REGULAMENT din 28 ianuarie 2005privind organizarea şi practicarea vânătorii
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 9 februarie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Vânătoarea este acţiunea de căutare, stârnire, urmărire (pândire), hăituire, ucidere sau capturare a vânatului, desfăşurată de una sau de mai multe persoane care deţin dreptul legal de a practica această activitate (permis de vânătoare, ordin de serviciu), în baza autorizaţiei legale de vânătoare, eliberată de gestionarul fondului de vânătoare.  +  Articolul 2 (1) Vânătoarea exemplarelor din speciile de vânat admise de lege se realizează în scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare ştiinţifică, urmărindu-se cu consecvenţă menţinerea echilibrului ecologic şi ameliorarea calităţii vânatului. (2) Vânătoarea exemplarelor din speciile de vânat strict protejate se exercită numai în situaţia în care există aprobat, potrivit legii, un număr de exemplare care se pot recolta într-un sezon de vânătoare. (3) Aprobarea prevăzută la alin. (2) se acordă în următoarele situaţii: a) în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi al conservării habitatelor naturale; b) pentru prevenirea producerii unor prejudicii, în special culturilor, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor şi altor bunuri; c) în interesul sănătăţii şi securităţii publice; d) în scopul cercetării ştiinţifice şi învăţământului; e) în scopul repopulărilor în arealele din care o specie a dispărut şi al introducerii acestei specii în alte areale.  +  Articolul 3 (1) Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului de vânătoare sau, după caz, împuternicitului legal al gestionarului fondului de vânătoare. (2) Indirect, la acţiunile de vânătoare pot participa şi alte categorii de persoane, altele decât cele care deţin dreptul legal de a practica vânătoarea, respectiv observatori şi invitaţi, candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare, precum şi gonaci (bătăiaşi). Aceste categorii de persoane sunt obligate să respecte prevederile regulilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Capitolul II Tipuri şi metode de vânătoare  +  Articolul 4Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost definită la art. 1.  +  Articolul 5În funcţie de numărul de vânători care participă la acţiunile de vânătoare, aceasta poate fi de trei tipuri, după cum urmează:A. Vânătoare individuală; aceasta se practică de un singur vânător, însoţit de paznicul de vânătoare sau de împuternicitul gestionarului fondului de vânătoare. Metodele de vânătoare pentru acest tip sunt: a) vânătoarea "la pândă" constă în aşteptarea vânatului şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis, locurile unde vânatul produce pagube, vizuină, locurile de pasaj, locurile de înnoptat, locurile de rut;a1) pentru speciile de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda "la pândă" se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în funcţie de etologia fiecărei specii de vânat;a2) pentru specia urs, vânătoarea prin metoda "la pândă" se poate exercita la trecători, în perioada 15 septembrie - 31 decembrie, şi tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de urs sau în alte locuri unde ursul produce pagube;a3) pentru specia lup, vânătoarea prin metoda "la pândă" se poate exercita la trecători, în perioada 15 septembrie - 31 martie, şi tot timpul anului la cadavrul animalului ucis de lup sau în alte locuri unde lupul produce pagube;a4) pentru specia pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda "la pândă" se poate exercita la trecători şi la vizuină, în perioada 15 septembrie - 31 martie; b) vânătoarea "la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare;b1) pentru specia pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda "la pândă" se poate exercita în perioada 15 septembrie - 31 martie;b2) pentru celelalte specii de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda "la vizuină" se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în funcţie de etologia fiecărei specii de vânat; c) vânătoarea "cu chemători şi/sau atrape" constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători şi/sau atrape, permise de lege;c1) pentru speciile lup şi pisică sălbatică, vânătoarea prin metoda "cu chemători" se poate exercita în perioada 15 septembrie - 31 martie;c2) pentru celelalte specii de vânat admise de lege, vânătoarea prin metoda "cu chemători şi/sau atrape" se poate exercita în sezonul de vânătoare prevăzut de lege, în funcţie de etologia fiecărei specii de vânat; d) vânătoarea "la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populări, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Metoda se poate practica în perioadele prevăzute de lege pentru speciile la care vânătoarea este admisă şi tot timpul anului în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;d1) pentru specia urs, vânătoarea prin metoda "la nadă" se practică în scop de cercetare ştiinţifică şi pentru populări sau repopulări, doar cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru fiecare caz; nădirea se va face exclusiv cu hrană de origine vegetală.Pentru autorizarea vânătorii la urs prin metoda "la nadă" din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, gestionarii fondurilor de vânătoare interesaţi trebuie să prezinte documente prin care trebuie să dovedească următoarele:- scopul capturării (cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic, popularea sau repopularea unor fonduri de vânătoare din ţară sau din străinătate);- existenţa solicitării părţilor interesate în efectuarea cercetărilor, populării sau repopulării;- tema de cercetare ştiinţifică aprobată de autorităţile competente sau fondul de vânătoare/zona în care se urmăreşte popularea/repopularea;- necesitatea capturării din fondul de vânătoare vizat;- nivelul efectivelor de urs structurate pe sexe şi categorii de vârstă pe fondul de vânătoare de pe care urmează să se captureze exemplarul în sezonul de vânătoare în derulare; e) vânătoarea "la dibuit" ("apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat; la specia urs se poate practica doar în perioada 15 septembrie - 31 decembrie; f) vânătoarea "la sărite" constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare.B. Vânătoare în grup restrâns. Metodele de vânătoare sunt similare cu metodele folosite la vânătoarea individuală, diferenţa constând în faptul că la acestea participă un număr restrâns de vânători (minimum 2 şi maximum 5), cu sau fără câini de vânătoare, fără gonaşi.C. Vânătoare în grup mare. Metoda se practică de un număr mai mare de 5 vânători şi constă în stârnirea şi hăituirea vânatului în scopul dobândirii acestuia, în funcţie de posibilităţile practice de organizare, de etologia speciilor care fac obiectul acţiunii de vânătoare şi de preferinţele vânătorilor participanţi. Aceste acţiuni se clasifică astfel: a) vânătoarea "la goană" - la această metodă de vânătoare se pot sau nu utiliza câini de vânătoare;a1) la specia urs, vânătoarea prin metoda "la goană" se organizează o singură dată pe aceeaşi suprafaţă a unui fond de vânătoare într-un sezon de vânătoare. La această metodă de vânătoare se vor folosi câini de vânătoare din rasele admise, iar numărul maxim de gonaci nu va fi mai mare decât numărul vânătorilor. Metoda se poate practica în perioada 15 septembrie - 31 decembrie; b) vânătoarea "în cerc" constă în formarea unui cerc, alcătuit din participanţii la acţiunea de vânătoare, care se strânge treptat. Această vânătoare se practică exclusiv în câmp deschis şi are ca scop capturarea vânatului în diferite scopuri; c) vânătoare în grup mare "la sărite" metoda se practică cu vânătorii dispuşi în linie sau semicerc, în mişcare.  +  Articolul 6Metodele de vânătoare admise în România pentru fiecare specie de vânat sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.  +  Articolul 7Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Capturarea în stare vie a exemplarelor de vânat se realizează prin mijloace şi metode specifice fiecărei specii, cu respectarea instrucţiunilor şi reglementărilor legale în vigoare. (2) Acţiunile de vânătoare care au ca scop capturarea vânatului viu se realizează în limita cotelor de recoltă aprobate de autoritatea publică centrală în domeniul cinegetic, pentru fiecare gestionar.  +  Articolul 9Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte normele de securitate în timpul practicării vânătorii, precum şi regulile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament.  +  Capitolul III Realizarea selecţiei la speciile sedentare de vânat la care selecţia artificială se poate realiza prin acţiuni de vânătoare  +  Articolul 10 (1) În acţiunea de management al populaţiilor de vânat sedentar, în scopul păstrării şi ameliorării calităţii, este necesară realizarea selecţiei artificiale corespunzătoare. Selecţia artificială constă în extragerea prin acţiuni de vânătoare a exemplarelor degenerate, bolnave, accidentate, rănite, cu deviaţii comportamentale evidente, din ambele sexe şi din toate categoriile de vârstă. (2) În cazul speciilor de cervide se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selecţie", "femele de selecţie" şi "tineret de selecţie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selecţie, este necesar ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, aceştia să fie însoţiţi de personalul de specialitate împuternicit al gestionarului fondului de vânătoare şi să nu tragă decât asupra vânatului indicat de acesta.  +  Articolul 11 (1) Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi. (2) Prin exemplar "de trofeu" se înţelege că un trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile. (3) Prin exemplar "de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de creştere, bolnave, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament.  +  Articolul 12La speciile de cervide şi capră neagră, în scopul asigurării de exemplare valoroase şi al eliminării de la reproducere a exemplarelor necorespunzătoare, exemplarele "de trofeu" se vor recolta numai după următoarele date: a) cerb comun: 5 octombrie; b) cerb lopătar: 1 noiembrie; c) căprior: 1 august; d) capră neagră: 1 noiembrie.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 13În toate cazurile, vânătoarea se practică în condiţii de etică vânătorească şi de protecţie a vânatului, cu respectarea prevederilor Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, şi a Regulamentului privind tipărirea, înregistrarea, gestionarea, eliberarea şi folosirea autorizaţiilor de vânătoare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/2002.  +  Articolul 14Vânătoarea exemplarelor de urs de către vânători aflaţi în observatoare este interzisă.  +  Articolul 15Valorificarea vânatului recoltat prin acţiunile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitare veterinare în vigoare.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------REGULIce trebuie respectate la practicarea vânătorii, suplimentare faţăde prevederile pct. 3.7.1 (art. 218-255) şi pct. 3.7.2 (art. 256-269)din Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 727/1999I. Obligaţii pentru vânătoriLa vânătorile colective, vânătorii au obligaţia să respecte următoarele reguli: a) deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se face în linişte şi în şir indian; b) schimbarea locului indicat de organizator este interzisă; în mod excepţional este permis acest lucru, cu obligaţia ca vânătorul să-şi anunţe vecinii din stânga şi din dreapta; c) nu este admis consumul de băuturi alcoolice în stand; d) se trage în vânat doar după ce acesta a fost foarte bine identificat şi numai dacă se află sub distanţa de tir eficient; e) în cazul apariţiei în goană a ursului, acesta trebuie prevenit din timp prin gesturi vizibile şi eventual prin zgomote discrete, nu surprins la distanţă mică, fiindcă în astfel de situaţii poate ataca; f) nu se trage în vânatul care se îndreaptă spre vecin, dacă acesta nu este foarte aproape şi în poziţie foarte favorabilă de foc; g) înainte de părăsirea standului pentru goana următoare, arma se descarcă, deplasarea între goane făcându-se doar cu arma frântă sau cu închizătorul deschis, astfel încât acest lucru să fie vizibil; nu se părăseşte standul până ce nu sunt strânse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deşeurilor.II. Obligaţii pentru gonaci (bătăiaşi)Aceştia sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:- să se deplaseze în goană aliniaţi cu vecinii, la distanţă egală de aceştia, pe traseul sau după direcţia indicată de organizator;- să facă permanent zgomot pentru a fi uşor identificaţi de vânători, mai ales atunci când se apropie de linia acestora;- să avertizeze vânătorii în momentul observării vânatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vânătorii la începutul acesteia;- să nu se apropie de vânatul mare căzut şi nici de cel rănit;- să poarte elemente care permit identificarea sa.III. Obligaţiile observatorilor, invitaţilor, candidaţilor la obţinerea permisului de vânătoareAceste categorii de participanţi vor respecta regulile stabilite de organizatorul acţiunii de vânătoare, având în vedere şi prevederile din prezenta anexă.  +  Anexa 2 -------la regulament-------------Metode de vânătoare admise*1 în România┌──┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ SPECIA DE │ TIP DE VANATOARE ││ │ VANAT ├─────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┤│ │ │ VANATOARE INDIVIDUALA │ │VANATOARE IN││ │ │ │ │ GRUP MARE ││ │ ├─────────────────────────────────────────┤ VANA-├────────────┤│Nr│ │ METODA DE VANATOARE │ TOARE│ METODA DE ││ │ │ │ IN │ VANATOARE ││c │ ├───┬─────┬────┬────┬─────────┬───────────┤ GRUP ├───┬────┬───┤│r │ │ │ │Cu │ │La dibuit│ La sarit │RES- │ │ │ ││t.│ │ │ La │che-│La ├────┬────┼─────┬─────┤TRANS │La │ În │La ││ │ │La │vizu │ma- │nada│Fără│Cu │Fără │Cu │ │goa│cerc│sa-││ │ │pan│ina │tori│ │che-│che-│cai │caini│ │na │ │ri-││ │ │da │ cu │şi/ │ │ma- │ma- │ni │ │ │ │ │te ││ │ │ │caini│sau │ │tori│tori│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │a- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │tra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11│ 12 │13 │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 1│Cerb comun, │ x │ │ x │ │ x │ x │ │ │ │ │ │ ││ │cerb lopatar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caprior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 2│Capra neagra,│ x │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ ││ │muflon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 3│Mistret │ x │ │ │ │ x │ │ │ │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 4│Râs │ x │ │ │ │ x │ │ │ │ x │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 5│Vulpe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 6│Sacal, caine │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │ │ x │ x │ │ ││ │enot │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 7│Marmota │ x │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 8│Bizam │ x │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│ 9│Viezure │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│10│Dihor, jder │ x │ x │ │ x │ x │ x │ │ │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│11│Veverita, │ x │ │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ │ ││ │hermelina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nevastuica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│12│Iepure de │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │camp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│13│Iepure de │ x │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │ x │ x ││ │vizuina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│14│Cocos de │ x │ │ │ │ x │ │ │ │ │ │ │ ││ │munte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│15│Ierunca │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│16│Fazan, │ │ │ │ │ │ │ x │ x │ x │x*4│x*4 │ x ││ │potarniche │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│17│Rate*2, │ x │ │ x │ │ x │ │ x │ x │ x │x*4│x*4 │x*4││ │eider │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│18│Gaste*2 │ x │ │ x │ │ │ │ │ │ x │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│19│Lisita, │ x │ │ │ │ x │ │ x │ x │ x │x*4│x*4 │x*4││ │gainusa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │balta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│20│Ferastrasi*2 │ x │ │ │ │ x │ │ x │ │ x │x*4│x*4 │x*4│├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│21│Prepelita, │ │ │ x │ │ │ │ x │ x │ x │x*4│x*4 │ x ││ │ciocarlie*2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│22│Porumbei, │ x │ │ x │ │ │ │ x │ │ x │x*4│x*4 │x*4││ │turturica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gugustiuc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│23│Sturzi, │ x │ │ x │ │ │ │ x │ │ x │x*4│x*4 │x*4││ │grauri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│24│Sitari*2 │ x │ │ x │ │ │ │ x │ x │ x │x*4│x*4 │x*4│├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│25│Cormoran*2, │ x │ │ │ │ x │ │ x │ │ x │ │ │ ││ │nagat*2, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │starc cenusiu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bataus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│26│Becatina*2 │ │ │ │ │ x │ │ x │ x │ x │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│27│Ciori,coţofa-│ x │ │ x │ x │ x │ x │ x │ │ x │x*4│x*4 │x*4││ │na, gaita, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stancuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│28│Urs*3 │ x │ │ │ x │ x │ │ │ │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│29│Lup*3 │ x │ │ x │ x │ x │ x │ │ │ x │ x │ │ │├──┼─────────────┼───┼─────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼───┼────┼───┤│30│Pisica │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ x │ x │ x │ │ ││ │sălbatică*3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴─────────────┴───┴─────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴───┴────┴───┘Notă:*1 se marcheaza cu semnul "x" metoda de vânătoare admisa pentru specia sau grupul de specii*2 mai puţin speciile pentru care vanatoarea este interzisa, cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 103/1996, republicată;*3 în condiţiile existentei aprobării unui numar de exemplare ce se pot recolta prin vânătoare în cadrul unui sezon de vânătoare*4 se poate autoriza recoltarea acestor specii prin metoda respectiva în situaţia în care exemplare din aceste specii apar ocazional la vânătorile autorizate prin metode de vânătoare specifice pentru alte specii de vanat-------------