DECRET nr. 137 din 17 aprilie 1984privind îmbunătăţirea organizării unităţilor cu activitate de construcţii-montaj în străinătate, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriza
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 19 aprilie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data de 1 iunie 1984, toate unităţile cu activitate de construcţii-montaj în străinătate se reorganizează, pentru executarea lucrărilor în acord global, prin preluarea acestora în antrepriza.Unitatea de baza în activitatea de construcţii-montaj în străinătate este brigada complexa de antrepriza. În cazul unor lucrări de stricta specialitate se pot organiza şi brigazi specializate.Pentru coordonarea mai multor brigazi care executa lucrări într-o anumită zona teritorială sau pentru realizarea executării unor obiective cu volum mai mare de lucrări şi de complexitate tehnica deosebită, se constituie antreprize.Funcţia de antreprenor general se îndeplineşte de către unitatea de comerţ exterior care, potrivit obiectului sau de activitate stabilit prin lege, contractează şi realizează lucrări de construcţii-montaj în străinătate.  +  Articolul 2Brigada complexa sau brigada specializată se organizează pentru execuţia în întregime a unuia sau mai multor obiecte sau părţi de obiecte, corespunzător volumului şi gradului de complexitate a lucrărilor contractate, se alcătuieşte din muncitori de diferite specialităţi, maiştri, tehnicieni, ingineri, subingineri şi alt personal, potrivit manoperei contractate în acord global, şi este condusă de către antreprenor - şef de brigada. La alcătuirea brigazii se va avea în vedere cuprinderea muncitorilor policalificati, cu meserii înrudite, în măsura să execute cît mai multe categorii de lucrări.Brigada răspunde de executarea integrală a lucrărilor, la termenele contractate, de calitatea acestora, de utilizarea judicioasă a forţei de muncă, de folosirea integrală a timpului de lucru, de respectarea consumurilor materiale şi energetice normate, de întreţinerea şi repararea utilajelor primite, pe toată durata normata de utilizare şi de executarea lucrărilor de organizare de şantier în condiţii de stricta economicitate.Pentru executarea unor lucrări mici şi dispersate, unde nu se justifica organizarea de brigazi, acestea se preiau în antrepriza, pe bază de acord global, de către echipe conduse de maiştri, tehnicieni, subingineri sau ingineri, după caz.  +  Articolul 3Antrepriza din străinătate se organizează în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea lucrărilor de care răspunde, în limitele cotelor de manopera stabilite potrivit legii, ca unitate fără personalitate juridică, în subordinea unităţii de comerţ exterior din ţara cu activitate de construcţii-montaj în străinătate.Antrepriza se constituie pe durate limitate, pentru executarea în aceeaşi zona geografică a unuia sau mai multor contracte, de către Departamentul pentru Construcţii în Străinătate sau, după caz, de către ministerul care are în subordine unitatea de comerţ exterior din ţara cu atribuţii privind realizarea de lucrări de construcţii-montaj în străinătate, cu acordul Departamentului pentru Construcţii în Străinătate.  +  Articolul 4Antrepriza din străinătate şi unitatea de comerţ exterior din ţara cu activitate de construcţii-montaj în străinătate răspund de promovarea exportului de proiecte, materiale, echipamente şi alte produse româneşti, de adaptarea la teren a proiectelor, elaborarea detaliilor de execuţie sau a proiectelor de complexitate redusă, de proiectarea tehnologiilor proprii de execuţie, de asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale, de prelucrarea şi realizarea unor confecţii semifabricate, precum şi de gospodărirea utilajelor şi mijloacelor fixe care se folosesc de către toate brigazile din subordine.De asemenea, unităţile prevăzute în alineatul precedent sînt obligate sa ia măsuri pentru încadrarea consumurilor materiale şi energetice în normele stabilite, controlul calităţii lucrărilor executate, realizarea indicatorilor tehnico-economici stabiliţi prin plan, contractarea şi decontarea lucrărilor, creşterea continua a productivitatii muncii.În cazul în care constituirea unei antreprize în străinătate nu se justifica, atribuţiile acesteia se îndeplinesc de către brigada.Personalul antreprizei şi brigazile se recruteaza, de regula, de la aceeaşi unitate de construcţii din ţara.  +  Articolul 5Brigada complexa, brigada specializată, antrepriza şi unitatea de comerţ exterior din ţara cu activitate de construcţii-montaj în străinătate se organizează şi funcţionează potrivit principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, pe bază de bugete de venituri şi cheltuieli.Unităţile prevăzute în alineatul precedent îşi finanţează activitatea din încasările valutare stabilite în contractele externe, fundamentate pe baza devizelor pe obiecte, asigurind realizarea aportului valutar planificat.  +  Capitolul 2 Organizarea unităţilor  +  Articolul 6Brigazile complexe sau specializate, antreprizele de construcţii-montaj, inclusiv cele de tip schela de foraj, se organizează de către unităţile de comerţ exterior cu activitate de construcţii-montaj în străinătate, stabilite potrivit legii, pe baza structurilor organizatorice tip prevăzute în anexele nr. 1 a*-b* şi nr. 2 a*-b*.  +  Articolul 7Se aprobă structurile organizatorice ale următoarelor unităţi cu activitate de construcţii-montaj în străinătate: a) "Rompetrol" Bucureşti, întreprindere de cooperare economică cu strainatatea în domeniul petrolului şi gazelor, conform anexei nr. 3*; b) "Romelectro" Bucureşti, conform anexei nr. 4*; c) "Contransimex"Bucureşti, conform anexei nr. 5*; d) "Geomim" Bucureşti, întreprindere de cooperare economică cu strainatatea în domeniul industriei miniere şi geologiei, conform anexei nr. 6*.Obiectul de activitate al unităţilor prevăzute la alineatul precedent este cel stabilit potrivit legii. Corespunzător acestui obiect, unităţile respective vor prelua activul şi pasivul, indicatorii de plan, posturile şi contractele în curs de execuţie de la unităţile care realizează în prezent lucrările corespunzătoare, pe bază de protocol aprobat de ministerele economice în subordinea cărora funcţionează.Unităţilor prevăzute la lit. a)-d) li se aplică prevederile normelor de structura aprobate pentru întreprinderile de comerţ exterior.Gradele de organizare ale unităţilor de la lit. b) şi c) sînt prevăzute în anexa nr. 7*.  +  Articolul 8Unităţile de comerţ exterior cu activitate de construcţii-montaj în străinătate din subordinea ministerelor economice îşi desfăşoară activitatea şi în subordinea Departamentului pentru Construcţii în Străinătate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în domeniul lucrărilor de construcţii-montaj în străinătate şi sînt obligate să asigure realizarea măsurilor stabilite de către departament potrivit atribuţiilor ce îi revin.Numirea, schimbarea din funcţie, sancţionarea şi desfacerea contractului de muncă al conducătorilor unităţilor de comerţ exterior cu activitate de construcţii-montaj în străinătate din subordinea ministerelor economice, precum şi al antreprizelor din străinătate ale acestor unităţi, se fac cu acordul Departamentului pentru Construcţii în Străinătate.  +  Articolul 9Numărul maxim al personalului de administraţie şi de specialitate pentru comerţ exterior în totalul personalului din unităţile cu activitate de construcţii-montaj în străinătate se stabileşte anual, odată cu aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.În anul 1984 numărul maxim al acestui personal pentru contractele în derulare este prevăzut în anexa nr. 8*.  +  Articolul 10Antreprenorul general, antrepriza şi brigada au atribuţiile şi răspunderile prevăzute potrivit legii pentru unităţile similare din ţara, precum şi cele prevăzute pentru activitatea de comerţ exterior şi de realizare a lucrărilor de construcţii-montaj şi alte lucrări în străinătate.  +  Articolul 11Retribuirea personalului muncitor al unităţilor de comerţ exterior cu activitate de construcţii-montaj în străinătate se stabileşte pe bază de cote, potrivit legii.Cotele maxime pentru anul 1984 sînt cele prevăzute de anexa nr. 9*.  +  Articolul 12Antrepriza română de construcţii-montaj "Arcom" şi Antrepriza română de construcţii-montaj pentru îmbunătăţiri funciare în străinătate "Arcif", din cadrul Departamentului pentru Construcţii în Străinătate, vor prelua, fiecare potrivit obiectului lor de activitate, lucrările de construcţii-montaj în străinătate şi activităţile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 10*.Lucrările se preiau de la întreprinderile "Mecanoexport-import" Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj tehnologic şi material rulant, "Uzinexport-import" Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de utilaj energetic, metalurgic şi maşini de ridicat, şi "Industrialexport-import", subordonate Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, precum şi de la Întreprinderea "Electronum" Bucureşti, din subordinea Centralei industriale de electronică şi tehnica de calcul, subordonata Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică.Preluarea activităţilor, fondurilor fixe, obiectivelor de inventar, numărului de personal, indicatorilor de plan, cotelor, repartitiilor şi contractelor de la Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică la Departamentul pentru Construcţii în Străinătate se stabileşte prin protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret.Preluarea se va face pe bază de bilanţ şi inventare faptice.Pînă la încheierea protocoalelor, Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerul Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică sînt obligate să asigure în continuare toate mijloacele, personalul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţii.  +  Articolul 13Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, pe baza propunerilor Departamentului pentru Construcţii în Străinătate, Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Industriei de Maşini-Unelte, Electrotehnica şi Electronică, vor supune spre aprobare modificările de plan ce decurg din preluarea activităţilor potrivit prezentului decret.--------------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 14Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 15Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 467/1983, nu se aplică în anul 1984 posturilor la care se transfera personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 16O parte din personalul încadrat la antreprizele sau brigazile din străinătate poate fi menţinut în ţara pentru realizarea unor activităţi ce revin acestora şi pot fi efectuate în ţara.Pe perioada în care personalul încadrat la antrepriza din străinătate îşi desfăşoară activitatea în ţara, în legătură cu derularea contractelor ce revin antreprizei, se retribuie în lei potrivit funcţiei corespunzătoare din unităţile similare de construcţii-montaj organizate în ţara.Desfăşurarea activităţii în ţara a acestui personal se poate face numai în condiţiile stabilite de către Departamentul pentru Construcţii în Străinătate şi cu aprobarea acestuia.  +  Articolul 17Prevederile prezentului decret se aplică şi pentru unităţile care contractează şi executa lucrări de foraj, miniere, geologice şi alte asemenea lucrări şi activităţi aferente, realizate în străinătate.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 19Prevederile anexei nr. 14, referitoare la activitatea de comerţ exterior în domeniul lucrărilor pentru construcţii-montaj în străinătate, la Decretul nr. 475/1983 se modifica în mod corespunzător, iar anexa nr. 6 la Decretul nr. 234/1981 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Construcţii în Străinătate, precum şi stabilirea unor măsuri privind activitatea de construcţii în străinătate, şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret se abroga.--------------