ORDIN nr. 2.065 din 9 noiembrie 2004pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 18 februarie 2005    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (5), ale art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru agenţii economici prevăzuţi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, precum şi a biletelor de călătorie în interesul serviciului, acordate societăţilor respective şi altor societăţi care desfăşoară lucrări în interesul caii ferate, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de decontare a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, a căror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Direcţia generală economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 8 august 2003, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 549/2003 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.067/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 6 noiembrie 2003, precum şi orice dispoziţii contrare se abroga.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 9 noiembrie 2004.Nr. 2.065.  +  Anexa 1METODOLOGIE 09/11/2004  +  Anexa 2METODOLOGIE 09/11/2004  +  Anexa 3METODOLOGIE 09/11/2004