ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 30 martie 2005  În vederea susţinerii programului de guvernare şi pentru corelarea unor dispoziţii din legislaţia fiscală, precum şi pentru asigurarea echilibrului bugetar necesar încadrării în angajamentele asumate de România în ceea ce priveşte nivelul veniturilor şi cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17Cotele de impozitareCota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute la art. 38."2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleaşi termene scadente, proporţional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului."3. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.4. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale sau asociaţiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m)."5. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de invenţie amortizabile şi care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în funcţiune a mijlocului fix sau a brevetului de invenţie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligaţia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data aplicării facilităţii respective, potrivit legii."6. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.7. Articolul 33 se abrogă.8. La articolul 41, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 77^1;".9. La articolul 42, literele a) şi g) vor avea următorul cuprins:"a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;.................................................................... g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din transferul titlurilor de valoare, precum şi altele decât cele definite la cap. VIII^1;".10. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:"(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investiţii, din jocuri de noroc şi din transferul proprietăţilor imobiliare."11. La articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:"k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;".12. La articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piaţa interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, precum şi la depuneri la casele de ajutor reciproc;".13. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plăţii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile."14. La articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:"e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii;".15. La articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câştigului din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract şi orice alte operaţiuni similare;".16. La articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:"g) impozitul calculat şi reţinut la sursă, potrivit lit. e) şi e^1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut, cu excepţia prevederilor lit. c) şi d);"17. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de norocVenitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil."18. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc (1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net. (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei şi cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăşeşte cuantumul de 100 milioane lei. (3) Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri. (4) Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi. (5) Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final. (6) Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut."19. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIII^1Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalArt. 77^1Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) Venitul impozabil din transferul proprietăţilor imobiliare, cu excepţia operaţiunilor de schimb sau aport în natură la capitalul social al unei societăţi comerciale, reprezintă diferenţa favorabilă dintre suma realizată din înstrăinarea proprietăţilor imobiliare, terenuri şi/sau construcţii, şi valoarea de bază a acestora. (2) Valoarea de bază a proprietăţilor imobiliare este, în funcţie de modalitatea de dobândire a imobilului: a) preţul de achiziţie; b) costul construcţiilor realizate de contribuabil; c) preţul orientativ minim al proprietăţilor imobiliare la data dobândirii, utilizat de camera notarilor publici în circumscripţia căreia este situat imobilul. (3) Pentru calculul valorii de bază, preţul de achiziţie se determină, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre: a) preţul cu care a fost dobândit imobilul, majorat cu 5%; b) preţul cu care a fost dobândit imobilul, la care se adaugă costul lucrărilor şi serviciilor de natură să crească valoarea imobilului, la data efectuării acestora, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii. (4) Costul construcţiilor realizate de contribuabil se determină, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre: a) costul construcţiilor realizate de contribuabil la data realizării, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în condiţiile legii; b) preţul orientativ minim al proprietăţilor imobiliare la data finalizării construcţiei, utilizat de camera notarilor publici în circumscripţia căreia este situat imobilul, majorat cu 5%. (5) Pentru proprietăţile imobiliare obţinute de contribuabil într-o modalitate din care nu rezultă valoarea la care a fost dobândit imobilul, valoarea de bază este preţul orientativ minim al proprietăţilor imobiliare, utilizat de camera notarilor publici în circumscripţia căreia este situat imobilul la data dobândirii. În situaţia în care la data dobândirii nu existau preţuri orientative minime utilizate de camera notarilor publici, se ia în calcul primul preţ orientativ introdus. (6) Pentru tranzacţiile cu bunuri imobiliare, altele decât cele prevăzute la alin. (8) lit. b), deţinute cu titlu de proprietate o perioadă mai mare de 3 ani, valoarea de bază se actualizează de la data dobândirii cu rata inflaţiei pe economie din ultima lună a trimestrului expirat, comunicată de Institutul Naţional de Statistică. (7) Pierderea din transferul proprietăţii imobiliare reprezintă pierderea definitivă a contribuabilului. (8) Nu se impozitează următoarele venituri din transferul proprietăţilor imobiliare: a) venitul obţinut din transferul proprietăţii asupra imobilelor, construcţii şi terenuri, pentru care contribuabilului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în condiţiile legislaţiei în vigoare; b) venitul obţinut din transferul proprietăţii asupra construcţiilor cu destinaţia de locuinţă şi terenul aferent acestora, deţinute cu titlu de proprietar o perioadă mai mare de 3 ani; c) venitul obţinut din transferul bunurilor imobiliare dobândite de contribuabil prin moştenire legală sau donaţie între rude până la gradul al patrulea inclusiv, cu cel puţin 3 ani înaintea înstrăinării.Art. 77^2Stabilirea şi plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare (1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 77^1. (2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligaţia de a calcula, de a încasa şi de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul. (3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut organelor fiscale în a căror circumscripţie este situat imobilul înstrăinat, în maximum 3 zile de la data înstrăinării bunului. (4) Procedura de declarare, de calcul şi de plată a impozitului se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Art. 77^3Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliareNotarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante; b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; d) taxele notariale aferente transferului."20. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) 10% pentru veniturile din dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente de economisire la bănci şi la alte instituţii de credit autorizate şi situate în România;".21. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:"a) dobânda pentru depozitele la vedere/cont curent de la bănci sau alte instituţii de credit din România, pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piaţa interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul;".22. La articolul 141 alineatul (1), literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:"k) prestările de servicii culturale, precum şi livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de instituţii publice sau de organizaţii culturale nonprofit;..................................................................... m) activităţile specifice posturilor publice naţionale de radio şi de televiziune, cu excepţia activităţilor de publicitate şi altor activităţi de natură comercială;"23. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.24. La articolul 141 alineatul (2), literele f) şi j) se abrogă.25. La articolul 142, litera g) se abrogă.26. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:"g) uleiuri minerale şi electricitate."27. Articolul 176 va avea următorul cuprins:"Art. 176Nivelul accizelorNivelul accizelor pentru următoarele produse este:
           
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseU.M.Acciza*) (echivalent euro/U.M.)
    1.Bere, din care:hl/1 grad Plato1)0,74
    1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl0,43
    2.Vinurihl de produs  
    2.1. Vinuri liniştite0,00
    2.2. Vinuri spumoase34,05
    3.Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinurihl de produs  
    3.1. liniştite0,00
    3.2. spumoase34,05
    4.Produse intermediarehl de produs51,08
    5.Alcool etilichl alcool pur2)465,35
      Produse din tutun    
    6.Ţigarete1.000 ţigarete9,10 + 30%
    7.Ţigări şi ţigări de foi1.000 bucăţi22,13
    8.Tutun destinat fumatului, din care:kg29,51
    8.1 Tutun destinat rulării în ţigaretekg29,51
      Uleiuri minerale    
        tonă480,00
    9.Benzine cu plumb1.000 litri369,60
        tonă425,06
    10.Benzine fără plumb1.000 litri327,29
        tonă307,59
    11.Motorine1.000 litri259,91
    12.Păcură1.000 kg6,81
    13.Gaze petroliere lichefiate, din care:1.000 kg  
    13.1. Utilizate drept carburant128,26
    13.2. Utilizate pentru încălzire113,50
    13.3. Utilizate în consum casnic3)0,00
    14.Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 şi 2711 21 00)gigajoule1,59
    15.Petrol lampant (kerosen)4), din care:    
    15.1. Utilizat drept carburanttonă469,89
    1.000 litri375,91
    15.2. Utilizat pentru încălziretonă469,89
    1.000 litri375,91
    16.Benzen toluen, xileni şi alte amestecuri de hidrocarburi aromaticetonă469,89
      Electricitate (codul NC 2716)    
    17.Electricitate utilizată în scop comercialMWh0,14
    18.Electricitate utilizată în scop necomercialMWh0,30"
  ______________ Notă *) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea.*1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, conţinută în 100 g de soluţie măsurată la origine la temperatura de 20°/4°C.*2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentraţia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20°C, conţinut într-o cantitate dată de produs alcoolic.*3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înţelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.*4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.28. Alineatul (1) al articolului 177 va avea următorul cuprins:"(1) Pentru ţigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem, dar nu mai puţin de 19,92 euro/1.000 ţigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteşte acciza minimă."29. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în funcţie de evoluţia accizei aferente ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută."30. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) şi k) se abrogă.31. La articolul 201 alineatul (1), literele h), j), k) şi l) se abrogă.32. La articolul 207, literele k) şi m) vor avea următorul cuprins:"k) aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40;.................................................................. m) aparate pentru condiţionat aer cu codurile NC 8415 10 10 şi 8415 10 90;".33. La articolul 208, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
             
    "(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:
    Nr. crt.Denumirea produsului sau a grupei de produseAcciza (%)
    1.Confecţii din blănuri naturale (cu excepţia celor de iepure, oaie, capră)45
    2.Articole din cristal1)55
    3.Bijuterii din aur şi/sau din platină, cu excepţia verighetelor25
    4.Produse de parfumerie  
      4.1. Parfumuri, din care:35
    - ape de parfum25
      4.2. Ape de toaletă, din care:15
    - ape de colonie10
    5.Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)20
    6.Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc20
    7.Aparate de luat imagini fixe şi alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice30
    8.Cuptoare cu microunde20
    9.Aparate pentru condiţionat aer20
    10.Arme de vânătoare şi arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport100
    11.Iahturi şi bărci cu motor pentru agrement  
      11.1.Iahturi50
      11.2.Bărci cu motor pentru agrement30
    (5 ) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:
    Tipul autoturismuluiAcciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren noi (%)Acciza pentru autoturisme sau autoturisme de teren rulate (%)
    1. Au toturisme echipate cu motor cu benzină:
    a)cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm312,5
    b)cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 1.800 cm32,55,5
    c)cu capacitate cilindrică între 1.801 şi 2.000 cm3410
    d)cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3821
    e)cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm31132
    2. Au toturisme echipate cu motor Diesel:
    a)cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm312,5
    b)cu capacitate cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm32,55,5
    c)cu capacitate cilindrică între 2.001 şi 2.500 cm3411
    d)cu capacitate cilindrică între 2.501 şi 3.200 cm3821
    e)cu capacitate cilindrică de peste 3.200 cm31132"
  ____________*1) Prin cristal se înţelege sticlă având un conţinut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.*2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeaşi carcasă sau în module) cel puţin patru aparate sau funcţiuni diferite, dintre care cel puţin trei sunt funcţiuni audio (recepţie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).
   +  Articolul IIÎn cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în ţară în baza contractelor de leasing iniţiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale şi alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operaţiunii de import.  +  Articolul III (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2005. (2) Prevederile art. I pct. 1-21 inclusiv intră în vigoare la data de 1 mai 2005. (3) Prevederile art. I pct. 22-25 se aplică începând cu data de 1 iunie 2005. (4) Stabilirea cotei de impozit care se aplică pentru câştigul din veniturile sub formă de dobânzi prevăzute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 şi transferul titlurilor de valoare prevăzute la art. 67 alin. (3) lit. e) din aceeaşi lege se determină pe bază de pro rata temporis, luându-se în calcul o cotă de impunere de 1% pentru perioada de până la 30 aprilie 2005 şi, respectiv, cota de impozit prevăzută de lege după data de 1 mai 2005. (5) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice din investiţii şi din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, definite conform cap. V şi VIII^1 din titlul III din Legea nr. 571/2003, cota de impozit este de 16%.  +  Articolul IVPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. XXXVII din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004; b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul VÎn vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizaţi vor utiliza pentru marcare numai banderole şi timbre înseriate şi numerotate. Termenul şi procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum şi regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 martie 2005.Nr. 24.______________