HOTĂRÂRE nr. 121 din 24 februarie 2005pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 1 martie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", de interes naţional, aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" se aprobă de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.  +  Articolul 3Fondul de salarii se poate utiliza proporţional cu gradul de realizare a productivităţii muncii în anul 2005 faţă de anul 2004, calculată valoric în preţuri comparabile sau, după caz, în unităţi fizice, prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 4 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. (2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, şi amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. (3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.------------ Notă *) Anexa se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Dumitru Miron,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 24 februarie 2005.Nr. 121.------------