HOTĂRÂRE nr. 31 din 2 februarie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 16 februarie 2005    Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul dispoziţiilor art. 62 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1) din aceeaşi lege,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan LupaşcuBucureşti, 2 februarie 2005.Nr. 31.  +  Anexa REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Poate ocupa un post de personal contractual în aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) este cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitatea de exerciţiu al drepturilor; b) are studii ce corespund funcţiei; c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; e) a promovat concursul organizat potrivit prezentului regulament. (2) Numirea de posturi de personal contractual a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se face prin dispoziţie a secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 2 (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta: a) cerere-tip; b) copie de pe buletinul/cartea de identitate; c) copie legalizată de pe certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie; d) copie legalizată de pe actul doveditor al studiilor urmate; e) certificatul de cazier judiciar; f) curriculum vitae; g) copie de pe carnetul de muncă; h) două fotografii tip buletin. (2) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la locurile de muncă anterioare. Candidaţii care nu au mai fost angajaţi anterior vor depune o recomandare de la ultima instituţie de învăţământ absolvită.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea concursului  +  Articolul 3Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice sau a unei probe practice, precum şi a unei probe orale.  +  Articolul 4Tematica pentru probele de concurs se propune de către conducătorii compartimentelor în care se află posturile vacante şi se înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare, care o supune spre aprobare secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 5 (1) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, numărul posturilor vacante, termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs şi cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, prin intermediul mass-media şi prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului. (2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii şi se depun, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului, la Direcţia resurse umane şi organizare. (3) Taxa de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 6 (1) Pentru fiecare probă de concurs, în funcţie de numărul candidaţilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeşte comisiile de verificare a cunoştinţelor teoretice, practice şi pentru proba orală, precum şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor. (2) Fiecare comisie este alcătuită din 3 membri. (3) Comisiile de examinare a lucrărilor scrise întocmesc, cu o zi înainte de data desfăşurării concursului, 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs, care vor fi puse în plicuri separate şi sigilate. (4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului, în sala de desfăşurare a acestuia. (5) Un reprezentant al candidaţilor va proceda la tragerea la sorţi a plicului cu subiecte, care va fi desigilat şi prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele şi ora exactă de începere şi de încheiere a concursului.  +  Articolul 7Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.  +  Articolul 8 (1) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a buletinului/cărţii de identitate. După verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate până la predarea lucrării scrise. Pe listă se va menţiona prezenţa fiecărui candidat. (2) Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă. (3) Înainte de a se dicta subiectele, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila Direcţiei resurse umane şi organizare. (4) Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisie de examinare, persoanele care supraveghează desfăşurarea probei şi persoanele desemnate cu aplicarea ştampilei pe colţul îndoit al colilor destinate probei scrise. (5) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii vor primi coli de hârtie având ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri. (6) La expirarea timpului prevăzut la art. 7, delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei strânge toate lucrările în ordinea predării lor de către candidaţi, sub semnătură, după care le predă comisiei de examinare, care le înscrie într-un borderou. (7) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru lucrările din fiecare sală. (8) Lucrarea se consideră predată de candidat după verificarea stării acesteia de către delegatul care a supravegheat desfăşurarea probei şi după semnarea borderoului de către candidat. (9) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însoţitor. (10) Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri delegaţii care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de examinare, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".  +  Articolul 9 (1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de examinare. (2) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs se notează cu note de la 1 la 10. (3) Nota lucrării scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre materiile de concurs.  +  Articolul 10Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 7.  +  Articolul 11 (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie la Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţurile lucrării se vor lipi din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de comisia prevăzută la art. 6 în termen de 48 de ore.  +  Articolul 12Pentru posturile ce presupun desfăşurarea unei activităţi de secretariat, administrativă, de gospodărire, de întreţinere-reparaţii şi de deservire, concursul va consta într-o probă practică şi o probă orală.  +  Articolul 13 (1) În urma susţinerii probei practice, candidatul va fi declarat admis sau respins. (2) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs. (3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practică.  +  Articolul 14 (1) Candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor teoretice sau la proba practică vor susţine o probă orală. (2) Din comisia de la proba orală vor face parte şi conducătorii compartimentelor în care sunt posturile vacante scoase la concurs. (3) Proba orală se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei. (4) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei. (5) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la proba orală.  +  Articolul 15 (1) Media generală de promovare a concursului este cel puţin 7. (2) Media generală a concursului reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, respectiv la proba practică şi la proba orală.  +  Articolul 16În termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării concursului, comisiile de examinare vor preda întregul material de concurs Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care va lua măsuri pentru afişarea rezultatelor concursului la sediul acestuia.  +  Articolul 17 (1) Repartizarea candidaţilor declaraţi admişi la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul. (2) Comisia de repartizare este compusă din secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, directorul Direcţiei resurse umane şi organizare, precum şi conducătorii compartimentelor în care sunt posturile vacante scoase la concurs.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 18Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidaţilor declaraţi admişi.  +  Articolul 19Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.  +  Articolul 20Taxa de înscriere se restituie candidaţilor care îşi anunţă retragerea, cu cel puţin 15 zile, înainte de prima probă de concurs.  +  Articolul 21Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.________________