NORME METODOLOGICE în 12 august 1997pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 august 1997



  I. PREVEDERI GENERALE1. Primarii sau, după caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene, abilitati, conform legii, sa elibereze autorizaţii de construire, au obligaţia sa verifice şi sa consemneze, la eliberarea acestor autorizaţii pentru constructii de locuinte noi, indeplinirea exigentelor minimale cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, privind suprafetele şi nivelul de dotare a incaperilor ce compun locuintele.Exigentele minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu excepţia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizaţiilor pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de locuit existente, în vederea realizării de locuinte sociale.Reabilitarea, în sensul legii, reprezinta ansamblul operaţiunilor de modificare constructiva şi/sau functionala prin care se realizează refacerea şi/sau ameliorarea construcţiilor, astfel încât acestea sa satisfaca cerinţele de siguranţă, de confort şi de economicitate până la nivelul exigentelor minimale stabilite de lege.Autorizarea executarii construcţiilor de locuinte incepute înainte de intrarea în vigoare a legii şi sistate din diferite motive, a caror execuţie se reia după această dată, va ţine seama de condiţiile stabilite prin proiectele care au fost initial elaborate sau aprobate.2. Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 6 din lege vor menţiona, în cererea pentru obtinerea autorizatiei de construire, categoria de locuinte sau de lucrari, după caz.3. Persoanele juridice române, care investesc, din profit, pentru viabilizarea unor terenuri destinate construirii de locuinte, vor solicita eliberarea autorizaţiilor de construire cu precizarea lucrărilor care se vor realiza şi a valorii investitiei respective.Primarii şi, după caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene sunt obligati sa verifice şi sa inscrie, în documentele de autorizare, condiţiile obligatorii privitoare la respectarea traseelor şi a capacităţilor retelelor de infrastructura impuse de cerinţele dezvoltării zonei respective.4. Organele financiare vor opera scutirea de impozit asupra profitului investit sau, în cazul creditelor acordate de Casa de Economii şi Consemnatiuni, subventionarea dobanzilor, numai pentru beneficiarii investitori care prezinta documentele legale privind autorizarea şi receptia lucrărilor de constructii sau de viabilizare a terenurilor, cu confirmarea autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la respectarea exigentelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la lege.5. Concesionarea terenurilor aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea construirii de locuinte, urmeaza regimul stabilit de prevederile legii, ale Legii nr. 50/1991, republicată, şi de alte acte normative în vigoare.Terenurile concesionate pentru construirea de locuinte vor fi situate în zonele cu aceasta destinatie, stabilite prin planurile urbanistice.6. În vederea solutionarii cererilor privind concesionarea unor terenuri pentru construirea de locuinte, consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitarilor primite. În acest scop acestea vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitarilor şi actele justificative necesare.Solicitarile vor fi înregistrate în ordinea primirii şi vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti.Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale, periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de solutionare a acestora, precum şi motivele admiterii sau respingerii solicitarilor analizate.Hotărârile consiliilor locale vor fi afisate în locuri accesibile publicului.Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.7. Consiliile locale raspund de pregătirea şi de asigurarea terenurilor necesare dezvoltării construcţiilor de locuinte în corelare cu programul aprobat.Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate construcţiilor de locuinte se finanţează conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.Primarii vor face cunoscut publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuinte în scopul vanzarii sau inchirierii, precizand condiţiile de participare la licitatii pentru achizitia acestora, precum şi nivelul taxelor şi redeventelor, după caz.II. DEZVOLTAREA CONSTRUCTIEI DE LOCUINTELocuinte care se construiesc din depozitele special constituite la nivelul consiliilor locale8. În aplicarea prevederilor art. 62 din lege, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu consiliile locale, vor stabili, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, lista blocurilor de locuinte aflate în diferite stadii de execuţie.Inventarierea blocurilor de locuinte se va face pe fiecare comuna, oras, municipiu şi pe sectoarele municipiului Bucureşti, cu prezentarea stadiilor fizice şi a valorilor estimative pentru lucrarile rămase de executat, potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Acest inventar, precum şi lista blocurilor de locuinte a caror execuţie se va realiza în continuare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 82/1995, vor fi transmise, prin grija consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, în vederea definitivarii Programului de finalizare a locuintelor.Blocurile de locuinte necuprinse în programul întocmit în baza prevederilor Normelor metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 se pot finaliza în condiţiile prevăzute de art. 7 din lege.9. În scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii construcţiilor de locuinte care se construiesc în baza prevederilor art. 7 din lege, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea pentru fiecare dintre constructiile respective sumele aferente.În susţinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, consiliile locale vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute înainte de 1 ianuarie 1990 şi, separat, pentru constructiile de locuinte noi, din care pentru constructiile de locuinte care se realizează pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice beneficiare de locuinte.10. În vederea gestionarii resurselor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale care executa constructii de locuinte, vor avea deschise la trezoreria statului contul 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)".În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, se deschide contul 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" la Sucursala Municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale vor urmări transferarea, în depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, a sumelor rezultate din vanzarea locuintelor şi a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum şi a sumelor realizate în condiţiile prevederilor art. 7 din lege.Alocatiile de la bugetul local, cu destinaţia finantarii construcţiilor de locuinte, se virează în contul de disponibil, pe măsura necesitatilor pentru efectuarea plăţilor pentru investitii.11. Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedeaza astfel: a) solicita lunar Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna urmatoare, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru acoperirea integrală a cheltuielilor pentru lucrarile executate. La cerere, se anexeaza nota de fundamentare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice; b) după analiza şi aprobare, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judetean nr. 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la trezoreria statului din municipiul reşedinţa de judet, respectiv în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la Sucursala Municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A. c) la primirea sumelor în cont, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat consiliilor locale pentru care s-au solicitat sumele prin nota de fundamentare. Operaţiunea se efectueaza prin ordin de plată pentru trezoreria statului (OPHT).12. Consiliile locale vor aproba listele cu constructiile de locuinte care urmeaza a se realiza din fondurile aflate în depozitele special constituite în baza legii.Listele cu constructiile de locuinte, în care se va preciza numărul, structura după marime şi amplasamentul acestora, vor fi afisate la sediul primariei.13. În situaţiile în care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (pentru activităţi comerciale, de prestări servicii etc.), finantarea lucrărilor corespunzătoare acestor spatii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare executarii lucrărilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi, în a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia locuintelor.Finantarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spatii se vor realiza, astfel încât să permită darea în exploatare a locuintelor din cladire la termenele prevăzute în contract.14. Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări şi vor controla pe parcursul executarii lucrărilor finalizarea contractarii tuturor locuintelor aflate în execuţie. Încredinţarea contractelor de proiectare şi, respectiv, de execuţie a lucrărilor se va face prin licitaţie publică cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.Contractele de execuţie vor contine clauze speciale care vor prevedea ca influentele în costurile pentru constructii, rezultate din depăşirea termenului limita de receptie, în condiţii de inflatie, să fie suportate de constructor.15. Alocarea sumelor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare construcţie de locuinte în parte, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de dare în exploatare şi cu incadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.Verificarea situaţiilor lucrărilor, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de o comisie stabilita prin hotărârea consiliului local, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar şi dirigintii nominalizati de unitatile specializate, care raspunde de derularea investitiei.Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor din depozitele constituite la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege este de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca şi să asigure respectarea prevederilor legale.16. În vederea solutionarii cererilor privind construirea sau cumpararea unor locuinte, din cele incluse în listele prevăzute la pct. 9 din prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili măsuri pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitarilor primite din partea cetatenilor. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitarilor şi actele justificative necesare.Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite în acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti.Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a solicitarilor primite, respectand ordinea de prioritate stabilita de art. 7 din lege, ţinând cont în cadrul fiecarei categorii şi de:* condiţiile de locuit ale solicitantilor;* numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodaresc împreună cu solicitantul;* starea sănătăţii sotilor sau a unor membri ai familiei.Listele privind solicitarile şi modul de solutionare a acestora vor fi afisate la sediul primariei.Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la prioritatile stabilite se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.17. Administratorii delegaţi de către autoritatea administraţiei publice locale, în a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiei, vor incheia cu persoanele fizice cărora le-a fost aprobata construirea sau cumpararea unei locuinte, în ordinea stabilita prin lista definitivă de prioritate aprobata, contracte de construire a unei locuinte cu credit, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile ale caror lucrari vor fi incepute, sau de vanzare-cumparare cu plata în rate, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile incepute şi ale caror lucrari se finalizează conform art. 7 din lege.Contractele de construire a unei locuinte cu credit sau cele de vanzare-cumparare cu plata în rate se vor incheia la preturile corespunzătoare valorii locuinţei la data contractarii, valoarea definitivă urmand a se stabili la terminarea lucrărilor.18. În vederea acordarii drepturilor prevăzute la art. 7 din lege, solicitanţii vor prezenta consiliului local urmatoarele documente: a) dovada că nu au detinut şi nu deţin în proprietate o locuinta, potrivit prevederilor art. 10 coroborat cu art. 17 din lege; b) adeverinta de venit net anual sau lunar pentru fiecare membru al familiei; c) acte doveditoare ca se încadrează în urmatoarele categorii stabilite de lege:- tineri căsătoriti, fiecare în vârsta de până la 35 de ani;- persoane care beneficiaza de facilităţi la cumpararea sau construirea unei locuinte potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare;- persoane calificate din agricultura, invatamant, sănătate, administratie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural; d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta în baza prevederilor art. 7 lit. d) din lege.19. Persoanele fizice care pot beneficia de subventii în sume fixe vor depune, o dată cu cererea pentru construirea sau, după caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite în acest scop prin hotărârea consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse în listele de prioritati stabilite şi rămase definitive conform pct. 6 din prezentele norme metodologice, iar după verificare şi insusire se vor inscrie în tabele nominale care vor fi supuse aprobării consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfintesc dreptul la subvenţie al solicitantilor şi vor fi comunicate administratorilor delegaţi în a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de către ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.Pe măsura incheierii contractelor prevăzute la pct. 14 din prezentele norme metodologice, administratorii delegaţi pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul subventiilor cuvenite persoanelor prevăzute de lege, în functie de venitul mediu pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi şi în functie de valoarea contractului locuinţei, pe care le vor inscrie în tabele şi le vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.În baza tabelelor nominale astfel intocmite şi avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevăzute la art. 7 din lege. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de către consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare.Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, din creditele bugetare deschise în acest scop, va aloca consiliilor judetene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti subventiile cuvenite.Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii se vor confirma de către autorităţile administraţiei publice locale administratorilor delegaţi sau unităţilor specializate în a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea să fie deduse din sumele care se datorează pentru locuintele construite, după scaderea din valoarea locuinţei a avansului minim platit potrivit legii.Întreaga subvenţie, primita şi dedusa din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinte, va fi virata în conturile special deschise conform prevederilor pct. 10 din prezentele norme metodologice, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinte.20. Autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi care au preluat obligaţia vanzarii locuintelor, vor urmări incasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel:* sumele platite ca avans sau ca plata integrală la nivelul pretului initial al locuinţei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinte cu credit;* sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din preţul final al locuinţei, rezultat pe baza situaţiei finale de plată incheiate la terminarea lucrărilor, a sumelor platite ca avans şi rate scadente, precum şi, după caz, a subventiilor de care beneficiaza acestia.Administratorii delegaţi cu derularea investitiilor în a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea şi incasarea ratelor la imprumuturile acordate şi a dobanzilor la acestea, vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operaţiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare încasare care se face în contul apartamentului vandut cu plata integrală, parţială ori în rate, exclusiv dobânda.21. În situaţiile în care pe terenul proprietatea persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinte, construirea acestora se va face pe baza unui contract incheiat, potrivit prevederilor Codului civil, între consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investitiei, şi persoana fizica proprietara a terenului.Pentru dobandirea unei locuinte construite în condiţiile prevăzute la alineatul precedent, persoana fizica proprietara a terenului poate incheia un contract de construire a unei locuinte cu credit conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.22. Acordarea creditelor pentru construcţia de locuinte conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii şi Consemnatiuni, cu incadrarea în nivelul subventiei aprobate, anual, prin legea bugetului de stat pentru diferenţa dintre 15%, cat suporta beneficiarul creditului, şi nivelul dobanzii practicate de Casa de Economii şi Consemnatiuni la depunerile la termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale.Casa de Economii şi Consemnatiuni va stabili metodologia şi instrucţiunile corespunzătoare privind evidenta, raportarea şi calculul dobanzii subvenţionate la creditele acordate în baza legii, în condiţiile prevăzute la alin. 1.Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subvenţionate se va face pe baza declaraţiei autentificate a solicitantului, data pe propria raspundere şi din care să rezulte ca indeplineste condiţiile prevăzute de art. 20 din lege.În toate cazurile în care beneficiarii acestor credite au prezentat declaratii nesincere, au folosit sumele primite în alte scopuri sau cu incalcarea prevederilor legale, Casa de Economii şi Consemnatiuni va sista creditarea şi îi va obliga pe beneficiari la restituirea integrală a sumelor primite şi la plata de dobanzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.Modalitatea de fundamentare şi de derulare a creditelor bugetare, prevăzute anual în bugetul de stat conform dispoziţiilor art. 20 din lege şi destinate acoperirii dobanzii subvenţionate la creditele acordate de Casa de Economii şi Consemnatiuni, se stabileste prin convenţie incheiata între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului cu Casa de Economii şi Consemnatiuni, şi cu avizul Ministerului Finanţelor.23. Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice şi constructii de locuinte, cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, se aplică în continuare pentru finalizarea lucrărilor la locuintele incepute şi care se executa în baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata şi modificata prin Legea nr. 82/1995.Pentru calculul cuantumului de subvenţie ce se atribuie potrivit art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 anumitor categorii de persoane, se utilizeaza procedura prevăzută la pct. 19 din prezentele norme metodologice.Locuinta sociala şi locuinta de necesitate24. În cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinte, consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuinte sociale şi de necesitate, necesar acoperirii cerințelor pe plan local.Construirea locuintelor sociale şi a celor de necesitate se face pe terenurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, în zonele şi pe amplasamentele prevăzute în documentatiile de urbanism, legal aprobate şi în condiţiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor şi normativelor din domeniile investitiilor şi construcţiilor.Locuintele sociale şi cele de necesitate se administreaza prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.25. Locuintele sociale şi cele de necesitate pot fi realizate şi de către investitori persoane juridice române, altele decat consiliile locale. Condiţiile de realizare a acestor locuinte sociale şi de necesitate vor fi stabilite de investitori persoane juridice române, împreună cu consiliile locale.26. În vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte sociale sau de necesitate, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea în evidenta şi pentru analiza solicitarilor primite. În acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale, se vor constitui comisii de analiza a solicitarilor de locuinte, care vor stabili şi vor da publicităţii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile în baza cărora se repartizeaza locuintele sociale şi cele de necesitate, actele justificative necesare, care însoţesc cererea, şi locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 43 din lege. În cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate, se vor avea în vedere:* condiţiile de locuit ale solicitantilor;* numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodaresc împreună cu solicitanţii;* starea sănătăţii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora;* vechimea cererilor.Comisiile sociale constituite vor analiza până la data de 1 noiembrie a anului în curs cererile pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate şi vor prezenta spre aprobare, consiliilor locale, lista solicitantilor indreptatiti sa primeasca în anul următor o locuinta sociala, în ordinea de prioritate stabilita. După aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor.Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.27. În limita numarului şi structurii locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate disponibile, consiliile locale vor emite repartitii în ordinea stabilita în lista de prioritati rămasă definitivă.28. În vederea incheierii contractului de închiriere, beneficiarii de repartitii vor prezenta urmatoarele documente:* repartitia emisa de consiliul local;* buletinul/cartea de identitate;* declaratie şi adeverinta de venit realizat pe ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei;* alte documente, după caz, din care pot să rezulte unele drepturi pe care le-au dobândit în legătură cu inchirierea locuinţei.29. Contractul de închiriere pentru locuinte sociale sau de necesitate se incheie potrivit contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice şi prevederilor art. 44, respectiv, art. 55 din lege.30. Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 şi 32 din lege, respectiv, art. 44, pentru locuinte sociale, şi art. 55, pentru locuinte de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local respectiv.Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei pentru o locuinta sociala sau de necesitate se stabileste o dată cu incheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 din lege şi, respectiv, art. 55 din lege. Chiria astfel stabilita se va recalcula o dată cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit art. 45 din lege.Pentru acoperirea de la bugetul local a diferenţei dintre chiria nominala a locuinţei sociale şi cea plătită de beneficiarul repartitiei, unitatile care administreaza fondul locuintelor sociale sau al celor de necesitate vor depune la consiliile locale situaţia privind justificarea sumelor necesare acoperirii de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale, prevăzută în anexa nr. 6 a) la prezentele norme metodologice. Pentru cuprinderea în programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de subvenţie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale, prevăzută în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.Prevederile din prezentul capitol se vor aplica o dată cu reglementarea prin legea speciala a chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea statului. Până la data punerii în aplicare a legii speciale, chiria practicata pentru aceste locuinte va fi cea precizata la pct. 43 din prezentele norme metodologice.31. Finantarea locuintelor sociale şi a celor de necesitate se asigura din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, precum şi din donatii şi din contribuţii de la persoane fizice şi agenti economici.În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu consiliile locale, vor stabili, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice în Monitorul Oficial al României, lista blocurilor de locuinte sociale şi de necesitate care urmeaza să se realizeze în anul 1998 conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Aceste liste se vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului în vederea definitivarii programului de realizare a locuintelor.În scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii construcţiilor de locuinte sociale şi de necesitate, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective.Consiliile judetene şi consiliile locale deschid la trezoreria statului contul 50.33 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale şi de necesitate, conform Legii nr. 114/1996". În municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, unde nu funcţionează trezorerii ale statului, se deschide contul 65.36 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale şi de necesitate conform Legii nr. 114/1996" la Sucursala Municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.Acest cont se alimenteaza, în măsura necesitatilor, cu sume de la bugetul local şi de la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedeaza pentru stabilirea transferurilor de la bugetul de stat potrivit pct. 11 din prezentele norme metodologice.32. Finantarea construcţiilor de locuinte, a locuintelor sociale şi a celor de necesitate se efectueaza prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreria statului a mecanismului de finanţare a investitiilor publice.33. Suprafetele incaperilor de locuit ale locuintelor sociale şi ale celor de necesitate se vor inscrie în limitele prevăzute de "Exigentele minimale pentru locuinte", cuprinse în anexa nr. 1 la lege. Acestea pot fi, în mod excepţional, mai mari sau mai mici decat cele prevăzute în anexa nr. 1 la lege, cu condiţia încadrării suprafetei construite totale, aferenta locuinţei respective, în limitele corectiei aduse de lege pentru incadrarea pe amplasamentul stabilit.Locuinta de serviciu şi locuinta de interventie34. Locuintele de serviciu şi cele de interventie fac parte din patrimoniul agentilor economici, instituţiilor publice centrale sau locale şi se administreaza în interesul acestora prin închiriere salariatilor proprii, cu contract accesoriu la contractul individual de muncă.Condiţiile de administrare şi de închiriere a acestor locuinte se stabilesc de către conducerile agentilor economici deţinători, cu respectarea prevederilor legale.35. Agentii economici pot beneficia de prevederile art. 5 din lege şi în situaţiile în care investesc din profit pentru realizarea de locuinte de serviciu sau de interventie prin transformarea şi reabilitarea caminelor de nefamilisti.III. INCHIRIEREA LOCUINTELOR36. În vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru luarea în evidenta a solicitarilor primite şi analizarea acestora în comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile în baza cărora se repartizeaza asemenea locuinte.Criteriile în baza cărora se va stabili modul de solutionare a cererilor primite şi ordinea de prioritate a rezolvarii acestora vor fi urmatoarele:- condiţiile de locuit ale solicitantilor;- numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodaresc împreună cu solicitantul;- starea sănătăţii sotilor sau a unor membri ai familiei;- venitul lunar al familiei;- vechimea cererii.Vor avea prioritate, în cadrul fiecarui criteriu, familiile de tineri şi cele cărora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuati din locuinta în virtutea unor prevederi contractuale sau legale, care nu ţin de voinţa şi comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranţa în exploatare, functionari publici transferati în interes de serviciu etc.Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, avute în vedere în prezentele norme metodologice, nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de către consiliile locale şi alte criterii, în functie de situaţiile specifice, existente pe plan local.Definitivarea listelor de repartizare a locuintelor şi eventualele contestatii se vor face în condiţii similare celor prevăzute la pct. 26 din prezentele norme metodologice.37. Contractul de închiriere, incheiat în baza prevederilor art. 21 din lege şi conform modelului prezentat în anexa nr. 5 din prezentele norme metodologice, va fi înregistrat la organele fiscale teritoriale, prin grija proprietarului.38. Contractele de închiriere se incheie pe o perioadă determinata.Cu cel puţin 30 de zile înainte de termenul de incetare a contractului, proprietarul va face cunoscut, în scris, chiriasului dacă are intentia sa prelungească contractul de închiriere, precum şi eventualele modificari ale condiţiilor de închiriere.Dacă proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul se considera mentinut în continuare în aceleasi condiţii.39. Proprietarul locuinţei poate verifica, în prezenta chiriasului, modul în care acesta respecta oblibaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi la întreţinerea locuinţei.Verificarea locuinţei de către proprietar se face numai în zile lucratoare şi va fi comunicata în prealabil, în scris, chiriasului. În timpul verificării locuinţei inchiriate, proprietarul poate fi insotit de un reprezentant al asociaţiei de chiriasi sau de către un alt chirias din imobil, după caz.Constatarile facute cu ocazia verificărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de constatare ce va fi semnat de proprietar, chirias şi, după caz, de un reprezentant al asociaţiei de chiriasi.40. Pentru toate stricaciunile aduse locuinţei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinta, titularul contractului de închiriere va rămâne răspunzător în continuare faţă de proprietar.41. Degradarile produse la părţile comune ale imobilului din vina chiriasilor se vor suporta: a) de chiriasul care a produs degradarea, în cazul în care acesta a putut fi identificat; b) de toţi cei care au acces şi folosesc în comun bunul degradat, în situaţia în care nu s-a putut identifica persoana care a produs stricaciunea.În situaţiile în care stricaciunea produsa nu este reparata într-un interval de 15 zile de la producere şi pericliteaza buna functionare a imobilului, proprietarul este în drept sa stabileasca masurile pentru efectuarea reparatiilor şi recuperarea cheltuielilor.42. În cazul neindeplinirii de către proprietar a obligaţiilor care îi revin cu privire la întreţinerea şi repararea imobilului detinut în proprietate, chiriasii vor putea cere în scris acestuia, în baza prevederilor art. 28 şi 30 din lege, sa treaca la efectuarea lucrărilor necesare.Dacă în termen de 30 de zile de la primirea sesizarii scrise a chiriasului, proprietarul nu a răspuns şi nici nu a luat măsuri de executare a lucrărilor necesare, chiriasii vor putea trece la executarea lucrărilor, comunicand aceasta hotărâre proprietarului.43. Până la reglementarea prin lege speciala a chiriei pentru locuintele aflate în proprietatea statului, chiria practicata pentru aceste locuinte se va stabili conform prevederilor cap. IV din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriasi.IV. ADMINISTRAREA CLADIRILOR DE LOCUINTE44. Cladirile de locuinte pot fi administrate de persoane fizice sau juridice specializate, care prezinta garantii morale şi profesionale acceptate de proprietarul cladirii sau de reprezentantul legal al acestuia.Oblibaţiile administratorului sunt cele stabilite în art. 34 din lege, precum şi prin contractul incheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul asociaţiei de proprietari a imobilului.45. Administrarea cladirilor de locuit are ca obiect utilizarea cladirilor în scopul pentru care au fost construite, în condiţiile mentinerii, pe toata perioada de folosire, a performantelor functionale, tehnice şi calitative pentru care acestea au fost realizate.În acest scop activitatea de administrare a cladirii trebuie să sigure:- punerea în siguranţa a cladirii potrivit prevederilor legale;- functionarea în bune condiţii a tuturor instalaţiilor şi părţilor de constructii ale imobilului;- aducerea la cunoştinţa tuturor persoanelor care locuiesc în imobil a condiţiilor generale de functionare a instalaţiilor şi dotarilor imobilului, precum şi a regulilor de folosire a instalaţiilor şi dotarilor care se utilizeaza în comun;- stabilirea condiţiilor în care pot fi realizate serviciile de întreţinere şi reparatii curente ale elementelor de constructii şi instalaţii ale imobilului, atât la părţile comune cat şi la cele folosite în exclusivitate, care pot perturba folosinţă normala a părţilor comune;- aducerea la cunoştinţa tuturor persoanelor care locuiesc în imobil a modului de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea şi întreţinerea imobilului, precum şi a celor ce decurg din alte plati efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitala a imobilului;- preluarea cartii construcţiei potrivit prevederilor legale şi evidentierea tuturor modificarilor aduse, în condiţiile legii, la părţile comune ale imobilului.Schimbarea destinatiei locuintelor şi/sau a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate în cladiri colective se face numai cu acordul asociaţiei de proprietari şi în mod obligatoriu a proprietarilor direct afectati, indiferent dacă proprietarul acestora este sau nu membru al asociaţiei.46. În scopul reprezentarii şi sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietate indiviza la cladirile aflate în condominiu, proprietarii locuintelor se constituie în asociaţii cu personalitate juridica.Înfiinţarea, organizarea şi functionarea asociaţiilor de proprietari se supun condiţiilor stabilite prin Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari cuprins în anexa nr. 2 din lege.47. Asociaţia de proprietari este forma de organizare şi reprezentare a proprietarilor unui condominiu, recunoscută de lege.Asociaţia de proprietari dobandeste personalitate juridica din momentul înregistrării la judecatoria în raza careia se afla cladirea respectiva, potrivit legii, pe baza acordului de asociere şi a statutului asociaţiei.48. Constituirea asociaţiilor de proprietari, la constructiile noi de locuinte realizate conform legii, se face în cel mult 60 de zile de la data când dreptul de proprietate asupra cladirii a fost înregistrat în cartea funciara, în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Până la înfiinţarea şi functionarea birourilor de Carte funciara în condiţiile acestei legi, actele prin care s-a construit cladirea cu mai multe apartamente se vor transcrie sau, după caz, inscrie în registrele de publicitate aflate în vigoare la judecatorii.Actele necesare pentru înscrierea proprietăţii sunt urmatoarele:- cerere de transcriere, după caz, inscriere în Cartea funciara a tuturor proprietarilor de apartamente din cladire, cu specificarea adresei cladirii şi a pozitiei apartamentului fiecarui proprietar, la care se ataseaza:* actul de concesiune sau de proprietate a terenului;* contractele de construire sau de vanzare-cumparare a apartamentelor care fac parte din cladire (actele de proprietate);* procesele-verbale de predare-primire a apartamentelor construite;* plansele sau schitele de identificare prin localizare şi suprafaţa a fiecarui spatiu sau apartament din structura cladirii.Fiecare proprietar de apartament va cere, de asemenea, în mod individual, transcrierea sau, după caz, înscrierea dreptului sau de proprietar asupra apartamentului.Proprietarii de apartamente pot imputernici, prin procura, pe unul dintre ei sau o terta persoana, fizica sau juridica, să efectueze pentru ei operaţiunile de publicitate imobiliara. Procura trebuie să fie semnata de toţi proprietarii sau de reprezentantii lor legali.Asociaţiile de locatari se constituie, conform legii, în asociaţii de proprietari; inregistrarea proprietăţii dacă aceasta nu s-a efectuat până la data intrarii în vigoare a legii, se realizează în condiţii similare celor pentru constructii noi de locuinte.49. Asociaţia de proprietari ia hotărâri în adunarea generală, care se tine cel puţin o dată pe an şi la care au dreptul sa participe toţi membrii săi. Deciziile în cadrul adunarii generale se iau prin supunerea la vot a propunerilor membrilor asociaţiei.Adunarea generală a proprietarilor analizeaza principalele aspecte şi ia hotărâri cu privire la: a) activitatea de administrare şi de întreţinere a cladirii, derularea contractelor incheiate cu agentii economici furnizori ai serviciilor de care aceasta beneficiaza, precum şi modul de realizare a obligaţiilor pe care asociaţia de proprietari le are faţă de persoana juridica sau fizica cu care are relatii; b) bugetul de venituri şi cheltuieli; stabilirea perioadei pentru care persoanelor aflate în vizita la domiciliul membrilor asociaţiei de proprietari nu li se percep cotele de participare la cheltuielile de întreţinere aferente persoanelor cu domiciliul stabil în cladire; participarea membrilor asociaţiei de proprietari la cheltuielile de administrare şi de întreţinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii; c) modul de folosire a spatiilor comune şi, în unele cazuri, schimbarea destinatiei unor asemenea spatii. Schimbarea destinatiei acestor spatii nu se va putea face decat cu acordul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari şi, în mod obligatoriu, cu al celor direct afectati; d) regulamentul de ordine şi convietuire în cadrul cladirii; e) condiţiile de angajare a administratorului prin prezentarea şi analiza în plen a dosarului de angajare a acestuia; f) stabilirea comisiei de cenzori, cat şi sarcinile detaliate ale acestora.În prima adunare de constituire asociaţia de proprietari alege un comitet executiv, comisia de cenzori şi un presedinte care va reprezenta asociaţia în faţa autorităţilor publice, instituţiilor publice şi agentii economici cu care asociaţia are relatii.50. Comitetul executiv, format dintr-un numar de membri stabilit de adunarea generală dintre membrii asociaţiei de proprietari, asigura aducerea la indeplinire a hotărârilor adunarii generale şi acţionează operativ în legătură cu: a) activitatea curenta de administrare şi de întreţinere a cladirii; aproba repartizarea lunara a cheltuielilor comune pe membrii asociaţiei de proprietari; aproba angajarea sau sistarea contractelor privind serviciile necesare, inclusiv pentru administrarea cladirii; aproba angajarea personalului de întreţinere şi curăţenie, precum şi cheltuielile curente; b) constatarea prin inspecţii ciclice şi stabilirea masurilor necesare care să asigure functionarea în bune condiţii a instalaţiilor şi părţilor comune ale cladirii, constatari care se vor inscrie intr-o fisa de inspecţie care se va depune la preşedintele asociaţiei de proprietari; c) problemele ridicate de membrii asociaţiei de proprietari şi ia măsuri pentru rezolvarea lor; d) organizarea adunarilor generale, precum şi a altor acţiuni stabilite de adunarea generală.Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari pregăteşte şi supune aprobării adunarii generale bugetul anual de venituri şi cheltuieli.După aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, comitetul executiv va urmări derularea acestuia în condiţiile legii.51. Preşedintele asociaţiei de proprietari urmareste şi asigura respectarea statutului şi a hotărârilor asociaţiei, realizarea contractelor angajate de asociaţie, indeplinirea în condiţiile legii a prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli, respectarea de către asociaţie a ordinii publice şi a hotărârilor autorităţilor publice centrale şi locale.Preşedintele asociaţiei de proprietari convoaca şi conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv şi ale adunarii generale.Preşedintele asociaţiei de proprietari angajează prin semnatura sa asociaţia în relatiile acesteia cu tertii.Preşedintele asociaţiei de proprietari păstrează şi urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a construcţiei, precum şi celelalte documente privitoare la activitatea asociaţiei.52. Comisia de cenzori urmareste şi asigura respectarea legalităţii în administrarea bunurilor materiale şi a fondurilor financiare ale asociaţiei de proprietari.Comisia de cenzori este formata din minimum 3 membri care au cunoştinţe şi experienta în domeniile financiar, economic sau juridic, şi nu fac parte din comitetul executiv.Comisia de cenzori alege la prima reuniune, din randul ei, pe preşedintele comisiei de cenzori.Atribuţiile comisiei de cenzori sunt urmatoarele: a) verificarea executiei bugetare; b) verificarea şi validarea documentelor şi a angajamentelor de plată; c) urmarirea depunerii în contul curent al asociaţiei de proprietari a numerarului care depăşeşte plafonul de casa; d) verificarea trimestriala a gestiunii asociaţiei de proprietari; e) verificarea modului de stabilire a cotelor de participare a membrilor asociaţiei de proprietari la cheltuielile curente; f) verificarea lunara a situaţiei de încasări şi plati care va fi semnata de toţi membrii comisiei.Comisia de cenzori prezinta în faţa adunarii generale a proprietarilor, o dată pe an, rapoarte asupra activităţii sale.Gestionarea fondurilor banesti ale asociaţiei de proprietari se face în baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 şi a punctului 18 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, urmarindu-se a se asigura: a) inregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale în functie de natura lor, în mod unilateral, numai în debitul sau în creditul unor conturi, fără utilizarea unui cont corespondent; b) stabilirea totalului debitului şi al creditului, precum şi al soldului fiecarui cont.Registrele şi formularele obligatorii sunt:- Registrul-jurnal de încasări şi plati (cod 14-1-1/a)- Chitanta (cod 14-4-1)- Registrul pentru evidenta fondului de rulment şi a altor fonduri (cod 14-6-25)- Registrul pentru evidenta bunurilor asociaţiei (cod 14-6-26)- Registrul pentru evidenta operaţiunilor banesti (cod 14-6-27)- Lista de plată a cotelor de contribuţii pentru cheltuielile comune de folosinţă, întreţinere şi reparatii (cod 14-6-28).53. Proprietarii, în afara drepturilor şi indatoririlor prevăzute la cap. IV al Regulamentului-cadru cuprins în anexa nr. 2 din lege, în calitate de membri ai asociaţiilor de proprietari, au şi urmatoarele drepturi şi obligaţii: a) drepturi:- sa participe la adunarea generală a proprietarilor, sa aleaga şi să fie aleşi în organele asociaţiei de proprietari;- sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile comune şi eventual sa conteste presedintelui asociaţiei de proprietari, în termen de 10 zile de la afisarea listei cu cuantumul stabilit al acestei cote; contestaţia nu suspenda plata contributiei. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat sa răspundă la contestaţie în termen de 5 zile;- sa foloseasca spatiile şi instalatiile comune din interiorul şi din exteriorul cladirii. b) obligaţii:- să contribuie la constituirea mijloacelor banesti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi sa achite în termenul stabilit cota-parte de contribuţie la cheltuielile comune şi la constituirea fondului de reparatii;- sa intretina în bune condiţii spatiile şi instalatiile comune din interiorul şi din exteriorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de incalzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deseurilor, instalaţii de antena colectiva, telefonie s.a.) şi sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă şi de functionalitate a locuinţei proprii.54. În scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociaţia de proprietari stabileste cuantumul şi cota de participare a membrilor asociaţiei de proprietari la constituirea fondului de rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente pentru întreţinere ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu cheltuielile medii lunare ale anului expirat, majorate cu rata inflatiei pentru cazurile curente, iar în cazurile asociaţiilor de proprietari nou-înfiinţate, prin constatarea şi insusirea experientei în domeniu a unor condominii echivalente ca marime.Acest fond urmeaza să se constituie prin plata anticipata a cotei-părţi ce revine fiecarui proprietar, asa cum s-a stabilit de adunarea generală a proprietarilor.În situaţiile în care prin contractul de închiriere, incheiat cu proprietarul, chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale imobilului în care locuieste, acesta va participa şi la formarea fondului de rulment.Conform acelorasi prevederi asociaţia de proprietari, de regula, va putea constitui un fond distinct pentru repararea instalaţiilor sau a unor elemente ale cladirii, cu perioada de folosire limitata, fond care va fi depus în contul asociaţiei de proprietari şi nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a proprietarilor.Fondul de rulment se restituie în toate situaţiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, dacă prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosinţei locuinţei nu se stipuleaza altfel.Fondul special pentru reparatii se va putea restitui proprietarului numai în situaţiile în care noul proprietar va acoperi suma respectiva.55. Cheltuielile de întreţinere, calculate pentru fiecare proprietar, vor fi achitate de acestia, în cel mult 30 zile de la data comunicarii prin afisare la loc vizibil. După expirarea acestui termen, asociaţia de proprietari poate calcula şi percepe penalităţi de intarziere pentru suma neachitata.Modul de folosire a sumelor încasate din penalităţi de intarziere şi din dobanzile la sumele depuse în contul asociaţiei de proprietari se stabileste de adunarea generală a proprietarilor.56. În cazurile în care unii membri ai asociaţiei de proprietari nu respecta regulile şi oblibaţiile adoptate de asociaţie, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru al asociaţiei de proprietari, acestia pot fi actionati în justiţie de către asociaţia de proprietari legal constituita.Preşedintele asociaţiei de proprietari raspunde în faţa adunarii generale de rezolvarea situaţiilor litigioase aparute în cadrul asociaţiei.V. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR COMUNE57. Cheltuielile pentru întreţinere şi reparatii la părţile de constructii şi instalaţii aflate în folosinţă comuna se repartizeaza proportional cu cota-parte ce revine fiecarui apartament proprietate, din proprietatea comuna, asa cum este înscrisă în actul de proprietate şi insusita de adunarea generală a proprietarilor (se cuprind lucrarile aferente spalatoriilor, uscatoriilor, casei scarii, subsolului, terasei sau acoperisului, podului, precum şi ascensorului, centralelor termice, crematoriilor şi a altor asemenea părţi ale condominiului).Părţile de constructii şi instalaţii ale condominiului, aflate în folosinţă comuna, sunt cele stabilite prin actele de constituire ale condominiului cu modificările ce pot aparea în urma unor hotărâri ale asociaţiei de proprietari, luate în condiţiile respectarii legii.Cheltuielile ce privesc personalul angajat al asociaţiei de proprietari, inclusiv cel pentru curăţenie, precum şi cheltuielile aferente materialelor consumabile folosite, se vor repartiza pe fiecare apartament, corespunzător numarului de persoane, cu excepţia cheltuielilor pentru retributia fochistului pe perioada de iarna, care se va repartiza corespunzător cotei-părţi aferente din proprietatea comuna.Cheltuielile pentru lucrarile de întreţinere, reparatii şi inlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizeaza în raport cu numărul prizelor de televizoare aflate în locuinta, iar pentru cutiile postale şi cheile de la usa de intrare comuna în cladire, se repartizeaza în raport de numărul acestora.În cladirile unde sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi în cazul locuintelor folosite şi/sau pentru alte activităţi, aceste cheltuieli se defalca distinct pentru locuinte şi pentru celelalte categorii de folosinţă, corespunzător convenţiilor ce vor fi stabilite anual cu detinatorii spatiilor respective.Cheltuielile aferente locuintelor, determinate după deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, se repartizeaza fiecarui apartament, corespunzător prevederilor alin. 1.58. Cheltuielile pentru consumul de apa şi pentru canalizare, corespunzătoare facturilor prezentate de furnizor şi insusite de asociaţia de proprietari, vor fi repartizate proportional cu numărul de persoane care locuiesc în cladire.În cazurile în care suma din facturi cuprinde şi cheltuielile pentru consumul de apa al spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi în cazul apartamentelor folosite şi/sau pentru alte activităţi, cheltuielile aferente acestora se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii acestor spatii.Cheltuielile pentru consumul de apa şi pentru canalizare aferente locuintelor, determinate după deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, vor fi repartizate conform prevederilor alin. 1.În cazuri excepţionale, în lipsa aparatelor de înregistrare a consumului de apa, acest consum se determina potrivit normelor legale, în sistem pausal, pe fiecare tip de consumator.La defalcarea cheltuielilor pentru consumul de apa şi pentru canalizare la apartamentele care folosesc bai sau dusuri comune, se va lua în calcul jumătate din suma ce revine unei persoane din apartamentele dotate cu bai şi dusuri.În cazurile în care condominiul dispune numai de dusuri şi bai comune pentru toate apartamentele, cheltuielile se repartizeaza în raport de numărul persoanelor care locuiesc în cladire, aferent fiecarui apartament.Posesorii de autovehicule care folosesc pentru întreţinerea acestora apa din conductele de alimentare aferente cladirii, în cazul când nu exista nici o interdictie în acest sens, vor suporta cheltuielile pentru consumul de apa şi canal. Aceste cheltuieli, calculate pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, se scad din totalul cheltuielilor ce revin cladirii respective pentru apa şi canal, restul urmand să se repartizeze conform alineatelor precedente.59. Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor şi gunoaielor menajere, precum şi cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor, se repartizeaza proportional cu numărul persoanelor care locuiesc în cladire.La cladirile unde sunt şi spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi în cazul locuintelor folosite şi/sau pentru alte activităţi, pentru ridicarea reziduurilor cheltuielile se defalca distinct pentru locuinte şi pentru celelalte categorii de folosinţă, corespunzător convenţiilor incheiate anual cu detinatorii spatiilor respective.60. Consumul de energie electrica aferent părţilor comune ale cladirii, care se masoara, de regula, prin contoare montate separat de cele ale apartamentelor, se repartizeaza proportional cu numărul persoanelor care locuiesc în cladire.În cazuri excepţionale, când nu se pot separa, prin măsurare, consumurile de energie electrica la părţile comune ale cladirii sau în apartamentele locuite în comun de mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determina, pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, cele aferente consumului deţinătorilor de suprafete de locuit ocupate în exclusivitate, ţinându-se seama de dotarea fiecaruia (numar de becuri şi aparate electrice de uz casnic, cum sunt: masini de calcat şi de spalat, aparate de radio, televizoare, frigidere etc.); sumele astfel determinate se scad din totalul cheltuielilor pentru consumul de energie electrica înregistrat, iar ceea ce rămâne reprezinta cheltuielile pentru iluminatul părţilor de folosinţă comuna şi se repartizeaza pe detinatorii locuintelor, proportional cu numărul de persoane.În cladirile unde sunt şi spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cotele de cheltuieli aferente acestor spatii se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii spatiilor.61. Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau prin punctele termice din exploatarea unităţilor de gospodarie comunala sau a altor furnizori, se stabilesc după tarifele practicate de acestia.Cheltuielile pentru încălzirea centrala asigurata prin centrale termice aflate în exploatarea directa a proprietarilor din cladire cuprind: costul combustibilului (carbune, lichid, gaze, etc.), costul transportului acestuia până la locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalaţiilor de incalzire centrala şi iluminatul incaperilor în care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura şi protecţie pentru fochistii ce deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contribuţia pentru asigurări sociale (C.A.S.), costul materialelor necesare pastrarii curateniei în centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.În cazul în care la centralele sau punctele termice sunt racordate mai multe cladiri, suma totala a cheltuielilor pentru încălzirea tuturor cladirilor se repartizeaza pe fiecare cladire în parte, proportional cu suprafaţa echivalenta termica, determinata potrivit normelor legale, a tuturor corpurilor de incalzire (radiatoare din fonta sau otel, convectori, convector radiatoare, conducte şi coloane neizolate etc.) aflate în dotarea acestora conform normelor şi normativelor tehnice de proiectare.Cheltuielile pentru încălzirea locuintelor, precum şi cele pentru încălzirea spatiilor aflate în folosinţă comuna intr-o cladire (casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri etc.), se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza care îi revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate.Dacă proprietarul unui apartament modifica suprafaţa radianta a elementilor de incalzire din apartamentul pe care îl detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula cu luarea în considerare a coeficientului de modificare a suprafetei radiante initiale.În cazul când în cladire sunt şi spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi locuinte folosite şi/sau pentru alte activităţi, cheltuielile pentru incalzire se defalca corespunzător cotelor stabilite anual, prin conventii cu detinatorii spatiilor respective.62. Cheltuielile pentru consumul apei calde se repartizeaza pe proprietari, proportional cu numărul de persoane care locuiesc în cladire.În cazul cladirilor unde sunt şi spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi locuinte folosite şi/sau pentru alte activităţi, cheltuielile aferente consumului de apa calda se stabilesc şi se repartizeaza conform cotelor stabilite prin conventii anuale cu detinatorii acestor spatii.63. Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru incalzire, în cazul în care nu exista aparate de măsurare a acestuia, pentru fiecare apartament sau incapere cu alta destinatie decat aceea de locuinta, inclusiv părţile de folosinţă comuna aferente acestora, se repartizeaza proportional cu cota-parte care îi revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta s-a înregistrat în actul de proprietate.Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru prepararea hranei şi de la spalatoriile comune, în situaţiile în care nu exista aparate de măsura a consumului pe fiecare apartament, se repartizeaza pe fiecare proprietar, corespunzător numarului de persoane care locuiesc în cladire.În cladirile în care consumul de gaze pentru bucatarii şi spalatorii se înregistrează prin acelasi aparat care masoara şi consumul aferent incalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor şi spalatoriilor pe baza unor baremuri stabile potrivit normelor legale, care se scade din consumul total pe cladire, diferenţa considerandu-se ca fiind aferenta incalzirii.În cladirile unde sunt şi spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum şi locuinte folosite şi/sau pentru alte activităţi, cheltuielile aferente consumului de gaze se stabilesc prin conventii anuale incheiate cu detinatorii de asemenea spatii.Prevederile referitoare la bucatarii şi spalatorii se aplică corespunzător şi în cazul cuptoarelor şi al altor unităţi similare.64. Cheltuielile aferente energiei electrice necesare funcţionarii hidrofoarelor aflate în exploatarea asociaţiilor de proprietari se repartizeaza proportional cu numărul de persoane care locuiesc în cladire.65. Cheltuielile aferente energiei electrice pentru functionarea ascensoarelor se repartizeaza proportional cu numărul persoanelor care locuiesc în cladire.De regula, nu contribuie la plata cheltuielilor pentru functionarea ascensorului persoanele care ocupa apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul I din cladirile fără mezanin; în cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii etc., de regula, toţi proprietarii de apartamente contribuie la cheltuielile pentru functionarea ascensorului.Adunarea generală a proprietarilor, în contextul celor de mai sus, va hotari în legătură cu participarea proprietarilor la susţinerea acestor cheltuieli.Atunci când ascensorul este utilizat în comun cu detinatorii suprafeţelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu proprietarii apartamentelor care prin natura activităţii lor (croitori, cosmeticieni, coafori, etc.) primesc la domiciliu şi alte persoane, cota-parte de cheltuieli pentru acestia se stabileste prin convenţie anuală incheiata cu detinatorii acestor spatii.66. Cheltuielile pentru curatatul cosurilor de fum se repartizeaza, fiecarui detinator de spatiu, proportional cu numărul sobelor şi masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------     CONSILIUL JUDETEAN .........................     (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)    Inventarierea blocurilor de locuinte aflate în diverse stadii de execuţie
                   
    Localitatea Denumirea bloculuiTotal număr de apartamenteStadiul fizic al lucrărilorApartamente care se finalizează în anul ...Din care, pentru tineriFonduri milioane lei
    UtilizateTotal necesar pentru punere în funcţiuneDin care, în anul 1997
    01234567
    I. Blocuri de locuinţe care se finalizează conform Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994
    ...........              
    II. Blocuri de locuinţe care se finalizează conform art. 7 din Legea nr. 114/1996
    ...........              
     
    PREŞEDINTE, (PRIMAR GENERAL
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------    Inregistrat la ................    Nr. ............ din ..........                  CONTRACTde construire a unei locuinte cu credit nr. ...........    Între subscrisii: Consiliul local al .................. (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)*), prin ..............., reprezentat prin director ............ şi ........... contabil-sef, în calitate de contractant, pe de o parte, şi ..................., domiciliat(a) în ............. str. ............ nr. ........ bl. ......... et. ....... sc. ....... ap. ....... sector (judet .........), legitimat(a) cu Buletin/carte de identitate seria ....... nr. ....., eliberat(a) de ..... la data de ....., denumit(a) beneficiar(a), pe de altă parte, în baza art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, a intervenit urmatorul contract de construire şi de creditare a unei locuinte proprietate, în baza cererii nr. ....../......... şi a pozitiei din lista de prioritati nr. ............/........... .    I. Contractantul se obliga:    a) să asigure beneficiarului construirea unei locuinte proprietate potrivit proiectului de execuţie nr. ..... din ...., acceptat de beneficiar, locuinta ce va fi situata în ..... str. ...... nr. ....... bl. .... .et. ..... sc. ........ ap. ........ judet (sector) ..........., compusa din ....... camere şi dependinte ........., în suprafaţa construita de ...... mp, din care suprafaţa utila ........... mp în proprietate exclusiva şi o cota parte de ..........% din proprietatea comuna.    Valoarea locuinţei la data prezentului contract este de ........ lei, din care preţul garajului, ........... lei şi al boxei ........... lei.    Preţul definitiv al locuinţei se stabileste la terminarea construcţiei iar pentru diferenţa dintre acesta şi preţul locuinţei la data contractarii se incheie cu beneficiarul un act aditional la prezentul contract;    b) sa invite pe beneficiar sa participe la receptia locuinţei;    c) sa predea beneficiarului la data de ...... locuinta contractata, în cladirea complet terminata, pe baza unui proces-verbal de predare-primire. În cazul în care la predarea-preluarea locuinţei de către beneficiar se va constata ca locuinta nu corespunde condiţiilor legale în vigoare sau prezinta unele defectiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refaca lucrarile respective în termenele prevăzute în procesul-verbal de receptie. Contractantul se obliga să asigure remedierea deficientelor sau viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de către beneficiar în cursul perioadei de garantie, în termen de până la 30 zile de la cererea beneficiarului.    Pentru neefectuarea la termen a lucrărilor de remediere a deficientelor consemnate în procesul-verbal de receptie, respectiv de predare-preluare a locuinţei, contractantul se obliga sa plateasca pentru fiecare zi de intarziere o penalizare de 0,05% din valoarea articolelor de lucrari neremediate;    d) pentru nepredarea locuinţei în termenul stabilit în prezentul contract, contractantul se obliga sa plateasca beneficiarului urmatoarele penalizari calculate la preţul locuinţei prevăzut în contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depăşirea termenului; 0,04% pentru urmatoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depasesc termenele cu peste 3 luni.    Suma penalitatilor se va vira în contul ratelor curente ale beneficiarului. În cazul în care nepredarea în termen a locuinţei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuinţei, prevăzut în prezentul contract, va putea fi modificat cu acordul ambelor părţi.    II. Beneficiarul se obliga:    a) sa achite în intregime preţul locuinţei, stabilit în suma de ...... lei, începând de la data semnarii prezentului contract, astfel:    - suma de ...... lei, cu chitanta nr. ...... din ........, reprezentand plata integrală;    - suma de ...... lei, cu chitanta nr. ...... din ........, reprezentand avansul minim de .......... % din preţul locuinţei;    - suma de ...... lei în rate lunare, astfel: rata lunara .......... lei (rata .......... lei + dobânda .......... lei) se achită începând cu data de ...........; ultima rata se achită la data de ........ şi este de ......... lei (rata ......... lei + dobânda ............ lei);    - suma de ...... lei, reprezentand preţul integral al boxei (garajului).    Din preţul locuinţei a fost scazuta suma de ....... lei, reprezentand subventia plătită de la bugetul de stat, în baza prevederilor art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996.    În cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, va plati o dobânda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.    Rata lunara de ......... lei urmeaza a fi retinuta pe statul de plată al unităţii la care beneficiarul locuinţei (girantul platitor) are de incasat drepturi banesti şi virata în contul contractantului nr. ..........;    b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate în situaţiile de urmărire şi de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;    c) să se prezinte la data comunicata de contractant la receptia lucrării, precum şi la data fixata pentru predarea-preluarea locuinţei.    În caz de neprezentare în termen de 10 zile de la data stabilita pentru preluarea locuinţei, aceasta se considera predata pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.    III. Subscrisul declar că:    - nu am detinut şi nu avem, atât eu, cat şi familia mea, în proprietate o alta locuinta;    - sunt căsătorit(a), necasatorit(a);    IV. Până la restituirea integrală a sumelor datorate, locuinta este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996 şi nu poate fi instrainata decat după ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate, datorate, şi suma actualizata, obtinuta ca subvenţie de la bugetul de stat.    V. Terenul aferent construcţiei, în suprafaţa totala de ......... mp, din care, în proprietate indiviza, ............% este concesionat pe durata existentei construcţiei.    VI. Prezentul contract va fi pus în executare la data semnarii lui de către părţile contractante.    VII. Se anexeaza planul locuinţei.    Incheiat azi, ........, în ........... exemplare.
       
    CONTRACTANT,BENEFICIAR,
    DIRECTORCONTABIL-ŞEF
    Vizat Oficiul juridicVizat C.F.P.
  ------------------    *) Agentul economic specializat pentru a derula investitia - construirea de locuinte.                    GARANTII CONTRACTUALE    Subsemnatul ............ nascut (a) în ............... la data de ........., fiul (fiica) lui .......... şi al .............., domiciliat în str. ........ nr. ........., bl. ........, et. ........, sc. ........., ap. ........, judet/sector ........., legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ........ nr. ..........., emis(a) de ............ la data de ..........., ma oblig sa garantez solidar/sa girez platitor pe/pentru ........ în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de ....... lei, reprezentand ratele şi dobanzile la care s-a angajat beneficiarul, până la stingerea acestora.          Semnatura girantului solidar/garantului platitor
   +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------            CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU PLATA IN RATE     Nr. ......../........... din .......... între ............................, reprezentat prin director şi contabil-sef ..............................., în calitate de vânzător, pe de o parte, şi .................................., nascut(a) ............. în ................. sectorul (judeţul) .............., la data ............, fiul (fiica) lui ..............., legitimat cu buletin/carte de identitate seria ........ nr. ......., eliberat de ........... la data de ..........., domiciliat(a) în .................. str. .............. nr. ....... bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judet/sector ......, căsătorit(a) cu ............., nascut(a) în ................. sectorul (judeţul) .............., la data de ............, fiul (fiica) lui ................. şi al ............, legitimat(a) cu buletin/carte de identitate, seria ........ nr. ......., eliberat de ........... la data de ..........., domiciliat(a) în .................. str. .............. nr. ....... bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judet/sector .............., în calitate de cumparator, pe de o parte, ca urmare a cererii nr. .................. şi pozitiei din lista de prioritati, nr. .............., şi în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata în rate.    Art. 1. ............................................................. vinde şi ............................................................. cumpara locuinta situata în ................. str. ................... nr. ....... bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judet/sector ..........., conform schitei şi fisei de calcul a pretului, compusa din ....... camere de locuit, cu o suprafaţa utila de ........ mp, în proprietate exclusiva, precum şi o cota indiviza de ........% din suprafaţa părţilor comune ale imobilului.    Terenul aferent locuinţei, în suprafaţa de ............. mp, respectiv cota indiviza de .......% din totalul suprafetei se concesioneaza pe durata existentei construcţiei, conform contractului de concesiune nr. ......./...... incheiat cu Consiliul Local .............................. .    Predarea-primirea locuinţei se va efectua pe bază de proces-verbal incheiat între vânzător şi cumparator.    Art. 2. Preţul locuinţei este de ................................... lei.    La data prezentului contract, cumparatorul a achitat suma de ............ lei, cu chitanta nr. ....... din .............., reprezentand un avans de .....% din preţul locuinţei, plus T.V.A., precum şi comisionul vânzătorului.    Art. 3. În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 114/1996, cumparatorul beneficiaza de o subvenţie în suma de ............ lei.    Art. 4. Diferenţa dintre preţul locuinţei, din care s-a scăzut subventia în suma de .............. lei, şi avansul achitat în suma de ........... lei, precum şi dobânda totala de ............ lei, calculată cu .........% pe an, şi T.V.A. total de ............. lei vor fi achitate de cumparator în rate lunare pe termen de ....... ani, astfel:    rata lunara ............. lei + dobânda lunara .............. lei + T.V.A. lunara ................ lei = ................... lei;    ultima rata ............. lei + ultima dobânda .............. lei + T.V.A. ultima ................ lei = ................... lei.    Rata, dobânda şi T.V.A., lunara de ............. lei, urmeaza a fi reţinute pe statul de plată al unităţii la care cumparatorul (girantul platitor) .................. are de incasat drepturi banesti, conform dovezii nr. ......, începând cu data de .................. până la data de ..................., şi vor fi virate în contul vânzătorului nr. ......... deschis la ............... .    Pentru perioada în care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti, ratele, dobanzile aferente şi T.V.A. se achită la casieria vânzătorului până la sfârşitul lunii curente.    În caz de neachitare la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobânda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.    Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului şi executarea acestuia, în caz de neplata, la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.    Art. 5. Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996.    Art. 6. Locuinta care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata decat după ce cumparatorul achita integral vânzătorului sumele actualizate, datorate, şi restituie suma actualizata, obtinuta ca subvenţie de la bugetul de stat.    Eliberat la data de ................ în ............. exemplare, din care .............. se inmaneaza cumparatorului.             VÂNZĂTOR, CUMPARATOR,              DIRECTOR, CONTABIL-SEF,         Vizat Oficiul juridic Vizat C.F.P.                    GARANTII CONTRACTUALE    Subsemnatul(a) ............ nascut(a) în ............... la data de ........., fiul (fiica) lui .......... şi al .............., domiciliat în ................, str. ........ nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. ........, judet/sector ........., legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ........ nr. ..........., emis(a) de ............ la data de ..........., ma oblig sa garantez/sa girez pe platitor pentru ........ în cazul neachitarii/până la achitarea sumei de ....... lei, reprezentand ratele şi dobanzile la care s-a angajat cumparatorul, până la stingerea acestora.          Semnatura garantului solidar/garantului platitor  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------    Inregistrat la ..............    Nr. ......... din ...........            CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE*)pentru suprafetele cu destinatie de locuinta    Între .................., în calitate de proprietar, cu sediul în ......... str. ............. nr. ......., judet/sector ............, reprezentat prin ........., în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparţine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local al ....................... şi ...................., legitimat cu buletin/carte de identitate seria ....... nr. ........., eliberat(a) la data ..........., de .............., în calitate de chirias, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996 şi a repartitiei nr. ...... din .............., emisa de .........................., a intervenit prezentul contract.    I. Obiectul inchirierii    Primul, în calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, în calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din ............ str. .......... nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. ........, judet/sector ........., compusa din ....... camere în suprafaţa ........... mp (camera ...... mp, camera ...... mp, camera ...... mp, camera ...... mp), dependinte în suprafaţa de ........... mp (baie ....... mp, bucatarie ......... mp, WC ....... mp, debara ........... mp, camara ...... mp, boxa ...... mp, hol ...... mp, pod ....... mp, pivnita ........ mp, boxa ........... mp) şi ....... mp curte (gradina), folosite în exclusivitate, şi ........., folosite în comun.    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias şi membrii familiei menţionaţi în comunicarea de închiriere, astfel: ................... chirias ............. sotie ................. fiu ................. fiica ..................... .    Locuinta descrisa la cap. I se preda, în stare de folosinţă, cu instalatiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-primire incheiat între subsemnatii, care face parte integrantă din prezentul contract.    Termenul de închiriere este de ......... ani (luni), cu incepere de la data de ........ până la data de ........ .    II. Chiria aferenta locuinţei inchiriate    Chiria lunara, aferenta locuinţei inchiriate este de ......... lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, astfel:    - de către chiriasi .......... lei**);    - de la bugetul local ............ lei.    Chiria se datorează începând cu data de ....... şi se achită în numerar la casieria .......... .    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, începând cu prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.    În caz de neplata, executarea silita se va face prin hotărârea judecătorească prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată.    III. Oblibaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spatiilor care fac obiectul contractului    a) Proprietarul se obliga:    - sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinţă;    - sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuinţei;    - sa intretina în bune condiţii elementele structurii de rezistenta ale cladirii, elementele de construcţie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti şi gradini, precum şi spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina în bune condiţii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de incalzire centrala şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deseurilor, instalaţii de antena colectiva, telefonie s.a.).    b) Chiriasul se obliga:    - să efectueze lucrarile de întreţinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii şi instalaţii din folosinţă exclusiva;    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii şi instalaţii deteriorate din folosinţă comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii, instalaţii, obiectele şi dotarile aferente;    - să asigure curatenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comuna, pe toata durata contractului de închiriere;    - sa comunice în termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;    - sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea locuinţei.    IV. Nulitatea şi rezilierea contractului    Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca în avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie în sarcina proprietarului;    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor în caz de degradare a elementelor de constructii şi instalaţii, a obiectelor şi dotarilor aferente spatiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III, pct. b), asa cum sunt acestea formulate;    - impun chiriasilor sa faca asigurări de daune;    - exonereaza proprietarul de oblibaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;    - autorizeaza proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.    Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face la:    a) cererea chiriasului, cu condiţia notificarii prealabile într-un termen minim de 60 de zile;    b) cererea proprietarului atunci când:    - chiriasul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;    - venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul minim prevăzut în art. 42 din Legea nr. 114/1996, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuinţei, cladirii în care este situata aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă instraineaza fără drept părţi ale acestora;    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau împiedica folosirea normala a locuinţei;    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale şi/sau prevederile art. 49 din Legea nr. 114/1996.    c) chiriasul nu şi-a achitat oblibaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă acestea au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriasului.    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile şi chiriasul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data executarii efective a hotărârii de evacuare.    Contractul inceteaza în termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.    V. Clauze speciale: ......................................................                       (condiţii de închiriere şi de eliberare a locuinţei de                        necesitate etc.)    Prezentul contract s-a incheiat astazi ............, în 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.            PROPRIETAR, CHIRIAS,----------------    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale şi a celor de necesitate.    **) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate ori apar modificari ale veniturilor acestuia potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 114/1996. Diferenţa până la chiria nominala se va suporta din bugetul local.  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------    Inregistrat la ..............    Nr. ......... din ...........            CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE*)pentru suprafetele cu destinatie de locuinta----------------    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital majoritar de stat.    Între subsemnatii .................., în calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) în str. ............. nr. .......... bl. ......... et. ......... sc. .......... ap. ......... judet/sector ............, reprezentat prin ........., legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ....... nr. ........., eliberat(a) la data de ............ de .............. şi ................, cu domiciliul în ......... str. ............. nr. .......... bl. ......... et. ......... sc. .......... ap. ......... judet/sector ............, legitimat cu buletin/carte de identitate, seria ....... nr. ........., eliberat(a) la data de ..........., de .............., a intervenit prezentul contract de închiriere.    I. Obiectul inchirierii    Primul, în calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, în calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din ..........., str. .......... nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........., ap. ........, judet/sector ........., compusa din ....... camere în suprafaţa de ........... mp (camera: ...... mp, camera: ...... mp, camera: ...... mp, camera: ...... mp), dependinte în suprafaţa de ........... mp (baie ....... mp, bucatarie ......... mp, WC ....... mp, debara ........... mp, camara ...... mp, boxa ...... mp, hol ......... mp, pod ........ mp, pivnita ........... mp, boxa ........... mp) şi ....... mp curte (gradina), folosite în exclusivitate şi ........., folosite în comun.    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias şi familia sa compusa din: ................... chirias ............. sotie ................. fiu ................. fiica ..................... .    Locuinta descrisa la cap. I se preda în stare de folosinţă cu instalatiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-primire incheiat între subsemnatii, care face parte integrantă din prezentul contract.    Termenul de închiriere este de ......... ani (luni), cu incepere de la data de ........ până la data de ........**) .    La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor părţi.-----------    **) Menţiune speciala - în condiţiile în care proprietarul doreste sa preia locuinta pentru el sau familia sa la o anumita data, în intervalul perioadei de închiriere.    II. Chiria aferenta locuinţei ce face obiectul contractului    Chiria lunara este de ......... lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Chiria se datorează începând cu data de ....... şi se achită în contul proprietarului nr. ........ la Banca ............ până la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna în curs.    La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului cu anticipatie suma de ......... lei, reprezentand chiria aferenta locuinţei pe o perioadă de .......... luni.    Chiria se va plati lunar, începând cu data de ........... la sediul ....... (în contul ..........)    Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica în urmatoarele situaţii în care părţile cad de acord .........    Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunică în scris chiriasului cu 60 de zile înainte de termenul scadent de plată.    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, începând cu prima zi care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.    III. Oblibaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spatiilor care fac obiectul contractului    a) Proprietarul se obliga:    - sa predea chiriasului locuinta în stare normala de folosinţă;    - sa ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă, în exploatare şi functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuinţei;    - sa intretina în bune condiţii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de construcţie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti şi gradini, precum şi spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina în bune condiţii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apa, de canalizare, instalaţii de incalzire centrala şi preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deseurilor, instalaţii de antena colectiva, telefonie s.a.).    b) Chiriasul se obliga:    - să efectueze lucrarile de întreţinere, de reparatii sau inlocuirea elementelor de constructii şi instalaţii din folosinţă exclusiva;    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii şi instalaţii deteriorate din folosinţă comuna ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul cladirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii, instalaţii, obiectele şi dotarile aferente;    - să asigure curatenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comuna pe toata durata contractului de închiriere;    - sa comunice în termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa în venitul net al familiei, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;    - sa predea la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea locuinţei.    IV. Nulitatea şi rezilierea contractului    Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca în avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie în sarcina proprietarului;    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor în caz de degradare a elementelor de constructii şi instalaţii, a obiectelor şi dotarilor aferente spatiilor comune, cu excepţia celor menţionate la cap. III, pct. b), asa cum sunt acestea formulate;    - impun chiriasilor sa faca asigurări de daune;    - exonereaza proprietarul de oblibaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;    - autorizeaza proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.    Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face la:    a) cererea chiriasului, cu condiţia notificarii prealabile într-un termen minim de 60 de zile;    b) cererea proprietarului atunci când:    - chiriasul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutiv;    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuinţei, cladirii în care este situata aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor, sau dacă instraineaza fără drept părţi ale acestora;    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau împiedica folosirea normala a locuinţei;    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.    c) la cererea asociaţiei de proprietari atunci când chiriasul nu şi-a achitat oblibaţiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 3 luni, dacă acestea au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriasului.    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, iar chiriasul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data executarii efective a hotărârii de evacuare.    Contractul inceteaza în termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.    V. Alte clauze convenite între părţi ...................................    Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă*).------------------    *) Aceasta menţiune se face la inchirierea locuintelor de serviciu şi de interventie.    Prezentul contract s-a incheiat astazi ............, în 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.            PROPRIETAR, CHIRIAS,  +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------     CONSILIUL LOCAL ............................     (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)                    CEREREde subvenţie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale în anul ......
             
    Nr. crt.Categorii de beneficiariNr. de cazuriChiria nominală, din care:Subvenţia de la bugetul local
    1.Tineri căsătoriţi care au fiecare vârsta de până la 35 ani      
    2.Tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani      
    3.Invalizi de gradul I şi II      
    4.Persoane handicapate      
    5.Pensionari      
    6.Veterani şi văduve de război      
    7.Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată      
    8.Beneficiari ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare      
    9.Alte persoane sau familii      
      TOTAL:    
          PRIMAR, (PRIMAR GENERAL)
   +  Anexa 6a) ---------la normele metodologice-----------------------     .......................*)                    SITUAŢIAprivind justificarea sumelor necesare acoperirii de la bugetul local a diferenţei până la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale
                 
    Nr. crt.Adresa locuinţeiNumele de familie şi prenumele chiriaşuluiVenitul mediu net lunar/membru de familieChiria lunară din care:
    NominalăPlătită de chiriaş (10% din venitul mediu net lunar)Acordată prin subvenţie
              Director (Manager),
  -------------    *) Denumirea unităţii specializate care raspunde de urmarirea investitiilor.
   +  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------     CONSILIUL JUDETEAN .........................     (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)                   NOTA DE FUNDAMENTAREprivind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finantarea construcţiilor de locuinte conform Legii nr. 114/1996, pe luna ..........., pentru locuinte ...........................*) - mil. lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea Valoarea Valoarea Alocaţii de laNr. consiliilor lucrărilor lucrărilor Din care Finanţate din: bugetul de statcrt. locale care de de executat preliminat ──────────────────────────────────────── execută executat de la pe luna Alocaţii de construcţii în anul începutul ..... Surse la bugetul Primite Rămase de locuinţe 199 ... anului proprii de stat de primit──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Răspundem pentru realitatea datelor, PREŞEDINTE DIRECTOR BUGET-FINANŢE (PRIMAR GENERAL---------------    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se solicita sumele: pentru locuinte ce se realizează conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinte sociale şi de necesitate.  +  Anexa 8 -------la normele metodologice-----------------------     CONSILIUL JUDETEAN .........................     (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)                    CERERE*)de subventii în sume fixe, de la bugetul de stat, pentru constructii de locuinte (art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996)
           
    Nr. crt.Categorii de beneficiariNumăr de cazuriSubvenţia totală - mii lei -
    1.Tineri căsătoriţi care la data contractării locuinţei au fiecare vârsta de până la 35 ani    
    2.Persoane care beneficiază de facilităţi la cumpărarea sau construirea unei locuinţe potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată    
    3.Persoane calificate din agricultură, sănătate, administraţie publică şi culte, care îşi stabilesc domiciliul în mediul rural    
    4.Alte categorii de persoane stabilite de consiliile locale    
      TOTAL:
      PREŞEDINTE, (PRIMAR GENERAL)SECRETAR,
  -------------    *) Are la baza listele nominale pentru acordarea subventiilor, aprobate de consiliile locale şi insusite de consiliile judetene.
   +  Anexa 9 -------la normele metodologice-----------------------     CONSILIUL JUDETEAN .........................     CONSILIUL LOCAL ............................                    LISTAlocuintelor sociale şi de necesitate propuse a fi incepute în anul ..........
                     
    Nr. crt.Denumirea obiectivului şi a amplasamentelorNumărul locuinţelorFonduri necesare şi repartizarea pe surse (mil. lei)Luna şi anul terminării lucrărilor la fiecare obiectiv propus
    socialede necesitateTotalBugetul localBugetul de statAlte surse
    012345678
                     
    TOTAL GENERAL            
     
    PREŞEDINTE/PRIMAR
  --------------------