ORDONANTA Nr. 42 din 29 august 1995privind producţia de produse alimentare destinate comercializării
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Producţia de produse alimentare destinate comercializării se desfăşoară în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, urmărind, în principal, protecţia vieţii, sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător, satisfacerea necesităţilor de consum ale tuturor categoriilor de consumatori şi respectarea condiţiilor de igiena şi de mediu la fabricarea, manipularea, depozitarea şi transportul produselor.Prevederile prezentei ordonanţe sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică independenta.  +  Articolul 2Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare destinate comercializării au obligaţia sa ia măsurile necesare pentru a elimina riscul de contaminare sau degradare a produselor şi transformarea acestora în produse improprii consumului uman.  +  Articolul 3Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare destinate comercializării pot desfăşura aceste activităţi numai în baza unor licenţe de fabricaţie.Acordarea licenţelor de fabricaţie a produselor alimentare destinate comercializării se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonanţe: a) produse alimentare sunt alimente, băuturi sau alte produse, obţinute prin prelucrarea unor materii prime alimentare, care sunt destinate consumului uman, cu excepţia produselor farmaceutice; b) aditiv alimentar este orice substanţa care se adauga alimentelor pentru a se îmbunătăţi valoarea nutritiva a acestora şi, de asemenea, orice produs sau substanţa care se adauga alimentelor pentru a influenţa culoarea, consistenta, gustul sau aroma, termenul de valabilitate, sau de a da alimentelor orice alta proprietate specifică, dacă substanţa sau produsul de imbogatire nu sunt ele însele materii prime alimentare; c) substanţe străine sunt orice alte substanţe decît aditivii alimentari, care, dacă sunt prezente peste limitele maxime admise de Ministerul Sănătăţii, pot constitui un risc pentru protecţia vieţii, sănătăţii consumatorilor sau altereaza compozitia normală sau calitatea produselor alimentare; d) eticheta este orice material scris, imprimat sau grafic, litografiat, gravat sau ilustrat, referitor la un produs alimentar, pe care îl însoţeşte când acesta este prezentat la vînzare pentru consumatori; e) ambalajul este materialul specific, ca execuţie şi natura, destinat ambalarii produselor alimentare în vederea asigurării protecţiei şi utilizat pentru transportul, manipularea, depozitarea sau desfacerea acestora; f) agent economic, producător de produse alimentare este orice persoană fizica, autorizata sa desfăşoare o activitate economică independenta, sau persoana juridică, română sau străină, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, care desfăşoară, în condiţiile legii în România, o activitate de producţie, prestări servicii ori operaţiuni de import-export al produselor alimentare; g) falsificare sau substituire în domeniul calităţii constituie orice înşelăciune sau tentativa de înşelăciune privind natura, caracteristicile calitative, compozitia, conţinutul în substanţe utile, înlocuirea în componenta produsului a unor substanţe cu altele vătămătoare sănătăţii, precum şi folosirea de denumiri, descrieri sau alte declaraţii false privind originea, cantitatea sau identitatea mărfurilor sau serviciilor, care contribuie la stabilirea valorii produsului; h) laborator autorizat sau acreditat este laboratorul căruia o autoritate desemnată de Guvern i-a recunoscut competenţa de a efectua încercări şi analize pentru determinarea calităţii produselor alimentare; i) licenta de fabricaţie a produselor alimentare este documentul care atesta ca agentul economic este capabil sa desfăşoare activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, în conformitate cu legislaţia interna în vigoare, la un nivel de calitate şi siguranţa care să asigure protecţia vieţii şi sănătăţii consumatorilor.  +  Capitolul 2 Calitatea produselor alimentare  +  Articolul 5Produsele alimentare realizate în ţara sau cele importate, supuse unui proces tehnologic, trebuie să aibă o asemenea compoziţie şi calitate, încât sa nu constituie un pericol pentru organismul uman, din punct de vedere fizic, chimic, microbiologic, toxicologic, parazitologic sau al nivelului de radioactivitate.  +  Articolul 6Agenţii economici care produc produse alimentare sunt obligaţi ca, la fabricarea acestora, sa utilizeze numai materii prime şi materiale care să corespundă condiţiilor de calitate prevăzute în standarde, caiete de sarcini, specificăţii tehnice, norme sanitare şi sanitar-veterinare, precum şi normelor de protecţie a mediului, în vigoare.La recepţia materiilor prime condiţiile de calitate se verifica prin analize de laborator.  +  Articolul 7La fabricarea produselor alimentare se vor utiliza numai aditivi alimentari aprobaţi de către organismele specializate ale Ministerului Sănătăţii.Nivelul maxim admis de aditivi, de substanţe străine sau de incarcatura microbiana se stabileşte pentru fiecare clasa de produse alimentare de către Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu organismele specializate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu consultarea asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor.  +  Capitolul 3 Obligaţii ale agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare  +  Articolul 8Produsele alimentare pot fi fabricate de către agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de bunuri alimentare, numai după avizarea acestora de către Ministerul Sănătăţii ca sunt apte pentru consum uman şi cu respectarea condiţiilor de calitate şi tehnice prevăzute în standarde, caiete de sarcini, specificăţii tehnice, norme sanitare şi sanitare veterinare, în vigoare.  +  Articolul 9Verificarea calităţii produselor alimentare, pe toate fazele de fabricaţie, începând cu materiile prime, până la obţinerea produselor finite, cît şi timpul depozitarii acestora, se realizează prin organele de control tehnic ale agenţilor economici.În cadrul unităţilor producătoare se pot organiza laboratoare proprii autorizate.  +  Articolul 10La recepţia materiilor prime, materialelor sau produselor alimentare din import se verifica, de către organele împuternicite prin lege sau alte reglementări în vigoare, dacă acestea au certificate de calitate şi dacă performanţele prevăzute în acestea sunt la nivelul parametrilor înscrişi în standarde sau alte norme de calitate.Verificările se fac obligatoriu la recepţie, în laboratoarele proprii ale agenţilor economici, iar în cazul celor care nu dispun de dotarea specifică, în laboratoare neutre specializate, autorizate sau acreditate.Pentru produsele alimentare fabricate în România, răspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic sub a cărui marca se comercializează acestea.În cazul produselor şi materiilor prime alimentare provenite din import, răspunderea pentru calitatea acestora revine agentului economic care a efectuat importul.  +  Articolul 11Ambalajele folosite pentru produsele alimentare trebuie să asigure menţinerea calităţii şi cantităţii acestora, să fie realizate din materiale reciclabile sau să aibă asigurate condiţiile de valorificare sau eliminare ecologica, conform prevederilor din standarde sau alte reglementări în vigoare. Materialele de ambalare şi ambalajele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie avizate din punct de vedere sanitar de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 12La etichetarea şi marcarea produselor alimentare se vor menţiona în mod obligatoriu elementele de identificare a produsului, cu precizarea tarii în care acesta a fost fabricat şi ambalat.  +  Articolul 13Stabilirea termenului de valabilitate pentru produsele alimentare se face de către producător, pe răspunderea acestuia, sau prin colaborare cu unităţi de cercetare şi laboratoare specializate, după experimentari prealabile.  +  Articolul 14Se interzice prelungirea termenului de valabilitate expirat, prin reetichetare sau reambalare, de către producător.  +  Articolul 15Pe ambalajele produselor alimentare destinate persoanelor cărora le sunt necesare diete speciale pentru vârsta, boli sau alte motive, se vor menţiona, în plus faţă de cele prevăzute la art. 12, indicaţiile şi precautiile de folosire a acestora.  +  Articolul 16La manipularea, transportarea şi depozitarea produselor alimentare se vor asigura fiecărui produs condiţiile specifice de păstrare, conform prevederilor din standarde sau alte reglementări în vigoare.  +  Articolul 17Agenţii economici care produc produse alimentare au obligaţia executării verificărilor metrologice impuse de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul 4 Licentele de fabricaţie a produselor alimentare  +  Articolul 18Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, conform regulamentului privind acordarea acestora, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi publicat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 19Activităţile pentru care se acordă licenţe de fabricaţie sunt din domeniul producţiei de lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peste şi produse piscicole, pîine şi produse de morarit şi panificatie, zahăr şi produse zaharoase, uleiuri şi grăsimi vegetale alimentare, băuturi răcoritoare, conserve din legume şi fructe, vin, bere, spirt, băuturi alcoolice, drojdie de panificatie, prestări servicii şi alte activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare.  +  Articolul 20Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă următoarelor categorii de producători; a) agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, persoane juridice, indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate; b) asociaţiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică independenta, care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de băuturi alcoolice sau băuturi răcoritoare.Asociaţiile familiale fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică independenta, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), pot desfăşura activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, fără licenţe de fabricaţie.  +  Articolul 21Activităţile în domeniul producţiei de produse alimentare pentru care se acordă licenţe de fabricaţie, competentele privind acordarea lor, documentaţia necesară, procedurile privind acordarea, suspendarea, prelungirea sau anularea licenţelor de fabricaţie, precum şi controlul privind modul de respectare a condiţiilor ce au stat la baza acordării licenţelor de fabricaţie, se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin regulamentul prevăzut la art. 18.  +  Articolul 22Acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare se solicita de către agentul economic care desfăşoară activitatea respectiva, la punerea în funcţie a fiecărei unităţi.Agenţii economici aflaţi în funcţiune la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe sunt obligaţi să solicite, în termen de 60 de zile, acordarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare.Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se eliberează în termen de cel mult 120 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic şi achitării unei taxe de către acesta. Taxa pentru eliberarea licenţei de fabricaţie a produselor alimentare este de 500.000 lei pentru agenţii economici, persoane juridice, şi de 250.000 lei pentru asociaţiile familiale şi agenţii economici, persoane fizice autorizate, iar pentru prelungirea valabilităţii acesteia este de 250.000 lei pentru agenţii economici, persoane juridice, şi de 100.000 lei pentru asociaţiile familiale şi agenţii economici, persoane fizice autorizate. Veniturile încasate de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei se virează la bugetul de stat lunar, până la data de 20 a lunii următoare.Modificarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie a produselor alimentare obliga agentul economic să solicite în termen de 30 de zile o noua licenta de fabricaţie.Licenta de fabricaţie a produselor alimentare are valabilitate pentru o perioadă de 5 ani de la data acordării. Cu 90 de zile înainte de expirarea acestei perioade, se va solicita prelungirea valabilităţii licenţei de fabricaţie.  +  Articolul 23Licentele de fabricaţie a produselor alimentare se acordă pentru fiecare produs alimentar şi sunt netransmisibile.  +  Capitolul 5 Supravegherea şi controlul desfăşurării activităţilor privind producţia de produse alimentare  +  Articolul 24Produsele alimentare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în capitolele I - IV din prezenta ordonanţă sunt interzise a fi livrate de producător.  +  Articolul 25Supravegherea şi controlul agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare privind modul de respectare a reglementărilor din prezenta ordonanţă se face de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 26Pentru activitatea de supraveghere şi control şi în scopul protecţiei vieţii, sănătăţii sau mediului înconjurător, reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului au dreptul de acces în zone, clădiri, anexe sau alte spaţii ale agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare şi pot dispune analize tehnice sau preleva probe pentru expertize în laboratoare specializate, autorizate sau acreditate.Agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de bunuri alimentare sunt obligaţi sa pună la dispoziţia autorităţii de supraveghere şi control, la cererea acesteia, informaţiile şi documentele care să ateste legalitatea activităţii lor.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 27Încălcarea prevederilor din prezenta ordonanţă atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 28Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru supravegherea şi controlul activităţilor prevăzute în prezenta ordonanţă, în funcţie de constatările făcute, au următoarele atribuţii: (1) Interzic livrarea de către producători pentru comercializare a produselor alimentare care: a) pot periclita sănătatea sau viaţa consumatorilor, datorită deficienţelor calitative, confirmate prin documente oficiale emise de organisme de specialitate; b) sunt interzise consumului prin reglementări legale; c) sunt confirmate ca falsificări sau substituiri; d) au termenul de valabilitate expirat. (2) Dispun oprirea temporară a fabricaţiei sau a prestării serviciului privind producţia de produse alimentare, în cazurile în care: a) se produc în continuare produsele cu aceleaşi deficiente care au determinat interzicerea comercializării, potrivit pct. (1) lit. a), b), c) şi d); b) se prestează servicii care pun în pericol viaţa sau sănătatea consumatorilor. (3) Dispun oprirea temporară a livrării pentru comercializare sau prestare de servicii privind producţia de produse alimentare, dacă: a) produsele nu au certificate de conformitate cu standardele naţionale sau cu alte acte normative în vigoare; b) produsele sau serviciile nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise, dar nu pun în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor şi nici nu constituie falsificări sau substituiri; c) produsele nu prezintă elementele de identificare şi/sau documentele de însoţire privind calitatea acestora, conform reglementărilor legale în vigoare; d) informaţiile obligatorii referitoare la serviciile prestate lipsesc sau sunt neconforme cu prevederile din standarde, caiete de sarcini, specificăţii tehnice, norme sanitare şi sanitare veterinare în vigoare; e) produsele nu au fost remediate în termenul stabilit sau au fost remediate necorespunzător faţă de deficientele constatate în timpul controlului. (4) Sesizează organele competente pentru retragerea autorizaţiei de funcţionare a agenţilor economici, data potrivit legii, când aceştia comit abateri repetate de la prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 29Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) comercializarea unor produse alimentare a căror livrare a fost interzisă potrivit art. 28 pct. (1) lit. a) - d); b) comercializarea produselor alimentare pentru care s-a dispus oprirea temporară a livrării potrivit art. 28 pct. (3) lit. a) - e); c) fabricarea, ambalarea, etichetarea, manipularea, transportarea şi depozitarea produselor alimentare destinate comercializării în condiţiile în care nu se asigura stabilirea parametrilor calitativi şi salubritatea acestor produse şi se încalcă prevederile art. 6 - 15; d) împiedicarea sub orice formă a exercitării atribuţiilor autorităţii de supraveghere şi control, în conformitate cu art. 26; e) desfăşurarea activităţilor de producţie a produselor alimentare fără licenta de fabricaţie; f) nerespectarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie; g) nesolicitarea eliberării unei noi licenţe de fabricaţie, în cazul prevăzut de art. 22 alin. 4.  +  Articolul 30Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) faptele prevăzute la art. 29 lit. a), cu amendă de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei; b) faptele prevăzute la art. 29 lit. b), cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei; c) faptele prevăzute la art. 29 lit. c), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei; d) faptele prevăzute la art. 29 lit. d), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei; e) faptele prevăzute la art. 29 lit. e), cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.000.000 lei şi sesizarea organelor competente pentru retragerea de funcţionare, data potrivit legii; f) faptele prevăzute la art. 29 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei şi suspendarea licenţei de fabricaţie până la îndeplinirea condiţiilor a căror nerespectare a fost constatată; g) faptele prevăzute la art. 29 lit. g), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 31Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se face de către personalul de specialitate anume împuternicit din Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi din Ministerul Finanţelor.Pentru faptele care aduc atingere protecţiei mediului, competenţa constatării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale revine personalului de specialitate anume împuternicit din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 32Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25 - 27.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 33Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, orice dispoziţii contrare de abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul sănătăţii,Iulian MincuMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie---------------------