LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*)privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor(actualizată până la data de 10 martie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forte şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizica sau sănătatea. (2) Paza şi protecţia se realizează prin forte şi mijloace militare sau civile, de către instituţiile specializate ale autorităţilor administraţiei publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deţinătorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum şi de către societăţile specializate de paza şi protecţie.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora. (2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de paza şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 3 (1) În funcţie de importanţa, specificul şi valoarea bunurilor pe care le deţin, conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliţiei, pentru sistemele civile de paza, sau al jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalităţi concrete de organizare şi de executare a pazei, după caz, cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societăţi specializate. (2) Unităţile grupate pe un anumit spaţiu pot organiza, cu avizul poliţiei, paza în comun cu gardieni publici, paza proprie sau prin societăţile specializate de paza. Conducătorii acestor unităţi stabilesc forma de paza, obligaţiile şi răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de paza. (3) La unităţile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor. (4) Protecţia demnitarilor români şi a celor străini pe timpul şederii în România, a familiilor acestora, paza sediilor de lucru şi a resedintelor acestora se asigura de Serviciul de Protecţie şi Paza, conform atribuţiilor prevăzute în legea specială de organizare şi funcţionare a acestuia. (5) Protecţia magistraţilor, a politistilor şi jandarmilor, precum şi a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în care viaţa, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor ameninţări, se asigura de Ministerul de Interne*), potrivit legii.---------*) Conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, noua denumire a ministerului este Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 4Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) Paza se organizează şi se efectuează potrivit planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al poliţiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de paza. (2) Pentru unităţile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul poliţiei nu este obligatoriu. (3) Prin planul de paza se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului pazit, în zona respectiva, numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de paza şi de alarmare, consemnul posturilor, legătură şi cooperarea cu alte organe cu atribuţii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de paza. (4) În cazul unităţilor în care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societăţilor specializate de paza şi protecţie, ale gardienilor publici sau combinat, întocmirea planului de paza se face de către conducătorii unităţilor beneficiare împreună cu comandantii/şefii acestor efective. (5) Documentele specifice necesare executării şi evidentei serviciului de paza, cu excepţia celui executat cu efective de jandarmi, şi modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Formele de paza  +  Secţiunea 1 Paza cu efective de jandarmi  +  Articolul 6 (1) Paza obiectivelor de importanţa deosebită pentru apărarea tarii, activitatea statului, economie, ştiinţa, cultura şi arta, ale unor instituţii din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentante economice străine, a sediilor unor organizaţii internaţionale, precum şi a transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigura cu efective de jandarmi. (2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura şi la sediile unor organisme internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul tarii, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României. (3) Unităţile bugetare şi sediile misiunilor diplomatice, precum şi unităţile de interes strategic care deţin instalaţii ori obiective de o deosebită importanţa naţionala, beneficiare de paza cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plata, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Obiectivele de importanţa deosebită care nu sunt asigurate cu paza militară în timp de pace şi se iau în paza, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tarii şi se aproba, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului. (5) Obiectivele şi valorile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi personalul, mijloacele materiale şi financiare necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, ministrul de interne poate aproba asigurarea temporară a pazei cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2). (7) Prin situaţii care nu suferă amânare se înţelege starile de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de dezordine şi tulburarea grava a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată, care impun luarea de îndată sub paza cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi situaţiile în care organele de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în caz de pericol iminent, solicita expres aceasta intervenţie. (8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condiţiile alin. (6), se ridica după încetarea situaţiei deosebite care a impus instituirea acesteia. (9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regula, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), respectiv prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, în toate situaţiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost instituită aceasta, nu respecta obligaţiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuza încheierea ori reactualizarea contractului. (10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile de la atenţionarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române. (11) În situaţia în care unităţile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de jandarmi îşi schimba, îşi restrang sau îşi încetează activitatea ori renunţa la aceasta forma de paza, prin hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili şi modalităţile de redistribuire a efectivelor disponibilizate şi a alocaţiilor bugetare aprobate în acest sens. (12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de paza a condiţiilor stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi şi prin planul de paza întocmit.  +  Articolul 7 (1) Unităţile care beneficiază de paza cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii cu unităţile de jandarmi, la nivelul esalonului care are organ financiar propriu. (2) Serviciul de paza cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul de Interne, potrivit legii. (3) Serviciul de paza se poate efectua şi în condiţiile în care, în contrapartida, beneficiarul prestărilor de servicii oferă, la rândul sau, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române. (4) Condiţiile efectuării serviciului de paza, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (5) Veniturile realizate din paza şi prestarea altor servicii, organizate şi executate, potrivit legii, de unităţile de jandarmi se reţin integral de către acestea ca venituri extrabugetare cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital.  +  Articolul 8 (1) Paza cu efective de jandarmi se organizează şi se executa potrivit planului de paza, cu respectarea prevederilor art. 5. (2) Efectivele de jandarmi care asigura paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleaşi sporuri pentru condiţii periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca şi personalul din obiectivul respectiv.  +  Articolul 9În unităţile unde, concomitent cu paza asigurata cu efective de jandarmi, funcţionează şi paza proprie, cu gardieni publici sau prin societăţi specializate de paza şi protecţie, acestea se vor integra, din punct de vedere operativ, în sistemul unic de paza realizat şi condus de către jandarmerie.  +  Secţiunea a 2-a Paza cu gardieni publici şi paza proprie  +  Articolul 10Paza bunurilor şi a valorilor deţinute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condiţiile legii, şi prin Corpul gardienilor publici, conform Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici.  +  Articolul 11Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor şi valorilor ce urmează a fi pazite, cu amplasarea, întinderea şi vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unităţi şi locuri din incinta acestora, cu numărul de schimburi în care se desfăşoară activitatea, punctele de acces şi cu alte criterii specifice.  +  Articolul 12 (1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii. (2) În funcţie de numărul personalului de paza, conducerea unităţii va numi un şef de serviciu sau un împuternicit care să asigure selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament şi mijloace de protecţie, precum şi pentru instruirea, planificarea şi controlul acestuia. (3) La unităţile unde numărul posturilor de paza este de peste 20, structura de conducere necesară este formată din şeful serviciului de paza şi şeful de tura. (4) La celelalte unităţi unde numărul de paznici este sub 20, activităţile specifice de paza se îndeplinesc de către un împuternicit al conducerii unităţii. (5) Şeful serviciului de paza sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unităţii şi stabileşte împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de paza.  +  Articolul 13 (1) Personalul de paza proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza. Se asimilează personalului de paza şi persoanele care cumulează atribuţiile de paza cu alte atribuţii de serviciu. (2) Personalul din paza proprie se doteaza cu uniforme, echipament de protecţie şi însemne distinctive, pe care le poarta pe timpul executării serviciului.  +  Articolul 14 (1) Cu avizul poliţiei, personalul din paza proprie a unităţilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene şi alte mijloace, în raport cu importanţa obiectivelor, a bunurilor şi valorilor pazite. (2) La unităţile unde funcţionează paza proprie şi paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea şi controlul personalului de paza se efectuează de către unitatea de jandarmi care coordonează sistemul unic de paza.  +  Secţiunea a 3-a Paza în mediul rural  +  Articolul 15Unităţile situate pe teritoriul localităţilor rurale îşi organizează paza conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 16Conducătorii unităţilor care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole sunt obligaţi sa organizeze paza de camp prin una dintre formele de paza prevăzute de lege.  +  Articolul 17 (1) Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către conducătorii unităţilor centrale de profil, prin corpuri specializate de paza. (2) Corpurile specializate de paza se organizează şi funcţionează în structura unităţii beneficiare, în baza unui regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 18 (1) În localităţile rurale se organizează paza comunală. (2) Primarul răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei şi este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor. (3) Avizarea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie. (4) Paza comunală se efectuează prin rotaţie de către locuitorii comunei sau prin oricare dintre formele de paza prevăzute de lege. Obligaţia de paza comunală revine fiecărei familii care are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul comunei şi se îndeplineşte de câte un membru al acesteia, o singură dată la fiecare rotaţie. (5) Persoanele care nu corespund cerinţelor legii pentru a îndeplini atribuţii de paza sau care, datorită ocupatiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de paza sunt obligate sa achite contravaloarea prestaţiilor datorate, în cuantumul stabilit prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile stabilite de consiliul local. (6) Persoanele care deţin proprietăţi în localitate şi nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuţii, al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Plata se poate face şi prin bunuri, produse ori prin prestarea altor servicii în folosul comunei, în condiţiile stabilite de consiliul local. (7) Sumele realizate în condiţiile alin. (5) şi (6) vor fi utilizate pentru procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de autoaparare sau utilitare necesare bunei executări a serviciului de paza comunală. (8) În cazurile în care paza se efectuează şi prin alte forme prevăzute de lege, plata serviciului de paza comunală se va asigura din fondurile bugetare locale. (9) Persoanele care executa paza prin rotaţie, potrivit alin. (4), trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 39 lit. a)-c), să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului primar şi sa poarte însemne distinctive în timpul executării serviciului de paza. (10) Sunt scutiţi de la obligaţia de a efectua paza comunală: pensionării, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficiente fizice care îi fac inapti pentru serviciul de paza, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, poliţiştii, preotii şi pompierii.  +  Articolul 19Autorităţile administraţiei publice locale care organizează paza în localităţile rurale sunt obligate sa pună la dispoziţie persoanelor care îndeplinesc serviciul de paza prin rotaţie echipament de protecţie, mijloace de autoaparare, mijloace de iluminat pe timp de noapte şi să asigure accesul rapid la mijloacele de alarmare în caz de pericol, precum şi forţele de intervenţie în sprijinul acestora, în caz de nevoie.  +  Secţiunea a 4-a Paza şi protecţia prin societăţi specializate  +  Articolul 20 (1) Societăţile specializate de paza şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori importante, în condiţii de maxima siguranţa a acestora, precum şi protecţia persoanelor. (2) Societăţile specializate de paza şi protecţie funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, pentru cel puţin unul dintre obiectele de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al Serviciului Roman de Informaţii poate constitui temei pentru anularea licenţei de funcţionare. (3) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare este necesară întrunirea următoarelor condiţii: a) prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii; b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicaţii, cu mijloacele audio-video, aparatura de recunoaştere şi identificare, sistemele de alarma împotriva efractiei, sistemele de cronometrare şi numărare, cu centrele de supraveghere şi dispeceratele, tehnica de calcul şi softul utilizat, cu armamentul şi alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societăţii, în funcţie de obiectul de activitate; c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societăţii şi a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; d) prezentarea notificării prin care se încunoştinţează consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti despre faptul ca societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora; e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obţinerea licenţei de funcţionare; f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care executa activităţi de paza şi protecţie. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de activitate: a) servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţa în domeniu; b) servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţa în domeniu; c) servicii de protecţie personală specializată, denumita garda de corp, şi servicii de consultanţa în domeniu. (5) Prin servicii de paza se înţelege: a) paza proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive; b) paza proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale; c) detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba; d) paza proprietăţii intelectuale; e) paza mediului înconjurător; f) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de paza. (6) Prin servicii de paza a transporturilor de bunuri şi valori importante se înţelege: a) organizarea şi asigurarea pazei transportului terestru, pe apa sau aerian al unor bunuri de importanţa deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumeste astfel; b) organizarea şi asigurarea pazei transportului unor date şi informaţii, indiferent de suportul pe care acestea se afla şi de modalitatea aleasă pentru transmitere; c) organizarea şi asigurarea, potrivit legislaţiei în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicaţii; d) organizarea şi asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiţii de maxima siguranţa; e) furnizarea către autorităţile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activităţii de transport. (7) Prin serviciu de protecţie specializată a persoanei - garda de corp - se înţelege: a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a persoanei aflate sub protecţie; b) protejarea persoanei aflate sub protecţie împotriva hartuirii, pedepsita de lege; c) protejarea persoanei aflate sub protecţie în timpul transportului; d) furnizarea către autorităţile competente a informaţiilor legate de incidentele apărute în timpul activităţii de protecţie. (8) Prin serviciu de consultanţa se înţelege: a) asistenţa cu privire la activităţile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7); b) întocmirea de analize, evaluări şi rapoarte asupra riscurilor la adresa securităţii persoanei, proprietăţii sau mediului. (9) Conducătorul societăţii specializate de paza şi protecţie trebuie să obţină avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz, în a carei raza teritorială îşi are sediul societatea respectiva. (10) Unitatea de poliţie competenţa poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, poseda pregătire corespunzătoare atribuţiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o buna conduita cetateneasca şi nu a suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.-------------Alin. (10) al art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Articolul 21 (1) Personalului din societăţile specializate de paza şi protecţie îi este interzis sa culeagă date şi informaţii. (2) În situaţia în care intră în posesia unor date şi informaţii care vizează siguranţa naţionala, personalul menţionat la alin. (1) are obligaţia sa informeze, de îndată, autorităţile competente cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.  +  Articolul 22 (1) Conducătorii societăţilor specializate de paza şi protecţie sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea acestei forme de paza, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi al însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii. (2) Plata serviciilor de paza şi protecţie prestate de către societăţile specializate se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. (3) Societăţile specializate de paza şi protecţie au obligaţia de a păstra evidenta contractelor în registre speciale. (4) Societăţile specializate de paza şi protecţie nu pot adopta însemne, uniforme, legitimatii, accesorii de echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natura sa conducă la confuzii între acestea, precum şi cu cele ale autorităţilor publice ori ale organismelor internaţionale la care România este parte. (5) Modelul echipamentului personalului de paza şi protecţie se stabileşte prin hotărâre a Guvernului şi se inscriptioneaza cu denumirea şi sigla societăţii, aprobate cu ocazia acordării licenţei. Pe autovehiculele din dotarea societăţilor specializate se inscriptioneaza numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care s-a emis licenta de către poliţie şi numerele de telefon ale societăţii. Montarea şi folosirea de mijloace de semnalizare luminoasa sau acustica pe autovehiculele societăţilor de paza şi protecţie sunt interzise. (6) Societăţile specializate de paza şi protecţie se pot asocia cu societăţi sau firme străine de profil, cu respectarea prevederilor legii.  +  Secţiunea a 5-a Garda de corp  +  Articolul 23 (1) Garda de corp se asigura de către societăţile specializate de paza şi protecţie care au primit licenta în acest scop, numai prin personal special atestat. (2) Persoanele fizice pot angaja garda de corp numai pe bază de contract încheiat cu societăţile specializate de paza şi protecţie prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 24Personalul care executa serviciul de garda de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi sa nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  +  Capitolul III Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, precum şi a transporturilor cu caracter special  +  Articolul 25 (1) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, se asigura cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, după caz, cu jandarmi, gardieni publici, personal propriu sau al unei societăţi specializate de paza şi protecţie, inarmati cu arme de foc, în condiţiile legii. (2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniţii, tehnica de lupta, materii explozive, stupefiante, substanţe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau substanţe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate şi se asigura cu efective de jandarmi, cu excepţia celor organizate şi executate cu efective ale Ministerului Apărării Naţionale. (3) Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul României, pe calea ferată ori rutiera, se asigura cu efective de jandarmi.  +  Articolul 26 (1) Paza transporturilor de bunuri şi valori sau a celor cu caracter special se organizează şi se executa potrivit prevederilor planului de paza, întocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se transporta împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliţiei, care este obligatoriu şi în cazul modificării acestuia. Acest aviz nu este necesar în cazul unităţilor la care paza transportului se asigura cu efective de jandarmi sau cu cele aparţinând unor instituţii cu atribuţii în domeniul apărării şi siguranţei naţionale. (2) Prin planul de paza se stabilesc în principal: bunurile şi valorile de transportat, condiţiile de mediu adecvate naturii bunurilor şi valorilor care se transporta, situaţia operativă, durata transportului, mijloacele de transport folosite, variantele de transport, dispozitivul de paza, consemnul general şi particular pentru personalul implicat, dotarea cu mijloace tehnice şi de autoaparare, modul de acţiune în diferite situaţii, potrivit reglementărilor legale în vigoare. (3) De regula, transporturile de bunuri sau valori importante ori cele speciale se efectuează pe timp de zi. (4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puţin o persoană înarmată, în cadrul localităţii, şi de minimum doua, în afară acesteia. (5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a celor speciale, prevăzute la art. 25, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unităţii care asigura efectivele de paza şi cel al unităţii beneficiare, prin planul de paza şi prin contract. (6) Pentru efectivele care asigura paza transporturilor bunurilor şi valorilor, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute la art. 25 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, astfel: a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de garda, pentru transportul pe calea ferată; b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor speciale, precum şi pentru echipajele care asigura paza acestora; c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene. (7) Bunurile şi valorile prevăzute la art. 25 se asigura la o societate de asigurări de către beneficiarul contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înţelegerii dintre părţi.  +  Articolul 27 (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se certifica, potrivit legii, de către un laborator sau de un organism de certificare abilitat, care stabileşte, conform standardelor, clasa de siguranţă în care se încadrează. Acestea se amenajeaza în mod corespunzător, se doteaza cu dispozitive tehnice de paza şi alarmare, destinate să asigure securitatea deplina a persoanelor insotitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipeaza cu tehnica de transmisiuni radio pe frecventele aprobate conform legii. (2) Pe timpul transporturilor bunurilor şi valorilor importante sau al celor cu caracter special în afară localităţilor sau când situaţia din zona o impune, conducătorul unităţii va asigura cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia bunurilor sau a valorilor respective. (3) Transporturile de bunuri sau valori importante ori cele cu caracter special vor fi monitorizate de poliţie şi jandarmerie, după caz. (4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mica importanţa vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, şi vor fi însoţite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unităţii respective, sau de agenţi de paza. Certificarea acestor autovehicule nu este obligatorie.  +  Capitolul IV Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efractiei  +  Secţiunea 1 Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efractiei  +  Articolul 28 (1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efractiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter. (2) Proiectele ce vizează măsurile prevăzute la alin. (1) se avizează de către instituţiile abilitate, potrivit actelor normative ce privesc protecţia informaţiilor clasificate. (3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitarii şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie certificate ca rezista la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului pazit. (4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, tezaure, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori. (5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efractiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice compus din: centrala de comanda şi semnalizare optica şi acustica, detectoare de prezenta, antisoc şi acustice, butoane şi pedale de panica, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, de natura să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor. (6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, se avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2). (7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efractiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29 (1) În cadrul măsurilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, conducătorii unităţilor prestatoare, precum şi ai unităţilor beneficiare sunt obligaţi să asigure numai folosirea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi de alarmare împotriva efractiei care sunt certificate. (2) Certificarea calităţii mijloacelor de protecţie mecanofizice prevăzute la alin. (1) şi a componentelor acestora, produse în România sau importate, se face de către un laborator de încercări din ţara, autorizat şi acreditat, potrivit legii. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) unităţile din cadrul structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.  +  Articolul 30În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de paza şi alarmare împotriva efractiei.  +  Articolul 31Se interzice comercializarea, în orice mod, a mijloacelor de alarmare împotriva efractiei, a mijloacelor de protecţie mecano-fizice sau a componentelor acestora fără prezentarea certificatului de calitate, eliberat de un laborator autorizat din ţara, a standardului naţional sau internaţional şi fără precizarea clasei de siguranţă în care se încadrează, conform normelor europene.  +  Articolul 32Beneficiarii, conducătorii şi personalul societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare şi al mijloacelor de protecţie mecano-fizice sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreţinere.  +  Articolul 33Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efractiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a valorilor ce urmează a fi aparate şi cu categoria de importanţa a construcţiei de către societăţile de asigurare.  +  Secţiunea a 2-a Licentierea societăţilor specializate în sisteme de alarmare împotriva efractiei  +  Articolul 34 (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei sau a componentelor acestora numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Roman de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, sa comunice în scris unităţii de poliţie competente orice modificare intervenita în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberata licenta. (3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia societatea îşi are sediul ori persoana fizica, domiciliul.  +  Articolul 35 (1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii, înregistrările audio sau video care excedeaza obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenta, precum şi instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activităţi. (2) Conducătorii societăţilor specializate în proiectarea, producerea, instalarea şi întreţinerea sistemelor de alarmare împotriva efractiei sunt obligaţi să asigure respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate cu ocazia acordării licenţei. (3) Societăţile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăţi sau firme de profil străine, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Secţiunea a 3-a Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare  +  Articolul 36 (1) Unităţile de jandarmi, Corpul gardienilor publici, societăţile specializate de paza şi protecţie, precum şi cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei pot înfiinţa dispecerate de zona care să monitorizeze şi sa transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenţie. (2) Înfiinţarea dispeceratelor de zona, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare de către Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fac excepţie unităţile de jandarmi, pentru dispeceratele proprii. (3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii acestora. (4) Intervenţia echipajelor mobile în cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati se va realiza cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al corpurilor gardienilor publici ori al societăţilor specializate de paza şi protecţie. (5) În situaţiile în care intervenţia este confirmată şi forţele proprii sunt depăşite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunta unitatea de poliţie competenţa, în vederea prinderii infractorilor şi a cercetării locului faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceştia vor fi predati de îndată unităţilor de poliţie competente teritorial. (6) Menţionarea în planul de paza a faptului ca obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarma la un dispecerat de monitorizare şi transmitere a semnalelor de alarma este obligatorie.  +  Capitolul V Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de paza şi garda de corp  +  Secţiunea 1 Selecţia şi angajarea personalului de paza şi garda de corp  +  Articolul 37Răspunderea pentru selecţia, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea şi dotarea personalului de paza şi garda de corp revine angajatorului.  +  Articolul 38Personalul cu atribuţii de paza se compune din: agenţi de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unităţii ori desemnate să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de paza.  +  Articolul 39Persoana care urmează sa îndeplinească atribuţii de paza sau protecţie trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;-------------Litera a) a art. 39 a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005. b) să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei; c) sa nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 40 (1) Angajarea personalului cu atribuţii de paza sau garda de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a avizului poliţiei pentru portarma. (2) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului profesional prevăzut la alin. (1) persoanele care fac dovada ca provin din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala. (3) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul prevăzut la alin. (1) se poate elibera de poliţie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.-------------Alin. (3) al art. 40 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Atestarea şi pregătirea personalului de paza şi garda de corp  +  Articolul 41 (1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de garda de corp se face după obţinerea avizului din partea organelor de poliţie şi absolvirea unor cursuri de calificare, cu durata minima de 90 de zile, contra cost, organizate de Jandarmeria Română, Serviciul de Protecţie şi Paza, corpurile gardienilor publici sau societăţile specializate de paza şi protecţie, precum şi de alte persoane juridice care au înscris în obiectul de activitate aceasta prestaţie, avizate de Ministerul de Interne. (2) Cursurile de calificare se desfăşoară pe baza unei tematici specifice, avizată, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Comandamentul Naţional al Jandarmeriei Române sau Serviciul de Protecţie şi Paza, şi se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei sau jandarmeriei şi ai autorităţii publice care răspunde de ocuparea şi formarea profesională. (3) După susţinerea examenului şi obţinerea certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, absolventului i se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române atestatul în baza căruia va putea exercita profesia de agent de paza sau garda de corp. (4) Înscrierea la cursurile de calificare se face pe baza cererii candidatului, a documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 39 şi a avizului poliţiei. (5) Personalul de paza şi garda de corp, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39, se verifica şi se avizează, în termen de 30 de zile de la data solicitării, de către unitatea de poliţie competenţa teritorial. (6) Solicitarea avizării se face de către conducătorul unităţii care organizează cursurile de calificare sau, după caz, al celei unde este angajat personalul de paza sau garda de corp. (7) Este interzisă admiterea la cursurile de calificare a candidaţilor care nu au obţinut avizul poliţiei. (8) În cazul săvârşirii de infracţiuni cu intenţie sau abateri în legătură cu serviciul, pentru care legislaţia muncii prevede desfacerea contractului de muncă, avizul poliţiei este anulat de drept, iar atestatul este retras, acest lucru comunicându-se unităţii de poliţie competente teritorial, în vederea excluderii din evidenta centralizata. (9) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligaţi să solicite, pe lângă avizul poliţiei prevăzut la alin. (4), şi avizul Serviciului Roman de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de paza.  +  Secţiunea a 3-a Dotarea personalului de paza  +  Articolul 42Angajatorii sunt obligaţi sa doteze personalul de paza şi garda de corp cu uniforma, însemne distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poarta numai în timpul executării serviciului.  +  Articolul 43Personalul de paza sau garda de corp are obligaţia de a purta în timpul serviciului un ecuson de identificare cu numele şi prenumele, precum şi cu denumirea unităţii la care este angajat.  +  Articolul 44 (1) Uniforma şi însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripţionată numai cu denumirea şi sigla societăţii angajatoare. (2) Este interzis societăţilor private de paza sa adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice. Societăţilor private de paza li se interzice şi folosirea de cagule, masti pentru protecţia fetei şi catuse metalice.  +  Articolul 45 (1) În raport cu importanţa şi natura obiectivelor, bunurilor şi valorilor pazite, cu avizul poliţiei sau al jandarmeriei, după caz, personalul de paza sau garda de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mica şi alte mijloace de apărare, autorizate prin lege. (2) Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai după avizarea, după caz, de către poliţie sau jandarmerie, a planului de paza/protecţie a obiectivului/persoanei ori a transportului de bunuri şi valori importante sau speciale.  +  Articolul 46 (1) Armamentul şi munitia se asigura prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliţie sau jandarmi competenţa teritorial. (2) Cel puţin semestrial, sub supravegherea unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de paza şi garda de corp dotat cu arme de foc. (3) Contravaloarea muniţiei consumate se suporta de angajator.  +  Capitolul VI Atribuţiile personalului de paza şi garda de corp  +  Secţiunea 1 Atribuţiile personalului de paza  +  Articolul 47Personalul de paza este obligat sa cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate.  +  Articolul 48În timpul serviciului, personalul de paza este obligat: a) sa cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natura sa aducă prejudicii unităţilor pazite; b) sa pazeasca obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de paza şi să asigure integritatea acestora; c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne; d) sa oprească şi sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul pazit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, sa oprească şi sa predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri; e) sa încunoştinţeze de îndată şeful sau ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natura sa producă pagube, sa aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi sa ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; g) în caz de incendii, sa ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, sa sesizeze pompierii şi sa anunţe conducerea unităţii şi poliţia; h) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre; i) sa sesizeze poliţia în legătură cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor; j) sa păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii; k) sa poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de arma numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; l) sa poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o alta ţinuta; m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici sa nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; n) sa nu absenteze fără motive temeinice şi fără sa anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta; o) să execute întocmai dispoziţiile sefilor ierarhici, cu excepţia celor vadit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de paza; q) să respecte consemnul general şi particular al postului.  +  Articolul 49Şeful formatiei de paza, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48, are şi următoarele atribuţii: a) sa organizeze, sa conducă şi sa controleze activitatea de paza, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine; b) sa informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de paza şi sa ţină evidenta acestora; c) sa propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de paza; d) sa ţină evidenta armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de paza, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora, potrivit legii; e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de paza din subordine.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile gărzii de corp  +  Articolul 50 (1) În timpul serviciului, personalul care executa garda de corp are, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 48 lit. d) şi j)-o), şi următoarele obligaţii specifice: a) sa apere persoana căreia îi asigura garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia; b) sa ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost ranita; c) sa nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale; d) sa anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni; e) sa oprească şi sa imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natura a pune în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigura protecţia şi să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliţie, fără a-şi abandona atribuţiile de garda de corp; f) sa participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încalcă obligaţiile faţă de persoana pe care o are în paza; g) sa coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. (2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.  +  Articolul 51Modul de acţiune al personalului care executa serviciul de garda de corp se stabileşte prin planul de protecţie întocmit de societatea specializată de paza, avizat de unitatea de poliţie competenţa teritorial.  +  Capitolul VII Obligaţiile conducătorilor de unităţi  +  Articolul 52Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcţionează sisteme de paza, au următoarele obligaţii: a) răspund de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu; b) analizează temeinic nevoile stricte de paza şi stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea unităţilor respective, cu specificul producţiei şi cu locul de dispunere a acestora; în obiectivele în care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza şi stabilirea măsurilor se realizează împreună cu comandantul unităţii de jandarmi care a aprobat planul de paza; c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selecţionarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi; d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de paza şi controlează modul în care acesta îşi executa atribuţiile de serviciu; e) asigura executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de paza, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de paza şi de alarma împotriva efractiei; f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma şi însemne distinctive, în condiţiile legii; g) asigura corp de garda sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale societăţilor specializate destinate serviciului de paza şi fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a acestuia; h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de alarma împotriva efractiei, numai cu societăţile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici cărora li s-a acordat licenta, după caz, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române; i) asigura spaţiile şi amenajările necesare păstrării în deplina siguranţa a armamentului şi a muniţiei destinate serviciului de paza; j) stabilesc reguli privind accesul şi circulaţia în interiorul obiectivului pazit; k) stabilesc responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă, în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor.  +  Articolul 53Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 52 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al unităţilor de poliţie sau jandarmi competente teritorial.  +  Capitolul VIII Obligaţiile Ministerului de Interne  +  Articolul 54Ministerul de Interne asigura, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor de paza şi protecţie pe teritoriul României.  +  Articolul 55În scopul asigurării pazei şi a siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Poliţiei Române îi revin următoarele atribuţii principale: a) avizează planurile de paza ale unităţilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi munitie aferentă; b) acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităţi în pregătirea personalului de paza şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de paza; c) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate de paza şi emite avizul pentru conducătorii acestora, în condiţiile legii; d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de paza sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia; e) avizează personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei şi gărzii de corp; f) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de paza şi garda de corp; g) avizează planurile tematice pentru cursurile de atestare profesională a personalului de paza; h) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efractiei, propuse a se instala în unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1); i) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza şi garda de corp; j) acorda asistenţa în organizarea activităţii de paza şi garda de corp şi asigura, în mod gratuit, armamentul necesar în vederea dotării personalului instituţiilor publice autorizate prin lege de înfiinţare, organizare şi funcţionare să deţină şi sa folosească arme de foc şi muniţii, cu excepţia celor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala; k) asigura, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de paza pentru celelalte unităţi; l) controlează modul în care se respecta dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor şi a valorilor, precum şi a celor privind garda de corp şi stabileşte măsurile ce urmează să fie luate; m) avizează regulamentele de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zona care monitorizează sisteme de alarma; n) eliberează licenţe de funcţionare societăţilor specializate în activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora şi de monitorizare a alarmelor în obiective sau retrage licenta acestora, în condiţiile legii; o) avizează conducătorii şi personalul tehnic al societăţilor specializate sau retrage acest aviz când nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; p) avizează personalul de paza şi garda de corp pentru portarma; q) controlează şi îndrumă activitatea societăţilor specializate; r) tine evidenta licenţelor, atestatelor şi a avizelor acordate, precum şi a celor retrase şi furnizează, la cererea beneficiarilor serviciilor de paza şi protecţie, date în acest sens.  +  Articolul 56În scopul asigurării pazei şi siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, Jandarmeriei Române îi revin următoarele atribuţii principale: a) asigura paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor unor valori importante sau speciale, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului de interne, în condiţiile prezentei legi; b) avizează planurile de paza la unităţile la care paza este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi munitie aferentă; c) acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor în pregătirea personalului de paza, asigura în mod gratuit armamentul necesar, în vederea dotării personalului de paza, şi urmăreşte executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de paza a instituţiilor publice autorizate; d) asigura, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de paza pentru celelalte unităţi; e) organizează cursuri de calificare şi avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de paza şi garda de corp; f) îndrumă şi supraveghează, după caz, executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare al personalului de paza numai pentru unităţile unde funcţionează paza mixtă cu jandarmi.  +  Capitolul IX Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 57Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 58Desfăşurarea de activităţi de paza sau protecţie, de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarma împotriva efractiei sau a componentelor acestora fără atestat sau fără licenta de funcţionare prevăzută de lege constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.  +  Articolul 59Implicarea, de către conducătorii unităţilor cu paza proprie, ai corpurilor gardienilor publici, ai corpurilor specializate de paza, ai societăţilor specializate de paza şi protecţie, a personalului propriu în desfăşurarea de acţiuni de forta, executări silite, recuperari de debite, conflicte de muncă ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.  +  Articolul 60Constituie contravenţii la prezenta lege următoarele fapte: a) neluarea măsurilor de organizare şi funcţionare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (3), art. 5 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi la art. 18 alin. (2) şi (3); b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25, art. 27 alin. (1), (2) şi (4) şi la art. 29 alin. (1); c) neintocmirea planului de paza, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform art. 26 alin. (1), şi neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi; d) încadrarea sau menţinerea în funcţie a personalului de paza de orice fel, cu încălcarea dispoziţiilor art. 20 alin. (10), art. 22 alin. (1) şi (4) şi ale art. 39; e) încălcarea de către personalul de paza ori garda de corp a obligaţiilor prevăzute la art. 48-51; f) neîndeplinirea de către conducătorii unităţilor a obligaţiilor prevăzute la art. 52; g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2), art. 41 alin. (7) şi (9) şi ale art. 42; h) instalarea de sisteme tehnice de alarma împotriva efractiei sau de componente ale acestora cu încălcarea prevederilor art. 28 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 30 şi 31; i) refuzul de a asigura accesul reprezentanţilor autorităţilor publice aflaţi în exerciţiul funcţiunii, al personalului poliţiei sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuţiilor legale de control, pentru luarea măsurilor de prevenire în obiectivele pazite sau asistate prin mijloace tehnice antiefractie şi în organizarea activităţii de garda de corp; j) depăşirea limitelor obiectului de activitate al societăţii specializate sau al corpurilor gardienilor publici; k) refuzul de a furniza datele, informaţiile sau documentele solicitate de către reprezentanţii autorităţilor publice competente, potrivit legii, aflaţi în exerciţiul funcţiunii; l) executarea, în fapt, a atribuţiilor de organizare şi funcţionare a activităţii societăţilor specializate de către persoane care au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; m) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de funcţionare.  +  Articolul 61Contravenţiile prevăzute la art. 60 se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m); b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f); c) cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).  +  Articolul 62 (1) Licenta de funcţionare se anulează în următoarele cazuri: a) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. i)-k), dacă făptuitorul are calitatea de conducător al societăţii care are ca obiect de activitate paza şi/sau protecţia, precum şi a contravenţiilor prevăzute la art. 60 lit. l) şi m); b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării; c) la săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 59; d) la săvârşirea de către conducătorii societăţilor specializate de paza şi protecţie, ai celor licentiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efractiei ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a sistemelor de alarmare a unor infracţiuni în legătură cu activitatea acestor societăţi. (2) Anularea licenţei de funcţionare se dispune de către Inspectoratul General al Poliţiei Române sau, după caz, de către instanţa de judecată şi se comunică oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea specializată de paza şi protecţie, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de contravenţie sau a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal de contravenţie. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), anularea licenţei se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare a făptuitorului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenţei se dispune în baza actului de constatare motivat, întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi are sediul societatea sancţionată, şi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române şi societăţii respective. (5) După anularea licenţei de functionare, conducătorul societăţii specializate de paza este obligat sa rezilieze contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri. (6) Măsura anulării licenţei de funcţionare poate fi atacată în justiţie, potrivit legii, de către societatea sancţionată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti nu se aplică prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. (7) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează evidenta informatizata a tuturor societăţilor care au primit licenta de funcţionare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de alarmare împotriva efractiei şi monitorizarii acestor sisteme.  +  Articolul 63 (1) Măsura retragerii atestatului personalului de paza sau gărzii de corp revine Inspectoratului General al Poliţiei Române şi se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul; b) persoana a fost sancţionată contraventional de cel puţin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispoziţiilor art. 48-50 sau a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau garda de corp ori a fost declarata iresponsabila, potrivit legii. (2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator care s-a sesizat ca personalul de paza sau garda de corp se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se de îndată angajatorului şi persoanei sancţionate. (3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii. (4) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române va fi organizată o evidenta informatizata a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de paza, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unităţile competente ale Ministerului de Interne.  +  Articolul 64Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 60 lit. g) şi h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o luna la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal.  +  Articolul 65Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către politisti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora, conform competentelor ce le revin, potrivit legii.  +  Articolul 66Contravenţiilor prevăzute la art. 60 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 67Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei raza teritorială s-a săvârşit contravenţia.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 68 (1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor, precum şi a transporturilor cu caracter special aparţinând structurilor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se asigura în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora. (2) Serviciul de Protecţie şi Paza coordonează acţiunea tuturor forţelor de paza şi protecţie de la unităţile care beneficiază de paza proprie, în care demnitarii din competenţa să îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar.  +  Articolul 69În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili: a) normele metodologice privind eliberarea, suspendarea şi anularea licenţelor şi a avizelor prevăzute de prezenta lege; b) normele tehnice care trebuie respectate cu ocazia proiectării şi realizării sistemelor de alarmare împotriva efractiei; c) documentele specifice necesare executării şi evidentei serviciului de paza şi modelele acestora; d) documentele pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire şi atestare a personalului de paza.  +  Articolul 70Societăţile specializate de paza şi protecţie şi cele care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiinţate până la aceeaşi dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obţină licentele şi avizele de funcţionare, completandu-şi, după caz, regulamentele de organizare şi funcţionare cu activităţile prevăzute de lege.-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 10 martie 2005.  +  Articolul 71Personalul de paza care nu a urmat cursurile de calificare în condiţiile prevăzute la cap. V şi care este încadrat în una dintre formele de paza prevăzute la secţiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condiţiile prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 72 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La aceeaşi dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 8 iulie 2003.Nr. 333.-----------