ORDIN nr. 183 din 10 martie 2005privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare, a organigramei şi a componentei Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 18 martie 2005    Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agentiei Naţionale de Transplant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 588/2004, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de tesuturi şi organe umane, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,vazand Referatul de aprobare al Directiei generale asistenţa medicală nr. M.C. 2.989/2005, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale de Transplant prevăzut în anexa nr. 1, organigrama Agentiei Naţionale de Transplant prevăzută în anexa nr. 2 şi Componenta Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant prevăzută în anexa nr. 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrara se abroga.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea CintezaBucureşti, 10 martie 2005.Nr. 183.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi functionare a Agentiei Naţionale de Transplant  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Agentia Naţionala de Transplant este institutie publică cu personalitate juridica, organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii, şi reprezinta autoritatea care realizează politicile şi programele naţionale de transplant de organe, tesuturi şi celule umane.  +  Articolul 2Agentia Naţionala de Transplant are sediul central în municipiul Bucureşti, în cadrul Institutului Clinic Fundeni, sos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, codul postal 022328.  +  Articolul 3Agentia Naţionala de Transplant are urmatoarele scopuri: a) coordonarea activităţii de prelevare, transport şi alocare de grefoane pentru transplantul de organe pe teritoriul României; b) coordonarea activităţii de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare, stocare şi transport pentru transplantul de tesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutica pe teritoriul României; c) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice pe care le propune spre aprobare şi legiferare Ministerului Sănătăţii; d) reprezentarea în raporturile cu organismele internationale similare.  +  Articolul 4Bugetul de venituri şi cheltuieli al Agentiei Naţionale de Transplant se aproba de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. Directorul executiv al Agentiei Naţionale de Transplant indeplineste functia de ordonator tertiar de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Agentia Naţionala de Transplant îşi desfăşoară activitatea conform principiilor transparentei, confidentialitatii şi anonimatului în actul donarii de organe, tesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutica, fără a realiza profit de pe urma donarii şi transplantarii de organe, tesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutica, conform legii, şi fără a realiza nici un fel de constrangere în vederea obtinerii de donari de organe, tesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutica.  +  Articolul 6Agentia Naţionala de Transplant colaboreaza şi poate solicita informaţii legate de activitatea de transplant de la unitatile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi de la unitatile sanitare subordonate direcţiilor medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie.  +  Articolul 7Agentia Naţionala de Transplant preia atribuţiile Comisiei de transplant de tesuturi şi organe umane, precum şi informaţiile deţinute de aceasta privind activitatea de transplant de tesuturi şi organe din România.  +  Articolul 8Agentia Naţionala de Transplant elaboreaza proiecte de acte normative care reglementeaza activitatea în domeniul transplantului de organe, tesuturi şi celule umane, pe care le propune spre aprobare şi legiferare Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9Agentia Naţionala de Transplant colaboreaza şi poate solicita informaţii legate de activitatea de transplant de la unitatile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi de la unitatile sanitare subordonate direcţiilor medicale ale ministerelor şi instituţiilor cu retea sanitara proprie.  +  Articolul 10Unitatile sanitare în care se desfăşoară activitate de transplant vor asigura, la solicitarea Agentiei Naţionale de Transplant, toate condiţiile privind spatiul şi mijloacele de comunicare necesare desfăşurării activităţii oficiilor regionale de transplant.  +  Articolul 11Activitatea de audit va fi realizata de către organele de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 12În vederea realizării obiectului sau de activitate, Agentia Naţionala de Transplant are urmatoarele atribuţii: a) promovează activităţile de donare şi transplant de organe, tesuturi şi celule umane, conform directivelor şi recomandarilor Uniunii Europene; b) infiinteaza şi gestioneaza Registrul naţional de transplant, prin care se asigura monitorizarea continua a activităţii de transplant, precum şi alocarea grefoanelor umane după regulile stabilite de consiliul ştiinţific; c) elaboreaza şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul programelor naţionale de transplant de organe, tesuturi şi celule umane; d) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice; e) propune spre acreditare Ministerului Sănătăţii unitatile sanitare în care se poate desfăşura activitatea de prelevare şi/sau de transplant de organe, tesuturi sau celule umane şi supraveghează activitatea lor în acest domeniu; f) propune spre acreditare Ministerului Sănătăţii băncile de tesuturi umane şi/sau de celule în care se desfăşoară activitatea de preparare, conservare, validare, stocare şi distribuţie a tesuturilor şi celulelor umane pentru utilizare terapeutica şi supraveghează activitatea lor în acest domeniu; g) supraveghează şi coordonează fiecare actiune de prelevare şi transplant de organe, tesuturi şi celule umane; h) colaboreaza cu autoritatea naţionala competenţa în domeniul securitatii sanitare a produselor de origine umana pentru utilizare terapeutica, pentru asigurarea securitatii sanitare a prelevarii, prepararii, conservarii, distributiei, transportului şi transplantarii organelor, tesuturilor şi celulelor umane, conform legii; i) initiaza, desfăşoară sau sprijina campanii pentru promovarea donarii în vederea transplantului, putand colabora în acest scop cu institutii publice, organizaţii neguvernamentale şi cu persoane juridice sau fizice; j) coopereaza cu instituţiile similare internationale; k) autorizeaza importul şi exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutica, în conformitate cu directivele şi recomandarile Uniunii Europene şi cu legislatia în vigoare, tine evidenta acestora şi raporteaza lunar Ministerului Sănătăţii aceste date; l) contribuie la realizarea unor norme de calitate în cadrul activităţii de transplant; colecteaza şi analizeaza cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţa directa asupra calităţii activităţii de transplant; m) elaboreaza şi sustine programele de formare profesionala pentru personalul medico-sanitar implicat în activităţile de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare şi transport pentru transplantul de organe, tesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutica; n) furnizeaza informaţii de interes public cu privire la toate problemele care apar în domeniul activităţii de transplant; o) furnizeaza informaţii stiintifice, precum şi asistenţa tehnica şi stiintifica privind legislatia naţionala şi internationala în domeniu.  +  Capitolul III Structura organizatorica şi functionala  +  Articolul 13Agentia Naţionala de Transplant este structurata pe servicii, compartimente şi oficii regionale şi este condusa de un director executiv.  +  Articolul 14Ministrul sănătăţii numeste directorul executiv al Agentiei Naţionale de Transplant.  +  Articolul 15Statul de functii al Agentiei Naţionale de Transplant se aproba de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 16Modificările în structura organizatorica şi functionala a Agentiei Naţionale de Transplant se propun de către directorul executiv şi se aproba de către ministrul sănătăţii.  +  Articolul 17Agentia Naţionala de Transplant are un consiliu ştiinţific.  +  Articolul 18Personalul Agentiei Naţionale de Transplant este personal contractual, angajat pe posturi finantate integral de la bugetul de stat; salarizarea personalului se face potrivit legii.  +  Secţiunea 1 Directorul executiv  +  Articolul 19Activitatea Agentiei Naţionale de Transplant este condusa de către directorul executiv numit, potrivit reglementarilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 20Directorul executiv al Agentiei Naţionale de Transplant coordonează şi supraveghează întreaga activitate de transplant din România.  +  Articolul 21Directorul executiv al Agentiei Naţionale de Transplant indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) reprezinta Agentia Naţionala de Transplant în relatiile cu organele statului, precum şi cu persoane fizice sau juridice din tara ori din strainatate; b) angajează prin semnatura unitatea în relatiile cu tertii, în limita competentelor care îi revin; c) în exercitarea atribuţiilor care îi revin emite decizii şi instrucţiuni; d) aproba regulamentul de ordine interioara şi normele privind disciplina tehnologica şi administrativa; e) poate delega o parte din atribuţiile sale directorului adjunct strategie şi management, în condiţiile legii; f) elaboreaza bugetul de venituri şi cheltuieli al Agentiei Naţionale de Transplant şi îl supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii; g) propune Ministerului Sănătăţii modificarea organigramei, atunci când aceasta se impune, cu avizul consiliului ştiinţific; h) aproba fisa postului pentru toţi angajatii; i) elaboreaza anual raportul de activitate al Agentiei Naţionale de Transplant şi îl prezinta ministrului sănătăţii; j) autorizeaza importul şi exportul grefoanelor umane pentru utilizare terapeutica şi raporteaza lunar ministrului sănătăţii; k) asigură realizarea sistemului de calitate, securitate sanitara şi trasabilitate a grefoanelor, în conformitate cu directivele şi recomandarile Uniunii Europene în domeniu; l) raspunde de organizarea sistemului de pastrare a datelor necesare asigurarii trasabilitatii cel puţin 30 de ani la nivelul sediului central al Agentiei Naţionale de Transplant.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul ştiinţific  +  Articolul 22 (1) Consiliul ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant este format din 28 de membri, personalitati recunoscute în domeniul activităţii de transplant, care nu au calitatea de angajat al Agentiei Naţionale de Transplant. Componenta consiliului ştiinţific este stabilita în anexa nr. 3. Directorul executiv al Agentiei Naţionale de Transplant este membru de drept al consiliului ştiinţific. (2) Secretariatul consiliului ştiinţific este asigurat de către secretariatul Agentiei Naţionale de Transplant.  +  Articolul 23Consiliul ştiinţific este condus de către un presedinte desemnat din randul membrilor acestuia din 3 în 3 luni, prin rotatie.  +  Articolul 24 (1) Consiliul ştiinţific se intruneste în şedinţe lunare, data urmatoarei intruniri fiind stabilita în cadrul fiecarei şedinţe. (2) Consiliul ştiinţific se poate intruni ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui. (3) Ordinea de zi este anunţată cu cel puţin 5 zile inaintea intrunirii. (4) Consiliul ştiinţific poate delibera numai dacă sunt prezenţi sau reprezentati cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (5) Hotărârile se aproba cu majoritate simpla a cvorumului, prin vot secret. (6) Consiliul ştiinţific poate functiona pe grupe de lucru de specialitate pentru indeplinirea atribuţiilor specifice. Componenta grupelor de lucru pe specialitati este stabilita de consiliul ştiinţific, iar hotărârile sunt luate în plenul consiliului ştiinţific.  +  Articolul 25Consiliul ştiinţific indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) elaboreaza şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul programelor naţionale de transplant de organe, tesuturi şi celule umane; b) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în vederea indeplinirii atribuţiilor specifice; c) propune spre acreditare Ministerului Sănătăţii unitatile sanitare în care se poate desfăşura activitatea de prelevare şi/sau de transplant de organe, tesuturi sau celule umane şi supraveghează activitatea lor în acest domeniu; d) propune spre acreditare Ministerului Sănătăţii băncile de tesuturi umane şi/sau de celule în care se desfăşoară activitatea de preparare, conservare, validare, stocare şi distribuţie a tesuturilor şi celulelor umane pentru utilizarea terapeutica şi supraveghează activitatea lor în acest domeniu; e) elaboreaza protocoale privind standardele de calitate şi securitate sanitara a donarii, procurarii, testarii, procesarii, conservarii, depozitarii şi distribuirii organelor, tesuturilor şi celulelor umane în scop terapeutic, care se vor conforma directivelor şi recomandarilor Uniunii Europene în acest domeniu; f) elaboreaza Regulamentul de alocare a grefoanelor de organe, tesuturi şi celule; g) elaboreaza norme, standarde şi instrucţiuni care se inainteaza ministrului sănătăţii pentru a fi aprobate prin ordin al acestuia; h) avizeaza proiectele de colaborare cu institutii internationale similare sau care au preocupari în domeniul transplantului.  +  Secţiunea a 3-a Oficiile regionale de transplant  +  Articolul 26Agentia Naţionala de Transplant este reprezentata în teritoriu de către oficiile regionale de transplant, care funcţionează pe lângă centre clinice universitare regionale care desfăşoară o activitate de transplant de organe, tesuturi şi celule umane, şi de coordonatorii de transplant din unitatile sanitare autorizate sa desfasoare activităţi de prelevare şi/sau de transplant.  +  Articolul 27Oficiul regional de transplant este coordonat de către o persoană cu experienta clinica, organizatorica şi stiintifica în domeniul transplantului, numita prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea consiliului ştiinţific.  +  Articolul 28Oficiile regionale de transplant au în componenta lor unul sau mai mulţi coordonatori de transplant.  +  Articolul 29Oficiile regionale de transplant au urmatoarele atribuţii: a) aplica în teritoriu politica Agentiei Naţionale de Transplant; b) realizează managementul Registrului naţional de transplant la nivel regional în condiţiile stabilite de Agentia Naţionala de Transplant privind siguranţa şi securitatea datelor; c) tine o evidenta stricta a tuturor activităţilor de transplant din regiune.  +  Articolul 30Coordonatorul de transplant din oficiile regionale are urmatoarele atribuţii: a) colecteaza toate datele privind listele de asteptare şi evidenta receptorilor de la sectiile sau unitatile sanitare care desfăşoară activitate de transplant şi le comunică Agentiei Naţionale de Transplant, în timp real, cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi securitate; b) coordonează fiecare actiune de transplant; c) asigura respectarea alocarii organelor şi/sau tesuturilor şi celulelor, stabilita de către Agentia Naţionala de Transplant; d) asigura manipularea şi transportul organelor şi/sau tesuturilor în condiţii optime; e) tine o evidenta stricta a donatorilor vii, precum şi a celor în moarte cerebrala; f) prezinta anual sau ori de cate ori Agentia Naţionala de Transplant solicita raportul activităţii de transplant desfăşurate în centrul regional de transplant; g) pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant din oficiul regional trebuie să poată fi contactat şi să fie disponibil în permanenta; h) poate prelua oricand atribuţiile coordonatorilor de transplant din unitatile sanitare autorizate.  +  Articolul 31Coordonatorul de transplant din cadrul unităţilor sanitare autorizate are urmatoarele atribuţii: a) detecteaza şi identifica potentialii donatori aflati în moarte cerebrala în stransa legătură cu personalul sectiilor de ATI, neurologie, neurochirurgie etc.; b) discuta cu familiile potentialilor donatori în vederea obtinerii acordului privind prelevarea de organe şi/sau de tesuturi şi de celule în scopul transplantarii; c) verifica completarea corecta a formularului de declarare a mortii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum şi a celorlalte formulare prevăzute de legislatia în vigoare; d) contacteaza medicul legist în vederea obtinerii autorizatiei medico-legale pentru prelevare, dacă este cazul; e) pentru indeplinirea atribuţiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant intraspitalicesc trebuie să poată fi contactat şi să fie disponibil în permanenta; f) atribuţiile sale pot fi oricand preluate de către coordonatorul de transplant din oficiul regional.  +  Capitolul IV Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 32Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agentiei Naţionale de Transplant se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.  +  Articolul 33Agentia Naţionala de Transplant poate beneficia de donatii şi sponsorizari potrivit legii.  +  Articolul 34Agentia Naţionala de Transplant întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune spre aprobare ministrului sănătăţii.  +  Anexa 2 *Font 9*                  ORGANIGRAMA AGENTIEI NAŢIONALE DE TRANSPLANT                                                                 ┌─────────────────────┐                                                                 │ Agentia Naţionala │                                                                 │ de transplant │                                                                 └──────────┬──────────┘          ┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┴────┐┌─────────┴──────────┐ ┌─────────┴-─────────┐ ┌──────┴────────┐│Consiliul ştiinţific│ │ Director executiv │ │Relatii publice│└────────────────────┘ └─────────┬──────────┘ └────────────-──┘                               ┌────────────────────────┴────────────────────────┐                     ┌─────────┴──────────┐ │                     │ Director adjunct │ │                     │strategie-management│ │                     └─────────┬──────────┘ │                               ├────────────────────────────────┐ │     ┌───────────┬─────────────┤ │ │     │ │ ├─────────────┐ │ │┌────┴────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌─────┴──────┐┌──────────┴──────────┐ ││ Oficii ││Compartiment││Compartiment││Compartiment││ Compartiment │ ││regionale││ organe ││ tesuturi ││ celule ││ Registrul naţional │ │└────┬────┘└────────────┘└────────────┘└────────────┘│informatica logistica│ │     │ └─────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Bucureşti: coordonator regional│ │     │ │ coordonatori spital │ ┌────────────┘     │ └─────────────────────────────────┘ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Cluj: coordonator regional│ ┌────────┴───────────┐     │ │ coordonatori spital │ │ Contabil-sef │     │ └─────────────────────────────────┘ └────────┬───────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐ │     ├──┤Constanta: coordonator regional│ ┌──────────────┤     │ │ coordonatori spital │ │ └─┬───────────┐     │ └─────────────────────────────────┘ │ │ │     │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │ │     ├──┤Targu Mures: coordonator regional│ ┌──────┴───────┐┌───────┴───┐┌──────┴──────┐     │ │ coordonatori spital │ │Contabilitate-││ Juridic- ││ Secretariat │     │ └─────────────────────────────────┘ │ financiar ││ salarii ││administrativ│     │ ┌─────────────────────────────────┐ └──────────────┘└───────────┘└─────────────┘     ├──┤Iasi: coordonator regional│     │ │ coordonatori spital │     │ └─────────────────────────────────┘     │ ┌─────────────────────────────────┐     └──┤Timisoara: coordonator regional│        │ coordonatori spital │        └─────────────────────────────────┘  +  Anexa 3                                     COMPONENTA           Consiliului ştiinţific al Agentiei Naţionale de Transplant    1. Conf. dr. Istvan Benedek - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures -                                     Hematologie    2. Dr. Serban Bradisteanu - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca                                     Bucureşti - Chirurgie cardiovasculara    3. Prof. dr. Dan Colita - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Transplant medular    4. Dr. Ileana Constantinescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Imunologie    5. Conf. dr. Sanda Copotoiu - Spitalul Clinic Judetean Targu Mures - ATI    6. Prof. dr. Radu Deac - Institutul de Boli Cardiovasculare şi                                     Transplant Targu Mures    7. Prof. dr. Dan Dermengiu - Institutul Naţional de Medicina Legala                                     Bucureşti    8. Prof. dr. Cristian Dragomir - Spitalul "Sfantul Spiridon" Iasi -                                     Chirurgie    9. Prof. dr. Dan Enescu - Spitalul "Grigore Alexandrescu" Bucureşti -                                     Chirurgie plastica, reparatorie şi arsuri    10. Prof. dr. Andrei Firica - Spitalul Clinic Colentina Bucureşti -                                     Ortopedie    11. Dr. Ion Gerota - Romtransplant    12. Dr. Liana Gheorghe - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Gastroenterologie    13. Dr. Mihai Harza - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Urologica,                                     Dializa şi Transplant Renal    14. Prof. dr. Ioan Lascar - Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca                                     Bucureşti - Chirurgie plastica    15. Prof. dr. Mihai Lucan - Institutul de Chirurgie Urologica şi                                     Transplant Renal Cluj-Napoca    16. Prof. dr. Florin Miclea - Spitalul Clinic Judetean nr. 1                                     Timisoara - Urologie    17. Conf. Dr. Calin Mitre - Universitatea de Medicina şi Farmacie                                     din Cluj-Napoca - Clinica ATI    18. Dr. Valentin Munteanu - Institutul de Chirurgie Urologica şi                                     Transplant Renal Cluj-Napoca    19. Prof. dr. Virgil Paunescu - Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara -                                     Imunologie    20. Conf. dr. Monica Pop - Spitalul Clinic de Oftalmologie Bucureşti    21. Prof. dr. Irinel Popescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Generală şi                                     Transplant Hepatic    22. Conf. dr. Dorel Sandesc - Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara -                                     ATI    23. Prof. dr. Vasile Sarbu - Spitalul Clinic de Urgenta Constanta -                                     Chirurgie    24. Prof. dr. Margit Serban - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii                                     "Louis Turcanu" - Transplant medular    25. Prof. dr. Ionel Sinescu - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti -                                     Centrul de Chirurgie Urologica,                                     Dializa şi Transplant Renal    26. Dr. Horatiu Suciu - Institutul de Boli Cardiovasculare şi                                     Transplant Targu Mures    27. Prof. dr. Dan Tulbure - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti - ATI    28. Dr. Victor Zota - Serviciul de Ambulanta al Municipiului                                     Bucureşti - Coordonare de transplant.-----------