NORME ŞI PROCEDURI din 3 martie 2005privind autorizarea contractarii sau garantarii de împrumuturi de către autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005    În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale. În temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, autorităţile administraţiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi interne şi/sau externe, pe termen scurt, mediu şi lung, numai cu avizul Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, denumita în continuare comisie.Contractarea sau garantarea de către autorităţile administraţiei publice locale a împrumuturilor interne şi/sau externe de la bănci sau de la alte institutii de credit, precum şi prin emisiuni de titluri de valoare se face în condiţiile legii şi cu avizul comisiei.Potrivit definitiilor prevăzute la art. 2 pct. 3 şi 4, precum şi dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 313/2004, împrumuturile contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale de pe pieţele financiare fac parte din datoria publică a României, dar nu reprezinta obligaţii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor împrumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale şi prin împrumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. Datoria publică locala provenind din împrumuturi contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale, precum şi din garantiile locale emise pentru împrumuturile contractate de agentii economici şi serviciile publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale reprezinta o obligaţie generală care trebuie rambursata, conform acordurilor de împrumut sau de garantare încheiate, din veniturile proprii ale unităţii administrativ-teritoriale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003.În baza art. 57 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, autorităţile administraţiei publice locale pot beneficia şi de împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, în condiţiile legii.Conform art. 8 din Legea nr. 313/2004, Guvernul este autorizat sa contracteze împrumuturi de la instituţiile financiare internationale sau de la alti creditori numai prin Ministerul Finanţelor Publice, pe care să le subîmprumute fie autorităţilor administraţiei publice locale, fie agentilor economici a caror activitate este coordonata de acestea, în scopul realizării proiectelor sau programelor de importanţa prioritara pentru România, aprobate prin hotărâre a Guvernului sau prin lege de ratificare a împrumutului, după caz. În cazul în care subîmprumutat sau garant este o unitate administrativ-teritoriala, reprezentata de autoritatea administraţiei publice locale, încheierea acordului de împrumut subsidiar sau a acordului de împrumut subsidiar şi de garantie este condiţionată de avizul comisiei.În baza art. 10 alin. (1) din Legea nr. 313/2004, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa emita garantii de stat pentru împrumuturi contractate de orice autoritate a administraţiei publice locale, desemnata prin hotărâre a Guvernului, pentru care se prevede că rambursarea împrumutului garantat de stat să se faca din bugetul local, numai cu avizul comisiei, precum şi în condiţiile impuse de alte legi speciale.  +  Articolul 1Împrumuturi contractate de unităţi administrativ-teritoriale (1) Prin împrumuturi interne contractate de unităţi administrativ-teritoriale se înţelege: a) împrumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului; b) împrumuturi interne contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii; c) împrumuturi din disponibilitatile contului general al Trezoreriei Statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale. (2) Prin împrumuturi externe contractate de unităţi administrativ-teritoriale se înţelege: a) împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate unităţilor administrativ-teritoriale; b) împrumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale cu garantia statului; c) împrumuturi externe contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii. (3) Autoritatea administraţiei publice locale care solicită comisiei autorizarea contractarii unui împrumut în condiţiile reglementarilor legale în vigoare are obligaţia de a prezenta, o dată cu cererea pentru autorizarea contractarii de împrumut, prevăzută în anexa nr. 1.1, urmatoarele documente: a) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, din care să rezulte ca documentaţia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii a fost avizata de autorităţile române competente; b) hotarârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare a contractarii împrumutului, cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului, a platii din bugetul local a serviciului anual al datoriei publice aferent împrumutului, pe perioada de derulare a acestuia, a platii oricăror impozite şi taxe aferente realizării investitiei, hotărâre adoptata în condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003; c) hotarârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes local şi a surselor de finanţare a acestuia; d) hotarârea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi lista de semnaturi autorizate; e) bugetul local aprobat pentru anul curent şi cel previzionat pe perioada de acordare a împrumutului pentru a cărui contractare se solicita autorizare, în care se vor cuprinde veniturile proprii şi cheltuielile grupate în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cheltuielile referitoare la serviciul datoriei publice locale ce rezultă din împrumutul respectiv; f) contul de execuţie al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicita autorizarea contractarii împrumutului, precum şi conturile de execuţie trimestriale pentru anul în curs; g) proiectul contractului de împrumut, transmis de finantator, care să cuprindă: valoarea împrumutului, valuta în care se va acorda împrumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului; h) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia altor împrumuturi contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, prevăzută în anexa nr. 1.2; i) situaţia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de acordare a împrumutului pentru a cărui contractare se solicita autorizarea, care să cuprindă rambursari de rate de capital, plati de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente, detaliate pe fiecare dintre împrumuturile interne şi externe contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum şi pe împrumutul a cărui contractare este supusă autorizarii; j) orice alte documente solicitate de comisie în vederea analizarii cererii de autorizare a contractarii împrumutului. (4) Documentele menţionate la alin. (3) vor fi depuse în 8 exemplare, un original şi 7 fotocopii, la secretariatul comisiei. Documentele din exemplarul original, depuse în copie, trebuie să fie semnate şi stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii să se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura şi prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.  +  Articolul 2Împrumuturi garantate de unitatile administrativ-teritoriale (1) Prin împrumuturi interne garantate de unităţi administrativ-teritoriale se înţelege:- împrumuturi interne contractate direct de agenti economici sau servicii publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora. (2) Prin împrumuturi externe garantate de unităţi administrativ-teritoriale se înţelege: a) împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate agentilor economici sau serviciilor publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora; b) împrumuturi externe contractate direct de agenti economici sau servicii publice coordonate de unitatile administrativ-teritoriale, cu garantia acestora. (3) Autoritatea administraţiei publice locale care solicită comisiei autorizarea garantarii unui împrumut în condiţiile reglementarilor legale în vigoare are obligaţia de a prezenta, o dată cu cererea pentru autorizarea garantarii de împrumut, prevăzută în anexa nr. 1.3, urmatoarele documente: a) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite, din care să rezulte ca documentaţia tehnico-economica aferenta obiectivului de investitii a fost avizata de autorităţile române competente; b) hotarârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare a garantarii împrumutului, cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului, adoptata în condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003; c) hotarârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare a documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii de interes local şi a surselor de finanţare a acestuia; d) hotarârea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi lista de semnaturi autorizate; e) actul constitutiv sau de înfiinţare a agentului economic sau a serviciului public coordonat de unitatea administrativ-teritoriala, care urmeaza sa contracteze împrumutul cu garantia unităţii administrativ-teritoriale; f) hotarârea consiliului de administratie sau a altui organ de conducere al agentului economic ori al serviciului public coordonat de unitatea administrativ-teritoriala, privind aprobarea investitiei, contractarea împrumutului, cu precizarea valorii acestuia şi a finanţatorului, plata din surse proprii a serviciului anual al datoriei aferent împrumutului şi a oricăror impozite şi taxe aferente realizării investitiei; g) bugetul local aprobat pentru anul curent şi cel previzionat pe perioada de acordare a împrumutului pentru a cărui garantare se solicita autorizare, în care se vor cuprinde veniturile proprii şi cheltuielile grupate în buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv cheltuielile referitoare la serviciul datoriei publice locale ce rezultă din împrumutul respectiv; h) contul de execuţie al bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicita autorizarea garantarii împrumutului, precum şi conturile de execuţie trimestriale pentru anul în curs; i) proiectul contractului de împrumut, transmis de finantator, care să cuprindă: valoarea împrumutului, valuta în care se va acorda împrumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor şi al celorlalte costuri ale împrumutului; j) declaratia pe propria raspundere a ordonatorului principal de credite privind situaţia altor împrumuturi contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala, prevăzută în anexa nr. 1.2; k) situaţia estimativa privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de acordare a împrumutului pentru a cărui garantare se solicita autorizarea, care să cuprindă rambursari de rate de capital, plati de dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente, detaliate pe fiecare dintre împrumuturile interne şi externe contractate şi/sau garantate de unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum şi pe împrumutul a cărui garantare este supusă autorizarii; l) orice alte documente solicitate de comisie în vederea analizarii cererii de autorizare a garantarii împrumutului. (4) Documentele menţionate la alin. (3) vor fi depuse în 8 exemplare, un original şi 7 fotocopii, la secretariatul comisiei. Documentele din exemplarul original, depuse în copie, trebuie să fie semnate şi stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii să se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura şi prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.  +  Articolul 3Contractarea de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare (1) Contractarea de datorie publică locala de către autorităţile administraţiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislaţiei privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea şi lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către autorităţile administraţiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate. (2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a prezenta secretariatului comisiei cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publică locala prin emisiuni de titluri de valoare, prevăzută în anexa nr. 1.4, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 1. Întreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se înaintează comisiei suplimentar faţă de cea prevăzută la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie să cuprindă, în principal, date referitoare la:(i) valoarea totala a emisiunii de titluri de valoare şi obiectivul finanţat;(îi) termenii şi caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta în care sunt denominate, valoarea nominala, valoarea de emisiune, rata anuală a dobânzii, scadenta, frecventa de plată a cuponului);(iii) termenii şi condiţiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de oferta, condiţiile şi modalitatile de vânzare a titlurilor, agentii de plată, legea care guverneaza emisiunea de titluri de valoare).  +  Articolul 4Alte dispozitii (1) După contractarea şi/sau garantarea de împrumuturi, autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrarii în vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, după caz: a) contractarea/garantarea împrumutului; b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/ garantare, dacă au fost aduse modificari la acesta cu respectarea clauzelor contractuale. (2) Împrumuturile contractate şi garantiile acordate de autoritatea administraţiei publice locale se înscriu în registrul de evidenta a datoriei publice locale şi, respectiv, în registrul garantiilor locale ale acestei autorităţi. (3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică locala, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale garante, vor raporta pâna la data de 15 a lunii informaţii pentru luna anterioara privind împrumuturile, în structura stabilita prin norme elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Anexele nr. 1.1-1.4 fac parte integrantă din prezentele norme şi proceduri.  +  Anexa 1.1 la norme şi proceduri                                     CERERE                 pentru autorizarea contractarii de împrumut*1)    1. Denumirea solicitantului ...........................................    .......................................................................    2. Adresa completa, telefon/fax .......................................    .......................................................................    3. Persoanele împuternicite ...........................................    .......................................................................    4. Destinaţia împrumutului ............................................    .......................................................................    5. Aprobarea autorităţii administraţiei publice locale ................    .......................................................................    6. Împrumutatul .......................................................    .......................................................................    7. Denumirea finanţatorului ...........................................    .......................................................................    8. Condiţiile împrumutului pentru a cărui contractare se solicitaautorizare:┌───────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┐│Valoarea împru-│ │ Durata împrumutului │ Nivelul şi ││mutului (valuta│ ├──────────────┬───────────────┤termenele de ││ mentionata în │ Rata anuală │ perioada │ perioada │plata a ratelor││ contract) │ a dobânzii │ de gratie │ de rambursare │de capital, a ││ │ │ │ │dobânzii şi a ││ │ │ │ │ comisioanelor │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘        Data    .............. Semnatura                                       ........................                                    (ordonator principal de credite)*1) Se completeaza de către autoritatea administraţiei publice locale în vederea autorizarii contractarii de împrumut în baza garantiei locale sau a garantiei statului, precum şi în cazul în care unitatea administrativ-teritoriala este beneficiara unui subîmprumut.  +  Anexa 1.2 la norme şi proceduriDECLARATIESubsemnatul/Subsemnata ...................., reprezentant legal al judeţului/municipiului ................ , în calitate de ordonator principal de credite, declar pe propria răspundere că judeţul/municipiul are în derulare urmatoarele împrumuturi interne şi/sau externe contractate şi/sau garantate:*Font 8*┌─────────┬────────────┬───────┬─────────┬────────┬─────────────────┬──────┬──────┬────────┐│Împrumu- │ Valoarea │ Desti-│Împrumu- │Garantul│ Durata │ Rata │ Rata │ Comi- ││tătorul │împrumutului│ naţia │ tatul │ │ împrumutului │anuală│anuală│sioanele││ │ (valuta │împru- │ │ ├────────┬────────┤de ca-│a do- │ ││ │mentionata │mutului│ │ │perioada│perioada│pital │bânzii│ ││ │în contract)│ │ │ │ de │de ram- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ graţie │bursare │ │ │ │├─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────────┤├─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────────┤├─────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼────────┤└─────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────┴────────┘Prezenta declaratie face parte din documentaţia pentru autorizarea contractarii/garantarii împrumutului în valoare de ................şi raspund, conform dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 313/2004 şi ale art. 70 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 108/2004, pentru furnizarea de date eronate.Data Semnatura şi stampila............... .....................  +  Anexa 1.3 la norme şi proceduri                                     CERERE                  pentru autorizarea garantarii de împrumut*2)    1. Denumirea solicitantului ...........................................    .......................................................................    2. Adresa completa, telefon/fax .......................................    .......................................................................    3. Persoanele împuternicite ...........................................    .......................................................................    4. Destinaţia împrumutului ............................................    .......................................................................    5. Aprobarea autorităţii administraţiei publice locale ................    .......................................................................    6. Denumirea finanţatorului ...........................................    .......................................................................    7. Condiţiile împrumutului pentru a cărui contractare se solicitaautorizare:┌───────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┐│Valoarea împru-│ │ Durata împrumutului │ Nivelul şi ││mutului (valuta│ ├──────────────┬───────────────┤termenele de ││ mentionata în │ Rata anuală │ perioada │ perioada │plata a ratelor││ contract) │ a dobânzii │ de gratie │ de rambursare │de capital, a ││ │ │ │ │dobânzii şi a ││ │ │ │ │ comisioanelor │├───────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │ │└───────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴───────────────┘        Data    .............. Semnatura                                       ........................                                    (ordonator principal de credite)*2) Se completeaza de către autoritatea administraţiei publice locale în vederea autorizarii garantarii de împrumut contractat direct de un agent economic sau de un serviciu public coordonat de aceasta, precum şi în cazul în care unitatea administrativ-teritoriala garanteaza un subîmprumut.  +  Anexa 1.4 la norme şi proceduri                                     CERERE                   pentru autorizarea contractarii de datorie               publică locala prin emisiuni de titluri de valoare    1. Denumirea solicitantului/emitentului ...............................    .......................................................................    2. Adresa completa, telefon/fax .......................................    .......................................................................    3. Persoanele împuternicite ...........................................    .......................................................................    4. Destinaţia finantarii ..............................................    .......................................................................    5. Aprobarea autorităţii administraţiei publice locale ................    .......................................................................    6. Informaţii referitoare la emisiunea de titluri de valoare:    - tipul titlurilor de valoare ........................................    - forma titlurilor de valoare ........................................    - volumul emisiunii ..................................................    - valoarea nominala ..................................................    - preţul de vânzare ..................................................    - rata dobânzii ......................................................    - randamentul cuponului ..............................................    - data scadentei .....................................................    - garantarea emisiunii ...............................................    - marimea fondurilor scontate a fi obtinute ..........................    - tipul ofertei de titluri de valoare ................................    - în cazul plasamentului intermediat, denumirea societatii/sindicatului de      intermediere (lead-manager) .........................................    - perioada de derulare ................................................    - alte detalii ........................................................        Data    .............. Semnatura                                       ........................                                    (ordonator principal de credite)