LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționarii persoanelor juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004  Notă
  Dispozițiile art. II alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004, prevăd: "La 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004."
  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În scopul simplificarii procedurilor administrative și promovării calității serviciilor se instituie prezenta procedura de înmatriculare în registrul comerțului și de înregistrare fiscală a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, precum și de autorizare a funcționarii pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au obligația sa ceara înmatricularea în registrul comerțului. (la 11-11-2004, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 2Societățile comerciale, societățile și companiile naționale, grupurile de interes economic, regiile autonome și organizațiile cooperatiste, sucursalele înființate de acestea, precum și alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerțului potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanți. (la 11-11-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 3(1) Înmatricularea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale în registrul comerțului și înregistrarea fiscală a acestora se fac pe baza autorizației emise de primăria competența, prin grija acesteia, potrivit legii speciale, fără a fi necesară pronunțarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2, precum și a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în registrul comerțului.  +  Articolul 4Autorizarea funcționarii solicitanților se face cu îndeplinirea procedurii prevăzute de prezenta lege și de actele normative speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi. (la 11-11-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 5(1) Prin autorizarea funcționarii, în sensul prezentei legi, se înțelege asumarea de către solicitant a responsabilității privitoare la legalitatea desfășurării activităților declarate.(2) Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protecției mediului de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare și lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (la 11-11-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul II Înregistrarea în registrul comerțului  +  Articolul 6(1) Prin înregistrarea în registrul comerțului se înțelege înmatricularea persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice prevăzute la art. 2, înscrierea de mențiuni, precum și înregistrarea altor operațiuni care, potrivit legii, se menționează în registrul comerțului.(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerțului se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de reprezentanții acestora, precum și de orice persoană interesată, în condițiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (3) Înregistrările în registrul comerțului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătorești irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.(4) Solicitanții prevăzuți la art. 2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul comerțului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun autorizarea constituirii și înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 7Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului se asigura opozabilitatea actelor înregistrate față de terți, cu excepția cazurilor în care legea prevede condiția cumulativa a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 8(1) La înmatriculare solicitanților li se eliberează certificatul de înregistrare conținând numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanțelor Publice, însoțit de încheierea judecătorului-delegat, precum și de alte acte prevăzute de prezenta lege. (la 11-11-2004, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se eliberează certificatul de înscriere de mențiuni, însoțit de încheierea judecătorului delegat, precum și alte acte prevăzute de prezenta lege.(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile, respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit dispozițiilor Codului de procedura civilă, dacă judecătorul-delegat nu dispune altfel. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 9(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atesta ca persoana juridică a fost luată în evidenta oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidenta organului fiscal.(2) Dacă certificatul de înregistrare conține și atributul fiscal "R", acesta atesta ca persoana juridică a fost luată în evidenta organului fiscal ca plătitor de T.V.A.(3) Pe parcursul existenței persoanei juridice dovada privind starea acesteia, referitoare la funcționare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activității, se face cu extrasul de registru emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării. (la 11-11-2004, Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul III Atribuirea codului unic de înregistrare  +  Articolul 10Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului de către judecătorul-delegat. (la 11-11-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 11(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor Publice, oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului Național al Registrului Comerțului, pe cale electronică, Ministerului Finanțelor Publice, datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală.(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1) Ministerul Finanțelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore, codul unic de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 12(1) Pentru asociațiile familiale, precum și pentru persoanele juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare se stabilește de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției.(2) Pentru persoanele fizice codul unic de înregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administrației și Internelor sau, după caz, cu numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 13Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucreaza date privind persoanele fizice, asociațiile familiale și persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata funcționarii lor.  +  Articolul 14(1) După efectuarea înmatriculării societăților comerciale în registrul comerțului, un extras al încheierii judecătorului delegat se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala solicitantului.(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde următoarele elemente: numărul și data încheierii, denumirea, sediul social și forma juridică, numele și adresa fondatorilor, administratorilor și, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul și activitatea principala, capitalul social și durata de funcționare.(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va menționa codul unic de înregistrare atribuit și numărul de ordine în registrul comerțului, iar acest document poate fi transmis și pe cale electronică.(4) La cererea și pe cheltuiala solicitantului, încheierea judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Capitolul IV Procedura autorizării funcționarii  +  Articolul 15(1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, ca:a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;b) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip.(2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligația solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal o noua declarație-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor intervenite.(3) Oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrează în registrul comerțului datele din declarațiile-tip prevăzute la alin. (1) și (2). (la 11-11-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17(1) Procedura de autorizare a funcționarii pe baza declarației-tip pe propria răspundere se desfășoară prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, la care solicitantul are obligația înregistrării sediului social sau secundar.(2) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, prin birourile unice, efectuează următoarele activități:a) primesc, verifica și înregistrează cererile de înregistrare și actele depuse în susținerea acestora, precum și declarațiile-tip prevăzute la art. 15;b) încasează taxele și tarifele pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și cele datorate altor autorități implicate în procedura de înregistrare;c) țin în sistem computerizat evidenta declarațiilor-tip prevăzute la art. 15;d) transmit autorităților publice competente declarațiile-tip prevăzute la art. 15, în copie, și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului;e) completează și emit în termen certificatele constatatoare privind înregistrarea declarațiilor-tip prevăzute la art. 15, potrivit prezentei legi;f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege și eliberează solicitanților certificatele de înregistrare, certificatele de înscriere de mențiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum și certificatele constatatoare prevăzute la lit. e). (la 11-11-2004, Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^1(1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, pe baza declarațiilor-tip prevăzute la art. 15, eliberează solicitanților certificate constatatoare care atesta ca:a) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă ca la sediul social sau secundar nu se desfășoară activitățile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;b) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă ca sunt îndeplinite condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (P.S.I.), sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile declarate;c) s-a înregistrat declarația-tip pe propria răspundere, din care rezultă modificările intervenite față de declarația-tip anterioară.(2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau certificatul de înscriere de mențiuni.(3) Pentru sediul social și pentru fiecare sediu secundar se va elibera câte un certificat constatator care atesta ca s-au înregistrat declarațiile-tip prevăzute la art. 15.(4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-11-2004, Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^2(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal transmite acestora copiile declarațiilor-tip și, pe cale electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerțului.(2) Autoritățile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:– brigazile și grupurile de pompieri militari din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;– direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;– Autoritatea Naționala Sanitară Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor sau ministerele cu rețea sanitară veterinara proprie;– autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;– inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. (la 11-11-2004, Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 17^3(1) În cazul în care autoritățile publice competente constata că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de remediere a neregularităților constatate. Termenul curge de la data primirii notificării și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată autorității publice competente.(2) În cazul în care neregularitățile nu sunt remediate, autoritățile publice competente notifica oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfășurarea activității, în termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerțului. (la 11-11-2004, Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 18Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 19Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 20Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 21Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 22Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 23Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 11-11-2004, Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 25Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale asigura condițiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente procedurii de autorizare a funcționarii pe baza declarației-tip pe propria răspundere. (la 11-11-2004, Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Capitolul V Preschimbarea certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală  +  Articolul 26Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare și cel de înregistrare fiscală, au obligația de a solicita la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul în a cărui raza au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare. (la 11-11-2004, Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 27Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea funcționarii pe baza declarațiilor-tip pe propria răspundere se aplică în mod corespunzător și preschimbarilor prevăzute la art. 26. (la 11-11-2004, Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 29În cadrul procedurii de preschimbare, declarațiile-tip pe propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul din județul unde se solicita preschimbarea. (la 11-11-2004, Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 30(1) Neefectuarea preschimbarii certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conținând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comerțului și se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finanțelor Publice, la Agenția Naționala de Administrare Fiscală pe cale electronică, și se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal.  +  Articolul 31(1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În termen de 6 luni de la data pronunțării încheierii de dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul legal al persoanei juridice are obligația numirii și înregistrării în registrul comerțului a lichidatorului.(4) Dacă nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, judecătorul delegat numește un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare și lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) judecătorul delegat nu a fost sesizat cu nici o cerere de numire a lichidatorului în condițiile alin. (3) și (4), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului.(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică și se publică potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (3).(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comerțului, în condițiile alin. (5) și (6), se considera bunuri abandonate. Notă
  Prin DECIZIA nr. 382 din 28 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 10 iulie 2019, Curtea Constituțională a constatat că prevederile art. 31 alin. (7), forma anterioară modificării prin Legea nr. 360/2006, sunt neconstituționale.
   +  Articolul 32Certificatele de înregistrare și anexele la acestea, eliberate conform procedurilor de soluționare a cererilor existente anterior intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea.
   +  Capitolul VI Servicii de asistența  +  Articolul 33În cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se desfășoară activități de asistența acordate solicitanților, la cererea și pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comerțului a actelor constitutive sau modificatoare. (la 11-11-2004, Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 34(1) Serviciile de asistența se asigura prin personalul specializat din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.(2) Serviciile de asistența se acordă, la cererea și pe cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal. (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (3) Serviciile de asistența se solicita prin cerere de servicii explicita, cuprinzând serviciile solicitate, obligațiile părților, termenele și tarifele datorate.(4) Modelul și conținutul cererii de servicii se stabilesc de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.  +  Articolul 35(1) Serviciile de asistența care se prestează de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt:a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmelor;b) îndrumarea pentru completarea corecta a cererii de înregistrare și a formularelor tipizate specifice activității registrului comerțului; (la 11-11-2004, Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;d) proiectarea și execuția siglei și a emblemei pentru firme;e) obținerea evaluării prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport în natura la capitalul social;f) asigurarea obținerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:– dovezii intabulării;– certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;g) redactarea declarației pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor și a cenzorilor ca îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului;i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;j) redactarea actului adițional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaților ori acționarilor, a deciziei consiliului de administrație privind modificări ale actului constitutiv referitoare la:– sediul social;– denumirea firmei sau emblema acesteia;– durata de funcționare;– forma juridică;– domeniul principal de activitate și activitatea principala;– obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistica nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activităților din economia naționala - CAEN;– administratori și cenzori;– alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit și pierderi etc.);– primirea, retragerea de membri sau asociați;– majorarea sau reducerea capitalului social;– înființarea sau desființarea de sedii sociale secundare;– divizare sau fuziune;– dizolvare sau lichidare;k) obținerea autentificării actului constitutiv sau a actului adițional;l) darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistența;m) extragerea din bazele de date de acte normative și listarea pentru eliberare, la cerere.  +  Capitolul VII Taxe și tarife  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul onorariilor pentru autentificarea ori darea de data certa a actelor constitutive și declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor și cenzorilor, privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, precum și al celor pentru modificarea actelor constitutive se stabilește în suma fixa prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Justiției, pe baza propunerilor Uniunii Naționale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 37Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) și (4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanțelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Articolul 38Pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției. (la 11-11-2004, Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 39Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistența prevăzute la art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 40Cuantumul taxelor, tarifelor și onorariilor prevăzute la art. 36-39 se poate indexa anual în funcție de rata inflației.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 41(1) Constituie contravenție și se sancționează, potrivit legii, cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei și 100.000.000 lei, desfășurarea oricărei activități de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi. (la 11-11-2004, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităților publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2). (la 11-11-2004, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pierderea de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancționează cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin încheiere pronunțată de judecătorul-delegat. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (5) Dispozițiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 42(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de același rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice înregistrate în registrul comerțului, constatarea dizolvării de drept, ca etapa prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută la art. 30 alin. (2) și (3).(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile dispozițiile art. 31.(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării unei persoane juridice în registrul comerțului, dispune încetarea de drept a activității sau lipsirea de drept de efecte a actului de autorizare, de înființare, de încuviințare sau de recunoaștere, orice persoană interesată va putea solicita instanței competente să constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei juridice în ceea ce privește obiectul de activitate și, după caz, dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de drept a persoanei juridice.(4) Prin hotărârea pronunțată potrivit alin. (3), instanța competența va dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii pronunțate, rămasă irevocabilă, și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea.(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile dispozițiile alin. (2) privitoare la lichidare și radiere.  +  Articolul 43(1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerțului și al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea Oficiului Național al Registrului Comerțului.(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.(3) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (4) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul Național al Registrului Comerțului, având ca obiect schimbul de informații și stabilirea procedurilor comune de lucru.(6) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3), precum și al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiției. (la 11-11-2004, Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (8) Abrogat. (la 11-11-2004, Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 44(1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele insotitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum și declarațiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise și prin corespondenta cu valoare declarata, data primirii fiind considerată data înregistrării cererii. (la 11-11-2004, Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) (2) Corespondenta va conține și dovada privind plata taxelor și tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de plată, în contul Oficiului Național al Registrului Comerțului, deschis la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale a actelor și orice alta corespondenta cu solicitanții se pot face și prin posta, la sediul social ori secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de înregistrare. (la 11-11-2004, Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. )  +  Articolul 45Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează potrivit procedurilor în vigoare la data depunerii.  +  Articolul 46(1) Abrogat. (la 12-10-2004, Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004. ) Notă
  Dispozițiile art. II alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004 prevăd: (1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția pct. 29 al art. I, care intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, aprobată și modificată prin Legea nr. 370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes economic - al cărții I - Reglementări generale pentru prevenirea și combaterea corupției - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 8 septembrie 2004.Nr. 359.-----