ORDIN nr. 146 din 8 martie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare şi a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005    Având în vedere prevederile pct. 17.3 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004,vazand Referatul de aprobare nr. F.N. din 24 februarie 2005 al Directiei fond funciar şi imbunatatiri funciare privind emiterea unui ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea zonelor şi a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea zonelor de reprezentare şi a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Oficiul de reglementare al organizaţiilor de imbunatatiri funciare şi Directia fond funciar şi imbunatatiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, organizaţiile de imbunatatiri funciare şi federatiile de organizaţii de imbunatatiri funciare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data aprobării prezentului ordin se abroga orice dispozitii contrare prevederilor acestuia.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 8 martie 2005.Nr. 146.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind stabilirea zonelor de reprezentare şi a criteriilor dedesemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentaredin cadrul teritoriului organizaţiilor de imbunatatiri funciare  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice stabilesc modul de participare printr-un sistem de reprezentare la adunarea constitutiva şi la adunările generale ale organizaţiilor de imbunatatiri funciare, denumite în continuare organizaţii. (2) În cadrul sistemului de reprezentare, normele metodologice reglementeaza principiile şi modul de stabilire a zonelor de reprezentare, a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare, a procedurii de lucru în adunarea fiecarei zone de reprezentare şi a celei de desemnare şi de inlocuire a reprezentantilor.  +  Articolul 2 (1) Potrivit prevederilor art. 18 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (2)-(7), ale art. 26 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004, participarea membrilor potentiali sau a membrilor unei organizaţii la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale se face după cum urmeaza: a) nemijlocit, personal sau prin imputernicire acordată în baza unei procuri speciale autentificate; b) prin reprezentare, în baza sistemului de reprezentare prevăzut de statutul organizaţiei. (2) Participarea la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale se face exclusiv nemijlocit sau exclusiv prin reprezentare.  +  Articolul 3Participarea la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale ale unei organizaţii printr-un sistem de reprezentare se face în baza urmatoarelor principii: a) teritoriul organizaţiei se imparte în zone de reprezentare; b) membrii potentiali sau membrii organizaţiei, deţinători de terenuri situate în cadrul fiecarei zone de reprezentare, desemneaza dintre ei unul sau mai mulţi reprezentanti; c) participarea la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale se face exclusiv prin reprezentantii desemnaţi; d) fiecare reprezentant desemnat voteaza şi incheie acte juridice în numele membrilor potentiali sau al membrilor care deţin terenuri situate în zona de reprezentare.  +  Articolul 4 (1) Termenii folositi în cadrul prezentelor norme metodologice au sensul atribuit prin Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, şi prin Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2004. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:- adunare constitutiva - adunarea la care membrii potentiali participa, nemijlocit sau prin reprezentanti, la adoptarea hotărârilor privind condiţiile constituirii unei organizaţii;- adunare generală - adunarea la care membrii participa, nemijlocit sau prin reprezentanti, la adoptarea hotărârilor privind organizarea şi functionarea unei organizaţii;- amenajare complexa de imbunatatiri funciare - amenajarea în cadrul careia exista doua sau mai multe tipuri de infrastructura de imbunatatiri funciare;- antena de irigatii - conducta subterana din amenajarea interioara de irigatii pe care sunt montati hidrantii prin care se distribuie apa de irigatii în camp;- plot de irigatii - suprafaţa distincta de teren din cadrul teritoriului, alimentata cu apa prin intermediul unui punct de livrare a apei pentru irigatii;- sistem de reprezentare - modalitatea simplificata de exercitare a dreptului de participare la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în cadrul adunarilor generale ale unei organizaţii, prin care persoanele indreptatite exercita acest drept printr-un reprezentant desemnat care voteaza şi incheie acte juridice în numele lor.  +  Capitolul II Stabilirea zonelor de reprezentare, a criteriilor de desemnare a reprezentantilor şi a numarului acestora pe fiecare zona  +  Articolul 5Principiile care stau la baza stabilirii zonelor de reprezentare sunt urmatoarele: a) delimitarea zonelor de reprezentare va asigura functionarea independenta a infrastructurii de imbunatatiri funciare situate în cadrul acestor zone; b) zonele de reprezentare vor fi contigue, fără suprapuneri şi continue; c) suprafaţa zonelor de reprezentare va asigura o reprezentativitate echilibrata în cadrul organizaţiei; d) numărul zonelor de reprezentare va asigura reprezentativitatea şi va proteja interesul public în adoptarea hotărârilor la nivelul organizaţiei.  +  Articolul 6Principiile care stau la baza desemnarii reprezentantilor şi a numarului acestora pe fiecare zona de reprezentare sunt urmatoarele: a) reprezentantii se desemneaza prin voinţa liber exprimata a membrilor potentiali şi a membrilor care deţin terenuri situate în cadrul zonei de reprezentare; b) numărul reprezentantilor la nivelul organizaţiei se stabileste astfel încât să asigure caracterul lucrativ al adunarii constitutive sau al adunarilor generale; c) numărul reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare va asigura participarea echilibrata în adunarea constitutiva şi în adunările generale.  +  Articolul 7 (1) Stabilirea zonelor de reprezentare se face cu defalcarea pe fiecare tip de amenajare de imbunatatiri funciare, după cum urmeaza: a) în cazul amenajarilor de irigatii, pe ploturi de irigatii sau pe grupuri de antene de irigatii; b) în cazul amenajarilor de desecare şi drenaj, pe subsisteme sau grup de canale; c) în cazul amenajarilor de aparare împotriva inundaţiilor, între doua diguri de compartimentare; d) în cazul amenajarilor de combatere a eroziunii solului, pe subbazine hidrografice, versanti ori alte limite naturale sau artificiale. (2) În cazul organizaţiilor care exploateaza, intretin şi repara amenajari complexe de imbunatatiri funciare al caror teritoriu nu se poate imparti în zone de reprezentare delimitate strict pe criterii functionale, zonele de reprezentare se stabilesc pe baza tipului de activitate de imbunatatiri funciare care asigura cel mai mare grad de autonomie functionala.  +  Articolul 8Stabilirea zonelor de reprezentare privind atât delimitarea acestora, cat şi numărul lor se face de către comitetul constitutiv sau de către consiliul de administratie al organizaţiei şi se supune aprobării adunarii constitutive sau adunarii generale, după caz.  +  Articolul 9Pentru asigurarea funcţionarii optime a adunarii constitutive sau a adunarilor generale, numărul reprezentantilor poate fi cuprins între 10 şi 30, iar numărul zonelor de reprezentare între 5 şi 30.  +  Capitolul III Procedura de lucru în adunarea zonei de reprezentare, de desemnare şi inlocuire a reprezentantilor  +  Articolul 10 (1) În cazul desemnarii unui singur reprezentant pe o zona de reprezentare, membrii potentiali sau membrii organizaţiei, deţinători de terenuri în cadrul zonelor de reprezentare, propun unul sau mai mulţi reprezentanti potentiali, dintre care, cu majoritatea voturilor participantilor, se desemneaza reprezentantul. (2) În cazul desemnarii a doi sau mai mulţi reprezentanti pe o zona de reprezentare, membrii potentiali sau membrii organizaţiei, deţinători de terenuri în cadrul zonei de reprezentare, propun doi sau mai mulţi reprezentanti potentiali, dintre care se desemneaza ca reprezentanti acele persoane care au intrunit cele mai multe voturi.  +  Articolul 11Reprezentantul sau reprezentantii pe o zona de reprezentare sunt aleşi pentru o perioadă de 3 ani şi pot fi realesi. Pentru alegerea unui reprezentant este necesar votul majorităţii simple a membrilor potentiali sau al membrilor organizaţiei, deţinători de terenuri situate în zona de reprezentare. În cazul în care la prima votare nici unul dintre candidati nu intruneste majoritatea voturilor, se procedeaza la o a doua votare, în care reprezentantul este desemnat cu cel mai mare numar de voturi.  +  Articolul 12 (1) Reprezentantii pot fi inlocuiti în urmatoarele cazuri: a) renuntarea la mandat; b) pierderea calităţii de membru al organizaţiei; c) lichidarea sau falimentul persoanei juridice, membra a organizaţiei al carei reprezentant a fost desemnat reprezentant pe o zona de reprezentare în adunarea constitutiva sau în adunarea generală a organizaţiei; d) revocarea mandatului prin hotărârea adunarii zonei de reprezentare. (2) În cazul în care între data adunarii zonei de reprezentare şi data adunarii constitutive sau cea a adunarii generale a organizaţiei survine unul dintre cazurile de inlocuire prevăzute la alin. (1), calitatea de reprezentant va fi preluata de persoana sau de persoanele care au intrunit cel mai mare numar de voturi, în ordine, după reprezentantul sau reprezentantii inlocuiti.  +  Articolul 13 (1) Înainte de participarea în adunarea constitutiva sau pentru prima data în adunarea generală, reprezentantii prezinta comitetului constitutiv sau consiliului de administratie o schita a zonei de reprezentare, cu indicarea parcelelor de teren deţinute de fiecare dintre membrii potentiali sau membrii reprezentati şi a identităţii acestora, precum şi procesul-verbal al adunarii zonei de reprezentare semnat de membrii potentiali sau de membrii prezenţi la adunare. (2) Pe parcursul exercitarii mandatului reprezentantii vor prezenta în fiecare adunare generală un proces-verbal al adunarii zonei de reprezentare, care va preciza mandatul conform caruia sa voteze fiecare dintre punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale.  +  Articolul 14 (1) Membrii organizaţiei, deţinători de terenuri în zona de reprezentare, se intrunesc, ori de cate ori este necesar şi în mod obligatoriu inaintea sedintelor adunarilor generale ale organizaţiei, în şedinţe ce pot fi convocate de reprezentantul zonei de reprezentare, de consiliul de administratie al organizaţiei sau de o patrime din numărul membrilor deţinători de terenuri în acea zonă de reprezentare. (2) Procedura de lucru în adunările zonelor de reprezentare se stabileste prin hotărârea adunarii constitutive şi se consemneaza în statutul organizaţiei, putandu-se modifica printr-o hotărâre a adunarii generale.  +  Articolul 15 (1) Reprezentantii cumuleaza voturile membrilor potentiali sau ale membrilor care deţin terenuri situate în cadrul zonei de reprezentare. (2) Membrii organizaţiei, deţinători de terenuri intr-o zona de reprezentare, care nu au achitat tarifele, cotizatiile sau penalitatile datorate organizaţiei ori au restante la plata acestor obligaţii nu pot participa la alegerea reprezentantului până ce nu au achitat aceste datorii. (3) În adunarea constitutiva sau în adunările generale ale organizaţiei un reprezentant poate detine cel mult două cincimi din numărul total de voturi.  +  Articolul 16Dezbaterile şi hotărârile ce se iau în adunările fiecarei zone de reprezentare se consemneaza într-un proces-verbal care se trece în registrul de procese-verbale al adunarilor zonei de reprezentare tinut de reprezentant.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 17Reprezentantul zonei de reprezentare va tine un registru de evidenta a membrilor şi a suprafeţelor de teren deţinute de acestia în cadrul zonei de reprezentare. Registrul se actualizeaza anual sau ori de cate ori consiliul de administratie ori adunarea generală a organizaţiei solicita reprezentantului actualizarea.  +  Articolul 18 (1) În cazul organizaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii al caror teritoriu cuprinde 5 sau mai multe ploturi de irigatii, zonele de reprezentare sunt ploturile de irigatii. Membrii potentiali sau membrii organizaţiei care deţin terenuri situate în cadrul fiecarui plot de irigatii desemneaza dintre ei unul sau mai mulţi reprezentanti. În cazul în care se desemneaza mai mulţi reprezentanti pe fiecare plot de irigatii, se va alege cate un reprezentant pe fiecare grup de antene de irigatii alimentate printr-o conducta principala sau secundara. (2) Dacă teritoriul organizaţiei utilizatorilor de apa pentru irigatii cuprinde mai puţin de 5 ploturi de irigatii, reprezentarea se poate face pe grup de antene de irigatii sau pe fiecare antena de irigatii.  +  Articolul 19 (1) În cazul organizaţiilor care au un teritoriu mai mare de 5.000 ha sau un numar de membri potentiali ori de membri mai mare de 500, participarea la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale se face în baza unui sistem de reprezentare. (2) În cazul în care teritoriul organizaţiei are o suprafaţa mai mica de 500 ha şi numărul membrilor potentiali sau al membrilor mai mic de 50, participarea la adoptarea hotărârilor în adunarea constitutiva şi în adunările generale se face nemijlocit.-----------