ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 3 martie 2005privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere şi pentru declaratia de interese
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 martie 2005  Ţinând seama de imperativul adoptarii celor mai bune practici existente în statele membre ale Uniunii Europene în materia controlului averilor şi a constatarii şi cercetării conflictelor de interese, rezultat din Raportul de tara al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, precum şi din Raportul grupului de state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAnexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere şi de control şi a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 111 din capitolul VI "Dispozitii comune" al titlului IV "Conflictul de interese şi regimul incompatibilitatilor în exercitarea demnitatilor publice şi functiilor publice" din cartea I "Reglementari generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei" din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sanctionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) Functiile şi activităţile care se includ în declaratia de interese sunt: a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale; b) functia de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societatilor naţionale, instituţiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundatiilor ori al altor organizaţii neguvernamentale; c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale; d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, functia deţinută şi denumirea partidului politic."  +  Articolul IIIFormularul declaraţiei de interese prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IVDeclaratia de avere şi declaratia de interese, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, se depun în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.PRIM-MINISTRUCALIN POPESCU TARICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 martie 2005.Nr. 14.  +  Anexa 1 DECLARATIE DE AVERESubsemnatul(a) ......, având functia de ........., la ....., declar pe propria raspundere, ca împreună cu familia 1) deţin urmatoarele active şi datorii.___________1) Prin familie se înţelege sotul/sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora.I. BUNURI IMOBILE1. TerenuriNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│ │ │ Anul │ │Cota │ Valoarea │ Modul │ ││Adresa│Categoria*)│dobândirii│Suprafaţa│parte│ de │ de │Titularul2)││ │ │ │ │ │impozitare│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘_________    *) Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan;      (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se afla      în circuitul civil.2. CladiriNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte tari.┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬─────────┬───────────┐│Adresa│Categoria*)│ Anul │Suprafaţa│Cota │ Valoarea │Modul de │Titularul2)││ │ │dobândirii│ │parte│impozabila│dobândire│ │├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼─────────┼───────────┤└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴─────────┴───────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit;       (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.    2) La "titular", se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele       proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar în cazul       bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.II. BUNURI MOBILE1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii┌──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Natura │ Marca │ Nr. bucăţi │ Anul de fabricatie │ Modul de dobândire │├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├──────────┼─────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└──────────┴─────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta şi de cult, colectii de arta şi numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal sau altele asemenea, a caror valoare însumată depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se afla sau nu pe teritoriul României la momentul declararii.┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐│ Descriere sumara │ Anul dobândirii │ Valoarea estimată │├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤├─────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┤└─────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┘III. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1.000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI┌──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┬──────────┐│Natura bunului│ Data │Persoana către care s-a │ Forma │ Valoarea ││ înstrăinat │ instrainarii │ înstrăinat │instrainarii│ │├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤├──────────────┼──────────────┼────────────────────────┼────────────┼──────────┤└──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────────────┴──────────┘IV. ACTIVE FINANCIARE1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire şi investite, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institutii financiare din strainatate.┌─────────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬────────────────────┐│Institutia care administreaza│Tipul*)│Valuta│ Deschis în │ Sold/valoare la zi ││ şi adresa acesteia │ │ │ anul │ │├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤├─────────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼────────────────────┤└─────────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴────────────────────┘_____________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv       card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii       sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme       cu acumulare.2. Plasamente, investitii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţa însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 EuroNotă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în strainatate.┌──────────────────────────────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐│ Emitent titlu/societatea în care │ │ Numar de │ Valoarea totala ││ persoana este acţionar sau │Tipul*)│ titluri/cota │ la zi ││ asociat/beneficiar de împrumut │ │de participare│ │├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤├──────────────────────────────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤└──────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘___________    *) Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare deţinute (titluri de       stat, certificate, obligaţiuni); (2) Acţiuni sau părţi sociale în       societăţi comerciale; (3) Imprumuturi acordate în nume personal.3. Alte active producătoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în strainatate............................................................................................................................................................................V. DATORIIDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise în beneficiul unui tert, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 Euro.Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în strainatate.┌────────────────────────────────┬────────────┬─────────┬──────────────────────┐│ Creditor │ Contractat │ Scadent │ Valoare ││ │ în anul │ la │ │├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤├────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────────────────┤└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────────────────┘VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţa, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau institutii publice româneşti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depăşeşte 300 Euro*)
  CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL INCASAT
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  1.3. Copii
  ...
  _________
      *) Se exceptează de la declarare cadourile şi tratatiile uzuale primite
         din partea rudelor de gradul I şi II.
  VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.
  CINE A REALIZAT VENITUL SURSA VENITULUI: NUME, ADRESA SERVICIUL PRESTAT/OBIECTUL GENERATOR DE VENIT VENIT ANUAL INCASAT
  1. Venituri din salarii
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  1.3. Copii
  ...
  2. Venituri din activităţi independente
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie, etc.
  ...
  4. Venituri din investitii
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  5. Venituri din pensii
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  6. Venituri activităţi agricole
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  1.3. Copii
  ...
  8. Venituri din alte surse
  1.1. Titular
  ...
  1.2. Sot/sotie
  ...
  1.3. Copii
  ...
  Prezenta declaratie constituie act public şi raspund, potrivit legii penale,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completarii: Semnatura:
   +  Anexa 2 DECLARATIE DE INTERESESubsemnatul(a) ....., având functia de ......., la ..........., declar pe propria raspundere:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale; companii/societăţi naţionale,││ institutii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în ││ asociaţii, fundatii sau alte organizaţii neguvernamentale: │├───────────────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────────┤│ UNITATEA │ CALITATEA │ Nr. de părţi │ Valoarea totala a ││ DENUMIRE ŞI ADRESA │ DETINUTA │sociale sau de│ părţilor sociale ││ │ │ acţiuni │ şi/sau a acţiunilor │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤│1.1. ... │ │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤├───────────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────────┤├───────────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────────┤│2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale ││ societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi ││ naţionale, instituţiilor de credit grupurilor de interes economic, ││ asociaţiilor sau fundatiilor sau altor organizaţii neguvernamentale: │├───────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┤│ UNITATEA │ CALITATEA │ Valoarea beneficiilor ││ DENUMIRE ŞI ADRESA │ DETINUTA │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤│2.1. ... │ │ │├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┤├───────────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┤│3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.1. ... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, ││ retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, ││ functia deţinută şi denumirea partidului politic │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.1. ... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Prezenta declaratie constituie act public şi raspund, potrivit legii penale,pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.Data completarii: Semnatura:______________