HOTĂRÂRE nr. 155 din 3 martie 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplică strategia şi Programul de guvernare în vederea promovării politicilor în domeniile sale de activitate: agricultură, pescuit, acvacultură, producţie alimentară, consolidarea proprietăţii funciare, îmbunătăţiri funciare, silvicultură, dezvoltare rurală, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor. (4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală care asigură dezvoltarea pe baze moderne a domeniilor sale de activitate. (5) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt: a) finalizarea reformei şi consolidarea proprietăţii funciare; b) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural; c) alocarea eficientă a resurselor bugetare pentru sprijinirea producătorilor agricoli; d) sprijinirea gradului de procesare a produselor agricole şi a creării de valoare adăugată în cadrul producţiei agricole, prin măsuri de piaţă liberă; e) dezvoltarea şi modernizarea mediului rural; f) dezvoltarea pescuitului şi acvaculturii; g) gestionarea eficientă a pădurilor; h) îmbunătăţirea cadrului instituţional în domeniile sale de activitate pe principiile eficienţei şi debirocratizării. (6) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategia şi reglementările specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii generale a Guvernului şi în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare; b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate; c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; e) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.  +  Capitolul II Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Secţiunea 1 Atribuţiile ministerului  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii generale:1. asigură implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le supune Guvernului spre adoptare;3. coordonează activitatea Agenţiei SAPARD şi unele programe de finanţare şi de asistenţă internaţionale pe domeniile sale de activitate;4. elaborează studii, analize şi strategii şi fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane şi a zonelor rurale, în colaborare cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale şi cu organismele internaţionale în domeniu;5. coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;6. elaborează studii şi propune strategii de modernizare şi retehnologizare a agriculturii, în concordanţă cu cerinţele de integrare în Uniunea Europeană;7. coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa;8. coordonează şi controlează privatizarea societăţilor comerciale agricole la care statul este acţionar şi concesionarea terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităţilor de sub autoritatea sa ori aflate în subordonarea sa, precum şi a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole din administrarea societăţilor comerciale la care statul este acţionar şi a celorlalte bunuri şi servicii din domeniul său de activitate;9. coordonează şi monitorizează activităţile de fond funciar, de cadastru specializat, de îmbunătăţiri funciare, amenajări de torenţi şi regularizări de ape din domeniul agricol şi silvic;10. coordonează şi monitorizează concesionarea terenurilor aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi asigură încasarea redevenţei;11. coordonează constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, prin Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, şi monitorizează funcţionarea acestor asociaţii şi raporturile dintre ele şi firmele autorizate pentru serviciile de aprovizionare cu apă pentru irigaţii, potrivit legislaţiei în vigoare;12. elaborează norme şi instrucţiuni pentru atestarea persoanelor care desfăşoară activităţi de îmbunătăţiri funciare în domeniul agricol şi silvic;13. fundamentează şi elaborează strategii şi programe de finanţare privind fondul funciar, protecţia solului, a plantelor, a animalelor şi a pădurilor;14. reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele interne şi internaţionale în domeniile sale de activitate;15. sprijină, direct sau prin instituţii publice din subordine, editarea publicaţiilor de specialitate şi de informare specifice;16. colaborează, prin structurile sale, cu Institutul Naţional de Statistică pentru a satisface cerinţele de date statistice de calitate şi comparabile bazate pe acquisul comunitar;17. iniţiază, direct sau prin unităţile aflate în subordine ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes naţional, negociază, semnează şi realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;18. iniţiază, negociază şi asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale din sfera sa de competenţă, la care România este parte, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituţii şi organisme internaţionale şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;19. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;20. coordonează şi răspunde de activităţile privind relaţiile cu Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competenţă;21. exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu prevederile Programului naţional de aderare la Uniunea Europeană;22. asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu organizaţiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populaţia, precum şi cu mass-media;23. coordonează acţiunile de cooperare cu alte ţări în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a convenţiilor şi acordurilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;24. iniţiază acţiuni în domeniul său de activitate privind integrarea europeană; urmăreşte şi răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;25. asigură în domeniile sale de activitate organizarea activităţilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă, pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă şi pentru situaţii de mobilizare;26. desfăşoară activităţi de control şi inspecţii privind respectarea legislaţiei în domeniu, colaborând în acţiunile sale cu celelalte autorităţi publice abilitate;27. desfăşoară activităţi de audit public intern, potrivit reglementărilor legale în vigoare;28. colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale;29. iniţiază şi elaborează, direct sau prin unităţile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;30. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;31. elaborează şi promovează politici privind reglementarea depozitării seminţelor de consum şi activitatea de utilizare a acestora în alimentaţie şi ca furaj pentru nutriţia animalelor.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii specifice:I. În domeniul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii şi producţiei alimentare şi îmbunătăţirilor funciare:1. elaborează strategii şi politici sectoriale şi de piaţă, în colaborare cu organizaţiile interprofesionale pe produs şi cu asociaţiile patronale şi sindicale din domeniul agrozootehnic şi piscicol;2. promovează programe şi proiecte de acte normative, pentru stimularea şi consolidarea pieţei produselor agroalimentare în vederea creşterii competitivităţii produselor pe piaţa internă şi externă;3. propune amendarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură;4. urmăreşte consolidarea proprietăţii agricole şi sprijină optimizarea exploataţiilor agricole şi piscicole;5. colaborează cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale de producători, în vederea sprijinirii producătorilor agricoli şi piscicoli, şi întreprinde acţiuni de asistenţă şi consultanţă pentru susţinerea activităţii acestora;6. iniţiază şi sprijină acţiunile privind dezvoltarea prestării serviciilor specifice pentru producătorii agricoli şi piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperaţiei rurale;7. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, agenţii economici care produc, prelucrează şi comercializează produse agroalimentare;8. acreditează şi controlează, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare din agricultura ecologică;9. asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea şi monitorizarea sistemului de agricultură ecologică în România;10. asigură, prin Autoritatea Naţională a Pieţelor Produselor Agricole şi Alimentare, aplicarea mecanismelor şi instrumentelor de politică agricolă şi comercială care privesc organizarea pe piaţă, consolidarea şi funcţionarea eficientă a pieţelor produselor agricole şi alimentare;11. eliberează licenţe de depozit pentru seminţele de consum, conform prevederilor legale, şi aprobă Manualul de gradare a seminţelor de consum alimentar şi furajer;12. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură - F.A.O. şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - O.M.S.;13. coordonează şi controlează activitatea de pescuit şi acvacultură; ia măsuri de protecţie a fondului piscicol prin inspecţia de specialitate, potrivit legislaţiei în vigoare;14. coordonează, organizează şi controlează activitatea de selecţie, ameliorare şi de reproducţie a animalelor de interes zootehnic;15. asigură implementarea politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare în domeniul sectorului vegetal, al producerii de furaje, creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;16. elaborează norme tehnice şi metodologice în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, precum şi în domeniul produselor agroalimentare;17. coordonează activitatea productivă de creştere a animalelor şi nutriţie animală, precum şi activitatea de pescuit şi acvacultură;18. elaborează, promovează şi implementează cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum şi alinierea legislaţiei în domeniul creşterii animalelor, pescuitului, acvaculturii şi produselor agroalimentare cu legislaţia Uniunii Europene;19. elaborează acte normative care promovează valorificarea producţiilor animaliere în sisteme comunitare de clasificare în vederea exportului acestora;20. stabileşte priorităţi în domeniul creşterii animalelor, pescuitului şi acvaculturii, pentru corelarea producţiilor animaliere cu necesarul de produse, în vederea aprovizionării pieţei interne şi creării de disponibilităţi pentru export;21. elaborează şi promovează, împreună cu institutele de specialitate de profil, tehnologii competitive moderne pentru creşterea animalelor, în domeniul pescuitului şi acvaculturii şi pentru amenajarea pajiştilor, diferenţiate în funcţie de condiţiile agropedologice;22. elaborează şi întocmeşte studii şi strategii privind creşterea competitivităţii produselor agroalimentare româneşti pe piaţa internă şi externă;23. iniţiază şi elaborează proiecte de acte normative privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;24. aprobă, în condiţiile legii, organismele de inspecţie şi certificare privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare;25. înregistrează, în condiţiile legii, indicaţiile geografice, rasele de animale, soiurile de plante, tehnologiile şi metodele de procesare industrială a produselor agricole, denumirile de origine şi atestatele de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare şi solicită protecţia acestora în Uniunea Europeană;26. elaborează şi actualizează legislaţia privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare;27. aprobă şi înregistrează simbolurile societăţilor comerciale cu activităţi în domeniul producţiei de conserve alimentare ambalate în recipiente metalice şi numerele de ordine ale grupelor şi sortimentelor de conserve alimentare;28. participă la elaborarea standardelor române ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene şi internaţionale, precum şi cu standardele Codex Alimentarius;29. coordonează activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea valorică a calităţii produselor, proceselor tehnologice şi serviciilor agricole şi industrial alimentare, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor viticol, pomicol, legumicol şi horticol, precum şi înregistrarea soiurilor de plante;30. organizează şi coordonează activitatea fitosanitară de utilizare a substanţelor pesticide şi a metodelor de combatere a bolilor şi dăunătorilor plantelor de cultură, elaborează strategia în domeniu, inclusiv norme de carantină fitosanitară, avizează omologarea, producerea şi utilizarea pesticidelor, precum şi autorizarea şi utilizarea îngrăşămintelor, controlează modul de implementare a legislaţiei în vigoare;31. promovează şi implementează politici şi metode biologice de combatere integrată a dăunătorilor în domeniul protecţiei plantelor, carantinei fitosanitare şi regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central şi teritorial, dezvoltă baza de date privind activitatea de protecţie a plantelor;32. coordonează activitatea şi elaborează strategia şi programele de restructurare şi privatizare ale societăţilor naţionale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, este acţionar majoritar;33. coordonează elaborarea de măsuri şi asigură restructurarea şi privatizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate şi exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;34. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate;35. asigură evidenţa navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit prin Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit, precum şi evidenţa altor tipuri de dotări tehnice ale ambarcaţiunilor de pescuit, înregistrarea datelor tehnice şi proiectelor amenajărilor hidrotehnice ale capacităţilor de producţie din acvacultură;36. avizează documentaţiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor agricole şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;37. avizează lucrări de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, respectând planul urbanistic general şi planul urbanistic zonal, în vederea înfiinţării de amenajări agrozootehnice, complexuri de sere, ferme multifuncţionale, microferme, amenajări piscicole pentru acvacultură intensivă şi superintensivă în sistem dirijat-controlat;38. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prioritare, potrivit legislaţiei în vigoare;39. fundamentează şi elaborează programele prioritare de amenajare şi ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum şi monitorizarea calităţii solului prin studii pedologice şi agrochimice;40. elaborează şi promovează programe de susţinere financiară a producătorilor agricoli şi piscicoli şi urmăreşte derularea acestora;41. întocmeşte şi monitorizează studii şi strategii privind promovarea produselor agroalimentare româneşti pe pieţe externe;42. monitorizează prin cercetări specifice organismele modificate genetic, elaborând buletine de analiză anuale cu privire la impactul lor economic, ecologic şi asupra stării de sănătate a populaţiei, eficienţa utilizării lor în sectorul vegetal şi animal agricol;43. coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică agricolă şi piscicolă, de consultanţă şi de perfecţionare profesională şi a organismelor modificate genetic;44. coordonează acţiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de stimulare a precipitaţiilor;45. asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a atribuţiilor stabilite prin actele normative în vigoare;46. asigură realizarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii conform prevederilor legale în vigoare;47. organizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoze şi avertizare privind efectele ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;48. organizează, execută şi actualizează cadastrul amenajărilor de acvacultură şi îmbunătăţiri funciare cofinanţat de la bugetul de stat.II. În domeniul pădurilor:1. elaborează strategii şi politici de gospodărire şi de valorificare raţională a resurselor fondului forestier naţional şi a vegetaţiei forestiere din afara acestuia;2. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice privind administrarea şi gospodărirea durabilă a fondului forestier naţional, a vegetaţiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic şi a celui piscicol din apele de munte;3. exercită atribuţiile prevăzute de lege în vederea asigurării respectării regimului silvic în fondul forestier naţional;4. coordonează şi controlează activitatea de elaborare şi avizare, în concepţie unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum şi a studiilor de transformare a păşunilor împădurite;5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri şi din vegetaţia forestieră, din afara fondului forestier naţional, pe categorii de destinatari şi destinaţii, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;6. organizează evidenţa sistemului informaţional pentru silvicultură potrivit art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 499/2004, organizează şi ţine evidenţa terenurilor cu destinaţie forestieră şi a celor cu vegetaţie forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, urmăreşte furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru, coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie pentru realizarea sistemului informaţional pentru silvicultură, precum şi introducerea şi întreţinerea acestuia, cantitativ şi calitativ, şi asigură proiectarea şi aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;7. analizează şi, după caz, aprobă, în condiţiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum şi regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietăţii;8. coordonează, împreună cu factorii responsabili interesaţi, acţiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţa agricolă, înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie şi asigură o concepţie unitară de amenajare a terenurilor degradate şi de corectare a torenţilor pe bazine hidrografice şi perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;9. organizează sistemul naţional de monitorizare sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, ia măsuri pentru ameliorarea stării de sănătate a pădurilor şi coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier naţional;10. urmăreşte şi sprijină dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;11. urmăreşte evoluţia stării fondului forestier naţional şi prezintă Guvernului rapoarte anuale;12. colaborează cu instituţiile interesate pentru preluarea în fondul forestier al statului, în condiţiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţa agricolă, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deţinătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;13. atestă persoanele fizice şi juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, precum şi pentru executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, autorizează unităţile specializate pentru activitatea de amenajare;14. atestă persoanele juridice care execută lucrări silvice;15. organizează şi conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată şi a celor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale;16. organizează şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora şi asigură folosirea rezultatelor obţinute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;17. reglementează şi aprobă activităţile de management forestier din pădurile proprietate privată, precum şi din pădurile proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale;18. aprobă încadrarea pe categorii funcţionale a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional;19. organizează activităţile tehnice silvice, finanţate de la bugetul de stat, pentru pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, conform competenţelor legale;20. asigură, conform competenţelor legale, respectarea reglementărilor privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere;21. coordonează acţiunile de informare, educare, instruire şi altele asemenea, finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectării regimului silvic de către proprietari şi/sau deţinători;22. autorizează funcţionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a celui proprietate privată;23. elaborează şi analizează sistemul de informaţii statistice în silvicultură;24. asigură, în condiţiile legii, aplicarea măsurilor specifice silviculturii din proiectele şi programele internaţionale;25. coordonează şi promovează documentaţii de sinteză referitoare la fondul forestier naţional, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier naţional şi elaborează prognoze privind evoluţia acestuia;26. coordonează şi implementează programele cu finanţare externă cu componente în domeniul silviculturii, scop în care organizează cadrul instituţional corespunzător;27. verifică şi aprobă documentaţiile întocmite pentru justificarea pierderilor cauzate de calamităţi înregistrate la împăduririle efectuate din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sau din surse bugetare;28. ia măsuri pentru realizarea inventarului forestier naţional şi coordonează realizarea acestuia;29. asigură implementarea şi monitorizarea măsurii 3.5 Silvicultura în cadrul Programului SAPARD;30. elaborează strategii şi politici pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic naţional;31. atribuie în gestiune, în condiţiile legii, fondurile de vânătoare şi exercită atribuţiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;32. elaborează regulamente, instrucţiuni şi norme tehnice specifice pentru gestionarea durabilă a fondului cinegetic.III. În domeniul dezvoltării rurale:1. elaborează şi susţine programe de dezvoltare rurală, la nivel naţional, regional şi local;2. elaborează şi implementează programe specifice de dezvoltare în mediul rural, conform politicii de dezvoltare rurală a ministerului;3. propune modificarea periodică, în funcţie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurală;4. propune modificarea periodică, împreună cu ministerele şi organismele neguvernamentale implicate, a Planului naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală;5. răspunde de coordonarea acţiunilor de implementare tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală - Agenţia SAPARD;6. colaborează cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale în vederea permanentei îmbunătăţiri a cadrului legislativ şi organizatoric general de dezvoltare rurală;7. asigură susţinerea strategiilor şi a programelor de dezvoltare echilibrată a spaţiului rural la nivel naţional, regional şi local, în funcţie de potenţialul resurselor de dezvoltare, în concordanţă cu strategia sectorului agroalimentar şi nivelul resurselor de finanţare destinate şi alocate acestei activităţi;8. elaborează programele operaţionale şi programele-complement, în concordanţă cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Planul naţional de dezvoltare;9. implementează programele operaţionale, în concordanţă cu recomandările comitetelor de monitorizare şi ale reglementărilor Uniunii Europene;10. urmăreşte obţinerea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele operaţionale, precum şi a celor specifice menţionate prin programele-complement;11. asigură implementarea programelor operaţionale în concordanţă cu principiile şi politicile Uniunii Europene, în special în domeniile concurenţei, achiziţiilor publice, protecţiei mediului şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;12. promovează şi încurajează participarea sectorului privat la elaborarea şi implementarea programelor operaţionale;13. asigură consultarea partenerilor sociali şi a organizaţiilor profesionale în elaborarea şi implementarea programelor operaţionale;14. elaborează şi asigură un sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice şi financiare privind implementarea programelor operaţionale şi evaluarea şi monitorizarea asistenţei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;15. analizează şi propune modificări ale programelor operaţionale şi ale programelor-complement şi înaintează comitetelor de monitorizare corespunzătoare propunerile privind realocările de fonduri între măsurile din cadrul programelor operaţionale aferente fiecărei autorităţi; după aprobarea lor de către Comitetul de monitorizare, transmit modificările şi/sau ajustările propuse spre analiză şi aprobare Comisiei Europene, precum şi Autorităţii de management pentru cadrul de sprijin comunitar şi Autorităţii de plată, spre informare; operează modificările după aprobarea lor de către Comisia Europeană şi informează corespunzător Autoritatea de management pentru cadrul de sprijin comunitar, precum şi Autoritatea de plată;16. elaborează şi prezintă spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare şi după primirea aprobării acestora le transmit spre aprobare Comisiei Europene;17. asigură şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi pentru implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent;18. urmăreşte şi verifică instituirea de către autorităţile de implementare, precum şi de către organismele intermediare care implementează măsurile din programele operaţionale şi din proiectele finanţate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil şi de evidenţă separat, precum şi a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operaţiunile finanţate;19. asigură corelarea măsurilor din programele operaţionale sectoriale cu cele din Programul operaţional regional;20. elaborează manuale de implementare şi utilizare pentru fondurile structurale care finanţează preponderent Programul operaţional şi elaborează manuale de implementare pentru proiectele finanţate prin Fondul de coeziune;21. elaborează criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor, aprobă proiectele selectate de către organismele intermediare şi transmit cererile de finanţare Autorităţii de plată;22. asigură îndeplinirea cerinţelor privind informarea şi publicitatea privind asistenţa financiară a Programului operaţional;23. răspunde pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care finanţează Programul operaţional, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor delegate organismelor intermediare;24. organizează evaluările Programului operaţional şi informează Comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia şi asupra modalităţilor propuse pentru implementarea recomandărilor şi concluziilor primite de la Comisia Europeană ca urmare a evaluărilor;25. furnizează informaţiile privind absorbţia fondurilor, conform datelor cuprinse în tabelele financiare;26. constituie Comitetul de monitorizare pentru Programul operaţional şi asigură secretariatul şi preşedinţia acestuia;27. participă la întâlnirile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementează recomandările Comisiei Europene şi informează corespunzător Comitetul de monitorizare.IV. În domeniul integrării europene şi relaţiilor internaţionale:1. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de implementarea angajamentelor rezultate în urma negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru sectoarele agricol, agroalimentar, dezvoltare rurală, forestier şi pescuit;2. asigură pregătirea şi derularea misiunilor de monitorizare ale Comisiei Europene, precum şi pregătirea şi participarea la consultările tehnice cu aceasta;3. coordonează şi monitorizează acţiunile legate de pregătirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier pentru aderare: Programul naţional de aderare a României la Uniunea Europeană, îndeplinirea angajamentelor asumate prin Programul naţional de aderare şi prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele înregistrate în procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislaţiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării la Uniunea Europeană;4. asigură corelarea modului în care legislaţia naţională transpune prevederile legislaţiei comunitare;5. urmăreşte şi avizează documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurală, pescuit şi forestier, în relaţia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este membru al delegaţiilor sectoriale;6. coordonează şi avizează acţiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;7. coordonează, organizează şi monitorizează activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;8. coordonează şi avizează actele normative pentru crearea şi funcţionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri şi asigură pregătirea şi implementarea planului construcţiei instituţionale RICA şi a sistemului informaţional experimental de contabilitate agricolă;9. coordonează şi avizează proiectele de acorduri, convenţii, protocoale şi alte înţelegeri de colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterală în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului cu alte state şi urmăreşte îndeplinirea procedurilor prevăzute în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a documentelor respective;10. sprijină şi monitorizează implementarea acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul agroalimentar, pădurilor, dezvoltării rurale şi pescuitului;11. avizează materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică bilaterală şi coordonează activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, păduri, dezvoltare rurală şi pescuit, ca urmare a acordurilor bilaterale încheiate sau a hotărârilor comisiilor mixte interguvernamentale;12. coordonează activităţile în relaţia cu organismele internaţionale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondială, şi alte organisme, precum şi proiectele finanţate de acestea;13. asigură reprezentarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la întâlnirile oficiale externe şi interne pe problematica integrării europene şi a relaţiilor internaţionale;14. coordonează activităţile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în relaţia cu organismele internaţionale şi structurile regionale la care România este membră;15. coordonează şi avizează propunerile şi proiectele de finanţare din fonduri PHARE, pe baza priorităţilor din Parteneriatul pentru aderare şi alte documente programatice;16. monitorizează şi coordonează, pentru proiectele PHARE, îndeplinirea sarcinilor privind organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractantului, negocierea şi încheierea contractului;17. coordonează şi urmăreşte derularea în bune condiţii a proiectelor cu finanţare externă: PHARE, bilaterale, precum şi cu organisme internaţionale, în vederea asigurării absorbţiei fondurilor alocate;18. coordonează şi organizează activitatea privind adoptarea şi implementarea Sistemului integrat de administrare şi control. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi conducerea ministerului  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 6 (1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale funcţionează Direcţia generală dezvoltare rurală care îndeplineşte şi atribuţii de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit. (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 8 (1) Unităţile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de personal pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile reglementărilor legale aplicabile. În cazul serviciilor deconcentrate, numirile în funcţie se fac potrivit legii. (4) Unităţile care funcţionează sub autoritatea şi respectiv în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (5) La unităţile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit reglementărilor specifice.  +  Articolul 9 (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative. (4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie. (5) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea unităţilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite. (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este sprijinit, în activitatea de conducere a ministerului, de 4 secretari de stat. (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.  +  Articolul 11În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul acestuia.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului. (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 402, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează unităţile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie şi unităţile fitosanitare, fără personalitate juridică. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 16 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare. (2) Pentru activităţile specifice Corpului de control al ministrului şi Direcţiei de inspecţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare un număr de 3 autoturisme de intervenţie cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cuprinse la cap. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 155.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale   ┌───────────────────────────────────┐   │ Numar maxim de posturi 402 │   │ (exclusiv demnitarii şi posturile │   │ aferente cabinetului ministrului │   └───────────────────────────────────┘┌────────────────────┐│ Corpul de control ├───┐ ┌───────────┐│ al Ministrului*) │ │ ┌───┤Purtator de│└────────────────────┘ │ │ │ cuvant │┌─────────────────────┐ │ │ └───────────┘│Directia de informare├──┤ ┌──────────┐ │ ┌───────────┐│ şi relaţii publice │ ├────────┤ MINISTRU ├──────────┤ │Consilier │└─────────────────────┘ │ └───┬──────┘ ├───┤diplomatic │┌────────────────────┐ │ │ │ └───────────┘│ Audit public │ │ │ ┌────────┐ │ ┌───────────┐│ intern ├───┘ ├─┤Cabinet │ └───┤ Probleme │└────────────────────┘ │ │ministru│ │ speciale │                                      │ └────────┘ └───────────┘                                      │                                      │                                      │      ┌──────────────┬────────────────┼──────────────┬─────────────┐      │ │ │ │ │      │ │ │ │ │┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴──────┐│SECRETAR DE│ ┌─┤SECRETAR DE│ │ SECRETAR │ │SECRETAR│ │SECRETAR DE││ STAT │ │ │ STAT │ │ GENERAL │ │GENERAL │ │ STAT │└───┬───────┘ │ └───────────┘ └┬────────────┘ └──┬─────┘ └────┬──────┘    │ │ │ │ │    │ │ │ ┌───┘ │    │ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ │    │ ├─┤ B │ ├─┤ E │ │ ┌─┴───┐ ┌──┴──┐ │ └┬───┘ │ └────┘ │ │ P │ │ A │ │ │┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └────┬┘ │ │ │ └┤B1│ ├─┤ F │ ├─┤ K │ ┌──┐ │ └┬────┘ │ └──┘ │ └────┘ │ └────┘ │P1├─┤  │ ┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘ │  └─┤A1│ ├─┤ C │ ├─┤ G │ ├─┤ L │ ┌──┐ │    └──┘ │ └────┘ │ └────┘ │ └────┘ │P2├─┤              │ ┌────┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘ │              └─┤ D │ ├─┤ H │ ├─┤ M │ ┌──┐ │                └┬───┘ │ └────┘ │ └────┘ │P3├─┘                 │┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐ └──┘                 ├┤D1│ ├─┤ I │ ├─┤ N │                 │└──┘ │ └────┘ │ └────┘                 │┌──┐ │ ┌────┐ │ ┌────┐                 └┤D2│ └─┤ J │ └─┤ O │                  └──┘ └────┘ └────┘    LEGENDA:    A = DIRECŢIA GENERALĂ INTEGRARE EUROPEANA ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE    A1 = DIRECŢIA DE MONITORIZARE A PROCESELOR DE ADERARE    B = DIRECŢIA GENERALĂ ELABORARE STRATEGII, POLITICI SECTORIALE ŞI DE PIAŢĂ    B1 = DIRECŢIA ELABORARE POLITICI DE PIAŢĂ    C = DIRECŢIA CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII, REFORMA STRUCTURILOR DE EXPLOATARE         ŞI CONSERVAREA SOLURILOR    D = DIRECŢIA DE IMPLEMENTARE POLITICI SECTORIALE ŞI DE PIAŢĂ    D1 = DIRECŢIA IMPLEMENTARE POLITICI ÎN SECTORUL VEGETAL ŞI AL PRODUSELOR         VEGETALE TRANSFORMATE    D2 = DIRECŢIA IMPLEMENTARE POLITICI DE CREŞTEREA ANIMALELOR ŞI PROCESAREA         PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ    E = DIRECŢIA FINANCIAR, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV    F = DIRECŢIA BUGET FINANTE    G = DIRECŢIA JURIDICA ŞI CONTENCIOS    H = DIRECŢIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE    I = INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE    J = TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI    K = DIRECŢIA POLITICI, STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI FORESTIERE    L = DIRECŢIA DE DEZVOLTARE FORESTIERĂ ŞI CONSOLIDAREA PROPRIETĂŢII    M = DIRECTIA DE MANAGEMENT FORESTIER    N = MANAGEMENT CINEGETIC    O = RELAŢII CU PARLAMENTUL    P = DIRECTIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE RURALĂ    P1 = DIRECTIA DE MONITORIZARE, IMPLEMENTARE ŞI EVALUARE PROGRAME DE         DEZVOLTARE RURALĂ    P2 = DIRECTIA DE MANAGEMENT, ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI RELAŢII CU PARTENERII    P3 = DIRECTIA STRATEGII, POLITICI ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE RURALĂ---------    *) Se organizează la nivel de direcţie.  +  Anexa 2 UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    I.Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală - servicii publice deconcentrate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
    3.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
    4.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
    5.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale
    6.Inspecţia Piscicolă
    7.Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
    8.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
    9.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi
    10.Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 6.229.
    II.Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    1.Agenţia SAPARD
    2.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor
    3.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate
    4.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor
    5.Laboratoarele publice pentru controlul calităţii viei şi vinului (cu sediul în judeţele Prahova, Alba şi Vrancea)
    6.Oficiul Naţional al Viei şi Vinului
    7.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă
      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi pentru instituţiile prevăzute la cap. II este de 1.054.
    III.Alte unităţi finanţate din venituri proprii
    1.Agenţia Domeniilor Statului
    2.Institutul de Bioresurse Alimentare
    3.Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol
    4.Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi Alte Produse Vitivinicole
    5.Oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene
    6.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti
    7.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş.
    IV.Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat - Unităţi de management al proiectului (UMP)
   +  Anexa 3 UNITĂŢILEcare funcţionează sub autoritateaMinisterului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
       
    Nr. crt.Denumirea unităţii
    1.Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    2.Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare
    3.Societatea Naţională a Produselor Agricole - S.A.
    4.Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
   +  Anexa 4 UNITĂŢILEcare funcţionează în coordonarea MinisteruluiAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale- Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (sursa de finanţare: venituri proprii)  +  Anexa 5
             
    NORMATIV  de autoturisme la unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    Nr. crt.Denumirea unităţiiTOTALdin care:
    Autoturisme pentru activităţi specifice1)Autospeciale2)
    1.Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală-servicii publice deconcentrate10/unitate4/unitate6/unitate
    2.Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"431
    3.Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară321
    4.Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava321
    5.Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante şi Produse Vegetale211
    6.Inspecţia Piscicolă39309
    7.Direcţiile teritoriale de regim silvic şi de vânătoare584018
    8.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală22  
    9.Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC)321
    10.Agenţia SAPARD2424  
    11.Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor642
    12.Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor - servicii publice deconcentrate4/unitate3/unitate1/unitate
    13.Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor44  
    14.Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă44  
    15.Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură22  
    16.Oficiul Naţional al Viei şi Vinului11  
    17.Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei vinului Valea Călugărească1   1
    18.Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Blaj1   1
    19.Laboratorul regional pentru controlul calităţii şi igienei vinului Odobeşti1   1
      *1) Cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, aprobatăcu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.    *2) Nu fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001, aprobată cumodificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.---------