DECRET nr. 92 din 16 martie 1984privind îmbunătăţirea organizării unităţilor de construcţii-montaj, în vederea preluării execuţiei lucrărilor în antrepriza
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 21 din 19 martie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pe data prezentului decret toate unităţile de construcţii-montaj se reorganizează, pentru execuţia lucrărilor în acord global, prin preluarea acestora în antrepriza.Unitatea de baza în activitatea de construcţii-montaj este brigada complexa şi brigada specializată de antrepriza.Unităţile prin care se asigura coordonarea execuţiei lucrărilor de către brigăzi sînt antrepriza, întreprinderea-antrepriza, trustul şi centrala de antrepriza generală.  +  Articolul 2Brigada complexa şi brigada specializată se organizează pentru execuţia în întregime a unui obiect sau parte de obiect, corespunzător gradului de complexitate a lucrărilor contractate, şi se alcătuieşte pe baze democratice, de către antreprenor - şef de brigada - prin înţelegere directa cu membrii acesteia, potrivit manoperei contractate în acord global, în limita prevederilor din deviz şi sarcinilor de creştere a productivităţii muncii.Brigada răspunde de executarea integrala a lucrărilor, la termenele contractate, de calitatea acestora, de utilizarea judicioasă a forţei de muncă, de policalificarea muncitorilor pentru folosirea integrala a timpului de lucru, de respectarea consumurilor materiale şi energetice normate, de întreţinerea şi repararea utilajelor primite, pe toată durata normată de utilizare, de executarea lucrărilor de organizare de şantier în condiţii de stricta economicitate şi cu reducerea la minimum a construcţiilor definitive.În cazul în care volumul şi complexitatea lucrărilor nu justifica constituirea unei brigăzi, lucrările se vor prelua în antrepriza, pe baza de acord global, de către echipe conduse de maiştri, tehnicieni, subingineri sau ingineri, după caz.  +  Articolul 3Antrepriza, întreprinderea-antrepriza, trustul şi centrala de antrepriza generală se organizează în funcţie de mărimea şi complexitatea obiectivelor de care răspund, se constituie în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare şi se dimensionează în limita cotelor de manopera stabilite potrivit legii.Antrepriza se organizează ca unitate fără personalitate juridică în cadrul întreprinderilor-antrepriza, trusturilor sau centralelor de antrepriza generală, după caz.Funcţia de antreprenor general se îndeplineşte de centrala şi trustul de antrepriza generală. De asemenea, aceasta funcţie se îndeplineşte, de regula, şi de întreprinderea-antrepriza.Antreprizele şi brigăzile pot fi organizate şi de alte unităţi socialiste care au de executat volume importante de lucrări de construcţii-montaj.  +  Articolul 4Antrepriza, întreprinderea-antrepriza, trustul şi centrala de antrepriza generală răspund de adaptarea la teren a proiectelor tip, elaborarea de detalii de execuţie sau de proiecte de complexitate redusă, de proiectarea tehnologiilor proprii de execuţie, de asigurarea în mod centralizat a aprovizionării tehnico-materiale, de prelucrarea şi realizarea unor confecţii semifabricate, precum şi de gospodărirea utilajelor şi mijloacelor fixe care se folosesc de toate brigăzile din subordine.De asemenea, unităţile prevăzute în alineatul precedent sînt obligate să ia măsuri pentru încadrarea consumurilor materiale şi energetice în normele stabilite, controlul calităţii lucrărilor executate, realizarea indicatorilor tehnico-economici stabiliţi prin plan, contractarea şi decontarea lucrărilor, creşterea continua a productivităţii muncii.  +  Articolul 5Brigada complexa, brigada specializată, antrepriza, întreprinderea-antrepriza, precum şi trustul şi centrala de antrepriza generală, se organizează şi funcţionează potrivit principiilor autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare, pe baza de buget de venituri şi cheltuieli.  +  Capitolul 2 Organizarea unităţilor  +  Articolul 6Pe data de 16 martie 1984 se înfiinţează centralele de antrepriza generală, trusturile de antrepriza generală şi întreprinderile-antrepriza de construcţii-montaj din anexa nr. 1, unităţi cu personalitate juridică, cu sediul, subordonarea, obiectul de activitate, gradul de organizare şi grupa de ramura prevăzute în aceeaşi anexa.Pe data prevăzută la alin. 1 unităţile de construcţii-montaj din anexa nr. 2 se desfiinţează, iar activitatea acestora se preia de unităţile nou înfiinţate, precum şi de alte unităţi existente, prevăzute în aceeaşi anexa.Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate la data de 15 martie 1984, împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari şi cu contractele încheiate, trec la unităţile care preiau activitatea, pe baza de protocol.Personalul care trece la aceste unităţi se considera transferat în interesul serviciului.Unităţile de construcţii-montaj prevăzute în anexa nr. 3 îşi schimba denumirea, sediul şi subordonarea.  +  Articolul 7Întreprinderile-antrepriza, trusturile şi centralele de antrepriza generală care se reorganizează pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj în acord global, prin preluarea acestora în antrepriza, noua denumire şi gradul de organizare al unităţilor respective sînt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 8Se aprobă structurile organizatorice tip pentru brigada complexa sau specializată, antrepriza, întreprinderea-antrepriza şi trustul de antrepriza generală, prevăzute în anexele nr. 5a*) - 5d*).Centralele de antrepriza generală se organizează potrivit structurilor organizatorice prevăzute în anexele nr. 6a*) - 6d*).----------- Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 9Se aprobă criteriile de încadrare pe tipuri de mărime a brigăzilor complexe sau specializate şi a antreprizelor, potrivit anexelor nr. 7a* - 7b*.--------------- Notă *) Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Articolul 10Ponderea maxima a personalului de administraţie în totalul personalului din activitatea de construcţii-montaj se stabileşte anual, odată cu aprobarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială.Pentru anul 1984 ponderea maxima a acestui personal este prevăzută în anexa nr. 8*).----------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 11Lucrările locale de construcţii-montaj din execuţia oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti de gospodărire a apelor se preiau de următoarele unităţi: a) lucrările de gospodărire a apelor din planul Consiliului Naţional al Apelor, precum şi cele similare din planul altor ministere, de către întreprinderile de execuţie şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare; b) lucrările de microhidrocentrale, staţii de tratare şi epurare a apelor, transformările de centrale şi puncte termice, precum şi construcţiile aferente activităţii de exploatare şi observaţii hidrometeorologice, de către întreprinderile de construcţii-montaj ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.Preluarea lucrărilor se face împreună cu indicatorii de plan economici şi financiari, mijloacele corespunzătoare şi contractele aferente, pe baza de protocol.Lucrările aflate în stadiu avansat de realizare şi care urmează a fi terminate în cursul semestrului I 1984 rămîn în execuţia oficiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti de gospodărire a apelor.Oficiile judeţene şi al municipiului Bucureşti de gospodărire a apelor au, pe lîngă răspunderea privind gospodărirea şi protecţia calităţii apelor, şi pe aceea de beneficiar, pentru toate lucrările locale de gospodărire a apelor executate de unităţile prevăzute la lit. a) şi b).  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 12Nomenclatorul funcţiilor pentru activitatea de construcţii-montaj prevăzut în anexa - construcţii-montaj - la Decretul nr. 162/1973 se modifica potrivit anexei nr. 9*).------------ Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 13Funcţiile de conducere şi execuţie din brigăzile complexe, brigăzile specializate şi din antreprize, care se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, sînt cele prevăzute în anexa nr. 10*.------------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate.  +  Articolul 14Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu niveluri de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973.  +  Articolul 15Prevederile Decretului nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicare a fost prelungită prin Decretul nr. 476/1983, nu se aplica în anul 1984 posturilor din unităţile de la care şi la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 16Centralele şi trusturile de antrepriza generală, întreprinderile-antrepriza şi antreprizele nou înfiinţate se dotează cu cîte un autoturism, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor supune spre aprobare, în termen de 45 de zile de la data prezentului decret, modificarea indicatorilor de plan economici şi financiari, aprobaţi prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1984, cu influentele ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 18Anexa nr. 8 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităţilor asimilate acestora, precum şi a unor întreprinderi de stat, se modifica corespunzător prezentului decret.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Anexa 1 LISTAcentralelor-antrepriza generală, trusturilor-antrepriza generală şiîntreprinderilor-antrepriza de construcţii-montaj care se înfiinţează────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                      Gradul de                                                                      organizare                                                                      ----------Nr. Denumirea Sediul Subordona- Obiectul de activitate Grupa decrt. unităţii --------------- rea ramură                 localitatea jude-                              ţul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Ministerul Construcţiilor Industriale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Centrala-an- munici- - Ministerul Executarea lucrărilor Special    trepriza piul Construc- de construcţii indus- ----------    generală de Bucureşti ţiilor triale, instalaţii şi III    construcţii Industri- montaj    industriale ale    Bucureşti2. Trustul- munici- - Ministerul Executarea de lucrări Special    antrepriza piul Construc- înalte de beton glisa- ----------    generală Bucureşti ţiilor te, precomprimări, III    de lucrări Industri- samotarea cuptoarelor    speciale ale industriale, izolaţii    şi izolaţii speciale la construcţii    tehnologice şi instalaţii tehnologice,    Bucureşti înzidiri, placări şi                                               protecţii anticorosive3. Întreprin- munici- Iaşi Centrala Executarea mecanizata I    derea de piul de mecani- a lucrărilor de con- ---------    utilaj greu Iaşi zare pen- strucţii-montaj, ex- IV    şi de tran- tru con- ploatarea şi întreţine-    sport pentru strucţii rea utilajelor grele şi    construcţii industri- mijloacelor de transport    Iaşi ale din dotare.                                   Bucureşti4. Întreprinde- munici- Argeş Centrala de Executarea mecanizata a II    rea de uti- piul mecanizare lucrărilor de construcţii -------    laj greu şi Piteşti pentru con- montaj, exploatarea şi IV    transport strucţii întreţinerea utilajelor    pentru con- industriale grele şi mijloacelor de    strucţii Bucureşti transport din dotare.    Piteşti5. Întreprinde- munici- Bihor Centrala Executarea mecanizata a II    rea de utilaj piul de mecani- a lucrărilor de construc- -------    greu şi de Oradea zare pentru ţii-montaj, exploatarea IV    transport construcţii şi întreţinerea utilajelor    pentru con- industriale şi mijloacelor de transport    strucţii Bucureşti din dotare.    Oradea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Ministerul Energiei Electrice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Întreprinde- munici- - Centrala Executarea lucrărilor de I    rea-antre- piul industriala reparaţii capitale la -------    priza de Bucureşti de produ- agregate energetice, la III    construcţii cere a e- construcţii energetice    -montaj şi nergiei şi la construcţii hidro-    reparaţii electrice energetice ; executarea    uzine şi termice de lucrări de întreţinere,    electrice de reparaţii şi de prestări                                               în construcţii şi montaj                                               pentru uzine electrice,                                               precum şi lucrări de                                               construcţii-montaj pentru                                               acestea.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Centrala- munici- Constan- Ministerul Executarea lucrărilor de Special    antrepriza piul ta Transportu- construcţii hidrotehnice, -------    generală Constanţa rilor şi maritime şi fluviale, de III    de con- Telecomu- docuri şi canale    strucţii nicaţiilor navigabile.    hidrotehnice2. Întreprin- munici- Buzău Centrala- Producerea de aparate, I    derea de piul antrepriza maşini şi materiale pentru ------    producţie Buzău generală construcţii cai ferate. III    industria- de con-    la pentru strucţii    cai ferate cai ferate                                   Bucureşti3. Exploatarea comuna Constan- Centrala- Extragerea şi prelucrarea I    de cariere Mihail ta antrepriza produselor de cariera. -------    Sitorman Kogălni- generală II    (unitate ceanu de con-     cu perso- strucţii    nalitate hidrotehni-    juridică, ce Constanţa    potrivit    art. 26 din    Legea nr.    5/1978)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Trustul- munici- Braşov Ministerul Executarea de construcţii Special    antrepriza piul Industria- -montaj şi instalaţii --------    generală Braşov lizării specifice exploatării III    de con- Lemnului şi industrializării    strucţii- şi Materia- lemnului, industriei de ce-    montaj şi lelor de luloza şi hîrtie, materia-    reparaţii Construc- lelor de construcţii,    Braşov ţii reparaţii capitale şi curen-                                               te la construcţii, instalaţii                                               şi linii tehnologice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Întreprin- munici- - Direcţia Executarea de lucrări de I    derea-an- piul generală construcţii hidrotehnice --------    trepriza Bucureşti economică cu complexitate deosebita III    de con- de îmbună- în cadrul sistemelor de    strucţii tăţiri irigaţii şi desecări.    hidroteh- funciare şi    nice pen- construcţii    tru îmbună- în agricul-    tăţiri tura    funciare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 LISTAcentralelor, trusturilor şi întreprinderilor deconstrucţii-montaj care se desfiinţează────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Denumirea SediuNr. unităţilor care ------------------ Subordonarea Denumirea unităţilor carecrt. se desfiinţează locali- jude- preiau activitatea                       tatea ţul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     A. Unităţi desfiinţate, a căror activitate trece la unităţile înfiinţate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Ministerul Construcţiilor Industriale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- munici- Prahova Ministerul Centrala-antrepriza gene-    strucţii indus- piul Construcţiilor rală de construcţii in-    triale Ploieşti Ploieşti Industriale dustriale Bucureşti 2. Trustul de con- munici- - Ministerul Centrala-antrepriza gene-    strucţii indus- piul Construcţiilor rală de construcţii in-    triale Bucureşti Bucureşti Industriale dustriale Bucureşti 3. Trustul de con- munici- - Ministerul Centrala-antrepriza gene-    strucţii indus- piul Construcţii- rală de construcţii    triale şi agro- Bucureşti lor industriale Bucureşti    zootehnice Industriale    Bucureşti 4. Trustul de in- munici- - Ministerul Centrala-antrepriza gene-    stalaţii şi piul Construc- rală de construcţii    montaj Bucureşti ţiilor industriale Bucureşti    Bucureşti Industriale 5. Trustul de munici- - Ministerul Trustul-antrepriza gene-    lucrări speci- piul Construc- rală de lucrări speciale    ale Bucureşti Bucureşti ţiilor şi izolaţii tehnologice                                        Industriale Bucureşti 6. Trustul de izo- munici- - Ministerul Trustul-antrepriza gene-    laţii pentru piul Construc- rală de lucrări speciale    lucrări indus- Bucureşti ţiilor şi izolaţii tehnologice    triale Industriale Bucureşti    Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Ministerul Minelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- munici- - Ministerul Trustul-antrepriza gene-    strucţii şi piul Minelor rală de lucrări miniere    montaje miniere Bucureşti speciale şi construcţii-    Bucureşti montaj Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Ministerul Industrializării Lemnului şi Materialelor de Construcţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- munici- Braşov Ministerul Trustul-antrepriza gene-    strucţii pentru piul Industriali- rală de construcţii-    economia fores- Braşov zării Lemnului montaj şi reparaţii    tieră şi mate- şi Materiale- Braşov    riale de con- lor de Con-    strucţii Braşov strucţii 2. Trustul de con- munici- Buzău Ministerul In- Trustul-antrepriza gene-    strucţii pentru piul dustrializa- rală de construcţii-    economia fores- Buzău rii Lemnului montaj şi reparaţii    tieră şi mate- şi Materiale- Braşov    riale de con- lor de Con-    strucţii Buzău strucţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Ministerul Energiei Electrice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Grup de şantiere munici- - Centrala in- Întreprinderea-antrepriza    reparaţii con- piul dustrială de de construcţii-montaj şi    strucţii-montaj Bucureşti producere a reparaţii uzine electrice    şi prestaţii energiei elec- din subordinea Centralei                                        trice şi industriale de producere                                        termice a energiei electrice şi                                        Bucureşti termice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Centrala Canal oraşul Constanţa Ministerul Centrala-antrepriza gene-    Dunăre-Marea Medgidia Transporturi- rală de construcţii hi-    Neagră*) lor şi Tele- drotehnice Constanţa                                        comunicaţiilor 2. Întreprinderea munici- Constanţa Centrala Canal Centrala-antrepriza gene-    de construcţii piul Dunăre-Marea rală de construcţii hi-    hidrotehnice Constanţa Neagră tehnice Constanţa    Constanţa 3. Întreprinderea munici- Buzău Centrala-an- Întreprinderea de pro-    de aparate de piul trepriza gene- ducţie industriala pentru    cale Buzău Buzău rală de con- cai ferate Buzău din                                        strucţii cai subordinea Centralei de                                        ferate construcţii cai ferate                                        Bucureşti Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Se desfiinţează la data de 31 mai 1984.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- munici- - Ministerul Unităţile de construcţii-    strucţii şi piul Agriculturii montaj ale Ministerului    montaje pentru Bucureşti şi Industriei Construcţiilor Industria-    agricultura şi Alimentare le şi ale consiliilor    industrie populare ; Întreprinderea    alimentară -antrepriza de construc-                                                       ţii hidrotehnice pentru                                                       îmbunătăţiri funciare                                                       Bucureşti (lucrările                                                       în continuare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     B. Unităţi desfiinţate, a căror activitate trece la unităţi existente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Ministerul Construcţiilor Industriale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- munici- Cluj Ministerul Trustul-antrepriza gene-    strucţii chi- piul Construcţiilor rală de construcţii    mice Cluj- Cluj- Industriale industriale Cluj-Napoca ;    Napoca Napoca Trustul-antrepriza gene-                                                       rală de construcţii                                                       industriale Braşov 2. Trustul de in- munici- Braşov Ministerul Trustul-antrepriza gene-    stalaţii-mon- piul Construcţiilor rală de construcţii    taj Braşov Braşov Industriale industriale Braşov ;                                                       Trustul-antrepriza gene-                                                       rală de construcţii                                                       industriale Cluj-Napoca ;                                                       Trustul-antrepriza gene-                                                       rală de construcţii                                                       industriale Oradea 3. Trustul de in- munici- Iaşi Ministerul Trustul-antrepriza gene-    stalaţii- piul Construcţiilor rală de construcţii    montaj Iaşi Iaşi Industriale industriale Iaşi ;                                                       Trustul-antrepriza gene-                                                       rală de construcţii                                                       industriale Gheorghe                                                       Gheorghiu-Dej────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea munici- Dolj Centrala- Regionala de cai ferate    de construcţii piul antrepriza Craiova    cai ferate Craiova generală de    Craiova construcţii                                        cai ferate                                        Bucureşti 2. Întreprinderea munici- Iaşi Centrala- Regionala de cai ferate    de construcţii piul antrepriza Iaşi    cai ferate Iaşi generală de    Iaşi construcţii                                        cai ferate                                        Bucureşti 3. Întreprinderea munici- Timiş Centrala- Regionala de cai ferate    de construcţii piul antrepriza Timişoara    cai ferate Timişoara generală de    Timişoara construcţii                                        cai ferate                                        Bucureşti 4. Întreprinderea munici- Braşov Centrala- Regionala de cai ferate    de construcţii piul antrepriza Braşov    cai ferate Braşov generală de    Braşov construcţii                                        cai ferate                                        Bucureşti 5. Întreprinderea munici- Cluj Centrala- Regionala de cai ferate    de construcţii piul antrepriza Cluj    cai ferate Cluj- generală de    Cluj Napoca construcţii                                        cai ferate                                        Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Ministerul Turismului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea munici- Constanţa Ministerul Întreprinderea de hote-    de construcţii- piul Turismului luri şi restaurante    montaj şi pres- Constanţa Mamaia ;    taţii Constanţa Întreprinderea de hote-                                                       luri şi restaurante                                                       Eforie Nord ;                                                       Întreprinderea de hote-                                                       luri şi restaurante                                                       Eforie Sud ;                                                       Întreprinderea de hote-                                                       luri şi restaurante                                                       Mangalia────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Centrocoop──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea munici- - Centrocoop Unităţile de construcţii-    de construcţii, piul montaj ale consiliilor    proiectare şi Bucureşti populare judeţene ;    investiţii organizaţiile cooperatis-    Bucureşti te teritoriale în regie                                                       proprie ale Centrocoop-                                                       ului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3 LISTAunităţilor de construcţii-montaj care îşi schimbădenumirea sau sediul ori subordonarea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Denumirea unităţii Subordonarea SediulNr. --------------------------- ---------------------- ---------------------crt. anterioară noua anterioară noua anterior nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Ministerul Construcţiilor Industriale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- Trustul-an- Ministerul Midia- munici-    strucţii chimi- trepriza Construcţiilor Năvodari, piul    ce Midia- generală de Industriale judeţul Constanţa    Năvodari construcţii Constanţa                     industriale                     Constanţa 2. Întreprinderea Centrala de Centrala- municipiul    de utilaj greu mecanizare antrepriza Bucureşti    şi de transport pentru con- generală de    pentru construc- strucţii in- construcţii    ţii Bucureşti dustriale industriale                                   Bucureşti Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Ministerul Energiei Electrice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul de con- Întreprinde- Ministerul oraşul    strucţii şi in- rea-antrepri- Energiei Cernavodă,    stalaţii pentru za de con- Electrice judeţul    centrale nucle- strucţii Constanţa    aroelectrice nuclearo-                     electrice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea Centrala Centrala- comuna    de utilaje Canal antrepriza Basarabi,    grele pentru Dunăre generală de judeţul    construcţii Marea-Neagră construcţii Constanţa                                                hidrotehnice                                                Constanţa 2. Întreprinderea Ministerul Centrala- municipiul    de comerţ Transportu- antrepriza Bucureşti    exterior rilor şi generală    "Contrasimex" Telecomuni- de construc-                                   caţiilor ţii cai ferate                                                Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4 LISTAunităţilor de construcţii-montaj care se reorganizeazăpentru executarea lucrărilor în acord global────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                         Sediul GradulNr. Denumirea ---------------------- de orga-crt. localitatea judeţul nizare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Consilii populare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Alba II    montaj Alba Alba-Iulia 2. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Arad II    montaj Arad Arad 3. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Argeş I    montaj Argeş Piteşti 4. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Bacău I    montaj Bacău Bacău 5. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Bihor II    montaj Bihor Oradea 6. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Bistriţa- III    montaj Bistriţa-Năsăud Bistriţa Năsăud 7. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Botoşani II    montaj Botoşani Botoşani 8. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Braşov I    montaj Braşov Braşov 9. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Brăila II    montaj Brăila Brăila10. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Buzău II    montaj Buzău Buzău11. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Caras- I    montaj Caras-Severin Reşita Severin12. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Călăraşi I    montaj Călăraşi Călăraşi13. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Cluj I    montaj Cluj Cluj-Napoca14. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Constanţa Special    montaj Constanţa Constanţa15. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Covasna II    montaj Covasna Sfîntu                                                Gheorghe16. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Dîmboviţa II    montaj Dîmboviţa Tîrgovişte17. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Dolj I    montaj Dolj Craiova18. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Galaţi I    montaj Galaţi Galaţi19. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Giurgiu I    montaj Giurgiu Giurgiu20. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Gorj I    montaj Gorj Tîrgu Jiu21. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Harghita II    montaj Harghita MIercurea-                                                Ciuc22. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Hunedoara I    montaj Hunedoara Deva23. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Ialomiţa II    montaj Ialomiţa Slobozia24. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Iaşi I    montaj Iaşi Iaşi25. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Maramureş I    montaj Maramureş Baia Mare26. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Mehedinţi II    montaj Mehedinţi Drobeta-                                                Turnu Severin27. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Mureş I    montaj Mureş Tîrgu Mureş28. Trustul-Antrepriza generală de construcţii- municipiul Neamţ I    montaj Neamţ Piatra Neamţ29. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Olt II    montaj Olt Slatina30. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Prahova I    montaj Prahova Ploieşti31. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Satu Mare II    montaj Satu Mare Satu Mare32. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Sălaj II    montaj Sălaj Zalău33. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Sibiu II    montaj Sibiu Sibiu34. Trustul-Antrepriza generală de construcţii- municipiul Suceava II    montaj Suceava Suceava35. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Teleorman II    montaj Teleorman Alexandria36. Trustul-antrepriza generală de construcţii- municipiul Timiş Special    montaj Timiş Timişoara37. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Tulcea III    montaj Tulcea Tulcea38. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Vaslui II    montaj Vaslui Vaslui39. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Vîlcea II    montaj Vîlcea Rîmnicu Vîlcea40. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Vrancea II    montaj Vrancea Focşani41. Centrala-antrepriza generală de construc- municipiul - Special    ţii-montaj Bucureşti Bucureşti42. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul - Special    montaj Bucureşti Bucureşti43. Întreprinderea-antrepriza de instalaţii municipiul - I    Bucureşti Bucureşti44. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul - I    montaj Bucureşti Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Ministerul Minelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de construcţii municipiul - Special     şi montaje miniere Bucureşti Bucureşti 2. Întreprinderea-antrepriza de construcţii municipiul Hunedoara I    şi montaje miniere Petroşani Petroşani 3. Întreprinderea-antrepriza de construcţii comuna Gorj Special    şi montaje miniere Jilt Mătăsari 4. Întreprinderea-antrepriza de construcţii comuna Gorj Special    şi montaje miniere Rovinari Fărcăşeşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Petrolului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de construcţii municipiul Prahova Special    speciale petroliere Ploieşti Ploieşti 2. Întreprinderea-antrepriza de montaj municipiul Braşov I    conducte magistrale Braşov Braşov────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Energiei Electrice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de construcţii municipiul - Special    hidroenergetice Bucureşti Bucureşti 2. Trustul-antrepriza generală municipiul - Special    "Energoconstrucţia" Bucureşti 3. Trustul-antrepriza generală "Energomontaj" municipiul - Special    Bucureşti Bucureşti 4. Trustul-antrepriza generală "Electromontaj" municipiul - Special    Bucureşti Bucureşti 5. Întreprinderea-antrepriza de construcţii oraşul Constanţa Special    nuclearoelectrice Cernavodă Cernavodă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Industriei Metalurgice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea-antrepriza de construcţii- municipiul Galaţi Special    montaje şi reparaţii siderurgice Galaţi Galaţi 2. Întreprinderea-antrepriza de construcţii municipiul Hunedoara Special    şi reparaţii siderurgice Hunedoara Hunedoara 3. Întreprinderea-antrepriza de construcţii municipiul Călăraşi Special    şi montaje siderurgice Călăraşi Călăraşi 4. Întreprinderea-antrepriza de construcţii, municipiul Dîmboviţa I    montaje metalurgice şi reparaţii Tîrgovişte    Tîrgovişte 5. Întreprinderea-antrepriza de construcţii, municipiul Caras- I    montaje metalurgice şi reparaţii Reşita Reşita Severin────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea-antrepriza de construc- municipiul    ţii speciale, industriale şi montaj Bucureşti - Special     Bucureşti 2. Întreprinderea-antrepriza de montaj şi municipiul    reparaţii centrale termice Bucureşti Bucureşti - Special 3. Întreprinderea-antrepriza de construc- municipiul    ţii industriale şi montaj Braşov Braşov Braşov Special────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Industriei de Maşini-Unelte,         Electrotehnica şi Electronica──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea-antrepriza de montaj şi municipiul    service pentru automatizări şi teleco- Bucureşti - I    municaţii Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Industriei Chimice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii-montaje şi reparaţii în industria Bucureşti - Special    chimica Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Construcţiilor Industriale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj Special 2. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Braşov Braşov Braşov Special 3. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Iaşi Iaşi Iaşi I 4. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Craiova Craiova Dolj Special 5. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Oradea Oradea Bihor I 6. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Piteşti Piteşti Argeş Special 7. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Gheorghe Gheorghiu-Dej Gheorghe                                                Gheorghiu-Dej Bacău I 8. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul    ţii industriale Timişoara Timişoara Timiş I 9. Trustul-antrepriza generală de construcţii municipiul    industriale Brăila Brăila Brăila I10. Trustul-antrepriza generală de construc- municipiul     ţii industriale Constanţa Constanţa Constanţa I11. Trustul-antrepriza generală de montaj municipiul    utilaj chimic Bucureşti Bucureşti - Special12. Trustul-antrepriza generală de instala- municipiul    laţii şi automatizări Bucureşti Bucureşti - Special────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Centrala-antrepriza generală de construcţii municipiul Special     cai ferate Bucureşti Bucureşti - 2. Întreprinderea-antrepriza de drumuri şi municipiul    poduri Bucureşti Bucureşti - Special 3. Întreprinderea-antrepriza de semnalizări municipiul    şi automatizări feroviare Bucureşti - I 4. Întreprinderea-antrepriza "Teleconstrucţia" municipiul    Bucureşti Bucureşti - I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Întreprinderea-antrepriza de construcţii municipiul    montaj Delta Dunării-Tulcea Tulcea Tulcea I 2. Întreprinderea-antrepriza de foraje municipiul    pentru alimentari cu apa Bucureşti Bucureşti - II 3. Întreprinderea-antrepriza de instalaţii municipiul    şi montaje pentru îmbunătăţiri funciare Bucureşti - II    Bucureşti 4. Întreprinderea-antrepriza "Frigotehnica" municipiul    Bucureşti Bucureşti - III────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Consiliul Naţional al Apelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală de lucrări municipiul    hidrotehnice speciale Bucureşti Bucureşti - Special────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Oficiul economic central "Carpaţi"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Trustul-antrepriza generală "Carpaţi" municipiul    Bucureşti Bucureşti - Special────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------