exclusive ale legiuitorului să modifice ori să completeze legislaţia existentă în materie, să o abroge şi să elaboreze noi reglementări, în raport cu schimbările ce intervin în posibilităţile de îmbunătăţire a măsurilor de protecţie socială.Legea nr. 19/2000 are caracter general în reglementarea drepturilor la pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale în sistemul public, care se aplică în mod egal pentru toţi cetăţenii care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de drepturile acordate în acest sistem. Celelalte sisteme de asigurări sociale sunt reglementate prin alte legi.Legiuitorul este în drept, în considerarea unor situaţii deosebite, să adopte, prin legi speciale, reglementări diferite pentru anumite categorii socio-profesionale. Tratamentul juridic diferit, instituit pentru anumite categorii socio-profesionale, nu reprezintă nici privilegii şi nici discriminări, în sensul interzis de art. 16 alin. (1) din Constituţie, ci se justifică, obiectiv şi rezonabil, prin situaţia diferită în care se află acele categorii de cetăţeni. De altfel, eventualele neconcordanţe între reglementările cuprinse în diferite acte normative nu constituie o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare a legii la situaţiile prevăzute.Modul de stabilire a punctajului anual şi a punctajului mediu, a valorii punctului de pensie, a condiţiilor de includere a anumitor perioade în stagiul de cotizare şi acordarea anumitor sporuri pentru perioadele cotizate peste stagiul standard sunt prevăzute prin norme cu caracter tehnic, care se aplică în mod egal persoanelor aflate în situaţii identice.Valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, condiţiile de recalculare şi de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca şi indexarea acestora, nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile.Reglementarea sistemului de pensii prevede recunoaşterea reciprocă, între diferite sisteme de asigurări sociale, a perioadei de cotizare, pentru stabilirea condiţiilor de înscriere la pensie. Legea dispune, în acelaşi timp, că drepturile prevăzute în sistemul public se acordă numai în raport cu perioadele cotizate în acest sistem. Această nouă opţiune a legiuitorului se justifică prin evitarea decontărilor anevoioase între diferite sisteme, urmând ca fiecare cetăţean să îşi primească drepturile din sistemul la care a cotizat.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 78^1, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 şi 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, excepţie ridicată de Titu Ţărcan în Dosarul nr. 4.207/R/2004 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 februarie 2005.PREŞEDINTE,CONSTANTIN DOLDURMagistrat-asistent,Cristina Toma______________