HOTĂRÂRE nr. 168 din 9 martie 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 25 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii exercită următoarele funcţii principale: a) elaborarea politicii generale sanitare; b) elaborarea şi gestionarea programelor de sănătate; c) asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale prin direcţiile de sănătate publică; d) elaborarea reglementărilor specifice domeniului sanitar; e) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă; f) dotarea cu aparatură în profil teritorial; g) colectarea şi difuzarea informaţiei; h) coordonarea negocierilor şi promovarea contractuluicadru al acordării îngrijirilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate; i) aprobarea tarifelor minime şi a celor recomandabile ce pot fi practicate în sistemul social de îngrijiri de sănătate; j) sprijinirea cercetării medicale şi a educaţiei medicale; k) finanţarea cheltuielilor neprevăzute, determinate de situaţii precum dezastre naturale, epidemii etc.  +  Articolul 3În activitatea sa Ministerul Sănătăţii vizează realizarea următoarelor obiective generale: a) îmbunătăţirea permanentă a stării de sănătate a populaţiei; b) prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăţii; c) educarea populaţiei în scopul evitării îmbolnăvirilor; d) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul sanitar; e) realizarea reformei în domeniul sanitar.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea funcţiilor şi a obiectivelor sale generale Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:1. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţi de: asistenţă de sănătate publică, promovare a sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;2. stabileşte principalele obiective pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul sănătăţii populaţiei şi al reformei în sectorul sanitar;3. asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;4. asigură realizarea programelor naţionale de sănătate publică; aprobă şi stabileşte modul de finanţare a acestora;5. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice în domeniul asistenţei de sănătate publică;6. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele tehnice de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigură asistenţă de sănătate publică;7. elaborează norme privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat şi împuterniceşte personalul sanitar care efectuează inspecţia sanitară de stat;8. coordonează activitatea de inspecţie sanitară de stat de la nivelul ministerelor cu reţea sanitară proprie;9. organizează sistemul informaţional din domeniul asistenţei de sănătate publică şi modul de raportare a datelor de către unităţile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei; analizează şi evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populaţiei şi criteriile de performanţă a unităţilor sanitare;10. organizează sistemul informatic al activităţii de ocrotire a sănătăţii populaţiei;11. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populaţiei;12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistenţei de sănătate a populaţiei;13. îndrumă şi controlează modul de aplicare a normelor de igienă şi sanitar-antiepidemice în mediul de viaţă al populaţiei şi la locul de muncă;14. stabileşte şi urmăreşte, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;15. organizează, coordonează şi controlează, după caz, activitatea unităţilor de ocrotire şi asistenţă medicală a mamei şi copilului, asistenţă medicală de urgenţă şi asistenţă medicală la locul de muncă;16. colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu consiliile judeţene sau locale, după caz, pentru coordonarea metodologică a activităţii instituţiilor specializate care asigură servicii de asistenţă medico-socială;17. coordonează şi controlează activitatea de asistenţă medicală în staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice; eliberează autorizaţia de funcţionare din punct de vedere medico-balnear şi al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unităţile medico-balneare şi de recuperare;18. avizează sau, după caz, elaborează şi propune spre aprobare Guvernului contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniu şi a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie;19. elaborează anual, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciştilor din România, lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală;20. emite avize şi autorizaţii sanitare de funcţionare, abilitări şi acorduri scrise pentru importul deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;21. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;22. emite reglementări privind regimul substanţelor stupefiante şi toxice, precum şi autorizaţii pentru culturile de mac;23. emite autorizaţii de funcţionare şi norme tehnice pentru organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, îndrumă şi controlează activitatea în reţeaua farmaceutică;24. stabileşte şi avizează preţurile medicamentelor din ţară şi din import, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără prescripţie medicală;25. autorizează furnizorii de dispozitive medicale şi asigură certificarea şi inspecţia aparaturii şi echipamentelor medicale;26. stabileşte, creează şi păstrează capacităţi şi rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătăţii;27. constituie, pentru situaţii speciale, cu implicaţii asupra sănătăţii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide şi alte materiale specifice şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a rezervei;28. elaborează şi organizează, împreună cu Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti, strategia de cercetare ştiinţifică medicală şi asigură resursele materiale şi financiare pentru buna funcţionare a acestei activităţi;29. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 şi ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, şi din Strategia naţională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;30. iniţiază, negociază şi încheie, din împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul ocrotirii sănătăţii şi reprezintă statul român în relaţiile cu organismele internaţionale din domeniul sănătăţii publice;31. sprijină informarea şi documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate;32. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, metodologia privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal cu studii superioare din unităţile sanitare publice;33. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, detaşarea, promovarea, eliberarea personalului propriu, precum şi evidenţa acestuia;34. aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii, Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice şi Normele cu privire la specialităţile medico-sanitare şi paramedicale, atestatele de pregătire complementară pentru reţeaua de asistenţă medicală;35. stabileşte criterii pentru angajarea şi promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unităţile sanitare;36. organizează, în condiţiile legii, concursuri şi examene pentru obţinerea specialităţii şi promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti şi pentru asistenţii medicali din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a ministerelor cu reţea sanitară proprie;37. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, chimişti, biologi şi biochimişti din unităţile aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii;38. stabileşte anual numărul optim pe ţară de medici rezidenţi şi specialişti;39. elaborează strategiile şi organizează activitatea privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ integrat;40. elaborează metodologia de colaborare între spitale şi instituţii de învăţământ superior medical;41. aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea şi realizarea activităţilor prevăzute la pct. 36 şi 37, în condiţiile legii;42. aprobă structura organizatorică, normele de organizare şi funcţionare, precum şi procedurile de încadrare a personalului unităţilor publice din subordinea sa, în condiţiile legii;43. avizează structura organizatorică a unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;44. emite aviz de oportunitate pentru înfiinţarea sau desfiinţarea unităţilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum şi a denumirii acestora;45. avizează funcţionarea şi supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întregul teritoriu al ţării, conform dispoziţiilor legale;46. iniţiază proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea sau desfiinţarea spitalelor publice;47. aprobă reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare publice;48. elaborează norme pentru asigurarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale pentru unităţile sanitare;49. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului planul naţional de paturi din unităţile sanitare publice;50. elaborează normativele de personal ale unităţilor sanitare publice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii;51. înfiinţează sau desfiinţează, în condiţiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistenţei de sănătate publică, de interes naţional sau local;52. avizează şi aprobă, după caz, proiectarea şi realizarea investiţiilor în domeniul sanitar în unităţile din subordinea sa;53. avizează activităţile bazate pe libera iniţiativă în domeniul sanitar şi farmaceutic şi veghează asupra climatului de concurenţă loială;54. negociază, contractează în sistem direct şi asigură plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităţi şi lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către instituţiile de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;55. îndeplineşte activităţi de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;56. coordonează aplicarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a politicilor şi programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătăţii;57. aplică măsuri corespunzătoare în unităţile sanitare, în situaţiile în care se constată nerespectarea prevederilor legale;58. elaborează norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către unităţile sanitare publice;59. avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor de interes naţional finanţate integral din venituri proprii;60. exercită drepturile şi obligaţiile statului, ca acţionar la societăţile comerciale şi companiile naţionale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;61. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare şi privatizare a societăţilor comerciale şi/sau a companiilor naţionale din portofoliul său;62. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni;63. colaborează cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor şi la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării şi restructurării;64. elaborează şi promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de acţiuni, de vânzare de active şi alte proceduri ori instrucţiuni privind domeniul său de activitate;65. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agenţii de privatizare în vederea vânzării participaţiilor statului la societăţile comerciale şi/sau la companiile naţionale din portofoliul său;66. aprobă modelul contractului de administrare a unităţilor sanitare, pe bază de indicatori de performanţă;67. îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi/sau la companiile naţionale aflate în portofoliul său;68. editează publicaţii de specialitate şi de informare profesională;69. organizează, împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, licitaţii în vederea derulării programelor naţionale;70. organizează licitaţii pentru achiziţia de medicamente, vaccinuri, materiale sanitare şi reactivi, în numele şi pentru instituţiile sanitare din reţeaua proprie;71. poate împuternici unităţile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităţi, în vederea realizării obiectivelor sale. (2) Ministerul Sănătăţii îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 5Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind conceperea şi punerea în aplicare de acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Sănătăţii va colabora cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 6În vederea exercitării atribuţiilor sale Ministerul Sănătăţii este abilitat să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţii de la autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Ministerului Sănătăţii se exercită de către ministrul sănătăţii. (2) Ministrul sănătăţii conduce întreaga activitate a Ministerului Sănătăţii şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate. (3) Ministrul sănătăţii este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul sănătăţii emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct. (6) În cazul în care ministrul sănătăţii nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care exercită aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.  +  Articolul 8 (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului sănătăţii şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta. (2) Secretarii de stat coordonează domeniile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi exercită şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 9Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, subordonaţi ministrului sănătăţii, şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta.  +  Articolul 10 (1) Pe lângă ministrul sănătăţii funcţionează ca organ consultativ Colegiul ministerului. (2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătăţii. (4) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului sănătăţii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 11Structura organizatorică a Ministerului Sănătăţii este prevăzută în anexa nr. 1  +  Articolul 12 (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătăţii se pot organiza şi alte servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii şi posturile aferente Cabinetului ministrului. (3) Ministerul Sănătăţii funcţionează pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 13 (1) Unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică a unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Criteriile de constituire a structurilor organizatorice şi de elaborare a statelor de funcţii pentru unităţile publice subordonate, precum şi atribuţiile şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestora se aprobă de ministrul sănătăţii.  +  Articolul 14Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii, poate constitui, pe perioade determinate, comisii de specialitate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti, pentru elaborarea unor proiecte specifice.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Sănătăţii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile specifice, un număr de autoturisme stabilit conform legii, prevăzut în anexa nr. 3. (2) Consumul lunar mediu de carburanţi pentru aceste autoturisme este cel prevăzut de normele legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătăţii, în subordinea cărora funcţionează alte unităţi cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama direcţiilor de sănătate publică şi condiţiile specifice ocupării funcţiilor publice de conducere din direcţiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 9 martie 2005.Nr. 168.  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi: 225, exclusiv demnitarii şi posturile aferente Cabinetului ministrului STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ┌────────────────────┐ │ MINISTRU │ └──────────┬─────────┘ ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │Colegiul ministerului├───────┼───────┤Cabinet ministru│ └─────────────────────┘ │ └────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │Serviciul achiziţii publice ├───────┼───────┤Direcţia generală buget│ │ │ │ │ şi credite externe │ └────────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │Direcţia de audit şi control├───────┼───────┤ Serviciul privatizare │ └────────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │ Direcţia generală │ │ │ Direcţia de resurse │ │ farmaceutică şi aparatură ├───────┼───────┤ umane şi dezvoltare │ │ medicală │ │ │ profesională │ └────────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘ ┌─────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────┬─────────────────────┐┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴─────────┐│Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │ Secretar de stat ││ │ │ │ │ │ │ │Preşedinte C.N.A.S.│└┬───────────────┘ └┬───────────────┘ ┌────────┴────────┐ └┬───────────────┘ └┬──────────────────┘ │┌─────────────────┐ │┌──────────────────┐ │Secretar general │ │┌─────────────────┐ │┌───────────────┐ ││ Direcţia │ ││Inspecţia sanitară│ └────────┬────────┘ ││ │ ││Casa Naţională │ ├┤ de sănătate │ ├┤ de stat │ │ ├┤Serviciul juridic│ └┤ de Asigurări │ ││ publică │ ││ │ ┌────────┴────────┐ ││ │ │ de Sănătate │ │└─────────────────┘ │└──────────────────┘ │Secretar general │ │└─────────────────┘ └───────────────┘ │┌─────────────────┐ │┌──────────────────┐ │ adjunct │ │┌─────────────────┐ ││Direcţia generală│ ││Direcţia generală │ └─────────────────┘ ││ │ ││ de asistenţă │ ││ integrare │ ││ Serviciul │ └┤ medicală, │ └┤ europeană │ └┤ relaţii publice │ │ structuri │ │şi relaţii externe│ │şi administrativ │ │ sanitare şi │ │ │ │ │ │ salarizare │ │ │ │ │ └─────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────┘  +  Anexa 2 LISTAcuprinzând unităţile aflate în subordinea,sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului SănătăţiiA. Unităţi aflate în subordinea Ministerului SănătăţiiI. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*)2. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti3. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca4. Institutul de Sănătate Publică Iaşi5. Institutul de Sănătate Publică "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timişoara6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureş7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu8. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti9. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti10. Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti11. Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti12. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti13. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 este de 5.798**), din care:- Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29- Spitalul Tichileşti (leprozerie) 28______________ Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică funcţionează unităţi sanitare cu paturi, finanţate din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un număr maxim de posturi de 144.978, precum şi servicii de ambulanţă, centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi ambulatorii de specialitate ale spitalelor, cu un număr maxim de posturi de 24.712. Notă **) În anul 2005 numărul maxim de posturi este diminuat cu 133 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 2-12 este de 1.976*).Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 136.____________ Notă *) În anul 2005 numărul maxim de posturi este diminuat cu 133 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăşurării activităţii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a activităţii privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:1. Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" Bucureşti2. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca3. Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan" Bucureşti4. Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius Nasta" Bucureşti5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucureşti6. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti7. Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureşti8. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "Prof. dr. N. Paulescu" Bucureşti9. Institutul de Boli Cerebrovasculare "Prof. dr. Vlad Voiculescu" Bucureşti10. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu" Bucureşti11. Institutul Inimii "Prof. dr. Nicolae Stăncioiu" ClujNapoca12. Institutul de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş" Bucureşti13. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională O.R.L. "Prof. dr. Dorin Hociotă" Bucureşti14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara15. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti16. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca17. Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş18. Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi19. Centrul de Cardiologie Iaşi20. Centrul de Cardiologie Craiova21. Centrul de Patologie Neuromusculară "Dr. Radu Horia" Vâlcele22. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi "Cristian Şerban" Buziaş23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna24. Spitalul de Recuperare Borşa25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix26. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei27. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare29. Spitalul de Psihiatrie Zam30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni-Grajduri31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia32. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel33. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi34. Spitalul de Cardiologie Covasna35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie-Nord36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni39. Sanatoriul de Nevroze Predeal40. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova41. Centrul Naţional de Acupunctură şi Homeopatie Bucureşti42. Staţia Centrală de Transport Sanitar şi Ambulanţă Aeriană Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-40 este de 15.145.NOTĂ :Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 41 şi 42, precum şi pentru ambulatoriile de specialitate care funcţionează în structura unităţilor sanitare cu paturi, subordonate Ministerului Sănătăţii, este de 1.097.Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti2. Institutul de Medicină Legală Iaşi3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca4. Institutul de Medicină Legală Timişoara5. Institutul de Medicină Legală Craiova6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii:1. Agenţia Naţională a Medicamentului Bucureşti2. Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 740.B. Unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Sănătăţii:1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi3. Societatea Comercială "Sanevit" - S.A. Arad.C. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Sănătăţii:1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti5. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucureşti.  +  Anexa 3 PARCUL AUTOal Ministerului Sănătăţii pentru activităţi specifice
           
    PARCUL AUTO al Ministerului Sănătăţii pentru activităţi specifice
    Nr. crt.Activitatea specificăNumărul de autoturismeConsumul maxim de carburant pe lună (litri)
    1.Programul comunitar de sănătate publică1300
    2.Programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile1300
    3.Programul de sănătate a copilului şi familiei1300
    4.Programul de strategii şi politici de sănătate1300
    5.Activitatea de inspecţie sanitară de stat1300
  _____________