ORDIN nr. 7 din 21 ianuarie 2005pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi modifica Norma sanitară veterinara care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazda şi România
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 22 februarie 2005    În temeiul art. 10 lit. b) al Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,vazand Referatul de aprobare nr. 50.049 din 13 ianuarie 2005, întocmit de Direcţia generală inspecţie, control, inspecţie la frontiera şi coordonarea institutelor veterinare din structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi modifica Norma sanitară veterinara care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazda şi România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/292/CE privind introducerea sistemului Traces şi amendarea Deciziei 92/486/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 94/64 din 31 martie 2004.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu HarbuzBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 7.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAcare introduce sistemul computerizat veterinar integrat Traces şi modifica Norma sanitară veterinara care stabileşte forma de cooperare între centrul Animo gazda şi România  +  Articolul 1Pentru scopul prezentei norme sanitare veterinare trebuie aplicate următoarele definiţii: a) Animo - reţea computerizata ce leagă între ele autorităţile veterinare, prevăzută de Norma sanitară veterinara privind instituirea în România a reţelei veterinare computerizate ANIMO; b) Traces - sistem veterinar computerizat integrat prevăzut de Norma sanitară veterinara cu privire la dezvoltarea unui sistem computerizat veterinar integrat.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să utilizeze sistemul Traces de la data de 1 ianuarie 2006 şi de la această dată trebuie să înceteze introducerea mesajelor în sistemul Animo.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca următoarele date sunt introduse în sistemul Traces de la 1 ianuarie 2006: a) partea I a certificatelor referitoare la comerţul - dintre statele membre ale Uniunii Europene şi România - cu animale şi produse de origine animala, pentru care regulile cer o notificare anterioară; b) documentele veterinare comune de intrare pentru animalele ce provin din tari terţe, importate de România; c) documentele veterinare comune de intrare pentru animalele ce intră în România şi sunt destinate unui stat membru al Uniunii Europene; d) documentele veterinare comune de intrare pentru produse aflate în tranzit în România şi pentru produse admise sub procedura la care s-au referit art. 8, art. 12 alin. (4) şi art. 13 din Norma sanitară veterinara care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în România din tari terţe. (2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca următoarele date sunt introduse în sistemul computerizat veterinar integrat Traces de la data de 1 ianuarie 2006: a) părţile I şi II ale certificatelor de sănătate referitoare la comerţul statelor membre ale Uniunii Europene cu România şi partea III, atunci când este realizat un control; b) documente veterinare comune de intrare pentru toate animalele care intră în România; şi c) documente veterinare comune de intrare pentru toate produsele ce intră în România, indiferent de regulile vamale la care sunt supuse.  +  Articolul 4În legislaţia românească, începând cu data de 1 ianuarie 2006, orice referire la sistemul Animo este considerată ca o referire la sistemul Traces.  +  Articolul 5În legătură cu art. 2 lit. d) pct. 1 din Norma sanitară veterinara care stabileşte forma de cooperare între centrul "ANIMO" - gazda şi România, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 796/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, se vor avea în vedere următoarele taxe:- 290 euro per unitate (unitate centrala, unitate locală, post de inspecţie la frontiera);- 32 euro per post de inspecţie la frontiera prevăzut în anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinara ce introduce un document pentru declararea şi pentru controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tari terţe şi care intra pe teritoriul României.  +  Articolul 6 (1) Prezenta norma sanitară veterinara se aplică gradual într-un interval de 11 luni de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări şi prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta norma sanitară veterinara, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene şi Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordanta, în vederea evaluării conformitatii transpunerii legislative, şi va stabili măsurile necesare pentru implementarea corecta şi la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. (3) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta cele menţionate la alin. (2), trebuie să facă o referire expresă la prezenta norma sanitară veterinara. Procedura privind realizarea referirii menţionate rămâne în responsabilitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va lua măsurile necesare şi va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sancţionarea încălcării legislaţiei veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce constituie infracţiune. (5) Prezenta norma sanitară veterinara constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2004/292/CE .____________