HOTĂRÂRE nr. 78 din 27 ianuarie 2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 15 februarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor în domeniile culturii şi artei, cultelor şi cinematografiei şi care elaborează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, strategia în domeniul audiovizualului. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are sediul în municipiul Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 30, sectorul 1.  +  Articolul 2În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor asigură respectarea şi promovarea libertăţilor şi drepturilor fundamentale, consacrate de Constituţia României şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în ceea ce priveşte: a) libertatea de expresie şi de creaţie; b) şansele egale şi accesul liber la cultură; c) participarea la viaţa culturală, inclusiv la formularea politicilor culturale; d) libertatea conştiinţei şi a credinţelor religioase.  +  Articolul 3Ministerul Culturii şi Cultelor îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii fundamentale: a) cultura şi libertăţile culturale reprezintă un element esenţial al dezvoltării umane; b) creativitatea culturală este o sursă a progresului uman; c) cultura este un factor important al dezvoltării durabile; d) cultura este un factor al creşterii calităţii vieţii şi al asigurării coeziunii sociale; e) cultele religioase recunoscute de lege sunt libere, autonome şi egale în faţa autorităţilor.  +  Articolul 4În activitatea sa, Ministerul Culturii şi Cultelor urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale: a) creşterea gradului de acces şi de participare la cultură; b) promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale; c) promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor; d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial; e) promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor; f) susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei culturale în circuitul mondial de valori; g) sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul culturii; h) stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii; i) susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie; j) proiectarea unui sistem specific de protecţie socială pentru creatori şi artişti; k) stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale; l) formarea şi specializarea resurselor umane din sectorul culturii; m) promovarea de programe şi proiecte în domeniul educaţiei adulţilor; n) sprijinirea cultelor religioase recunoscute de lege.  +  Articolul 5În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii principale:1. elaborează, cu consultarea şi participarea autorităţilor publice interesate, a operatorilor culturali şi societăţii civile, strategii, programe naţionale şi direcţii de acţiune pentru fiecare domeniu din sfera sa de competenţă;2. sprijină şi finanţează, în condiţiile legii, proiecte, programe şi acţiuni culturale în toate domeniile culturii şi artei;3. asigură buna funcţionare a sistemului său instituţional, în aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;4. elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, potrivit legii, pentru domeniul specific de activitate sau având incidenţă cu acesta;5. iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale în domeniul său de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, după caz;6. iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu structurile societăţii civile pentru diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor oferite de instituţiile şi aşezămintele de cultură, în vederea satisfacerii nevoilor culturale şi educative ale publicului;7. sprijină, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, buna funcţionare şi activitatea instituţiilor şi a aşezămintelor de cultură aflate în subordinea autorităţilor judeţene sau locale;8. promovează drepturile şi interesele creatorilor, artiştilor şi specialiştilor din domeniul culturii;9. asigură, cu respectarea legislaţiei în vigoare, colaborarea şi consultarea cu sindicatele şi patronatul din domeniile sale de activitate, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, pentru formularea politicilor culturale, elaborarea actelor normative cu incidenţă asupra sectorului culturii şi pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea operatorilor culturali;10. asigură, în condiţiile legii, relaţiile cu Parlamentul, cu celelalte autorităţi, pentru armonizarea iniţiativelor legislative şi a măsurilor administrative din domeniile sale de interes;11. asigură promovarea programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate, într-un sistem competiţional deschis, pe baza principiilor transparenţei şi primordialităţii valorii;12. elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul său de activitate, obligatorii pentru toate instituţiile şi aşezămintele culturale, indiferent de subordonarea acestora;13. coordonează şi controlează activitatea instituţiilor subordonate, numeşte şi revocă, în condiţiile legii, conducerile acestora;14. asigură dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor din subordinea sa şi formarea profesională a angajaţilor acestora;15. propune Guvernului măsurile pentru descentralizarea administrativă şi financiară a instituţiilor din subordine;16. iniţiază proiecte de acte normative pentru înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii din subordine, avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea sau reorganizarea instituţiilor şi a aşezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora;17. aprobă, potrivit legii, preţuri şi tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi oferite de instituţiile din subordinea sa;18. asigură, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentaţiilor tehnico-economice din competenţa sa de aprobare, potrivit legii;19. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administraţiei publice sub autoritatea căruia funcţionează agenţii economici din domeniul său de activitate;20. colaborează cu instituţiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare şi pentru prelucrarea acestora;21. iniţiază, organizează şi susţine, în condiţiile legii, concursuri interne şi internaţionale, tabere, rezidenţe de creaţie şi interpretare, precum şi alte manifestări similare;22. acordă, în condiţiile legii, burse, granturi de studii şi călătorie, premii şi distincţii pentru toate domeniile sale de activitate şi sprijină participarea oamenilor de cultură şi a artiştilor români la manifestări similare din străinătate;23. colaborează cu autorităţile şi instituţiile din sectorul educaţional pentru dezvoltarea programelor de învăţământ artistic şi diversificarea ofertei de specializări necesare domeniului culturii;24. colaborează cu structurile din sistemul educaţional pentru realizarea de programe de educaţie artistică şi de dezvoltare a abilităţilor creative, în scopul creşterii nivelului de receptare a actului artistic, cu precădere în rândul tinerilor;25. propune Guvernului recunoaşterea statutului de utilitate publică pentru organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii şi cultelor, cu respectarea normelor legale.  +  Articolul 6 (1) În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii specifice:1. coordonează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, în colaborare cu Academia Română şi cu alte instituţii interesate, după caz, activitatea şi programele institutelor culturale ale României din străinătate, promovează şi susţine programele şi proiectele culturale derulate de acestea.2. numeşte şi eliberează din funcţie, prin ordin comun al ministrului culturii şi cultelor, ministrului afacerilor externe şi al preşedintelui Institutului Cultural Român, în condiţiile legii, directorii şi directorii adjuncţi ai institutelor culturale ale României din străinătate;3. avizează numirile şi eliberările din funcţie ale personalului diplomatic cu atribuţii în domeniul culturii;4. propune Guvernului, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Institutul Cultural Român, înfiinţarea de noi institute culturale ale României în străinătate;5. promovează şi susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte culturale cu participarea diasporei româneşti şi colaborează în acest scop cu autorităţi, instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu alte entităţi;6. stabileşte, împreună cu Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Comisia Naţională de Arheologie şi Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor, Strategia naţională în domeniul patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil;7. elaborează norme, normative şi metodologii pentru domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legii;8. coordonează activităţile de cercetare, proiectare, evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, şi le finanţează potrivit legii;9. coordonează activitatea de atestare a experţilor şi a specialiştilor în domeniile specifice proiectării, restaurării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional imobil;10. avizează, potrivit legii, constituirea agenţilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea şi executarea de lucrări asupra monumentelor istorice;11. coordonează activitatea de acreditare a experţilor, conservatorilor şi restauratorilor în domeniul patrimoniului cultural naţional mobil;12. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale pentru educarea publicului cu scopul de a cunoaşte, a respecta şi a pune în valoare patrimoniul cultural naţional;13. colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi avizarea, împreună cu Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi cu Comisia Naţională de Arheologie, după caz, a programelor şi planurilor de amenajare şi dezvoltare a teritoriului, pentru zonele în care se găsesc monumente istorice;14. acţionează, potrivit competenţelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional, sustrase sau exportate ilicit;15. avizează temele de proiectare şi soluţiile arhitecturale şi de artă monumentală, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de artă monumentală care se realizează din bugetele publice;16. contribuie la crearea cadrului juridic şi instituţional prin care să se asigure păstrarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a artei şi culturii minorităţilor naţionale din România;17. susţine programe pentru promovarea, protejarea şi revitalizarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;18. promovează şi coordonează, în condiţiile legii, programe de formare în domeniul meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale;19. coordonează activitatea de atestare a artiştilor liber-profesionişti, a traducătorilor, precum şi activitatea de atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic;20. suspendă sau retrage, după caz, avizele şi/sau atestatele acordate, în cazul nerespectării de către titulari a actelor normative în vigoare;21. colaborează cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile de specialitate şi cu organizaţiile din domeniu pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul propriu şi al serviciilor deconcentrate, precum şi din instituţiile publice de cultură;22. organizează şi susţine, în condiţiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregătire;23. editează publicaţii de specialitate şi de informare pentru domeniile sale de competenţă;24. coordonează, asigură şi urmăreşte, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare şi realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale şi de investiţii din domeniul său de activitate;25. aprobă Strategia de dezvoltare a cinematografiei naţionale, elaborată de Centrul Naţional al Cinematografiei;26. elaborează, în cooperare cu Consiliul Naţional al Audiovizualului, Strategia naţională în domeniul audiovizualului;27. sprijină, în condiţiile legii, protecţia drepturilor de autor şi ale artiştilor interpreţi;28. asigură relaţiile statului cu toate cultele religioase legal recunoscute din România;29. sprijină toate cultele religioase legal recunoscute, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, şi mediază situaţiile litigioase;30. acordă asistenţă cultelor religioase, în condiţiile legii, pentru soluţionarea problemelor specifice;31. analizează cererile de înfiinţare a noi culte religioase, întocmeşte documentaţiile cerute de lege şi face propuneri în vederea recunoaşterii acestora;32. formulează propuneri pentru recunoaşterea, conform legii, a şefilor cultelor religioase, a conducătorilor de eparhii, a celorlalţi ierarhi şi a celor asimilaţi acestora, la solicitarea cultelor religioase;33. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea surselor necesare în vederea salarizării personalului clerical şi laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învăţământul teologic neintegrat în învăţământul de stat, potrivit legii;34. colaborează cu sistemul educaţional şi avizează, alături de autorităţile publice cu competenţe în domeniul învăţământului, planurile de învăţământ şi programele analitice elaborate de cultele religioase recunoscute oficial;35. sprijină cultele religioase în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de asistenţă religioasă şi socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii şi în alte instituţii, precum şi în familii care se confruntă cu nevoi speciale;36. sprijină cultele religioase în activitatea de evidenţă, păstrare, conservare, restaurare şi punere în valoare a bunurilor culturale mobile şi imobile, aflate în proprietatea sau în folosinţa cultelor, în condiţiile legii;37. organizează, în colaborare cu cultele religioase şi cu instituţiile specializate din ţară şi/sau din străinătate, activităţi periodice de instruire şi de perfecţionare profesională a personalului de specialitate care asigură conservarea şi punerea în valoare a bunurilor culturale ale cultelor religioase, în condiţiile legii;38. organizează şi sprijină, în condiţiile legii, activităţi şi manifestări pentru cunoaşterea şi promovarea culturii religioase, pentru punerea în valoare a mărturiilor de artă şi de arhitectură religioasă, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări şi prin promovarea turismului cultural-religios;39. acordă sprijin financiar, în condiţiile legii, pentru: a) construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor care stau la baza acestor lucrări; b) consolidarea şi punerea în valoare a bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul eclezial, aflate în proprietatea sau în posesia ori în folosinţa cultelor religioase, inclusiv pentru întocmirea documentaţiilor tehnice care stau la baza acestor lucrări, în condiţiile legilor specifice; c) întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; d) susţinerea unor acţiuni religioase având caracter naţional sau internaţional, realizate de conducerile cultelor religioase din România; e) dezvoltarea şi susţinerea activităţii de cercetare şi analiză a fenomenului religios, potrivit legii; f) susţinerea activităţii de asistenţă socială, organizată de cultele religioase în spitale, centre de plasament, cămine de bătrâni şi/sau în alte instituţii, precum şi a activităţilor privind reinserţia socială a persoanelor defavorizate şi marginalizate, potrivit legii;40. urmăreşte respectarea aplicării legislaţiei, în colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului şi cu autorităţile administraţiei publice locale, cu privire la producerea şi valorificarea, în exclusivitate de către cultele religioase, a unor articole şi bunuri specifice. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 7Pentru realizarea obiectivelor şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice, pentru conceperea şi punerea în aplicare de politici şi acţiuni intersectoriale şi de parteneriate public-privat şi central-local, Ministerul Culturii şi Cultelor va acţiona în cooperare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate, cu operatorii culturali, cu structurile societăţii civile şi ale mediului de afaceri, din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 8Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Culturii şi Cultelor este abilitat să solicite şi să primească informaţii şi date de la autorităţile administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competenţă.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Ministerului Culturii şi Cultelor este prevăzută în anexa nr. 1; în cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări. (2) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii şi cultelor. (3) Atribuţiile şi modul de funcţionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi relaţiile funcţionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (4) Ministrul culturii şi cultelor poate constitui comisii de specialitate şi alte organisme consultative, care să participe la elaborarea strategiilor din domeniu şi la fundamentarea deciziilor de specialitate.  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor se exercită de către ministrul culturii şi cultelor. (2) Ministrul culturii şi cultelor conduce întreaga activitate a Ministerului Culturii şi Cultelor şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Ministrul culturii şi cultelor este ordonator principal de credite. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor emite ordine şi instrucţiuni. (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale ministrul culturii şi cultelor este ajutat de trei secretari de stat şi de un secretar general. (6) Ministrul culturii şi cultelor poate dispune, în condiţiile legii, exercitarea temporară de către alţi demnitari sau funcţionari a unor atribuţii prevăzute prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 11 (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului culturii şi cultelor şi îndeplinesc atribuţiile şi sarcinile stabilite de acesta. (2) Secretarii de stat coordonează compartimente de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, potrivit anexei nr. 1 şi regulamentului de organizare şi funcţionare a ministerului.  +  Articolul 12Secretarul general este subordonat ministrului culturii şi cultelor şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin lege şi sarcinile stabilite de acesta.  +  Articolul 13 (1) Ministrul culturii şi cultelor numeşte şi revocă preşedinţii şi specialiştii Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, Comisiei Naţionale de Arheologie, Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, precum şi ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii, potrivit legii. (2) Fondurile necesare funcţionării comisiilor se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii. (3) Prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, în condiţiile legii, indemnizaţiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariaţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 14 (1) La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conduse de un director executiv, care este funcţionar public, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:1. îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;2. colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;3. participă la realizarea activităţilor de observare şi de control asupra acţiunilor care pot de naştere la încălcări ale legislaţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe şi constată, în condiţiile legii, încălcările acesteia;4. avizează, în condiţiile legii, numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice cultural-artistice de importanţă locală şi judeţeană;5. avizează, potrivit legii, înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor publice de cultură şi a aşezămintelor culturale care funcţionează sub autoritatea consiliilor judeţene sau locale;6. finanţează, în condiţiile legii, programe, proiecte şi acţiuni culturale, în situaţii de urgenţă;7. sprijină, în condiţiile legii, activitatea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniile culturii şi cultelor;8. iniţiază şi sprijină, în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specifice tradiţionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanatului şi meşteşugurilor tradiţionale;9. editează sau sprijină, în condiţiile legii, publicaţii de specialitate şi de informare în domeniul culturii şi artei;10. solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii şi Cultelor, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;11. controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;12. îndeplinesc, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul cultelor;13. îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii şi cultelor. (2) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul 16 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor ori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate, precum şi atribuţiile acestora se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 17 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Memorie Culturală îşi schimbă denumirea în "CIMEC - Institutul de Memorie Culturală", instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul Naţional Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale îşi schimbă denumirea în "Comitetul Naţional pentru Dezvoltare Culturală", instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată integral din bugetul de stat.  +  Articolul 18 (1) Ministerul Culturii şi Cultelor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare. (2) Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în dotare, pentru activităţile sale specifice, un microbuz pentru transport de marfă şi persoane, cu un consum lunar mediu de carburanţi de 400 litri, şi un autoturism, cu un consum mediu lunar de carburanţi de 350 litri.  +  Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia MuscăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 78.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi: 177    (exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului)                                STRUCTURA ORGANIZATORICA                            a Ministerului Culturii şi Cultelor  ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐..│ Directia relatii │ │Compartimentul │... │ internationale, │ ┌────────────────┐ │Audit public intern │ .. │ reglementari europene, │ ┌──┤ MINISTRU │ └─────────────────────┘ ...│ armonizare ├─┤ ├────────────────┤ ┌─────────────────────┐ .. └────────────────────────┘ │ │ Cabinet ├────┤Oficiul Juridic, │ .. ┌────────────────────────┐ │ └──────┬─────────┘ │ control │....│ Compartimentul ├─┘ │ └─────────────────────┘ .. │ Informaţii publice │ │ .. └────────────────────────┘ │ ........................................│..................... .                                       │ . .                                       │ . .                                       │ . .        ┌──────────────────────────────┼────────────┬───────.──────────┐ .        │ │ │ . │ .┌───────┴────────────┐┌────────────────┴─┐┌─────────┴──────┐. ┌───────┴─┐ .│Secretar de stat ││Secretar de stat ││Secretar de stat│...│Secretar │.....│ ││ │└┬───────────────┘. │general │└┬───────────────────┘├──────────────────┘ │ . ├─────────┘ │ │ │ . │ │....................│....................│................. │ │ │ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────────┐│ ┌─────────────────┐├──┤ Directia │ │ │Directia │ ├─┤Directia generală││ │Directia generală││ │Relatii culte │ ├─┤Buget,finante│ │ │Patrimoniu │├─┤Creatie contem- ││ └──────────────┘ │ │ dezvoltare │ │ │cultural naţional││ │porana,diversita-││ ┌──────────────┐ │ └─────────────┘ │ ├─────────────────┘│ │te culturala ││ │Serviciul │ │ ┌─────────────┐ │ │ ┌───────────────┐│ ├─────────────────┘└──┤Asistenţa, │ │ │Serviciul │ │ ├─┤Serviciu ││ │ ┌───────────────┐ │invatamant │ │ │Managementul │ │ │ │Monumente ││ │ │Serviciul │ └──────────────┘ ├─┤resurselor │ │ │ │istorice ││ ├─┤Artele │ │ │ umane │ │ │ └───────────────┘│ │ │Spectacolului │ │ └─────────────┘ │ │ ┌───────────────┐│ │ └───────────────┘ │┌──────────────┐ │ │ │Biroul Muzee, ││ │ ┌───────────────┐ ││Compartimentul│ │ ├─┤colectii, ││ │ │Serviciul │ ││ Servicii │ │ │ │garantii gu- ││ ├─┤Cultura │ └┤deconcentrate │ │ │ │vernamentale ││ │ │minoritatilor │ │parteneriate │ │ │ └───────────────┘│ │ └───────────────┘ │teritoriale │ │ │ ┌───────────────┐│ │ ┌───────────────┐ └──────────────┘ │ ├─┤Compartimentul ││ │ │Biroul Cultura │ │ │ │ Arheologie ││ │ │scrisa, lectura│ │ │ └───────────────┘│ └─┤ publică │ │ │ ┌───────────────┐│ └───────────────┘ │ │ │Compartimentul ││ │ └─┤Patrimoniu ││ │ │imaterial ││ │ └───────────────┘│ ├──────────────────┐┌┴─────────────────┐ │Compartimentul ││Compartimentul │ │Arte vizuale, ││Relatii cu patro- │ │ arhitectura ││natul, sindicatele│ └──────────────────┘│societatea civila │                     └──────────────────┘  +  Anexa 2UNITATILEcare funcţionează în subordinea, subautoritatea Ministerului Culturii şi Cultelorori în coordonarea ministrului culturii şi cultelor
  Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
     
    Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
         
    IOrgane de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat
    1.Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrateBugetul de stat
    2.Biblioteca Naţională a RomânieiBugetul de stat
    3.Comitetul Naţional pentru Dezvoltare CulturalăBugetul de stat
     
    Notă: Unităţile menţionate la nr. crt. 1-3 pot utiliza un număr maxim de 692 posturi.
         
    IIOrgane de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    4.Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    5.Centrul Naţional al CinematografieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    6.Muzeul Naţional de Artă al României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    7.Muzeul Naţional de Artă Contemporană al RomânieiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    8.Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii VechiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    9.Muzeul Naţional de Istorie a României din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    10.Muzeul Naţional "Brukenthal" din SibiuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    11.Muzeul Naţional "Peleş" din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    12.Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    13.Muzeul Ţăranului Român din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    14.Muzeul Bran din BranVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    15.Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    16.Complexul Muzeal Naţional "Moldova" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    17.Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu GheorgheVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    18.Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    19.Muzeul Costumelor Populare din RomâniaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    20.Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    21.Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    22.Teatrul Naţional "Lucian Blaga" Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    23.Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    24.Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    25.Teatrul Naţional din CraiovaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    26.Teatrul Naţional din Târgu MureşVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    27.Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    28.Opera Naţională din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    29.Opera Naţională Română din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    30.Opera Maghiară din Cluj-NapocaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    31.Opera Naţională Română din IaşiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    32.Opera Naţională Română din TimişoaraVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    33.Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    34.Filarmonica "George Enescu" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    35.Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiţionaleVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    36.Centrul Naţional de Cultură al RomilorVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    37.Centrul Naţional de Artă "Tinerimea Română" din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    38.Centrul European de Cultură din SinaiaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    39.Centrul de Cultură "George Apostu" din BacăuVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    40.Centrul de Cultură "Arcuş" din CovasnaVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    41.Centrul de Cultură "Rosetti - Tescanu George Enescu"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    42.Centrul Naţional al Dansului BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    43.Oficiul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    44.Institutul Naţional al Monumentelor IstoriceVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    45.Laboratorul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural Naţional MobilVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    46.Oficiul Naţional de Servicii pentru BiblioteciVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    47.Studioul de Creaţie Cinematografică din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    48.Editura Video din BucureştiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    49.Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul CulturiiVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    50.Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale EuropeneVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    51.Administraţia Fondului Cultural NaţionalVenituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
     
    *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii şi cultelor.  Notă: Unităţile menţionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.210 posturi.
         
    IIIInstituţii publice finanţate din venituri proprii
    52.CIMEC - Institutul de Memorie CulturalăVenituri proprii
    53.ARTEXIMVenituri proprii
    54.Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în Domeniul CulturiiVenituri proprii
      Publicaţii  
    55."Contemporanul"Venituri proprii
    56."Literatorul"Venituri proprii
    57."Manuscriptum"Venituri proprii
    58."Deşteptarea Aromânilor"Venituri proprii
    59."Moftul român"Venituri proprii
    60."Albina"Venituri proprii
    61."Teatrul"Venituri proprii
    62."Universul cărţii"Venituri proprii
    63."A Het"Venituri proprii
    64."Korunk"Venituri proprii
    65."Muvelodes"Venituri proprii
    66."Vilnie Slovo"Venituri proprii
    67.Revista "Biblioteca"Venituri proprii
     
    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor
    Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor
         
    68.Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi"- S.A.  
    69.Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm"  
    70.Studioul Cinematografic "Rofilm" - S.A.  
    71.Studioul Cinematografic "Sahia Film" - S.A.  
    72.Studioul Cinematografic "Animafilm" - S.A.  
    73.Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A.  
    74.Societatea Comercială "Editura Meridiane" - S.A.
  -------------- Notă *) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii şi cultelor.-------------