ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 martie 2005pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005  În scopul eliminarii de urgență a disfuncționalităților în elaborarea strategiei și politicilor de control în domeniile protectiei mediului, forestier și vânătoare și pentru limitarea efectelor negative care pot aparea prin interventia intarziata a statului în domeniile menționate,în vederea stabilirii masurilor corespunzătoare care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, a activității unor institutii și structuri din cadrul administrației publice centrale, elemente care vizeaza interesul public și constituie situații de urgenta și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Garda Naționala de Mediu trece din subordinea Autorității Naționale de Control în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, ca institutie publică de inspecție și control, și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, finanțată integral de la bugetul de stat.(2) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor va prelua și atribuțiile specifice Autorității Naționale de Control, aferente activității Gărzii Naționale de Mediu.(3) Ministrul mediului și gospodăririi apelor va exercita atribuțiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control, aferente coordonarii activității Gărzii Naționale de Mediu.  +  Articolul 2(1) Garda Naționala de Mediu funcționează la nivel central prin Comisariatul General și are în subordine comisariate regionale, institutii publice cu personalitate juridica, comisariate judetene organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care apartin și Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galați.(2) Garda Naționala de Mediu se reorganizeaza prin suplimentarea numarului de 806 posturi existente cu un numar de 183 de posturi finantate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005.  +  Articolul 3(1) Se desființează inspectoratele teritoriale de regim silvic și cinegetic, instituții cu personalitate juridica din subordinea Gărzii Naționale de Mediu.(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia, în condițiile legii, de la Garda Naționala de Mediu un numar de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu și un numar de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultura și/sau vânătoare aferent acestora.(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale preia, în condițiile legii, de la Garda Naționala de Mediu, în afara numarului de posturi prevăzute la alin. (2), și un numar de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).(4) Personalul care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în condițiile alin. (2) se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 4Numărul total de posturi pentru Garda Naționala de Mediu este de 748 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, din care 607 posturi rămase după cedarea din totalul de 806 posturi existente a celor 199 de posturi prevăzute în art. 3 alin. (2) și 141 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 5Directiile teritoriale de regim silvic și de vânătoare, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înființarea direcțiilor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, aprobata prin Legea nr. 117/2004, se reorganizeaza ca inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare, institutii publice cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, finantate integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 6(1) Patrimoniul și fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic, precum și cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare incheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Garda Naționala de Mediu.(2) În actele normative în vigoare care reglementeaza regimul silvic și/sau vanatoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic" și "direcții teritoriale de regim silvic și de vânătoare" se inlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic și de vânătoare".  +  Articolul 7(1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activității privind relatiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei.(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii preia de la Ministerul Economiei și Comerțului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activități în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și întreprinderilor mici și mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, functii publice, împreună cu personalul și fondurile aferente, de la Ministerul Economiei și Comerțului.(3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu excepția Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimenteaza în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) și (2).  +  Articolul 8(1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum și personalul și fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru.(2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înființat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitatilor românești de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 9(1) Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.(2) Functiile și funcționarii publici din cadrul Autorității pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 se transfera în interesul serviciului de la Ministerul Administrației și Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, pastrandu-și toate drepturile anterior dobandite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administrației și Internelor se diminueaza cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimenteaza, în mod corespunzător, cu acelasi numar de posturi. Activitățile privind evidența contabilă, raportarile periodice, precum și de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.(3) Finantarea Autorității pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.(4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizata, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia și prin preluarea unor atribuții în materia retrocedarii de la alte structuri sau institutii publice.  +  Articolul 10(1) Agentia Naționala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educatiei și Cercetarii în subordinea Autorității Naționale pentru Tineret.(2) Finantarea Agentiei Naționale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT se asigura din venituri proprii și subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Tineret.  +  Articolul 11(1) Se autorizeaza Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în structura bugetului de stat și în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.(2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.  +  Articolul 12În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea și functionarea autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 13Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrala, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, conducatorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum și prefectul ca reprezentant al Guvernului.2. Pozitia nr. 4 din anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe functii și niveluri de demnitari" va avea urmatorul cuprins:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Functii în cabinetul demnitaruluiNr. ────────────────────────────────────────────────────crt. Demnitar Director Asistent Consilier Secretar Curier de cabinet de cabinet personal personal personal───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────"4. Secretarul de stat 1 1 2 1 1" și asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului─ Ministru, Secretariatului General al Guvernului și Departamentului pentru Relația cu Parlamentul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 14Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea urmatorul cuprins:(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministeriala care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului─ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Cancelariei Primului─Ministru.  +  Articolul 15Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și functionarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifica și va avea urmatorul cuprins:(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului și modul de adoptare a actelor acestuia, precum și a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe banda magnetica și se consemneaza în scris în stenograma sedintei, certificata de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 16Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de razboi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifica după cum urmeaza:1. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Se infiinteaza Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Apararii Naționale.(2) Organizarea și functionarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare și functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Apararii Naționale.(3) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apararii naționale, în conformitate cu dispozitiile legale.(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului Național pentru Cultul Eroilor se stabileste prin Regulamentul de organizare și functionare a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii și structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii naționale.(5) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor întocmește proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apararii Naționale.2. La articolul 26, litera e) va avea urmatorul cuprins:e) propune Ministerului Apararii Naționale inițierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înființarea, modificarea, precum și pentru construirea mormintelor și operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul României;3. Articolul 29 se abroga.  +  Articolul 17Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, se completeaza după cum urmeaza:1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului─ministru, a caror functionare se stabileste prin hotărâre a Guvernului.2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)─m) cu urmatorul cuprins:f) asigurarea adoptarii pozitiilor României în negocierile obiectivelor de importanța strategica ce privesc problematica europeana și implica o decizie a primului─ministru sau a Guvernului;g) verificarea și susținerea aplicarii masurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidata a pregatirilor de aderare la Uniunea Europeana;h) monitorizarea și controlul modului de implementare a programelor cu finanțare de la Uniunea Europeana și de la Banca Mondiala, în vederea identificarii și eliminarii blocajelor care produc intarzieri în procesul de implementare;i) coordonarea propunerilor de proiecte cu finanțare internationala, în scopul armonizării și asigurarii complementaritatii obiectivelor acestora cu cele cuprinse în Planul economic de preaderare, Planul național de aderare a României la Uniunea Europeana și Planul național de dezvoltare;j) identificarea și eliminarea disfunctionalitatilor de ordin administrativ, instituțional sau de alta natura, în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor de preaderare;k) asigurarea convergentei utilizarii fondurilor și evitarea suprapunerilor, în scopul folosirii cat mai eficiente a asistentei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeana;l) participarea la procesul decizional de stabilire a prioritatilor de ordin strategic în vederea utilizarii eficiente a fondurilor structurale și de coeziune;m) monitorizarea indeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local.  +  Articolul 18Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înființarea, organizarea și functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifica și va avea urmatorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Personalul Oficiului este format din functionari publici și personal contractual numit, respectiv incadrat, potrivit legii.(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.(3) Personalul prevăzut la art. 7 poate beneficia de un spor de confidentialitate de până la 15% din salariul de baza, cuantumul acestuia urmand a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 19Alineatul (1) al articolului II din Ordonanța Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2004, se modifica și va avea urmatorul cuprins:(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrarii în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, persoanele juridice detinatoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autorității competente pentru folosirea denumirii, în condițiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.  +  Articolul 20Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii și Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifica și va avea urmatorul cuprins:17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic național, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport international rutier de marfa și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe și interjudetene.  +  Articolul 21În actele normative în vigoare, sintagma "agenti economici" se inlocuieste cu sintagma "operatori economici".  +  Articolul 22Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi:a) alin. (2^1)─(2^3) ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum și partea introductiva și lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;c) lit. d) a alin. (1) și alin. (8) ale art. 2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și functionarea Ministerului Comunicatiilor și Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și functionarea Autorității Naționale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și functionarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările și completările ulterioare;g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B și C ale art. 8 și alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea și functionarea Gărzii Naționale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;h) orice alte dispoziții contrare prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM─MINISTRU
  CALIN POPESCU─TARICEANU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat pentru coordonarea activităților
  din domeniile mediului de afaceri
  și întreprinderilor mici și mijlocii,
  Gheorghe Copos
  p. Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Constantin Popescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Seful Cancelariei Primului─Ministru,
  Aleodor─Marian Francu
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul muncii,
  solidaritatii sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 9 martie 2005.Nr. 17.-------