DECRET nr. 136 din 17 aprilie 1984privind îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 33 din 19 aprilie 1984   +  Articolul 1Decretul nr. 276/1979 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de comerţ exterior, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Anexele nr. 1 - 16 şi 16 a) prevăzute la art. 1 se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 19.2. După alineatul 1 al art. 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Întreprinderile şi compartimentele autorizate să efectueze operaţiuni de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, indiferent de subordonarea acestora, sînt coordonate şi indrumate, potrivit legii, şi de Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale."3. După alineatul 2 al art. 2 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Toate întreprinderile de comerţ exterior pot efectua, în afară obiectului de activitate aprobat, exporturi de produse ale construcţiei de maşini, în cadrul operaţiunilor de contrapartida pentru importuri, precum şi exporturi de orice fel de mărfuri româneşti, dacă se realizează indicatorii de eficienta planificati."4. Alineatul 3 al art. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Importurile de instalaţii, maşini, utilaje şi subansamble, precum şi alte produse sau materiale stabilite în condiţiile legii, se vor angaja cu precădere în cadrul acţiunilor de cooperare şi a acţiunilor de export în contrapartida de produse din ramura construcţiei de maşini."5. Anexa nr. 17 prevăzută la art. 8 se modifica şi se completează potrivit anexei nr. 20*).  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi pentru personalul de specialitate din administraţie şi deservire generală din întreprinderile de comerţ exterior este cel prevăzut în anexa nr. 21*).  +  Articolul 3Pe data de 1 mai 1984 se înfiinţează: a) Întreprinderea de comerţ exterior "Industrial-export-import-Petromin", cu sediul în Bucureşti, în subordinea Centralei industriale de utilaj Petrolier-Ploiesti, prin preluarea activităţii de export-import de instalaţii, utilaje şi echipamente pentru domeniile petrolier, minier şi geologic, de la Întreprinderea de comerţ exterior "Industrialexport-import" Bucureşti; b) Întreprinderea de comerţ exterior "Vitrocim-Forexim", cu sediul în Bucureşti, în subordinea Ministerului Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii.Întreprinderea se înfiinţează prin comasarea întreprinderilor de comerţ exterior "Vitrocim" şi "Forexim", care se desfiinţează; c) Întreprinderea de tîrguri, expoziţii şi publicitate pentru comerţ exterior, cu sediul în Bucureşti, în subordinea Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România.Întreprinderea se înfiinţează prin comasarea Întreprinderii de tîrguri şi expoziţii şi a Agenţiei de publicitate pentru comerţ exterior "Publicom", care se desfiinţează; d) Întreprinderea de comerţ exterior "Icecoop-Ilexim", cu sediul în Bucureşti, în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.Întreprinderea se înfiinţează prin comasarea întreprinderilor de comerţ exterior "Icecoop" şi "Ilexim", care se desfiinţează; e) Întreprinderea de turism internaţional şi publicitate turistica O.N.T. "Carpaţi", cu sediul în Bucureşti, în subordinea Ministerului Turismului.Întreprinderea se înfiinţează prin comasarea Întreprinderii de turism internaţional O.N.T. "Carpaţi" şi a Agenţiei de publicitate turistica "Publiturism", care se desfiinţează.Întreprinderile au obiectul de activitate prevăzut în anexele nr. 1 pct. 4, nr. 9 pct. 3, nr. 14 pct. 2, nr. 15 şi nr. 16 pct. 1, se organizează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, cu personalitate juridică, şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor de structura pentru activitatea de comerţ exterior aprobate prin Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 4Întreprinderea de comerţ exterior lt; lt;"Metalimport-export", cu sediul în Bucureşti, din subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, îşi schimba denumirea în "Întreprinderea de comerţ exterior "Metalexport-import" gt; gt; şi trece în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice.Întreprinderea "Industrialexport-import" Bucureşti trece din subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini în subordinea Centralei industriale de utilaj tehnologic, chimic şi rafinarii Bucureşti.  +  Articolul 5Structura organizatorică a Direcţiei economice şi a patrimoniului cultural naţional din cadrul Consiliului Culturii şi educaţiei Socialiste se completează cu unitatea de comerţ exterior pentru bunuri culturale "Artexim".Unitatea se organizează prin preluarea activităţii de export-import filme şi înregistrări pe benzi magnetice de la Centrala "România film" şi a activităţii de export-import de bunuri culturale de la întreprinderea de comerţ exterior "Ilexim" şi are obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 19.Unitatea de comerţ exterior pentru bunuri culturale "Artexim" are personalitate juridică în relaţiile externe de comerţ exterior şi cooperare economică internationala, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele încheiate şi funcţionează pe baza autogestiunii economico-financiare şi valutare.  +  Articolul 6Structura organizatorică a Întreprinderii "Rompresfilatelia" Bucureşti se completează cu compartimentul de export-import.Compartimentul se organizează prin preluarea activităţii de export-import de presa, publicaţii, timbre şi alte mărfuri filatelice de la Întreprinderea de comerţ exterior "Ilexim" Bucureşti şi are obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 11 pct. 3.  +  Articolul 7Activul şi pasivul stabilit pe baza bilanţului încheiat la 30 aprilie 1984, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari şi valutari şi cu contractele încheiate sau în curs de perfectare, aferenţi activităţilor preluate, trec la întreprinderile înfiinţate, reorganizate sau la cele care îşi completează obiectul de activitate, pe bază de protocol.  +  Articolul 8Anexa la art. 2 alin. 2 şi la art. 20 alin. 3 - activitatea de comerţ exterior - la Decretul nr. 162/1973, cu modificările ulterioare, se modifica potrivit anexei nr. 22*.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi pentru activitatea de export-import şi cooperare economică internationala şi pentru activitatea de furnizor general intern pentru exporturi complexe din aparatul propriu al centralelor industriale este cel prevăzut în anexele nr. 23* - 25*.  +  Articolul 10Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut pe funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul muncitor devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973, în cadrul fondului de retribuire aprobat prin Decretul nr. 475/1983 pentru anul 1984.  +  Articolul 11Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a cărui aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplică în anul 1984 posturilor din întreprinderile de comerţ exterior, precum şi posturilor din unităţile la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 12Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, vor propune modificarea în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1984, a indicatorilor de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 - 25 fac parte integrantă din prezentul decret şi au fost puse la dispoziţia celor interesaţi. Notă *)Anexele nr. 2 - 25 au fost comunicate institutiilor interesate  +  Anexa 1 MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCTOARE DE MAŞINI
     
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    0123
            E x p o r t
    1."Auto-Dacia" PitestiCentrala industriala de autoturisme Pitesti-autoturisme de oras, autoturisme de teren, auto-speciale derivate din acestea, CKD, SKD, motoare, cutii de viteza, autosasiuri;
          -instalatii si utilaje de intretinere si deservire auto;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
            I m p o r t
          -autoturisme de oras, autoturisme si autospeciale derivate din acestea;
          -subansamble, CKD,SKD, motoare, piese pentru fabricatia produselor specifice;
          -piese de schimb pentru prima dotare pentru autoturismele importate;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    2."Autoxport- import" BrasovCentrala industriala de autovehicule pentru transport Brasov-autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
    -autobuze, troleibuze, autoutilitare
          -autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
          -autovehicule pentru stingerea incendiilor;
          -CKD, SKD, motoare;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini agregat, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
            I m p o r t
          -autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
          -autobuze, troleibuze, autoutilitare;
          -autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
          -autovehicule pentru stingerea incendiilor;
          -subansamble, CKD, SKD, motoare, piese pentru fabricatia produselor specifice;
          -echipamente frigorifice si de climatizare auto si utilaje contra incendiilor pentru echiparea autospecialelor;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    3."Universal- tractor" BrasovCentrala industriala de tractoare Brasov-tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, sacrificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
          -masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
          -CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si subansamble;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini agregat, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -klingherit si ferodouri;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
            I m p o r t
          -tractoare agricole si industrie si tractoare echipate cu lame tip buldozer, sacrificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
          -masini, utilaje si unelte agricole remorci agricole;
          -CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble subansamble si piese pentru fabricatia produselor specifice;
          -klingherit si ferodouri;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    4."Industrial- export-import- Petromin" BucurestiCentrala industriala de utilaj petrolier Ploiesti-instalatii si utilaje de foraj pentru titei si gaze;
    -platforme de foraj marin;
    -instalatii si utilaje independente pentru domeniile minier si geologic
          -utilaje miniere si linii transportoare, vagoneti si locomotive de mina;
          -instalatii si utilaje pentru prospectiuni geologice si pentru foraj puturi de apa;
          -lucrari in lohn in domeniul petrolier, minier si geologic;
          -masini si utilaje de ridicat si transportat;
          -armaturi industriale din fonta si otel;
          -pompe si unitati de pompaj din domeniul sau de activitate;
          -masini-unelte si scule, din sectorul sau de activitate masini agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern pentru exporturile complexe din obiectul sau de activitate.
            I m p o r t
          -utilaje de completare si echipamente specifice instalatiilor pentru forajul si extractia titeiului si gazelor;
          -utilaje, echipamente, aparatura, scule si dispozitive speciale pentru platforme de foraj marin si pentru exploatare marina de titei si gaze;
          -instalatii complexe si utilaje tehnologice de completare pentru unitatile miniere si geologice;
          -masini si utilaje pentru exploatarea zacamintelor de carbuni, pentru prepararea la suprafata si brichetare;
          -masini si utilaje pentru exploatarea si prepararea minereurilor neferoase in cariere si in subteran;
          -instalatii pentru desulfurare, curatare si uscare a gazelor, turbocompresoare pentru gaz metan;
          -vagoneti si locomotive de mina;
          -aparatura de securitate si salvare miniera, lampi de mina, sfredele, perforatoare, ciocane de abataj, metanometre, materiale de preparare si filtrare pentru industria miniera;
          -masini si utilaje de ridicat si transportat;
          -piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          -pompe si unitati de pompaj din domeniul sau de activitate;
          -armaturi si materiale de montaj din domeniul sau de activitate;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
            E x p o r t
    5."Industrial- export-import" BucurestiCentrala industriei de utilaj tehnologic, chimic si rafinarii Bucuresti-rafinarii, instalatii complexe, parti si utilaje pentru industria de rafinarea titeiului si gazelor
    -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria petrochimica;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria ingrasamintelor si produselor anorganice;
          -fabrici, instalatii complexe, utilaje pentru industria maselor plastice, cauciucului si anvelopelor;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria medicamentelor, colorantilor si lacurilor;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria firelor si fibrelor chimice si sintetice;
          -fabrici, instalatii de fractionarea aerului, oxigen, azot si alte gaze, statii de stocaj si distributie;
          -instalatii complexe si utilaje tehnologice pentru industria alimentara si a frigului inclusiv pentru imbuteliat si ambalat;
          -instalatii si utilaje pentru silozuri;
          -alte utilaje chimice, pompe de toate tipurile;
          -armaturi si materiale de montaj din domeniul sau de activitate;
          -ventilatoare industriale;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern pentru exporturile complexe din obiectul
            I m p o r t
          -instalatii, parti de instalatii si utilaje tehnologice, pentru industria de rafinarea titeiului si gazelor;
          -fabrici, instalatii complexe, utilaje tehnologice pentru industria petrochimica;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria de ingrasaminte si produse anorganice;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria maselor plastice, cauciucului si anvelopelor;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria medicamentelor, colorantilor si lacurilor;
          -fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria fibrelor si firelor chimice si sintetice;
          -fabrici si instalatii de fractionarea aerului, oxigen, azot si alte gaze, statii de stocaj si distributie;
          -instalatii complexe si utilaje pentru industria alimentara si a frigului, inclusiv pentru imbuteliat si ambalat;
          -instalatii si utilaje pentru silozuri;
          -piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importante;
          -alte utilaje chimice, armaturi si materiale de montaj in domeniul sau de activitate;
          -pompe de toate tipurile;
          -ventilatoare industriale;
          -licente, studii, proiecte, know-how engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    6."Mecanoexport- import" BucurestiCentrala industriala de utilaj tehnologic si material rulant Bucuresti-locomotive diesel, hidraulice si diesel electrice si electrice magistrale, tramvaie, parti;
    -vagoane de marfa, de calatori si speciale, linii de montaj pentru acestea, CKD, SKD;
          -ateliere de reparat locomotive, vagoane si alte mijloace de transport;
          -motoare si compresoare cu exceptia celor nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          -filtre industriale si utilaje de filtrare;
          -masini si utilaje de constructii si constructii rutiere, agregate de pompare pentru constructii;
          -automacarale;
          -constructii metalice;
          -masini de turnat sub presiune metale feroase si neferoase;
          -instalatii de climatizare industriala;
          -echipamente, utilaje, instalatii tehnologice si dispozitive produse de unitatile Ministerului Constructiilor Industriale;
          -instalatii si utilaje de deservire generala;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate;
            I m p o r t
          -locomotive electrice magistrale, tramvaie si piese de schimb aferente;
          -vagoane de marfa, de calatori si speciale si piese de schimb aferente;
          -utilaje, masini, piese de schimb, dispozitive, scule si aparataje pentru constructii si constructii rutiere;
          -automacarale;
          -compresoare si suflante cu exceptia celor pentru gaze de furnal, de cocs si oxigen si a celor pentru gaz metan;
          -motoare, cu exceptia celor nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          -filtre industriale si utilaje de filtrare;
          -masini de turnat sub presiune metale feroase si neferoase;
          -arzatoare si generatoare de aer cald, instalatii de climatizare industriala, inclusiv cele pentru statii de calcul;
          -utilaje de deservire generala;
          -piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          -linii de montaj pentru produsele din obiectul sau de activitate;
          -licente, studii, proiecte, know-how engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
          -instalatii complexe, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria constructoare de masini, CKD pentru acestea;
          -instalatii complexe, utilaje, echipamente de baza pentru industria siderurgica, metalurgie feroasa si neferoasa, cocso-chimica, materialelor refractare, abrazive si carbunoase;
          -utilaje tehnologice pentru tratamente termice secundare, cuptoare de toate tipurile;
          -piese turnate si forjate;
          -fabrici de ciment, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria cimentului;
          -utilaje si echipamente specifice constructiei de masini executate dupa documentatia beneficiarului;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj, linii de prelucrare, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern pentru exporturile complexe din obiectul sau de activitate.
            I m p o r t
          -fabrici, instalatii complexe, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria constructoare de masini, CKD pentru acestea;
          -instalatii complexe pentru Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie;
          -instalatii complexe pentru industria siderurgica si metalurgica, feroasa si neferoasa, cocsochimica, materialelor refractare, abrazive si carbunoase, utilaje tehnologice de completare;
          -masini, utilaje si echipamente specifice industriei siderurgice, metalurgice, cocsochimice, materialelor refractare, abrazive si carbunoase, cuptoare de toate tipurile si utilaje tehnologie pentru turnatorii;
          -masini si utilaje pentru topirea si rafinarea minereurilor neferoase;
          -aparate de analiza spectrala si de determinare a hidrogenului, oxigenului, azotului si altor elemente din otel;
          -turbosuflante, electrosuflante, turbocompresoare si electrocompresoare tehnologice pentru gaze de furnal, de cocs si oxigen;
          -parti de instalatii si utilaje pentru fabrici de ciment;
          -utilaje pentru protectia suprafetelor metalice;
          -instalatii de galvanizare;
          -piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare, precum si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    8."C.N.G." Centrala navala GalatiCentrala industriala navala Galati-nave maritime de transportat marfuri si pasageri;
    -nave pentru flota de pescuit, supertraulere tip Atlantic, nave frigorifice pentru transportat peste;
          -dragi maritime, salande;
            E x p o r t
    9."Romenergo" BucurestiCentrala industriala de utilaj energetic si metalurgic Bucuresti-centrale electrice, instalatii complexe energetice si echipamente de baza pentru industria energetica;
          -grupuri hidroenergetice si echipamente hidromecanice;
          -instalatii si utilaje nucleare si energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice;
          -utilaje si echipamente tehnologice si de completare specifice centralelor electrice si centralelor nuclearo-electrice;
          -echipamente pentru cazane si turbine, inclusiv funduri de cazane;
          -centrale de termoficare urbana si industriala, grupuri termice pentru incalzire industriala;
          -centrale Diesel cu puteri peste 850 KW si parti componente;
          -materiale specifice productiei de utilaj si echipamente nuclearo-electrice;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
            I m p o r t
          -centrale electrice, instalatii si utilaje de filtrare;
          -masini de turnat sub presiune metale feroase si neferoase;
            E x p o r t
    9."Romenergo" BucurestiCentrala industriala de utilaj energetic si metalurgic Bucuresti-centrale electrice, instalatii complexe energetice si echipamente de baza pentru industria energetica;
          -grupuri hidroenergetice si echipamente hidromecanice;
          -instalatii si utilaje nucleare si energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice;
          -utilaje si echipamente tehnologice si de completare specifice centralelor electrice si centralelor nuclearo-electrice;
          -echipamente pentru cazane si turbine, inclusiv funduri de cazane;
          -centrale de termoficare urbana si industriala, grupuri termice pentru incalzire industriala;
          -centrale Diesel cu puteri peste 850 KW si parti componente;
          -materiale specifice productiei de utilaj si echipamente nuclearo-electrice;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          -furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
            I m p o r t
          -centrale electrice, instalatii si utilaje nucleare si energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice;
          -echipamente, parti de instalatii pentru industria energetica;
          -utilaje si echipamente tehnologie si de completare pentru centrale nuclearo-electrice;
          -echipamente pentru cazane si turbine inclusiv funduri de cazane;
          -materiale specifice productiei de echipamente nuclearo-electrice daca nu sint minimalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          -grupuri termice pentru incalzirea industriala si urbana;
          -piese de schimb specifice si pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importante;
          -licente, studii, proiecte, know-how engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    10."C.N.A." Centrul National Aeronautic BucurestiCentrul National al Industriei Aeronautice Romane Bucuresti-avioane, elicoptere, planoare si motoplanoare;
    -motoare, subansamble, echipamente, materiale pentru avioane, elicoptere si motoare;
          -echipamente pentru aeroporturi si mijloace de deservire la sol;
          -reparatii;
          -actiuni de cooperare in domeniul industriei aeronautice;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          -licente, brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj.
            I m p o r t
          -avioane, elicoptere, planoare;
          -motoare clasice si cu reactie pentru aviatie;
          -echipamente, aparatura pentru protectia si controlul navigatiei aeriene;
          -echipamente pentru aeroporturi si mijloace de deservire la sol a avioanelor si elicopterelor;
          -simulatoare de zbor, standuri de proba, aparatura de bord;
          -instalatii, echipamente, agregate, utilaje si materiale specifice aviatiei;
          -reparatii;
          -materiale specifice aviatiei care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          -actiuni de cooperare in domeniul industriei aeronautice;
          -licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, service, montaj, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            E x p o r t
    11."Tehnoimport- export" BucurestiMinisterul Industriei Constructiilor de Masini-rulmenti, bile si role pentru rulmenti, lagare si cuzineti;
    -organe si elemente de asamblare;
          -echipamente, aparate, utilaje, instalatii tehnologice, materiale si dispozitive speciale pentru obiective de interes nuclear si special
          -asistenta tehnica, expertize, consulting pentru activitati in domeniul nuclear;
          -studii, proiecte, prestari de servicii de inginerie in strainatate pentru obiective de interes nuclear si special;
          -aparate pentru fizica nucleara;
          -utilaje si materiale necesare productiei de filme;
          -filme si inregistrari pe benzi magnetice, altele decit cele pentru cinematografie, televiziune si radio;
          -masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate.
            I m p o r t
          -rulmenti, bile si role pentru rulmenti si lagare;
          -linii de fabricatie, organe si elemente de asamblare;
          -importuri de completare pentru exporturile de echipamente, aparate, utilaje, instalatii tehnologice, materiale si dispozitive speciale pentru obiective de interes nuclear si special;
          -utilaje si echipamente tehnologice si de completare, piese de schimb specifice pentru unitatile Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara;
          -instalatii si utilaje complexe pentru cercetare si aplicatii ale fizicii si tehnicilor nucleare;
          -aparate petru fizica nucleara;
          -aparate si materiale foto, pelicula de orice fel, utilaje, instalatii si materiale necesare productiei de filme, retelei cinematografice si televiziunii;
          -produse, utilaje, aparate si materiale necesare unitatilor de cercetare stiintifica, inclusiv inchirierea acestora;
          -aparate geofizice;
          -materiale, utilaje si instalatii tipografice;
          -discuri si benzi de magnetofon neimprimate;
          -filme si inregistrari de benzi magnetice, altele decit cele pentru cinematografie si radioteleviziune;
          -aparate pentru defectoscopie si analiza gazelor;
          -echipamente de protectie impotriva gazelor nocive si prafului si pentru scafandri.
  --------