LEGE nr. 15 din 28 februarie 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, literele d) și j) vor avea următorul cuprins:d) starea potențial generatoare de situații de urgență - complex de factori de risc care, prin evoluția lor necontrolată și iminența amenințării, ar putea aduce atingere vieții și sănătății populației, valorilor materiale și culturale importante și factorilor de mediu;.................................................................j) tipuri de risc - cazuri de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;2. La articolul 4, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră.(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege.3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) La nivelul municipiilor, orașelor, sectoarelor municipiului București, precum și al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situații de urgență, denumite în continuare comitete locale.(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orașului, sectorului sau municipiului, după caz, și reprezentanți ai serviciilor publice și ai principalelor instituții și agenți economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum și manageri sau conducători ai agenților economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activității, constituie factori de risc potențial generatori de situații de urgență.(3) Organizarea, atribuțiile și funcționarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziție a primarului.4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, asigură coordonarea unitară și permanentă a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) La nivelul ministerelor, al altor instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, al municipiilor - cu excepția municipiului București -, orașelor, sectoarelor municipiului București și comunelor se constituie centre operative pentru situații de urgență, denumite în continuare centre operative.6. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Contravențiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătură cu situațiile de urgență, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate la instanțele judecătorești, în condițiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul IIÎn cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, sintagma Inspectoratul General se înlocuiește cu sintagma Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 februarie 2005.Nr. 15.------