ORDONANTA Nr. 32 din 18 august 1995privind timbrul judiciar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 30 august 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,având în vedere şi prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se instituie Timbrul judiciar care, în condiţiile prezentei ordonanţe, se aplică acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate acestui minister, precum şi actelor notariale ce se îndeplinesc de notarii publici.Timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru.  +  Articolul 2Timbrul judiciar se imprima la cererea şi sub controlul Ministerului Justiţiei.Timbrul judiciar este mobil şi are următoarele valori: 500 lei, 1.000 lei, 5.000 lei şi 10.000 lei.  +  Articolul 3Cererile de chemare în judecata, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 1.000 lei, în cazul în care se solicita soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 500 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.În cazul în care cererile prevăzute la alin. 1, indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbru judiciar de 5.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 10.000.000 lei se aplică timbrul judiciar de 10.000 lei.Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se considera vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat şi repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor alin. 1.  +  Articolul 4Cererile adresate instanţelor judecătoreşti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari în registrele de publicitate, notificări şi somaţii comunicate prin executorii judecătoreşti, precum şi oricăror altor cereri care nu fac obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbru judiciar de 500 lei.Cererile de acordare a cetateniei sau de renunţare la cetăţenie se timbrează cu timbru judiciar de 5.000 lei.Supralegalizarea de semnături la Ministerul Justiţiei se timbrează cu timbru judiciar de 500 lei pentru fiecare exemplar şi semnatura.  +  Articolul 5Pentru actele notariale ce se îndeplinesc de notarii publici pentru care legea prevede taxe de timbru în suma fixa, se aplică timbru judiciar de 500 lei.În cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbrul judiciar de 5.000 lei, iar pentru cele ce depăşesc 10.000.000 lei se aplică timbrul judiciar de 10.000 lei.  +  Articolul 6Răspunderea pentru realizarea emisiunilor şi circulaţia timbrului judiciar, ca şi pentru gestionarea fondurilor obţinute, revine Ministerului Justiţiei.Vînzarea timbrului judiciar se face de către instituţiile prevăzute la art. 1 sau prin unităţi autorizate sa vinda timbre fiscale, pe bază de convenţie, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia.  +  Articolul 7Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar constituie venituri ale bugetului de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei.Disponibilităţile de la finele anului se vor raporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.Cheltuielile necesare realizării primei emisiuni a timbrului judiciar de până la 25 milioane lei se acoperă din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 8Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecătoriilor, tribunalelor, Curţilor de apel, precum şi pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrări de specialitate din ţara şi din străinătate, de sisteme moderne de informatizare, precum şi pentru acordarea de stimulente pentru magistraţi, asimilaţii acestora şi personalul auxiliar.  +  Articolul 9Cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite şi înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător.În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va emite norme metodologice de aplicare.Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------p. Ministrul justiţiei,Adrian Duta,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------