ORDONANTA Nr. 33 din 18 august 1995privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 31 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Deşeurile refolosibile sunt substanţe, materiale sau produse provenite din activităţi industriale, agricole, din construcţii, transporturi, prestări de servicii şi alte domenii de activitate, precum şi din consumul populaţiei, ale căror caracteristici şi proprietăţi permit reintroducerea lor ca atare sau ca materii prime secundare în circuitul productiv fără risc pentru mediul înconjurător şi/sau sănătatea populaţiei.  +  Articolul 2Activitatea de colectare, prelucrare şi livrare de deşeuri refolosibile în vederea reintroducerii în circuitul productiv se desfăşoară de către persoane juridice, precum şi de către persoane fizice, potrivit reglementărilor din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Agenţii economici sunt obligaţi să solicite Ministerului Industriilor autorizaţia pentru activitatea de colectare, prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibile.  +  Articolul 4Ministerul Industriilor va elibera agenţilor economici autorizaţia, pe baza îndeplinirii de către aceştia a următoarelor condiţii minime: a) sa dispună de spaţiul de depozitare necesar desfăşurării activităţii; b) să deţină dotarea corespunzătoare şi/sau tehnologiile şi instalaţiile de colectare şi prelucrare a deşeurilor refolosibile, conform normelor legale în vigoare; c) sa achite taxa de autorizare de 200.000 lei, care se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 5Procedura de autorizare a agenţilor economici se va reglementa în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin norme ce se vor emite de către Ministerul Industriilor, cu avizul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, şi de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 6Agenţii economici care în prezent desfăşoară activităţi de colectare, reciclare şi reintroducere în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile sunt obligaţi ca în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe să solicite autorizaţia prevăzută la art. 3.  +  Articolul 7Agenţii economici sunt obligaţi sa stringa, sa depoziteze şi sa predea, de îndată, deşeurile refolosibile rezultate din activitatea lor centrelor de colectare sau să le valorifice direct diversilor consumatori pentru a evita degradarea lor.  +  Articolul 8Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate ca în termen de 3 luni de la publicarea prezentei ordonanţe sa stabilească în fiecare localitate locuri adecvate pentru depozitarea deşeurilor refolosibile.Este interzis persoanelor juridice şi persoanelor fizice sa depoziteze deşeurile refolosibile în spaţii publice - parcuri, străzi, pieţe, cai rutiere, cursuri de apa, cai ferate şi altele asemenea -, precum şi în alte locuri în afară celor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 9Agenţii economici şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data aprobării scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe amortizate integral, nevalorificate ca atare sau sub forma de ansambluri, subansambluri şi piese de schimb, să le valorifice, ca deşeuri refolosibile, prin vînzare pe piaţa interna.  +  Articolul 10Agenţii economici care produc, colectează, recicleaza sau consuma deşeuri refolosibile sunt obligaţi să le sorteze pe calităţi şi mărci, sa ţină evidenta lor şi sa furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, împuternicite de Ministerul Industriilor şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Ministerul Industriilor, prin Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor, va urmări trimestrial pe baza datelor deţinute de agenţiile teritoriale de protecţia mediului şi, respectiv, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, miscarea deşeurilor refolosibile.  +  Articolul 11Agenţii economici care colectează şi prelucreaza deşeuri refolosibile au obligaţia să solicite predatorilor, persoane juridice şi persoane fizice, iar aceştia au obligaţia sa declare provenienţă deşeurilor refolosibile predate, care se consemnează în documentele legale de predare-primire, ce se vor stabili prin normele prevăzute la art. 5.Deşeurile refolosibile a căror provenienţă nu poate fi dovedită şi care fac obiectul unor acte sau fapte de comerţ se confisca şi se valorifica, în condiţiile legii, contravaloarea lor facindu-se venit la bugetul de stat.  +  Articolul 12Agenţii economici autorizaţi sa recicleze deşeuri refolosibile sunt obligaţi să livreze materialele secundare produse, numai însoţite de certificat de calitate şi marca, conform prevederilor standardelor în vigoare.  +  Articolul 13Consumatorii de materiale secundare rezultate din reciclarea deşeurilor refolosibile pot utiliza aceste resurse pe baza certificatului de calitate şi, respectiv, a marcii.  +  Articolul 14Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi agenţii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi depozitare a reziduurilor menajere sunt obligaţi sa adopte măsuri, în funcţie de specificul zonei, pentru asigurarea condiţiilor şi dezvoltarea sistemelor de colectare selectiva a deşeurilor refolosibile provenite din gospodăriile populaţiei, constind în: a) amplasarea de containere, pentru depunerea selectiva a deşeurilor provenite de la asociaţiile de locatari, de la cetăţenii necuprinsi în asociaţiile de locatari, din locuri publice şi altele asemenea; b) organizarea de sisteme adecvate de transport; c) înfiinţarea de unităţi zonale de preselecţie a deşeurilor refolosibile.  +  Articolul 15Persoanele juridice şi persoanele fizice necuprinse în asociaţii de locatari vor asigura utilizarea conteinerelor destinate depunerii selective a deşeurilor refolosibile, numai în scopul pentru care acestea au fost amplasate.  +  Articolul 16Nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează, după cum urmează: a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 6, 7, 8 alin. 2, 9, 12; b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 1 şi art. 13; c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 1 şi art. 14; d) cu amendă de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. 1.Nerespectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute în standardele şi normele în vigoare, în mod repetat, atrage după sine retragerea autorizaţiei prevăzute la art. 3.  +  Articolul 17Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Industriilor, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Finanţelor şi Ministerul de Interne.Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga prevederile art. 1-26, art. 37-45, art. 47 şi 48, art. 50 lit. a)-h) şi j), art. 51 alin. 1 lit. a) şi c) şi art. 52-58 din Decretul nr. 465/1979 privind recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea şi circulaţia ambalajelor, publicat în Buletinul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 1980, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul comerţului,Ion Pargaru,secretar de statMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie-------------------