ORDONANTA Nr. 44 din 29 august 1995privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Persoanele fizice care realizează, în condiţiile legii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, în mod individual sau în diverse forme de asociere (medici, profesori, ingineri, arhitecti, economişti, avocaţi, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenţi medicali, artişti, dactilografe şi alte asemenea profesii), precum şi persoanele fizice care obţin venituri din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, inclusiv din moştenirea dreptului asupra unor astfel de lucrări, denumite în continuare contribuabili, au obligaţia de a plati impozit pe veni, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2Impozitul se calculează asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie şi loc de realizare a venitului, prin aplicarea următoarelor cote:
       
    Venitul anual impozabil - lei -Impozit anual - lei -
    până la 400.00017%
    400.001-1.600.00068.000 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 400.000
    1.600.001-3.000.000332.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte 1.600.000
    3.000.001-4.500.000724.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte 3.000.000
    4.500.001-6.300.0001.234.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte 4.500.000
    peste 6.300.0001.954.000 + 43% pentru ceea ce depăşeşte 6.300.000
  Impozitul astfel calculat nu poate fi mai mare de 38% din venitul anual impozabil.Venitul impozabil realizat pe o fracţiune de an se considera venit anual impozabil.Tranşele de venit anual impozabil prevăzute la alin. 1 se pot modifica anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei.
   +  Articolul 3Venitul anual impozabil se determina ca diferenţa între totalul veniturilor încasate, în bani şi în natura, din activitatea desfăşurată şi cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.Cheltuielile pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate, cheltuielile de deplasare, inclusiv diurna şi cheltuielile cu mijloace de transport proprietate personală, când acestea sunt utilizate în scopul realizării veniturilor, precum şi cheltuielile de întreţinere a locuinţei şi pentru telefon, când activitatea se desfăşoară în locuinta proprie, se deduc în limita cotei de 20% din veniturile încasate.Evaluarea veniturilor în natura se face la preţurile şi tarifele practicate pe piaţa, la data încasării venitului.  +  Articolul 4Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt: impozitul pe venit datorat conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe; amenzi şi penalităţi plătite autorităţilor; cheltuieli de sponsorizare efectuate peste limita prevăzută în Legea privind sponsorizarea nr. 32/1994; cheltuieli personale ale contribuabilului şi ale familiei sale, precum şi alte cheltuieli care nu sunt făcute în vederea realizării veniturilor.Cheltuielile efectuate pentru investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare desfăşurării activităţii se scad din venitul anual impozabil, cu condiţia de a nu se inregistra pierderi, iar în caz contrar, partea nerecuperata se reportează în anii următori, în aceleaşi condiţii.În cazul în care contribuabilul îşi desfăşoară activitatea în locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe clădire şi a impozitului pe terenul aferent, proporţional cu spaţiul utilizat în acest scop.  +  Articolul 5Veniturile din lucrări literare, de arta şi ştiinţifice, inclusiv cele din moştenirea dreptului asupra unor astfel de lucrări, se supun anual impunerii de către uniunile de creatori sau, în cazul părţilor directe, de către unităţile plătitoare.Impozitul se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 2 asupra venitului anual impozabil.În acest caz venitul anual impozabil se determina de către plătitorii de venit prin scăderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, după cum urmează: a) 40% în cazul artiştilor plastici profesionisti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici şi ai Fondului Plastic; b) 30% în cazul compozitorilor şi muzicologilor, membri şi nemembri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor, precum şi în cazul moştenitorilor acestora; c) 20% în cazul lucrărilor ştiinţifice şi de arta, cu excepţia lucrărilor realizate de persoanele prevăzute la lit. a) şi b); d) 10% în cazul lucrărilor literare.În cazul lucrărilor de arta monumentala, venitul anual impozabil se determina prin scăderea din venitul brut realizat a cheltuielilor efective, pe bază de documente justificative.Impozitul se calculează de către fiecare plătitor de venit, cumulat de la începutul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare plata efectuată către aceeaşi persoana şi se vărsa o dată cu ridicarea numerarului de la banca sau depunerea la banca a documentelor pentru plata drepturilor respective, sau în ziua lucrătoare imediat următoare plăţii acestora, în celelalte cazuri.  +  Articolul 6Când lucrările literare, de arta şi ştiinţifice sunt realizate de un grup de persoane, impunerea veniturilor obţinute se face separat, în funcţie de cota-parte aferentă fiecărei persoane.Principiul prevăzut la alin. 1 se aplică şi în cazul veniturilor realizate de moştenitorii aflaţi în indiviziune.  +  Articolul 7Sumele datorate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe sunt venituri ale bugetelor locale.  +  Articolul 8Procedura fiscală prevăzută de legislaţia în vigoare referitoare la impunerea veniturilor realizate de populaţie se aplică şi impozitului reglementat prin prezenta ordonanţă.  +  Articolul 9Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: prevederile art. 21 din Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, referitoare la impunerea liber-profesionistilor; prevederile anexei nr. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative, referitoare la impunerea liber-profesionistilor; art. 8 din H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei şi Hotărârea Guvernului nr. 625/1993 pentru modificarea şi completarea H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populaţiei.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------