LEGE nr. 60 din 21 martie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 28 martie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125 din 24 noiembrie 2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate şi/sau monoindustriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 din 13 decembrie 2004, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie unele măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinţe, definite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, amplasate în localităţi din zone defavorizate. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin blocuri de locuinţe se înţelege construcţii cu destinaţia de locuinţă, multietajate, aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice care prezintă degradări grave la sistemul structural şi deficienţe majore la sistemul de termo/hidroizolare."3. La articolul 2, alineatele (1) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Blocurile de locuinţe, indiferent de forma de proprietate asupra acestora, pot fi incluse în programe anuale de acţiuni privind reabilitarea unor blocuri de locuinţe, denumite în continuare programe............................................................ (4) Autorităţile administraţiei publice din localităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt obligate să analizeze situaţia fondului locativ existent, să identifice şi să transmită prin personalul de specialitate din teritoriu al Companiei Naţionale de Investiţii - S.A. propuneri pentru includerea în programe a blocurilor de locuinţe care prezintă degradări evidente la sistemul structural şi/sau de izolare termică."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Expertizarea, proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru reabilitarea blocurilor de locuinţe se subvenţionează din bugetul de stat şi se asigură prin "Transferuri", în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi din alte surse legal constituite."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Proprietarii sau locatarii din blocurile de locuinţe incluse în programe beneficiază de finanţarea prevăzută la art. 5, în condiţiile în care asociaţiile acestora sunt de acord şi încheie în acest sens o convenţie cu C.N.I. - S.A. pentru derularea în condiţiile legii a acţiunilor de reabilitare a blocurilor de locuinţe. (2) Fac excepţie de la beneficiul finanţării prevăzute la alin. (1) proprietarii sau locatarii, persoane juridice, altele decât autorităţile administraţiei publice locale, care vor suporta cota-parte din cheltuielile de expertizare, proiectare şi de execuţie a lucrărilor de reabilitare. (3) Conţinutul-cadru al convenţiei prevăzute la alin. (1), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea blocurilor de locuinţe, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASEPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 martie 2005.Nr. 60.------------