NORMA SANITARĂ VETERINARA din 14 februarie 2005care stabileşte condiţii speciale ce reglementează importul în România de produse de pescuit provenite din Kenya
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 23 februarie 2005   +  Articolul 1Autoritatea sanitară veterinara centrala a României, reprezentată de Direcţia generală sanitară veterinara din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, recunoaşte Departamentul de Pescuit (FD) ca fiind autoritatea competentă din Kenya desemnată pentru verificarea şi certificarea conformitatii produselor de pescuit originare din aceasta ţara cu cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comercializarea produselor din pescuit, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002.  +  Articolul 2Produsele de pescuit originare din Kenya şi destinate a fi importate în România trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite la art. 3, 4 şi 5.  +  Articolul 3 (1) Fiecare expediere trebuie să fie însoţită de un certificat de sănătate în original, numerotat şi completat corespunzător, semnat, datat şi sa conţină o singura fila, în conformitate cu modelul stabilit în anexa la prezenta norma sanitară veterinara. (2) Certificatul de sănătate trebuie să fie întocmit cel puţin în limba tarii de origine, în limba engleza şi în limba română, România fiind ţara unde sunt efectuate inspecţia şi controalele veterinare de frontieră. (3) Certificatul de sănătate trebuie să poarte numele, funcţia şi semnatura reprezentantului Departamentului de Pescuit (FD) şi ştampila oficială, într-o culoare diferita de cea a altor menţiuni de pe acesta.  +  Articolul 4Produsele de pescuit trebuie să provină din întreprinderi autorizate, vase-fabrica sau frigorifere ori vase-congelator înregistrate, ce se afla pe lista oficială întocmită de Comisia Europeană pentru import de produse de pescuit din tari terţe.  +  Articolul 5Toate pachetele trebuie să poarte cuvântul KENYA şi numărul de autorizare/înregistrare a întreprinderii, vasului-fabrica, frigoriferului sau a vasului-congelator de origine, înscris cu litere ce nu se pot şterge, cu excepţia cazului unor produse de pescuit congelate în vrac şi destinate pentru fabricarea de hrana conservată.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (2) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate mai sus rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea incalcarilor legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiuni. (4) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/39/CE .  +  Articolul 7Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa ──────la norma sanitară veterinara────────────────────────────CERTIFICAT DE SĂNĂTATEHEALTH CERTIFICATE    pentru produse de pescuit provenite din Kenya şi destinate pentru    export în România, excluzând moluste bivalve. echinoderme,    tunicate şi gasteropode marine de orice formă    for fishery products from Kenya and intended for export to România,    excluding bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine    gastropods în whatever form    Referinţa nr: .................................    Reference No ..................................    Ţara de expediere: KENYA    Country of dispatch: KENYA    Autoritatea competenţa: Departamentul de Pescuit (FD)    Competent authority: Fisheries Department (FD)    I. Detalii de identificare a produselor de pescuit    I. Details identifying the fishery products    Descrierea produselor de pescuit / acvacultura (1):    Description of fishery /aquaculture products(1): ...............    - Specia: (nume ştiinţific): ...................................    - Species (scientific name): ...................................    - Prezentarea produsului şi a tipului de tratare: (2): .........    - Presentation of product and type of treatment (2): ...........    - Număr de cod (atunci când este disponibil): ..................    - Code number (where available): ...............................    - Tipul materialului de impachetare: ...........................    - Type of packaging: ...........................................    - Număr de pachete: ............................................    - Number of packages: ..........................................    - Greutate neta: ...............................................    - Net weight: ..................................................    - Temperatura de depozitare şi transport cerută ................    - Requisite storage and transport temperature: .................    II. Originea produselor    II. Origin of products    Nume(ele) şi număr(ele) de autorizare/înregistrare oficială a    întreprinderii(lor), pescadorului(lor) sau frigoriferului(lor)    autorizate sau a pescadorului(lor) frigorifer(e) înregistrate    de FD pentru export în România: ................................    Name(s) and official approval/registration number(s) of    establishment(s), factory vessel(s), or cold store(s) approved    or freezer vessel(s) registered by the FD for export to România:    ................................................................    III. Destinaţia produselor    III. Destination of products
     
    Produsele sunt expediate de la .............................................................
    (loc de expediere)
    The products are dispatched from: ..........................................................
    (place of dispatch)
    la: ........................................................................................
    (ţara şi locul de destinaţie)
    to: ........................................................................................
    (country and place of destination)
    cu următoarele mijloace de transport: ......................................................
    by the following means of transport: .......................................................
    Numele şi adresa expeditorului: ............................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Name and address of dispatcher: ............................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Numele destinatarului şi adresa locului de destinaţie: .....................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Name of consignee and address at place of destination: .....................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
      IV. Atestarea sănătăţii    IV. Health attestation    Inspectorul oficial certifica, în fapt, ca produsele de pescuit şi    acvacultura specificate anterior:    The official inspector hereby certifies that the fishery or    aquaculture products specified above:    1. au fost capturate şi manipulate la bordul navelor, în    conformitate cu regulile de sănătate stabilite de "Norma sanitară    veterinara cu privire la condiţiile minime de igiena pentru    produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de pescuit"    aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi    pădurilor nr. 192/13.06.2001, publicat în monitorul Oficial al    României, Partea I, nr. 398/19.07.2001, norma ce transpune în    legislaţia naţionala Directiva nr. 92/48/CEE;    1. were caught and handled on board vessels în accordance with    the health rules laid down by Directive nr. 92/48/EEC;    2. au fost debarcate şi manipulate după caz, impachetate,    preparate, prelucrate, congelate, decongelate şi depozitate    igienic în conformitate cu cerinţele stabilite la capitolele    II, III şi IV ale anexei la "Norma sanitară veterinara privind    condiţiile sanitare veterinare pentru producerea şi comerciali-    zarea produselor din pescuit" aprobată prin Ordinul ministrului    agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 329/25.07.2002,    publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613/    20.08.2002, norma ce transpune în legislaţia naţionala    Directiva nr. 91/493/CEE;    2. were landed, handled and where appropriate packaged, prepared,    processed, frozen, thawed and stored hygienically în compliance    with the requirements taid down în Chapters II, III and IV of    the Annex to Directive nr. 91/493/EEC;    3. au fost supuse controalelor de sănătate, în conformitate cu    capitolul V al anexei la norma sanitară veterinara menţionată    la punctul 2 ce transpune în legislaţia naţionala Directiva    nr. 91/493/CEE;    3. have undergone health controls în accordance with Chapter    V of the Annex to Directive nr. 91/493/EEC to;    4. sunt impachetate, marcate, depozitate şi transportate în    conformitate cu capitolele VI, VII, şi VIII ale anexei la    norma sanitară veterinara menţionată la punctul 2 ce transpune    în legislaţia naţionala Directiva nr. 91/493/CEE;    4. are packaged, marked, stored and transported în accordance    with Chapters VI, VII and VIII of the Annex to Directive nr.    91/493/EEC;    5. nu provin de la specii toxice sau specii ce conţin biotoxine;    5. do not come from toxic species or species containing biotoxins;    6. au fost supuse, cu rezultate satisfăcătoare, controalelor    organoleptic, parazitologic, chimic şi microbiologic, stabilite    pentru anumite sortimente de produse de pescuit de norma sanitară    veterinara menţionată la punctul 2 ce transpune în legislaţia    naţionala Directiva nr. 91/493/CEE şi implementarea deciziilor    acesteia.    6. have satisfactorily undergone the organoleptic, parasitological,    chemical and microbiological checks laid down for certain categories    of fishery products by the point 2 of the Directive nr. 91/493/EEC    and the implementing decisions thereto.    Prin prezenta, inspectorul oficial certifica faptul ca orice    persoana care lucrează şi/ sau manipuleaza produse de pescuit    sau de acvacultura descrise anterior a fost supusă, cu rezultate    satisfăcătoare, examenului medical stabilit la Capitolul III,    punctul II B al anexei la norma sanitară veterinara menţionată    la punctul 2 ce transpune în legislaţia naţionala Directiva    nr. 91/493/CEE.    The official inspector hereby certifies that any person working    on and/or handling the fishery or aquaculture products above    described have satisfactorily undergone the medical supervision    laid down on Chapter III, point II B of the Annex of "Sanitary    veterinary norm laying down the health condiţions for the    production and the placing on the market of fishery products"    transposing the Directive nr. 91/493/CEE.    Prin prezenta, inspectorul oficial certifica faptul ca produsele    de pescuit specificate anterior au fost produse în baza unui    sistem de monitorizare a controalelor asa cum este stabilit la    cap. V, punctul II.3 B al anexei la norma sanitară veterinara    menţionată la punctul 2 ce transpune în legislaţia naţionala    Directiva nr. 91/493/CEE.    The official inspector hereby certifies that the fishery products    specified above were produced under a system of monitoring checks    as laid down în chapter V, point II. 3 B of the Annex to the    Directive nr. 91/493/CEE, and the results of these checks are    satisfactory.    Subsemnatul, inspector oficial, declar că am luat cunoştinţa de    prevederile "Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile    de sănătate pentru producerea şi punerea pe piaţa a produselor de    pescuit ce transpune în legislaţia naţionala Directiva nr. 91/493/CEE,    ale "Normei sanitare veterinare cu privire la condiţiile minime de    igiena pentru produsele din pescuit obţinute la bordul vaselor de    pescuit ce transpune în legislaţia naţionala Directiva nr. 92/48/CEE    şi ale prezentei norme sanitare veterinare.    The undersigned official inspector hereby declares that he is aware    of the provisions of "Sanitary veterinary norm laying down the    health condiţions for the production and the placing on the market    of fishery products" transposing the Directive nr. 91/493/EEC,    "Sanitary veterinary norm laying down the minimum hygiene rules    applicable to fishery products caught on board certain vessels"    transposing the Directive nr. 92/48/EEC and "Sanitary veterinary    norm laying down special condiţions governing imports of fishery    products from Kenya transposing the Decision nr. 2004/39/CE.
             
    Întocmit la ................................................................., (locul) Done at ...................................................................., (place)la data de ......................................... (data) on ...................................................... (date)
      ........................................................... ........................................................... (signature of official inspector)(3) ........................................................... (numele cu majuscule, competenţa şi calificarea persoanei care semnează) ........................................................... (Name in capital letters, capacity and qualifications of person signing)
      Ştampila oficială(3) Official stamp(3)  
     
  ____________    (1) Se elimina atunci când sunt inaplicabile.    (1) Delete where inapplicable.    (2) Vii, refrigerate, congelate, sarate, afumate, conservate, etc.    (2) Live, refrigerated, frozen, salted, smoked, preserved, etc.    (3) Culoarea ştampilei şi a semnăturii trebuie să fie diferita de        celelalte particularităţi ale certificatului.    (3) The colour of the stamp and signature must be different from        that of the other particulars în the certificate._____________