ORDIN nr. 59 din 11 februarie 2005privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALA DE CONTROL AL EXPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 17 februarie 2005    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004,preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 1 se abroga Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, completat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor nr. 592/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice nr. 159/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse strategice în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2002, precum şi orice alte prevederi contrare.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor,Nineta BarbulescuBucureşti, 11 februarie 2005.Nr. 59.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta aGuvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice privesc standardele de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi reglementează modul de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 595/2004, denumita în continuare Ordonanţa de urgenta. (2) Ansamblul normelor metodologice cuprinde, pe secţiuni, normele metodologice privind autorizarea, normele metodologice privind eliberarea, dinamica şi utilizarea licenţelor, normele metodologice privind eliberarea şi utilizarea permiselor şi normele metodologice privind relaţia Guvern-industrie.  +  Articolul 2Termenii specifici utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta, sunt: a) produse militare - armamente, muniţii, rachete, bombe, torpile, mine, vehicule terestre, aeriene şi maritime şi alte produse, echipamente şi sisteme proiectate şi realizate pentru scopuri militare, componente, părţi şi accesorii ale acestora, precum şi software-ul şi tehnologia aferentă pentru realizarea acestora; b) asistenţa tehnica - orice sprijin tehnic referitor la dezvoltarea, fabricarea, asamblarea, testarea, întreţinerea, repararea sau orice serviciu tehnic sub forma de instruire, perfecţionare, transmisia de informaţii sau calificări operationale ori servicii de consultanţa pentru produse militare. Asistenţa tehnica include şi formele de asistenţa transmise oral; c) operaţiuni de comerţ exterior - operaţiunile cu produse militare prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenta; d) transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice - transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax, Internet ori prin telefon către o destinaţie din afară României; aceasta nu vizează transmiterea de tehnologie pe cale orala prin telefon decât în situaţia în care un document sau părţi pertinente din acesta sunt citite corespondentului prin telefon ori îi sunt descrise prin mijloace de o maniera să obţină acelaşi rezultat; e) activitatea de intermediere - activităţile desfăşurate de o persoană privind:(i) negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţara terta către o alta ţara terta de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului; sau(îi) cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa dintr-o ţara terta către o alta ţara terta.  +  Capitolul II Autorizarea  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 3Agenţia Naţionala de Control al Exporturilor, denumita în continuare Agenţia, eliberează autorizaţii pentru efectuarea de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, denumita în continuare autorizaţie, la cererea persoanelor juridice interesate, în conformitate cu prevederile art. 10 şi ale art. 21 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta.  +  Articolul 4Autorizaţia este documentul care atesta ca persoana juridică titulara îndeplineşte condiţiile legale pentru a derula, în conformitate cu normele, standardele şi recomandările regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, următoarele operaţiuni: a) exportul şi importul, inclusiv reexportul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afară teritoriului României; b) activitatea de intermediere.  +  Articolul 5 (1) Agenţia eliberează autorizaţii care pot fi: a) autorizaţie care se acordă pentru una sau mai multe operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare şi are valabilitate de maximum un an; b) în cazuri deosebite, la solicitarea motivată a persoanelor juridice, pentru rezolvarea unor situaţii de urgenta se pot elibera autorizaţii pentru o singura operaţiune, cu specificarea produselor, care are valabilitate 60 de zile. (2) Pentru fiecare operaţiune menţionată la art. 4 persoanele juridice titulare de autorizaţie sunt obligate să solicite Agenţiei eliberarea de licenţe, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 6 (1) În cadrul procesului de autorizare a operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare prevăzute la art. 4 lit. a) şi b) solicitantul parcurge, după caz, următoarele etape: a) stabilirea caracterului de produs militar prin încadrarea în lista de armamente, muniţii şi alte produse militare supuse regimului de control la export şi import, aprobată prin hotărâre a Guvernului; b) încadrarea operaţiunii care urmează să fie realizată în una dintre categoriile prevăzute la art. 4; c) consultarea Agenţiei, după caz, privind corectitudinea încadrării operaţiunii care urmează să fie realizată; d) completarea şi depunerea formularului-tip de cerere de eliberare, însoţit de documentaţia prevăzută de prezentele norme metodologice; e) participarea activa la etapele procedurale stabilite prin prezentele norme metodologice; f) după notificarea telefonica, ridicarea autorizaţiei eliberate de Agenţie în termen de 10 zile, de către persoana imputernicita. (2) Corelarea termenelor legale din cadrul procesului de autorizare şi licentiere a operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare cu termenele prevăzute în documentele comerciale cade în responsabilitatea exclusiva a solicitantului.  +  Articolul 7 (1) Persoanele juridice, inclusiv autorităţile publice care desfăşoară operaţiuni cu produse militare, trebuie să desemneze o persoană fizica competenţa şi, după caz, o structura administrativă distinctă, cu atribuţii şi responsabilităţi exprese în domeniul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, denumit în continuare punct de contact (POC). Aceasta trebuie să facă dovada cunoaşterii în detaliu a legislaţiei în domeniu şi să fie imputernicita cu derularea operaţiunilor de export, import şi a altor operaţiuni cu produse militare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta. (2) Punctul de contact are următoarele obligaţii: a) sa cunoască legislaţia română în domeniul controlului exporturilor şi familiarizarea cu principalele standarde, recomandări şi linii directoare internaţionale elaborate de regimurile de control la care participa România; b) sa participe la Conferinţa naţionala anuală în domeniul controlului exporturilor şi la alte activităţi organizate de Agenţie pentru informarea periodică a acestora cu privire la obligaţiile care le revin în aplicarea Ordonanţei de urgenta; c) să se informeze cu privire la noutatile apărute în domeniul sistemului de control al exporturilor de produse militare, prin accesarea site-urilor Agenţiei (www.ancex.ro, www.export-control.ro şi altele) sau consultarea documentelor elaborate de aceasta; d) sa manifeste onestitate, transparenta, rigoare şi responsabilitate în comunicarea cu experţii Agenţiei. (3) În îndeplinirea responsabilităţilor legate de regimul de control, POC are dreptul la consultanţa din partea Agenţiei, de a primi gratuit softul Programului intern de control şi alte materiale documentare.  +  Secţiunea a II-a Eliberarea autorizaţiei  +  Articolul 8 (1) În vederea efectuării de operaţiuni de comerţ exterior cu produse militare, persoanele juridice interesate vor solicita Agenţiei eliberarea unei autorizaţii. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, care sunt autorizaţi de către Ministerul Apărării Naţionale.  +  Articolul 9 (1) În vederea obţinerii autorizaţiei solicitanţii trebuie să depună la Agenţie cererea de eliberare a autorizaţiei şi angajamentul, semnate de către persoana abilitata sa angajeze răspunderea juridică a societăţii (conform prevederilor statutare). (2) Cererea de eliberare a autorizaţiei va fi însoţită de următoarele documente: a) împuternicire pentru persoana fizica, alta decât managerul, care semnează cererea şi angajamentul şi pentru POC; b) curriculum vitae pentru persoana care semnează cererea şi angajamentul şi pentru POC, precum şi o declaraţie pe propria răspundere referitoare la neimplicarea în activităţi interzise de Ordonanţa de urgenta; c) cazierul judiciar; d) avizul Ministerului Apărării Naţionale - Oficiul de Control al Importurilor şi Exporturilor de Produse Speciale (OCIEPS), în copie, cu excepţia agenţilor economici producători, infiintati prin hotărâre a Guvernului, la care statul este acţionar majoritar; e) împuternicire pentru persoanele desemnate să depună sau sa ridice documentele la ori de la Agenţie; f) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; g) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; h) documentele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior, în copie, precum şi, după caz, documentele din care să rezulte stadiul procesului de privatizare; i) raportul de gestiune şi ultimul bilanţ contabil, în copie; j) certificatele fiscale din care să rezulte situaţia la zi a plăţilor către bugetul de stat; k) numerele conturilor în lei şi în valută; l) alte documente relevante pe care Agenţia le poate solicita la depunerea dosarului sau pe parcursul procesului de autorizare, inclusiv planul de afaceri pentru anul în curs, contractele încheiate pentru derularea unor operaţiuni de transferuri cu produse militare etc. (3) În cazul în care persoana juridică solicitanta a mai fost autorizata, va fi depus şi raportul de activitate privind operaţiunile de comerţ exterior cu produse militare, derulate pe baza documentelor eliberate de Agenţie, conform unui format adoptat prin ordin al preşedintelui Agenţiei, completat cu alte informaţii solicitate (acţiuni de control din partea altor organe ale statului, altele decât Agenţia, cu privire la activităţile din domeniul controlului exporturilor, de câte ori a solicitat procedura de urgenta, dacă s-au aplicat amenzi contravenţionale de către Agenţie etc.).  +  Secţiunea a III-a Procedura de autorizare  +  Articolul 10 (1) Cererea de eliberare a autorizaţiei se soluţionează în termen de cel mult 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete la Agenţie. (2) În cazul cererilor de eliberare a autorizaţiei în regim de urgenta, termenul de soluţionare este de 15 zile, iar domeniul de autorizare cuprinde o singura operaţiune cu produse militare specificate expres şi cu termen maxim de valabilitate de cel mult 60 de zile. Autorizaţiile nu pot fi prelungite.  +  Articolul 11În cadrul termenului prevăzut la art. 10 Agenţia desfăşoară activităţi de verificare, documentare, evaluare şi informare privind: a) modul de utilizare a autorizaţiei şi licenţelor emise de Agenţie; b) verificări, prin corpul de control, la sediul persoanei juridice solicitante, în scopul stabilirii existenţei unui sediu social adecvat, a modului în care sunt asigurate premisele pentru cunoaşterea şi respectarea prevederilor legale în materie; c) organizarea intalnirii cu managerul, reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante şi POC în scopul evaluării aspectelor de interes privind autorizarea; d) iniţierea constituirii POC, consolidarea fişelor de post şi a modificărilor interne ale companiei în acest sens; e) analizarea, dacă este cazul, a modului de realizare/conformitate cu sancţiunile administrative şi contravenţionale aplicate de Agenţie pentru nerespectarea regimului naţional de control; f) modul de reprezentare şi participare a persoanei juridice solicitante la manifestările şi seminariile organizate de Agenţie, capacitatea de înţelegere, informare, interpretare şi conformitate cu standardele legale ale regimului de control, precum şi participarea persoanelor cu responsabilităţi în controlul exporturilor la activităţile de pregătire organizate de Agenţie; g) cunoaşterea embargourilor şi regimurilor restrictive aplicate comerţului cu produse militare; h) managementul de control al exporturilor militare existent în companie, în special diligenta profesională, corectitudinea, promptitudinea şi transparenta manifestate de solicitant; i) alte aspecte de interes privind participarea la târguri, expoziţii sau licitaţii interne ori internaţionale şi alte date sau informaţii care să contureze imaginea pe piaţa a persoanei juridice solicitante; j) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de evaluare a POC privind capacitatea de informare şi conformitate cu reglementările privind regimul de control al exporturilor, modul de cunoaştere a obligaţiilor internaţionale asumate de România în domeniul controlului exporturilor; k) în cazul în care persoana juridică solicitanta a mai fost autorizata, mărimea capitalului social minim de 25.000 euro.  +  Articolul 12Eliberarea autorizaţiei se aproba sau se respinge prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 13Cererea de eliberare a autorizaţiei se respinge în oricare dintre următoarele situaţii: a) persoana juridică solicitanta a deţinut autorizaţie eliberata de Agenţie, nu a derulat nici un fel de operaţiuni cu produse militare pe baza acesteia şi nici nu face dovada ca deţine un contract comercial referitor la transferuri de produse militare; b) împotriva unor persoane care angajează răspunderea juridică sau reprezintă persoana juridică solicitanta, conform documentelor depuse în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei, a fost emisă o hotărâre judecătorească rămasă definitivă privind fapte penale; c) persoana juridică se afla în curs de executare silită ca urmare a intrării în faliment; d) în obiectul de activitate al persoanei juridice nu sunt prevăzute activităţi care să corespundă operaţiunilor de comerţ exterior solicitate; e) durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat; f) documentele privind sediul social nu mai au valabilitate; g) modificările actelor de înfiinţare nu au fost declarate şi înscrise la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; h) solicitantul nu are capabilitatea de a se conformă Ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice şi nici de a implementa programul intern de control; i) alte cazuri expres prevăzute de Ordonanţa de urgenta.  +  Articolul 14 (1) În cazul respingerii cererii de eliberare a autorizaţiei, persoana juridică solicitanta este informată în termen de 10 zile de la emiterea ordinului preşedintelui Agenţiei. (2) Persoana juridică poate solicita din nou autorizarea după înlăturarea cauzelor care au determinat respingerea cererii de eliberare a autorizaţiei, dar nu mai devreme de 30 de zile de la data refuzului.  +  Secţiunea a IV-a Regimul de autorizare  +  Articolul 15 (1) Titularii de autorizaţii eliberate de Agenţie sau de Ministerul Apărării Naţionale - OCIEPS au obligaţia sa implementeze un program intern de control, întocmit conform instrucţiunilor din programul intern de control, adoptate prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) În cazul persoanelor juridice care au mai fost autorizate de Agenţie, cererea de autorizare este susţinută de prezentarea Manualului de politici şi proceduri privind implementarea programului intern de control şi de o demonstratie practica, după caz, a managementului de control al exporturilor.  +  Articolul 16 (1) În cazul persoanelor juridice care au mai fost autorizate de Agenţie şi care depun cerere de autorizare, noua autorizaţie va fi eliberata luându-se în considerare operaţiunile şi categoriile de produse militare care au făcut obiectul licenţelor realizate în perioada anterioară de autorizare. (2) În termenul de valabilitate a autorizaţiei eliberate de Agenţie titularul poate solicita extinderea autorizaţiei pentru alte operaţiuni sau categorii de produse militare. (3) În acest scop persoana juridică în cauza va depune o cerere de extindere a autorizaţiei, împreună cu cererea de eliberare a licenţei individuale de export sau import corespunzătoare şi cu alte documente relevante care să justifice necesitatea şi oportunitatea extinderii domeniului de autorizare. (4) Cererea de extindere a autorizaţiei se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pastrandu-se termenul limita de valabilitate a autorizaţiei anulate, emisă anterior.  +  Articolul 17 (1) Condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei trebuie menţinute pe durata de valabilitate a acesteia. (2) Titularul autorizaţiei este obligat sa declare Agenţiei, în scris, în termen de cel mult 10 zile, orice modificare faţă de datele înscrise în cererea de autorizare, în documentele anexate, precum şi în autorizaţie, apărute ulterior eliberării acesteia. (3) În cazul în care asemenea modificări schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emisă autorizaţia, aceasta este anulată prin ordin al preşedintelui Agenţiei, iar declararea modificărilor poate fi considerată ca o noua cerere de autorizare. (4) Autorizaţia poate fi utilizata numai de titularul acesteia, în scopurile pentru care a fost eliberata, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în aceasta, şi nu poate fi cesionata direct sau indirect. (5) Autorizaţia nu garantează eliberarea licenţelor pentru operaţiunile solicitate şi nu poate fi folosită ca document de bonitate în relaţiile comerciale.  +  Articolul 18 (1) Dacă titularul autorizaţiei încalcă prevederile Ordonanţei de urgenta şi ale prezentelor norme metodologice, Agenţia poate suspenda sau anula autorizaţia, după caz. (2) Suspendarea, anularea şi retragerea autorizaţiei se dispun prin ordin la preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 19Autorizaţia se depune la Agenţie în termen de 10 zile de la data expirării sau, după caz, în termen de 5 zile de la data comunicării de către Agenţie a măsurii de suspendare, anulare şi retragere a acesteia.  +  Articolul 20 (1) Întreaga răspundere privind derularea operaţiunilor de comerţ exterior autorizate, eficienta economică a acestora, inclusiv condiţiile de realizare şi corectitudinea preţului, respectarea reglementărilor naţionale şi a celor din ţările partenere şi de tranzit, revine titularului de autorizaţie. (2) Titularul este răspunzător de modul de utilizare a autorizaţiei în conformitate cu condiţiile în temeiul cărora a fost eliberata.  +  Articolul 21 (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului autorizaţiei, titularul este obligat sa notifice Agenţiei acest fapt. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), titularul va prezenta Agenţiei, după caz, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului de pierdere, exemplarul deteriorat sau confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul, după caz.  +  Capitolul III Eliberarea şi utilizarea licenţelor  +  Secţiunea I Conformitatea cu standardele de control al exporturilor  +  Articolul 22 (1) Operaţiunile cu produse militare care se efectuează pe bază de licenţe, potrivit Ordonanţei de urgenta, sunt: a) exportul şi importul, inclusiv reexportul şi orice alte operaţiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afară teritoriului României; b) activitatea de intermediere definită prin activităţile desfăşurate de o persoană privind:1. negocierea sau organizarea tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţara terta către o alta ţara terta de produse militare cuprinse în listele aprobate prin hotărâre a Guvernului;2. cumpărarea, vânzarea ori transferul de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o ţara terta către o alta ţara terta. (2) Operaţiunile de export, definite conform Codului vamal al României în vigoare, pentru care se eliberează licenţe, sunt definitive, inclusiv după perfecţionare activa, şi temporare. (3) Operaţiunile de import, definite conform Codului vamal al României în vigoare, pentru care se eliberează licenţe, sunt definitive, inclusiv după perfecţionare pasiva, şi temporare. (4) Activitatea de intermediere se efectuează numai pe bază de licenţe individuale.  +  Articolul 23 (1) Licentele de export, de import şi de intermediere reprezintă acte administrative prin care se realizează regimul de control al operaţiunilor cu produse militare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta. (2) Licenta este unicul document care conferă dreptul unei persoane autorizate să efectueze operaţiuni cu produse militare supuse regimului de control, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta. (3) Categoriile de licenţe care se eliberează de către Agenţie sunt: a) licenţe individuale, care se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea unei operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare din aceeaşi categorie, către sau de la un singur partener extern; b) licenţe globale, care se acordă unei persoane române autorizate, pentru efectuarea de operaţiuni cu unul sau mai multe produse militare, din aceeaşi categorie, către sau de la mai mulţi parteneri externi; c) licenţe individuale de intermediere.  +  Secţiunea a II-a Procedura de licentiere  +  Articolul 24 (1) Formularele-tip sunt tipărite în trei exemplare, de culori diferite, astfel: a) formularele-tip pentru cererile de licenţe - licenţe, inclusiv anexele corespunzătoare:1. exemplarul pentru titular - culoarea verde;2. exemplarul pentru vama - culoarea roşie; nu se utilizează în situaţia licenţei pentru activităţi de intermediere;3. exemplarul pentru Agenţie - culoarea albastra; b) formularele-tip pentru certificatele internaţionale de import, certificatele de control al livrării şi anexele corespunzătoare:1. exemplarul pentru titular - culoarea verde;2. exemplarul pentru partenerul extern - culoarea roşie;3. exemplarul pentru Agenţie - culoarea albastra.NOTĂ:Formularele-tip pentru cererile de certificate internaţionale de import, certificate de control al livrării sunt tipărite într-un singur exemplar, de culoare albastra. (2) Formularele-tip pentru declaraţia destinatarului final, inclusiv anexele corespunzătoare, sunt tipărite în doua exemplare, de culori diferite, astfel:1. exemplarul pentru titular - culoarea roşie;2. exemplarul pentru Agenţie - culoarea albastra.  +  Articolul 25Pentru eliberarea licenţelor individuale de export persoanele autorizate vor depune la Agenţie, în raport de tipul operaţiunii, următoarele documente:25.1. Exportul definitiv: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala, declarate, şi sa nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agenţiei sau a autorităţilor române abilitate potrivit Ordonanţei de urgenta; e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; g) alte documente relevante:1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentanţii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;2. avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante.NOTĂ:Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.25.2. Export definitiv după perfecţionare activa: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala, declarate, şi sa nu mai exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agenţiei sau a autorităţilor române abilitate potrivit Ordonanţei de urgenta; e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; g) autorizaţia de perfecţionare activa, emisă de Autoritatea Naţionala a Vamilor, în copie; h) alte documente relevante:1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentanţii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;2. avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante.NOTĂ:1. Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.2. Titularul de licenţă de export definitiv după perfecţionare activa are obligaţia ca după derularea operaţiunii, dar nu mai târziu de 4 luni de la data efectuării acesteia, să prezinte la Agenţie documente care să ateste intrarea pe teritoriul vamal al partenerului extern a produselor respective, precum şi faptul ca acestea au fost recepţionate (cantitativ şi/sau calitativ) de partenerul extern.25.3. Export temporar în regim de perfecţionare pasiva: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de export cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) declaraţie/angajament sau un alt document echivalent prin care partenerul se angajează sa înapoieze solicitantului de licenţă produsul/produsele exportat/ exportate, după încheierea operaţiunilor în regim de perfecţionare pasiva; e) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; f) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societatii; g) autorizaţia de perfecţionare pasiva, emisă de Autoritatea Naţionala a Vamilor, în copie; h) alte documente relevante:1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentanţii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;2. avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante.NOTĂ:Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.  +  Articolul 26Pentru eliberarea licenţelor individuale de import persoanele autorizate vor depune la Agenţie, în raport de tipul operaţiunii, următoarele documente:26.1. Import definitiv: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii utilizatorul final al importului; e) cererea de eliberare a certificatului internaţional de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agenţie în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului (la cererea partenerului extern); f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; h) alte documente relevante:1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentanţii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;2. avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante.NOTĂ:Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.26.2. Import definitiv după perfecţionare pasiva: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii utilizatorul final al importului; e) cererea de eliberare a certificatului internaţional de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agenţie în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului (la cererea partenerului extern); f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, în care să se evidentieze valoarea statistica pentru vama şi valoarea lucrărilor executate în regim de perfecţionare pasiva; h) autorizaţia de perfecţionare pasiva, emisă de Autoritatea Naţionala a Vamilor, în copie; i) documentele aferente exportului (licenta de export, declaraţia vamală de export, factura etc. - în copie).NOTĂ:Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.26.3. Import temporar în regim de perfecţionare activa: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se va preciza evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, aprobate prin hotărâre a Guvernului; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) autorizaţia de import cu produse militare, emisă de Ministerul Apărării Naţionale pentru agenţii economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala, în copie; d) declaraţia destinatarului final, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii utilizatorul final al importului; e) cererea de eliberare a certificatului internaţional de import, completată pe formularul-tip, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, sau a documentului echivalent emis ori certificat de Agenţie în condiţiile cerute de autoritatea competentă din ţara exportatorului (la cererea partenerului extern); f) comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de către notarul public, după caz; în situaţia comenzilor/contractelor în valoare de peste 250.000 euro, copiile vor fi autentificate de către notarul public; g) factura/factura pro forma în copie, certificată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, în care să se evidentieze valoarea statistica pentru vama şi valoarea lucrărilor executate în regim de perfecţionare pasiva; h) autorizaţia de perfecţionare pasiva, emisă de Autoritatea Naţionala a Vamilor, în copie; i) alte documente relevante:1. profilul firmei partenere cu date privind adresa, reprezentanţii legali, obiectul de activitate, bonitatea financiară, contul bancar;2. avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante.NOTĂ:Documentele clasificate, necesare în procesul de evaluare a cererilor de licenţă, se vor transmite Agenţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002.  +  Articolul 27Pentru eliberarea licenţelor individuale de intermediere persoanele autorizate vor depune la Agenţie următoarele documente: a) adresa de inaintare, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii, în vederea examinării şi aprobării cererii de licenţă, în care se vor preciza denumirea şi tipul activităţii, evaluarea proprie sau a Agenţiei referitoare la încadrarea produselor în listele cu produsele militare supuse regimului de control, datele de identificare a partenerilor străini şi români implicaţi; b) cererea de licenţă, completată pe formularul-tip, conform instrucţiunilor specificate pe formularul-tip de culoare verde, semnată de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii; în cazul agenţilor economici din subordinea şi coordonarea instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi securitate naţionala cererea de licenţă va fi avizată de Ministerul Apărării Naţionale; c) după tipul de activitate de intermediere definită conform Ordonanţei de urgenta, în susţinerea cererii de licenţă se vor prezenta următoarele: c) 1. în cazul activităţilor de intermediere de negociere sau organizare a tranzacţiilor care presupun transferul dintr-o ţara terta către o alta ţara terta de produse militare, documente din care să rezulte:1. datele de identificare a titularilor operaţiunii, precum şi a partenerilor străini şi români implicaţi;2. datele de identificare şi obiectul de activitate al destinatarului final;3. produsele militare care fac obiectul operaţiunii: denumirea şi încadrarea produselor în listele de control, cantitatea şi utilizarea finala a acestora;4. modul de finanţare a operaţiunii;5. date privind transportul: mijloc de transport, transportator, perioada de timp aferentă;6. alte documente pe care Agenţia le considera necesare pentru clarificări suplimentare asupra specificului operaţiunii; c) 2. în cazul activităţilor de intermediere de cumpărare, de vânzare sau de transfer de produse militare aflate în posesia sa, dintr-o ţara terta către o alta ţara terta, documente din care să rezulte:1. datele de identificare a partenerilor străini implicaţi;2. datele de identificare şi obiectul de activitate al destinatarului final;3. produsele militare care fac obiectul operaţiunii: denumirea şi încadrarea produselor în listele de control, cantitatea şi utilizarea finala a acestora;4. comanda sau contractul în copie, certificat de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii sau autentificat de notarul public, după caz;5. date privind transportul: mijloc de transport, transportator, perioada de timp aferentă;6. certificatul internaţional de import sau un document echivalent, în original, emis ori certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, prin care aceasta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finala, declarate, şi sa nu exporte produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a Agenţiei;7. alte documente pe care Agenţia le considera necesare pentru clarificări suplimentare asupra specificului operaţiunii.  +  Articolul 28 (1) O cerere de licenţă se întocmeşte obligatoriu numai pe un singur set de formulare-tip care are acelaşi număr de serie; în consecinţa, transmiterea unei cereri de licenţă în vederea aprobării, întocmită pe formulare-tip cu serii diferite, va fi returnată solicitantului de licenţă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi declaraţiilor destinatarului final, certificatelor internaţionale de import şi certificatelor de control, completate pe formularele-tip.  +  Articolul 29 (1) Cererile de licenţă, declaraţiile destinatarului final, certificatele internaţionale de import, certificatele de control sau documentele echivalente, solicitate de partenerul extern, depuse la Agenţie, nu trebuie să conţină ştersături, modificări sau adaugari în raport cu forma şi textul iniţiale. (2) Ştersăturile, modificările sau adaugarile constatate de Agenţie conduc la returnarea documentelor specificate la alin. (1).  +  Articolul 30Întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul solicitării cererii de licenţă revine solicitantului.  +  Secţiunea a III-a Eliberarea licenţelor  +  Articolul 31 (1) Cererile de licenţă solicitate conform art. 25, 26 şi 27 se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii la Agenţie a documentaţiei necesare. (2) Pentru clarificări, Agenţia poate solicita documente suplimentare, altele decât cele depuse în documentaţia de sustinere a cererii de licenţă, situaţie în care termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi cu încă 15 zile. (3) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, fapt care se notifica de către Agenţie solicitantului de licenţă, termenul maxim de soluţionare a cererilor de licenţe se calculează de la data depunerii la Agenţie a documentelor de completare necesare.  +  Articolul 32În cadrul termenului legal de soluţionare a cererilor de licenţă, Agenţia desfăşoară activităţi de informare, documentare, verificare şi evaluare privind obiectul şi condiţiile desfăşurării operaţiunii.  +  Articolul 33 (1) Cererile de licenţă pentru operaţiuni cu parteneri externi sau cu destinatari finali din tari supuse unui embargo privind transferurile de arme, instituite printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, poziţie sau acţiune comuna adoptată de Consiliul Uniunii Europene, decizie a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, se resping de către Agenţie, care informează membrii Consiliului interministerial. (2) Cu avizul Consiliului interministerial pot fi respinse cererile de licenţă pentru operaţiuni cu produse militare al căror destinatar final sau statul destinatarului final este supus unui embargo unilateral privind transferurile de arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de statele membre NATO.  +  Articolul 34Eliberarea unei licenţe se aproba sau se respinge prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 35Termenul de valabilitate a licenţelor eliberate de Agenţie este de cel mult un an.  +  Articolul 36Licentele aprobate şi neridicate de către solicitanţi în termen de 10 zile de la data emiterii se anulează de drept.  +  Articolul 37Eliberarea licenţelor se refuza în oricare dintre următoarele cazuri: a) solicitantul nu dispune de autorizaţie sau aceasta a expirat ori a fost suspendată sau anulată de către Agenţie; b) documentele în baza cărora a fost emisă autorizaţia şi-au pierdut valabilitatea sau/şi au suferit modificări faţă de data emiterii autorizaţiei; c) solicitantul a dovedit ca în derularea unor operaţiuni anterioare cu produse militare nu are capacitate de a se conformă Ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 38Refuzul eliberării licenţelor şi motivele care au stat la baza acestuia se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului preşedintelui Agenţiei.  +  Secţiunea a IV-a Utilizarea licenţelor  +  Articolul 39 (1) Licentele emise de Agenţie pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect. (2) Titularii licenţelor sunt răspunzători de modul de utilizare a acestora în conformitate cu condiţiile în baza cărora au fost eliberate.  +  Articolul 40 (1) În termenul de valabilitate a licenţei, în cazul apariţiei unor modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenta, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare care fac obiectul operaţiunii din licenta, dar care nu schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emisă licenta, aceasta poate fi modificată de Agenţie la solicitarea scrisă a titularului. (2) Solicitarea de modificare va conţine motivatia, elementele din licenta a căror modificare se solicita şi elementele noi care le vor înlocui pe acestea, precum şi documentaţia de sustinere necesară (dacă este cazul). (3) Solicitarea de modificare trebuie să fie însoţită de exemplarele pentru titular şi pentru vama ale licenţei pentru care se solicita modificarea. (4) Solicitarile de modificare se soluţionează de către Agenţie în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării solicitării scrise la Agenţie. (5) Modificarea se operează în mod identic pe toate cele trei exemplare ale formularului-tip de modificare a licenţei, se certifica prin semnăturile autorizate şi ştampila Agenţiei, cu înscrierea datei la care a fost operata. Formularul-tip de modificare, cu modificările operate în ordine cronologică, constituie parte integrantă a licenţei.  +  Articolul 41 (1) În cazul apariţiei unor modificări sau diferenţe faţă de datele înscrise în licenta, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare care fac obiectul operaţiunii din licenta şi care schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emisă licenta, titularul licenţei este obligat sa declare Agenţiei aceste neconcordante în termen de 5 zile de la data constatării acestora şi sa predea Agenţiei exemplarele pentru titular şi pentru vama. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) licenta în cauza este anulată prin ordin al preşedintelui Agenţiei şi în termen de 5 zile se comunică titularului în ce condiţii se accepta o noua cerere de licenţă aferentă celei anulate.  +  Articolul 42 (1) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului unuia sau ambelor exemplare ale unei licenţe, titularul este obligat sa anunţe în scris Agenţia, în cel mai scurt timp de la constatare. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) titularul va comunică Agenţiei date referitoare la utilizarea licenţei până la data constatării faptei respective. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) titularul are obligaţia să prezinte copie de pe anunţul de pierdere sau deteriorare, predat spre publicare într-un ziar de larga circulaţie, precum şi chitanţa prin care se dovedeşte plata taxei de publicare a anunţului sau, după caz, confirmarea organului de poliţie care cercetează furtul.  +  Articolul 43În cazul neefectuarii operaţiunilor cu produse militare aprobate prin licenţe în termenul de valabilitate a acestora, titularul are obligaţia sa transmită Agenţiei, în termen de 5 zile de la expirarea termenului de valabilitate a licenţelor, exemplarele pentru vama aferente.  +  Secţiunea a V-a Suspendarea licenţelor  +  Articolul 44 (1) Licentele valabile se suspenda de drept în situaţia expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare. (2) Titularul licenţelor suspendate are obligaţia ca, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii comunicării ordinului de suspendare, sa transmită Agenţiei exemplarele pentru vama ale acestora.  +  Articolul 45În cazul reautorizarii titularului, suspendarea licenţelor încetează, iar cele care sunt în termenul de valabilitate înscris pe licenţe vor fi returnate titularului (exemplarele pentru vama).  +  Secţiunea a VI-a Alte dispoziţii  +  Articolul 46Eliberarea licenţelor globale determina obligaţia titularilor de licenţe sa transmită trimestrial Agenţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul trimestrului respectiv, situaţia stadiului derulării operaţiunilor, după cum urmează: a) număr de licenţă; b) categorii de produse militare; c) valoarea produselor militare exportate/importate, pe categorii de parteneri externi, cumulat cu valoarea trimestrelor anterioare; d) declaraţiile vamale şi facturile corespunzătoare operaţiunilor derulate, în copie, certificate de către persoana care are dreptul sa angajeze răspunderea juridică a societăţii.  +  Articolul 47Operaţiunile cu produse militare privind asistenţa tehnica şi transmisia de software sau tehnologie prin mijloace electronice, definite conform Ordonanţei de urgenta, se efectuează în baza autorizaţiei pentru efectuarea de astfel de operaţiuni, cu notificarea prealabilă a Agenţiei. Notificarea va conţine date referitoare la: a) în cazul asistenţei tehnice:1. scopul şi descrierea operaţiunii;2. produsele militare care fac obiectul asistenţei tehnice;3. modalitatea de acordare a asistenţei tehnice;4. datele de identificare şi obiectul de activitate al partenerului extern;5. modalitatea de finanţare a operaţiunii;6. documente justificative relevante (contract, comanda); b) în cazul transmisiei de software sau de tehnologie prin mijloace electronice:1. produsele militare care fac obiectul transmisiei de software sau de tehnologie;2. denumirea, cantitatea şi descrierea software sau tehnologiei care face obiectul transmisiei;3. motivatia transmiterii software sau tehnologiei şi documentele justificative aferente;4. date despre partenerul extern care primeşte software sau tehnologia;5. modul de transmitere a software sau tehnologiei.  +  Capitolul IV Eliberarea şi utilizarea permiselor  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 48Operaţiunile cu produse militare, care se desfăşoară pe baza permiselor, sunt:1. operaţiunile necomerciale;2. tranzitul internaţional pe teritoriul României;3. transbordarea pe teritoriul României.  +  Secţiunea a II-a Eliberarea permiselor pentru operaţiuni necomerciale cu produse militare  +  Articolul 49Pentru operaţiunile necomerciale de scoatere sau introducere, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României a produselor militare, vor fi depuse la sediul Agenţiei, în vederea eliberării permisului pentru operaţiuni necomerciale cu produse militare, următoarele documente, după caz: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de permis; b) cerere-tip pentru eliberarea permisului, semnată de persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice ori de către o altă persoană imputernicita de acesta; c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul; d) documente din care să rezulte date referitoare la:- denumirea şi tipul activităţii;- locul unde se desfăşoară activitatea;- date de identificare a partenerilor străini;- date de identificare a partenerilor români;- denumirea, cantitatea şi modul de ambalare ale produselor care fac obiectul operaţiunii;- mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua operaţiunea necomercială;- perioada în care se desfăşoară operaţiunea necomercială;- denumirea punctului de intrare în teritoriul României;- denumirea punctului de ieşire din teritoriul României;- numărul şi identitatea personalului care participa la operaţiune (dacă exista în dotare armament şi munitie, se vor prezenta şi date referitoare la tip, cantitate şi scop); e) avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru produse militare care conţin surse de radiatii ionizante; f) documente care cuprind garanţiile partenerului extern, din care să rezulte ca produsele militare transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligaţiile sau angajamentele internaţionale asumate de România (în cazul operaţiunilor de scoatere din teritoriul României); g) alte documente solicitate de Agenţie, după caz.  +  Articolul 50 (1) Operaţiunile de scoatere în regim temporar sau definitiv a produselor militare, efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe, aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afară teritoriului statului român, se realizează fără permis pentru operaţiuni necomerciale. (2) Introducerea în teritoriul naţional, în regim temporar, de produse militare pentru desfăşurarea de către esaloanele militare ale statelor care nu sunt membre NATO a activităţilor de pregătire în comun cu formaţiuni din structura sau din subordinea sistemului naţional de apărare şi securitate naţionala ori a altor activităţi se efectuează pe baza aprobării autorităţilor publice abilitate potrivit Ordonanţei de urgenta, prin permis eliberat de Agenţie. (3) Scoaterea în regim temporar de produse militare aflate în dotarea forţelor de securitate şi protecţie în legătură cu misiuni externe de protecţie a demnitarilor, aprobate conform Ordonanţei de urgenta, se realizează fără permis pentru operaţiuni necomerciale. (4) Introducerea în teritoriul naţional, în regim temporar, de produse militare în legătură cu misiuni de protecţie executate împreună cu organisme specializate din România se efectuează fără permis pentru operaţiuni necomerciale. (5) Scoaterea din teritoriul naţional, în regim temporar, de produse militare, în legătură cu executarea unor misiuni de protecţie la solicitarea unor organisme internaţionale, se efectuează pe baza aprobării autorităţilor publice abilitate, potrivit Ordonanţei de urgenta, prin permis eliberat de Agenţie.  +  Articolul 51Valabilitatea permiselor pentru operaţiuni necomerciale este de cel mult un an de la data emiterii.  +  Articolul 52Termenul de valabilitate a permiselor pentru operaţiuni necomerciale poate fi prelungit de către Agenţie, la solicitarea justificată, însoţită de o noua cerere a titularului de permis.  +  Articolul 53Cererile de permis pentru operaţiuni necomerciale se soluţionează în termen de 30 zile de la data depunerii documentaţiei complete. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile.  +  Secţiunea a III-a Eliberarea permiselor de tranzit internaţional de produse militare  +  Articolul 54Pentru eliberarea permisului de tranzit internaţional de produse militare vor fi depuse la sediul Agenţiei următoarele documente, după caz: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de permis; b) cerere-tip pentru eliberarea permisului de tranzit internaţional, semnată de persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice ori de către o altă persoană imputernicita de acesta; c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul; d) documente din care să rezulte date referitoare la:- date de identificare a partenerilor străini;- denumirea, cantitatea şi modul de ambalare ale produselor militare ce fac obiectul tranzitului;- date despre numărul şi identitatea personalului care însoţeşte transportul (dacă exista în dotare armament şi munitie, se vor prezenta şi date referitoare la tip, cantitate şi scop);- mijlocul de transport cu ajutorul căruia se va efectua tranzitul şi dacă se solicita transbordarea produselor;- perioada în care se va efectua tranzitul;- denumirea punctului de intrare în teritoriul României;- denumirea punctului de ieşire din teritoriul României; e) factura externa; f) licenta de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea din ţara exportatorului; g) licenta de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul destinatar al tranzitului; h) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmează sa îl tranziteze produsele militare după părăsirea teritoriului naţional al României; i) avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în cazul tranzitului produselor militare care conţin surse de radiatii ionizante; j) documente din care să rezulte ca au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea pazei şi securităţii transportului pe teritoriul României; k) alte documente solicitate de Agenţie, după caz.  +  Articolul 55Tranzitul de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale forţelor armate străine ale statelor care nu sunt membre NATO se efectuează pe baza aprobării autorităţilor publice abilitate, potrivit Ordonanţei de urgenta, prin permis eliberat de agenţie.  +  Articolul 56Tranzitul de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale statelor membre NATO se efectuează fără permis de tranzit internaţional.  +  Articolul 57Valabilitatea permisului de tranzit internaţional de produse militare pe teritoriul României este de cel mult 45 de zile de la data emiterii.  +  Articolul 58Termenul de valabilitate a permiselor de tranzit internaţional poate fi prelungit de către Agenţie, la solicitarea justificată, însoţită de o noua cerere a titularului de permis.  +  Articolul 59Cererile de permis de tranzit internaţional de produse militare se soluţionează în termen de 5 zile de la data depunerii documentaţiei complete. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu doua zile.  +  Secţiunea a IV-a Eliberarea permiselor de transbordare de produse militare  +  Articolul 60Pentru eliberarea permisului de transbordare de produse militare vor fi depuse la sediul Agenţiei următoarele documente, după caz: a) adresa de inaintare în vederea examinării şi aprobării cererii de permis; b) cerere-tip pentru eliberarea permisului de transbordare, semnată de persoana fizica sau de reprezentantul persoanei juridice care solicită transbordarea; c) date de identificare a persoanei fizice sau juridice care solicită permisul; d) documente din care să rezulte date referitoare la:- denumirea şi date de identificare ale persoanelor care sunt proprietare ale produselor militare ce sunt transbordate;- denumirea, cantitatea şi modul de ambalare ale produselor militare ce fac obiectul transbordarii;- locul şi perioada în care se va efectua transbordarea;- denumirea mijloacelor de transport din şi în care se va efectua transbordarea; e) licenta de export sau documentul echivalent emis de către autoritatea statului din care se efectuează transferul produselor militare; f) licenta de import sau documentul echivalent emis de către autoritatea din statul importatorului; g) avizul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare în cazul transbordarii de produse militare care conţin surse de radiatii ionizante; h) alte documente solicitate de Agenţie, după caz.  +  Articolul 61Operaţiunile de transbordare de produse militare care intră în compunerea esaloanelor militare ale forţelor armate ale statelor care nu sunt membre NATO se efectuează pe baza aprobării autorităţilor publice abilitate potrivit Ordonanţei de urgenta, prin permis eliberat de Agenţie.  +  Articolul 62Operaţiunile de transbordare de produse militare, efectuate în legătură cu participarea României la misiuni militare externe sau a esaloanelor militare ale celorlalte state membre NATO, se efectuează fără permis de transbordare.  +  Articolul 63Valabilitatea permisului de transbordare de produse militare pe teritoriul României este de cel mult 45 de zile de la data emiterii.  +  Articolul 64Termenul de valabilitate a permiselor de transbordare poate fi prelungit de către Agenţie, la solicitarea justificată, însoţită de o noua cerere a titularului de permis.  +  Articolul 65Cererile de permis de transbordare de produse militare se soluţionează în termen de 5 zile de la data depunerii documentaţiei complete. În situaţii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu doua zile.  +  Secţiunea a V-a Dispoziţii generale de eliberare a permiselor  +  Articolul 66Cererile de permis pentru operaţiuni necomerciale, tranzit internaţional şi transbordare de produse militare se aproba sau se refuza prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 67Eliberarea permiselor se refuza în oricare dintre următoarele cazuri:- durata de funcţionare a persoanei juridice, conform actelor de înfiinţare, a expirat;- documentele prezentate în susţinerea cererilor de permis conţin ştersături, modificări sau adaugari în raport cu forma şi textul iniţiale sau şi-au pierdut valabilitatea;- împotriva solicitantului a fost început procesul penal pentru săvârşirea unor infracţiuni de nerespectare a regimului de control al exporturilor cu produse militare sau solicitantul se afla în executare silită;- solicitantul a dovedit ca în derularea unor operaţiuni anterioare cu produse militare nu are capacitate de a se conformă Ordonanţei de urgenta şi prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 68Întreaga răspundere pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în sprijinul solicitării cererii de permis revine solicitantului.  +  Secţiunea a VI-a Utilizarea permiselor  +  Articolul 69Permisele eliberate se referă la o singura operaţiune supusă controlului prin acest instrument administrativ.  +  Articolul 70 (1) Permisele emise de Agenţie pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor prevăzute în acestea, şi nu pot fi cesionate direct sau indirect. (2) Titularul de permis este răspunzător de modul de utilizare a acestuia în conformitate cu condiţiile în care a fost eliberat.  +  Articolul 71 (1) Titularul de permis este obligat sa declare Agenţiei orice modificare faţă de datele înscrise în permisul eliberat de Agenţie, constatate în documente, precum şi la predarea sau preluarea produselor militare. (2) În cazul în care asemenea modificări nu schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emis permisul, acesta poate fi modificat de Agenţie, la solicitarea scrisă a titularului. (3) În cazul în care asemenea modificări schimba condiţiile în temeiul cărora a fost emis permisul, acesta este anulat, iar declararea modificărilor poate fi considerată o noua cerere de permis. (4) Modificarea sau anularea permiselor se face prin ordin semnat de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 72În cazul pierderii, deteriorării sau furtului unuia sau ambelor exemplare ale unui permis, titularul este obligat sa notifice Agenţia.  +  Articolul 73În cazul neefectuarii operaţiunilor autorizate prin permise în perioada de valabilitate a acestora, titularul are obligaţia sa transmită Agenţiei exemplarele pentru vama, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate a acestora.  +  Secţiunea a VII-a Dispoziţii finale  +  Articolul 74Documentele care confirma închiderea operaţiunilor cu produse militare efectuate pe bază de permise se transmit Agenţiei de către titularii de permise, în termen de 10 zile de la încheierea acestora.  +  Articolul 75Formularele-tip de permise pentru operaţiuni necomerciale, tranzit internaţional şi transbordare de produse militare sunt tipărite în 3 exemplare de culori diferite şi au următoarele destinaţii:- exemplar pentru titular - culoarea verde;- exemplar pentru vama - culoarea roşie;- exemplar pentru Agenţie - culoarea albastra.  +  Articolul 76Permisele pot fi ridicate de la sediul Agenţiei numai de persoana fizica care a solicitat permis sau de către persoana imputernicita de către reprezentantul legal al persoanei juridice.  +  Capitolul V Relaţia Guvern-industrie  +  Articolul 77În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta, pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate, Agenţia are, între altele, următoarele atribuţii: a) iniţiază proiecte de acte normative şi elaborează reglementările proprii şi comune cu alte autorităţi abilitate în domeniu; b) informează anual Guvernul asupra operaţiunilor cu produse militare care sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenta; c) organizează, cu sprijinul ministerelor şi al instituţiilor implicate, programe de informare (seminarii, conferinţe etc.) a agenţilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele şi procedurile privind regimul exporturilor, importurilor şi al altor operaţiuni cu produse militare; d) acorda la cerere, gratuit, consultanţa de specialitate agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanţa de urgenta; e) controlează modul de îndeplinire a obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu.  +  Articolul 78Agenţii economici, prin reprezentanţii legali sau prin punctele de contact, sunt obligaţi sa participe la toate programele de informare organizate de Agenţie.  +  Articolul 79Agenţii economici, prin reprezentanţii legali sau prin punctele de contact, sunt obligaţi sa transmită Agenţiei raportarile periodice şi anuale, în conformitate cu circularele transmise de Agenţie.  +  Articolul 80Serviciul de consultanţa de specialitate acordată de Agenţie agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanţa de urgenta se realizează prin posta, telefon, fax sau la sediul Agenţiei.  +  Articolul 81Serviciul de consultanţa de specialitate acordată de Agenţie agenţilor economici şi altor persoane interesate în efectuarea operaţiunilor de export, import sau a altor operaţiuni cu produse militare supuse regimului de control reglementat prin Ordonanţa de urgenta consta în: a) consultanţa de specialitate referitoare la încadrarea produselor şi tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control; b) consultanţa de specialitate referitoare la evaluarea activităţilor de export, import şi a altor operaţiuni cu produse militare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu.  +  Articolul 82Pentru a beneficia de consultanţa de specialitate referitoare la încadrarea produselor şi tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control, agenţii economici sunt obligaţi sa transmită Agenţiei cererea de consultanţa completată conform formularului corespunzător.  +  Articolul 83Cererea de consultanţa de specialitate referitoare la încadrarea produselor şi tehnologiilor militare conform categoriilor prevăzute în listele de control trebuie să fie însoţită de fişa tehnica a produsului, conţinând caracteristicile tehnice ale produsului şi date despre utilizarea acestuia.  +  Articolul 84Pentru a beneficia de consultanţa de specialitate referitoare la evaluarea activităţilor de export, import şi a altor operaţiuni cu produse militare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile şi aranjamentele internaţionale în domeniu, agenţii economici sunt obligaţi să se adreseze în scris Agenţiei, furnizand datele iniţiale ale tranzacţiei.---------