ORDONANTA Nr. 37 din 25 august 1995privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Pentru actele ce se îndeplinesc în cadrul activităţii notariale se percep taxele de timbru prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.Taxele de timbru prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2Taxele de timbru prevăzute la art. 1 se datorează şi pentru activitatea notarială efectuată, potrivit legii, de secretarii consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici, precum şi de instituţiile şi agenţii economici.  +  Articolul 3Transcrierea sau, după caz, înscrierea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, se taxeaza în raport cu valoarea bunului, potrivit criteriilor prevăzute la pct. 1 din lista anexa.Pentru transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii vîndute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se datorează taxa de timbru de 0,02% aplicată asupra preţului activului dobândit.În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare prevăzută la pct. 1 din lista-anexa, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.Înscrierea drepturilor de ipoteca şi de gaj se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanta garantat de valoarea bunului ipotecat, dar nu mai mult de 10.000 lei. Înscrierea mai multor garanţii cu ipoteca şi gaj la acelaşi credit nu poate depăşi taxa maxima prevăzută mai sus.Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor se taxeaza cu 500 lei.  +  Articolul 4Dispoziţiile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 17 noiembrie 1995, data la care, potrivit art. 109 din Legea nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82/1995, îşi încep activitatea notarii publici.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga: art. 9-11 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990; Hotărârea Guvernului nr. 43 din 3 februarie 1992 de completare a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 11 februarie 1992; Hotărârea Guvernului nr. 448 din 10 august 1992 privind completarea unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 1.295 din 13 decembrie 1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 25 august 1992; pct. 8 din capitolul II al listei impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale, anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 15 din 19 august 1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114 din 18 noiembrie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 30 noiembrie 1992; anexa nr. 2 capitolul II - Taxe asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acesta -, la Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 4 august 1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 23 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102 din 12 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 noiembrie 1994; Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 27 ianuarie 1995 cu privire la taxele de timbru, stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 31 ianuarie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77 din 6 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 iulie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministru justiţiei,Adrian Duta,secretar de stat  +  Anexa 1 LISTAtaxelor de timbru asupra actelor şi serviciilor notariale1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decît valoarea construcţiilor şi a terenurilor ocupate de acestea, avută în vedere la stabilirea impozitelor aferente, după cum urmează: a) până la 1.000.000 lei - 4% dar nu mai puţin de 10.000 lei; b) de la 1.000.001 lei la5.000.000 lei - 40.000 lei + 3% pentru suma caredepăşeşte 1.000.000 lei; c) de la 5.000.001 lei la10.000.000 lei - 160.000 lei + 2% pentru suma caredepăşeşte 5.000.000 lei; d) de la 10.000.001 lei la15.000.000 lei - 260.000 lei + 1,5% pentru suma caredepăşeşte 10.000.000 lei; e) peste 15.000.000 lei - 335.000 lei + 1% pentru suma caredepăşeşte 15.000.000 lei.Pentru bunurile imobile care nu au valoare de impozitare, taxa de timbru se calculează la valoarea de circulaţie declarata de părţi. În cazul în care valoarea declarata de părţi este vadit sub valoarea de circulaţie, taxa de timbru se calculează la valoarea stabilită prin expertiza dispusă de notarul public. Cotele aplicabile sunt cele prevăzute la alin. 1 lit. a) - e).La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decît dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileşte la valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valorile prevăzute mai sus.2. Autentificarea testamentelor - 1.000 lei3. Autentificarea actelor de partaj şi a actelor de garanţie - 1.500 lei4. Autentificarea actelor de instrai- - 1% la valoarea declara-nare a mijloacelor de transport ta de părţi, dar nu maicu tracţiune mecanică puţin decît taxa asupraacestor mijloace de transport, stabilită decătre organele fiscaleteritoriale pe raza cărora contribuabiliiîşi au domiciliul sausediul5. Autentificarea contractelor de închiriere de bunuri - 1% din valoarea chiriei6. Autentificarea procurilor, de fiecare exemplar - 500 lei7. Autentificarea oricăror alte acteal căror obiect este evaluabil înbani, necuprinse la pct. 1-5 - 1%, dar nu mai puţin de500 lei8. Autentificarea contractelor de societate şi a statutelor societa-tilor comerciale şi a societăţiloragricole, precum şi a actelor demodificare a acestora, pentru fiecare act - 5.000 lei9. Autentificarea actelor de consti-tuire şi a statutelor asociaţiilorfără scop patrimonial şi ale funda-tiilor, inclusiv a actelor de modi-fiecare, pentru fiecare act. - 3.000 lei10. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani - 500 lei11. Întocmirea actelor de protest alcambiilor, cecurilor şi al altortitluri la ordin - 1.000 lei12. Legalizarea semnaturilor, a speci-menelor de semnatura şi a sigilii-lor, dare de data certa, certifica-rea unor fapte, pentru fiecare act - 500 lei13. Legalizarea de copii de pe înscri-surile prezentate de părţi sau dinarhiva notarului public - 500 lei14. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau lega-lizarea semnăturii traducatorului - 500 lei15. Primirea în depozit a înscrisuri-lor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, de fie-care exemplar în parte - 500 lei16. Eliberari de duplicate de pe actelenotariale şi reconstituiri de acteoriginale - 1.000 lei17. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel: a) până la 2.000.000 lei - 3% dar nu mai puţin de1.000 lei b) între 2.000.001 - 5.000.000 lei - 60.000 lei + 2% pentrusuma care depăşeşte 2.000.000 lei c) peste 5.000.000 lei - 120.000 lei + 1% pentrusuma care depăşeşte5 milioane lei18. Efectuarea oricăror alte actenotariale necuprinse la pct. 11-17, pentru fiecare act - 500 lei.Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile şi imobile, din care se scade pasivul succesoral dovedit prin înscrisuri. Pentru cheltuielile de inmormintare până la 200.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru moştenitorii care au suportat aceste cheltuieli.Evaluarea bunurilor imobile se va face în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai puţin decît valoarea stabilită potrivit pct. 1 din prezenta lista-anexa, iar pentru bunurile mobile, în funcţie de valoarea declarata de părţi.-----------------