DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (*republicat*)privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 23 iulie 1993     +  Articolul 1Constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în functie de vechimea în munca, timpul cat o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice: a) a executat o pedeapsă privativa de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsita de libertate în baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri de detinere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetari de către organele de represiune; c) a fost internata în spitale de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e) a fost stramutata intr-o alta localitate.De aceleasi drepturi beneficiaza şi persoana care: a) a fost deportata în strainatate după 23 august 1944; b) a fost constituita în prizonier de către partea sovietica după data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, înainte de această dată, a fost retinuta în captivitate după incheierea armistitiului.Fiecare an de detentie sau internare pentru situaţiile de la alin. 1 şi 2 se considera ca vechime în munca un an şi şase luni.Perioadele prevăzute la alin. 1 lit. d) şi e) constituie vechime în munca dacă persoanele în cauza fac dovada că nu au putut să se incadreze în munca în functii pentru care aveau pregătirea profesionala.Se considera vechime în munca şi perioada în care o persoană aflata în una din situaţiile prevăzute la alin. 1 nu s-a putut incadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în acea situaţie sau ulterior, dacă dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori în legătură cu persecutia la care a fost supusă.Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime neintrerupta în munca şi în aceeasi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.  +  Articolul 2De prevederile art. 1 beneficiaza şi persoanele care au decizii de pensionare.În cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.  +  Articolul 3(1)*) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1, cu excepţia celor care se încadrează în situaţia prevăzută la lit. d), au dreptul la o indemnizatie lunara de 2.000 lei pentru fiecare an de detentie, internare abuziva în spitalele psihiatrice, stramutare, deportare sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate.__________ Notă *) Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 53/1993, indemnizatiile lunare prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2) vor fi actualizate, ţinând seama de indexarile şi compensarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după 1 iunie 1993. (2) Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 lit. d) au dreptul la o indemnizatie lunara de 1.700 lei pentru fiecare an de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. (3) În functie de evolutia preturilor şi tarifelor, se indexeaza indemnizatiile prevăzute la alin. (1) şi (2) prin hotărâre a Guvernului. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiaza, în mod gratuit, de asistenţa medicală şi medicamente în unitatile sanitare de stat.  +  Articolul 4 (1) Sotul celui decedat, disparut sau exterminat în timpul detentiei, internarii abuzive în spitale psihiatrice, deportarii sau prizonieratului are dreptul la o indemnizatie lunara neimpozabila de 10.000 lei, dacă ulterior nu s-a recasatorit. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza şi sotul celui care a decedat după ieşirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, după intoarcerea din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recasatorit. (3) Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotărâre a Guvernului şi se poate cumula cu orice pensie.  +  Articolul 5Indemnizatiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenti şi ajutoarele sociale.  +  Articolul 6 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 sunt scutite de plată impozitului pe salarii, a impozitului pe cladiri şi a celui pe terenuri intravilane. (2) De asemenea, persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de: a) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat; b) şase calatorii gratuite pe clasa I CFR în fiecare an.  +  Articolul 7Persoanelor care s-au aflat în situaţiile prevăzute în art. 1 li se va asigura de către consiliile locale, cu prioritate, un spatiu locativ corespunzător din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8**)Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se infiinteaza în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti cate o comisie alcatuite din presedinte şi cel mult 6 membri. Preşedintele trebuie să fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentanti ai direcţiilor de muncă şi protecţie sociala şi cel mult 4 reprezentanti ai Asociaţiei Fostilor Detinuti Politici şi Victime ale Dictaturii din România. Pentru coordonarea activităţii comisiilor judetene, se infiinteaza o comisie centrala alcatuita din cate un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi 5 reprezentanti ai Asociaţiei Fostilor Detinuti Politici şi Victime ale Dictaturii din România.Comisia centrala alege dintre membrii săi un presedinte.Comisia centrala avizeaza componenta comisiilor judetene şi acorda acestora asistenţa necesară pentru solutionarea cauzelor cu care sunt sesizate.Comisiile lucreaza în prezenta a două treimi din numărul total al persoanelor care le alcătuiesc şi adopta hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.___________ Notă **) Conform art. III din Legea nr. 53/1993, comisiile înfiinţate potrivit art. 8 din prezentul decret-lege îşi vor relua activitatea la intrarea în vigoare a legii sus-menţionate  +  Articolul 9Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de proba prevăzut de lege.Comisia este obligata să se pronunte asupra cererii, în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivata.Împotriva hotărârii, persoana interesata sau directiile de muncă şi protecţie sociala pot face contestaţie la tribunalul judetean sau al municipiului Bucureşti în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către acestia.Hotărârea tribunalului este definitivă.  +  Articolul 10Prevederile art. 1-7 se aplică, după caz, de conducerile unităţilor la care sunt incadrati cei în cauza, de directiile de muncă şi protecţie sociala sau de consiliile locale, pe baza hotărârilor prevăzute de art. 9.  +  Articolul 11De prevederile art. 1 şi 2 beneficiaza şi persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupatia pe perioada cat au fost urmarite de către organele de represiune din motive politice înainte de arestare.  +  Articolul 12Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege şi persoanele care se repatriaza şi îşi stabilesc domiciliul în tara, precum şi cetatenii români din strainatate care îşi schimba domiciliul în tara, dacă s-au aflat în una din situaţiile prevăzute în art. 1.  +  Articolul 13Drepturile prevăzute de art. 1-3 se acordă de la data adoptarii prezentului decret-lege, dar nu mai mult de un an în urma de la data cererii prevăzute în art. 9.  +  Articolul 14Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor care s-a dovedit ca au desfăşurat o activitate fascista în cadrul unei organizaţii sau miscari de acest fel, pe baza procedurii prevăzute la art. 8 şi 9.  +  Articolul 15Activitatea de secretariat pentru comisiile prevăzute la art. 8 alin. 1 se asigura de directiile de muncă şi protecţie sociala, iar pentru comisia centrala, de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.  +  Articolul 16Membrilor comisiei centrale, ai comisiilor judetene şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza art. 8 din prezentul decret-lege, care fac parte din Asociaţia Fostilor Detinuti Politici şi Victime ale Dictaturii din România, li se acordă o indemnizatie lunara de 2.000 lei.Indemnizatiile nu sunt impozabile şi nu afectează nivelul chiriilor.Plata indemnizatiilor pentru membrii comisiei centrale se va face începând cu data constituirii acesteia, constatata prin procesul-verbal de înfiinţare, iar pentru membrii comisiilor judetene şi a municipiului Bucureşti, de la data avizarii acestora de către comisia centrala şi inceteaza în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor.Plata acestor indemnizatii se face de către directia de muncă şi protecţie sociala, modificandu-se corespunzător prevederilor bugetare.  +  Articolul 17Cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei centrale se suporta de Directia de muncă şi protecţie sociala a municipiului Bucureşti, în limita fondurilor bugetare prevăzute.  +  Articolul 18Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, judeteana sau a municipiului Bucureşti, până la 31 decembrie 1993.  +  Articolul 19Ministerul Finanţelor va aloca fondurile necesare platii drepturilor prevăzute de lege, pe baza documentatiei depuse de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale._____________