HOTĂRÂRE nr. 166 din 3 martie 2005pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 16 martie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 118 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă programele de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului finanţează serviciile de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor copilului din cadrul programelor de interes naţional cu sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul propriu. (2) Finanţarea se realizează în urma evaluării şi selectării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului a proiectelor înaintate de organismele private autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe baza convenţiilor încheiate cu acestea.  +  Articolul 3Metodologia de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului va fi aprobată prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.  +  Articolul 4 (1) Monitorizarea derulării programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului în colaborare cu consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială se derulează programele de interes naţional. (2) Controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuSecretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian PanaitMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 166.  +  Anexa PROGRAMELEde interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului1. Programul "Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie"Scopul: a) crearea şi dezvoltarea de practici integrative pentru copii/tineri în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de integrare socioprofesională; b) dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme destinat tinerilor care până la vârsta de 18 ani beneficiază de una dintre măsurile de protecţie specială a copilului, prevăzute de lege, care să faciliteze dobândirea abilităţilor necesare pentru integrarea lor educaţională, ocupaţională şi identificarea unei forme legale de angajare; c) implementarea standardului minim de calitate, în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului/tânărului; d) gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie a copilului.Obiective:- integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor din sistemul de protecţie.Indicatori fizici - unitate de măsură:- reducerea cu 2000 de cazuri a numărului de copii/tineri din sistemul de protecţie.Indicatori de eficienţă:- creşterea cu 2000 de cazuri a numărului de tineri integraţi socioprofesional.Indicatori de rezultate:- standardul minim de calitate este aplicat, în condiţiile legii, în 20 de servicii create/dezvoltate prin program.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 20.680.000 mii lei.2. Programul "Dezvoltarea serviciilor de zi/recuperare şi/sau închiderea instituţiilor de tip vechi destinate copiilor cu dizabilităţi/handicap care nu pot fi restructurate/ reabilitate"Scopul: a) dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii părăsirii copilului cu dizabilităţi/handicap; b) prevenirea abuzului şi neglijării copilului, sub orice formă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială; c) continuarea procesului de descentralizare de la nivel judeţean la nivel local şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel local pentru asumarea responsabilităţii în abordarea problematicii copilului cu dizabilităţi/handicap; d) crearea şi dezvoltarea de servicii specializate şi practici integrative pentru copii cu dizabilităţi/handicap în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă; e) implementarea standardelor minime pentru copii cu dizabilităţi/handicap; f) popularizarea drepturilor copilului şi sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică copilului cu dizabilităţi; g) gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie a copilului.Obiective:- recuperarea timpurie a copiilor cu dizabilităţi/handicap şi pregătirea integrării sociale a acestora.Indicatori fizici - unitate de măsură:- reducerea cu 145 de cazuri a numărului de copii cu dizabilităţi/handicap din centre de plasament.Indicatori de eficienţă:- creşterea cu 240 de cazuri a numărului de copii cu dizabilităţi/handicap beneficiari ai serviciilor de zi/recuperare;- reducerea cu 4 a numărului de instituţii de tip vechi destinate copiilor cu dizabilităţi/handicap şi creşterea cu 16 a numărului de servicii alternative.Indicatori de rezultate:- standardele minime de calitate sunt aplicate, în condiţiile legii, în 16 servicii nou-create.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 50.382.275 mii lei.3. Programul "Reintegrarea şi sprijinirea copiilor repatriaţi sau victime ale traficului"Scopul: a) prevenirea abuzului şi neglijării copilului, sub orice formă, precum şi a fenomenelor care pot determina instituirea unei măsuri de protecţie specială; b) crearea şi dezvoltarea de servicii specializate pentru copiii repatriaţi în vederea îmbunătăţirii şanselor acestora de dezvoltare deplină şi armonioasă; c) dezvoltarea unui set de măsuri şi proceduri destinate copiilor repatriaţi care să faciliteze dobândirea abilităţilor necesare pentru integrarea lor educaţională, ocupaţională şi socială; d) sensibilizarea opiniei publice în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica specifică a copilului repatriat; e) gestionarea eficientă a resurselor umane şi financiare implicate în sistemul de protecţie specială a copilului; f) reintegrarea familială şi socioprofesională a copiilor repatriaţi pe baza acordurilor internaţionale sau în mod voluntar; g) combaterea şi prevenirea situaţiilor de migrare şi trafic al copiilor şi ajungerea lor neînsoţiţi pe teritoriul altui stat.Obiective:- asigurarea serviciilor de protecţie specială a copiilor repatriaţi.Indicatori fizici - unitate de măsură:- creşterea cu 800 de cazuri a numărului de copii repatriaţi.Indicatori de eficienţă:- costuri bugetare reduse pentru repatrierea copiilor cu 25%.Indicatori de rezultate:- creşterea cu cel puţin 4 a numărului de servicii destinate evaluării, protejării, recuperării şi integrării sociale a copiilor repatriaţi şi prevenirii migraţiei acestora.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 7.277.141 mii lei.4. Programul "Prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor"Scopul: a) dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii şi combaterii exploatării prin muncă a copiilor (activitate casnică, munca în agricultură, cerşetorie, trafic de droguri, prostituţie, pornografie, trafic, munca sub pământ, munca în construcţii, munca în spaţii restrânse, munca prin manipularea de maşini, materiale sau instrumente periculoase, munca prin manipularea sau transportul unor greutăţi, munca cu expunere la substanţe toxice, munca la temperaturi extreme - sub 0 sau peste 40°C - munca în condiţii de zgomot, munca pe o perioadă prelungită, munca în timpul nopţii, munca în condiţii de vibraţii, munca la înălţime etc.) prin crearea echipelor intersectoriale locale; b) prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copiilor; c) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel judeţean la nivel local, şi întărirea capacităţii instituţionale la nivel local pentru asumarea responsabilităţii în abordarea problematicii; d) sensibilizarea opiniei publice, autorităţilor locale şi reprezentanţilor instituţiilor relevante pentru acest domeniu, precum şi a copiilor şi tinerilor protejaţi în servicii rezidenţiale cu privire la consecinţele angajării premature în muncă, inclusiv asupra dezvoltării copilului; e) dezvoltarea modalităţilor de intervenţie a echipelor intersectoriale locale prin pregătirea membrilor pentru munca în echipă în acest domeniu, schimburi de experienţă, aplicarea unor proceduri comune de lucru şi a unui mecanism unitar de semnalare şi monitorizare a celor mai grave forme de muncă a copiilor, realizarea de acţiuni specifice în comunităţi vulnerabile etc.; f) crearea şi dezvoltarea serviciilor specializate şi a intervenţiilor specifice pentru (re)integrarea educaţională şi profesională, reabilitarea şi reintegrarea socială a copiilor, inclusiv prin găsirea unor forme legale de muncă.Obiective: a) creşterea capacităţii instituţionale a echipelor intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă a copiilor şi extinderea la nivelul întregului teritoriu al acestora; b) retragerea copiilor şi tinerilor din cele mai grave forme de muncă şi reintegrarea socială a acestora.Indicatori fizici - unitate de măsură:- 500 de copii şi tineri retraşi din cele mai grave forme de muncă, per an, pe totalul judeţelor participante la program (Alba, Arad, Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Covasna, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Tulcea şi Vrancea).Indicatori de eficienţă:- existenţa echipelor intersectoriale locale operaţionale în cele 15 judeţe participante la program;- câte 10 puncte focale ale echipelor intersectoriale locale înfiinţate în comunităţile vulnerabile în fiecare judeţ participant la program (150).Indicatori de rezultate:- creşterea în număr de 15 a serviciilor specializate pentru copiii exploataţi prin muncă.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 5.000.000 mii lei.5. Programul "Crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor până la vârsta de 2 ani separaţi de familie"Scopul: a) promovarea drepturilor copilului până la vârsta de 2 ani separat de familie de a fi îngrijit în familia asistentului maternal profesionist pentru protecţia în regim de urgenţă; b) prevenirea abuzului şi neglijării copiilor până la vârsta de 2 ani; c) monitorizarea evoluţiei copiilor până la vârsta de 2 ani aflaţi în protecţie în regim de urgenţă la asistenţi maternali profesionişti şi elaborarea planului individualizat de protecţie care să aibă drept finalitate reintegrarea în familia biologică, familia extinsă şi adopţia naţională; d) prevenirea spitalizării prelungite şi nejustificate a copiilor până la vârsta de 2 ani părăsiţi de familie în unităţile sanitare.Obiective:- crearea reţelei de asistenţi maternali profesionişti pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor până la vârsta de 2 ani separaţi de familie.Indicatori fizici - unitate de măsură:- 1.200 de asistenţi maternali profesionişti angajaţi pentru protecţia în regim de urgenţă a copiilor până la vârsta de 2 ani separaţi de familie.Indicatori de eficienţă:- asigurarea prevenirii intrării în protecţie specială de tip rezidenţial pentru un număr de 4.600 de copii până la vârsta de 2 ani.Indicatori de rezultate:- creşterea cu 2.800 de cazuri a numărului de copii reintegraţi în familie şi familia extinsă;- creşterea cu 600 de cazuri a numărului de copii adoptaţi naţional.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 30.800.000 mii lei.6. Programul "Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie în vederea prevenirii separării copilului de familia sa şi sprijinirii reintegrării sau integrării copilului în familie"Scopul: a) prevenirea separării copilului de familia sa aflată în situaţie de criză şi menţinerea copilului în familie după reintegrare prin crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale, servicii de monitorizare a asistenţei şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul etc.); b) prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului în familie; c) reintegrarea copilului în familie sau integrarea copilului în familia extinsă şi monitorizarea cazului pe perioada prevăzută de lege; d) continuarea procesului de descentralizare, de la nivel judeţean la nivel local, prin susţinerea dezvoltării serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale din municipii şi oraşe, precum şi a angajării persoanelor cu atribuţii în asistenţa socială la nivelul consiliilor locale comunale.Obiective:- promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit în familia sa şi în familia extinsă.Indicatori fizici - unitate de măsură:- creşterea cu 30 a numărului de servicii sociale comunitare pentru copil şi familie;- reducerea cu 300 de cazuri a numărului de copii pentru care se stabileşte măsura de protecţie specială în servicii de tip rezidenţial.Indicatori de eficienţă:- indice crescut de dezinstituţionalizare;- existenţa planului de servicii pentru copiii care beneficiază de servicii sociale comunitare în vederea prevenirii separării de familie şi pentru copiii reintegraţi sau integraţi în familie (cel puţin 300).Indicatori de rezultate:- creşterea cu 100 de cazuri a numărului copiilor reintegraţi şi integraţi în familie;- creşterea cu 300 de cazuri a numărului de copii şi familii beneficiare ale serviciilor sociale comunitare.Bugetul aferent anului 2005 pentru acest program de interes naţional este de 26.122.584 mii lei.______________