DECIZIE nr. 44 din 27 ianuarie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 23 februarie 2005    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorMarieta Safta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Vasile Ralea în Dosarul nr. 5.306/2004 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.La apelul nominal este prezent autorul excepţiei, personal, lipsind partea Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Având cuvântul pe fond, Vasile Ralea solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate aşa cum a fost formulată, susţinând că textele de lege criticate încalcă dreptul constituţional la liberă circulaţie.Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. Se arată că nu există nici o legătură între dreptul la liberă circulaţie reglementat de Legea fundamentală şi dreptul de a conduce pe drumurile publice un autovehicul.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 26 august 2004, pronunţată în Dosarul nr. 5.306/2004, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ridicată de Vasile Ralea în dosarul menţionat.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că reţinerea permisului de conducere, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce un autovehicul, în cazul săvârşirii unor contravenţii pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere, încalcă dreptul la liberă circulaţie reglementat de dispoziţiile constituţionale ale art. 25. Se arată totodată că prevederile art. 94 lit. c) sunt neconstituţionale, întrucât fac trimitere la regulamentul de aplicare a ordonanţei, fiind "inadmisibil ca un text stipulat printr-un regulament să înfrunte şi să învingă un articol din Constituţie".Judecătoria Râmnicu Vâlcea, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate în cauză, apreciază că aceasta este neîntemeiată.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că circulaţia pe drumurile publice trebuie să se desfăşoare în condiţiile stabilite de lege, pentru respectarea siguranţei tuturor participanţilor la trafic, iar stabilirea unor sancţiuni pentru nerespectarea acestor norme nu poate fi, în nici un caz, interpretată ca o încălcare a dreptului la liberă circulaţie, în sensul în care este reglementat acest drept de dispoziţiile art. 25 din Constituţie.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât "dreptul de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, conferit de permisul de conducere auto, precum şi condiţiile de suspendare a exercitării acestui drept [...] nu au nici o legătură cu dreptul la liberă circulaţie".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei şi concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, având următorul conţinut:- Art. 88 alin. (2): "Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau înregistrare se face de către poliţie, o dată cu constatarea faptei pentru care se dispune una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (1), eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare, cu sau fără drept de circulaţie.";- Art. 94 alin. (1) lit. c): "(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: [...] c) pentru o perioadă de 90 de zile, dacă fapta conducătorului auto a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 91 din Codul penal sau dacă fapta conducătorului auto constituie una dintre contravenţiile pentru care, prin regulament, se dispune ca măsură administrativă reţinerea pe loc a permisului de conducere."Autorul excepţiei consideră că aceste prevederi legale sunt contrare art. 25 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept."Examinând criticile de neconstituţionalitate formulate, Curtea constată că acestea nu pot fi reţinute, întrucât dispoziţiile art. 25 din Legea fundamentală, care privesc dreptul la liberă circulaţie, nu au legătură cu textele de lege criticate. Astfel, dreptul la liberă circulaţie vizează libertatea de mişcare a cetăţeanului, textul constituţional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamental, şi anume: libera circulaţie pe teritoriul României şi libera circulaţie în afara teritoriului ţării. Dreptul la liberă circulaţie, astfel cum este reglementat de Constituţia României, prin receptarea sa din Pactul internaţional privitor la drepturile civile şi politice, nu include şi dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a deţine un permis de conducere auto în acest scop, prevederile constituţionale nefăcând referire şi la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulaţie.Ca urmare, fiecare cetăţean poate folosi mijloacele de transport pe care le consideră potrivite (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale, navale, mijloace de transport în comun sau personale), cu respectarea regulilor impuse prin actele normative care reglementează utilizarea acestora. Stabilirea unor astfel de reguli în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile publice, inclusiv în ceea ce priveşte reţinerea permisului de conducere, respectiv suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, are ca scop, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, "asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei rutiere, apărarea vieţii şi integrităţii corporale, a sănătăţii persoanelor, proprietăţii publice şi private, protecţia mediului înconjurător, precum şi a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor în acest domeniu" şi nu este de natură să încalce, pentru motivele arătate, dreptul fundamental reglementat de art. 25 din Constituţie.De altfel, şi "libera circulaţie", prevăzută de textul constituţional invocat în motivarea excepţiei, se desfăşoară potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice şi sociale, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a unei normale desfăşurări a relaţiilor interstatale.Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Vasile Ralea în Dosarul nr. 5.306/2004 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 ianuarie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Marieta Safta_______________