ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 4 din 3 februarie 2005privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005  În vederea sustinerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plata, astfel încât să fie respectat principiul "la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie", precum şi pentru asigurarea cadrului legal necesar recalcularii pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Procedura de recalculare se desfăşoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 3 (1) Plata sumelor rezultate în urma recalcularii pensiilor se face eşalonat, în etape. (2) Prima etapa de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabileşte pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv. (3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor şi informaţiilor din documentaţiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. (2) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverinte întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poarta întreaga răspundere cu privire la valabilitatea şi corectitudinea acestora.  +  Articolul 5 (1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4. (2) Punctajul mediu anual rezultat în urma recalcularii se poate modifica ca urmare a aplicării prevederilor art. 7, precum şi ca urmare a valorificării unor stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare.  +  Articolul 6 (1) În vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalcularii, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compara cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plata în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3. (2) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plata, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plata până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta. (3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 192^1 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în situaţia prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suporta de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de taranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contribuţii realizate în condiţiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalcularii.  +  Articolul 7 (1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înştiinţare prealabilă prevăzută la art. 7 şi 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalcularii în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere, împreună cu datele şi informaţiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual şi a cuantumului pensiei recalculate. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date şi elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001. (4) În situaţia în care se constata erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Cererile prevăzute la alin. (3) se soluţionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se, prin derogare de la prevederile art. 95 şi 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripţie. (6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 3 ani de la data plăţii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Revizuirea din oficiu şi contestarea deciziei prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, angajat pentru efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe perioada desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform reglementărilor în vigoare aplicabile personalului contractual din administraţia publică centrala de specialitate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────-Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 3 februarie 2005.Nr. 4.  +  Anexa SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFAREcare, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anualI. Sporul de vechime în munca:1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în munca se calculează automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, şi în consecinţa nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverinte.2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverinte.II. Sporuri, indemnizaţii şi majorări ale retributiei tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;2. majorarea retributiei tarifare cu până la 10% pentru condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socială;4. indemnizaţia de până la 10% acordată şefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru, prevăzută la art. 70 şi în anexa nr. IV.Pentru unele activităţi specifice cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, după cum urmează:● 2,50-18 lei/zi în industria miniera;● până la 1,3% din retributia realizată de formatia condusă, în exploatările forestiere;5. majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare;6. indemnizaţia acordată personalului navigant şi insotitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV;7. majorarea retributiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel:● personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică (art. 121);● cadrelor didactice definitive cu o vechime în învăţământ de cel puţin 30 de ani (art. 143);● cadrelor sanitare cu o vechime în munca de peste 30 de ani (art. 152);● cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradatie (art. 159);8. majorarea retributiei tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care executa încălţăminte de tip "Romarta" şi confecţii din piele şi blana, după comanda, la casele de moda [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];9. majorarea retributiei tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];10. majorarea retributiei tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfăşurat activitate la spitalele "Elias" şi "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");11. majorarea retributiei tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfăşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de sofer şi în mod suplimentar efectuează şi activităţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto şi întreţinere drumuri");13. majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevazatorii încadraţi în gradul II de invaliditate (art. 197);14. indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere, acordată:● profesorilor, conferentiarilor şi lectorilor - şefi de lucrări titulari din învăţământul superior, pentru perioada cat sunt numiţi în funcţii de conducere în unităţile de cercetare şi inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];● sefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintă importanţa deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];● cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);● cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere (art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii");● cadrelor de specialitatea artistică care în afară funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:● îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolară şi şef catedra în învăţământul superior;● desfăşoară activitate de diriginte de clasa;● predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învăţământul primar;16. majorarea retributiei tarifare cu doua clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficiente şi cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente;17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluviala;18. sporul de până la 14% - care face parte din retributia tarifara - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unităţilor subordonate sau din alte unităţi care participa efectiv la realizarea, controlul şi urmărirea fabricaţiei tehnicii de aviatie şi la repararea acesteia, asa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicată;19. indemnizaţia pentru conducerea formatiei de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retributia realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];20. indemnizaţia prevăzută la art. 70 pentru conducătorul formatiei de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retributia realizată în acord (anexa nr. IV);21. indemnizaţia prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sănătăţii", astfel:
           
      FuncţiaIndemnizaţia (lei)
    cea mai micăcea mai mare
    1.Medic (farmacist) director7151.535
    2.Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică)7151.225
    3.Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-şef310880
    4.Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de secţie, de laborator şi altele similare: medic-inspector230560
    5.Soră medicală (oficiant medical, laborant, moaşă, tehnician sanitar), şef de unitate, de laborator, de secţie şi altele similare130430
  22. indemnizaţiile şi alte plati pentru activităţi prestate în afară obligaţiilor funcţiei de baza şi care nu fac parte din retributie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătăţii"), după cum urmează:
         
    1.Medicii care asigură continuitatea în unităţile sanitare prin ore de gardă prestate peste timpul normal de muncăpână la retribuţia tarifară orară;
    2.Personalul sanitar care suplineşte personalul aflat în concediu (de boală, de naştere, de studii) sau în alte situaţii similarecu retribuţia tarifară orară;
    3.Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiei medicamentului75-155 lei pe şedinţă;
    4.Medicii curanţi care acordă asistenţă medicală cadrelor din nomenclatura unităţilor medicale speciale155-310 lei lunar pe familie asistată;
  23. indemnizaţiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unităţile de arta şi cinematografie în afară obligaţiilor de serviciu de la funcţia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara (anexa nr. V. cap. III), astfel:
       
    - director unitate artisticăpână la 1.615 lei;
    - director adjunct artisticpână la 1.100 lei;
    - şef secţie artisticăpână la 560 lei;
  24. indemnizaţia lunară pentru unele activităţi prestate în afară funcţiei de baza [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
         
    1.rector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti)605 - 1.010 lei;
    2.prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti)505 - 810 lei;
    3.director de curs universităţi cultural-ştiinţifice410 - 610 lei;
    4.secretar de curs universităţi cultural-ştiinţifice205 - 415 lei;
    5.director de cămin cultural:  
      a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori205 - 310 lei;
      b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori260 - 415 lei;
      c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori360 - 520 lei;
    6.bibliotecar comunal205 - 310 lei;
  25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:
               
    Indemnizaţia - leiIndemnizaţia - lei
    TipulMinimMaximTipulMinimMaxim
    A160280N430990
    B160330O4301.040
    C160380P4801.090
    D220430R4801.140
    E220510S5601.210
    F220560T5601.260
    G280610U6101.310
    H280670V6101.360
    I280720W6601.410
    J330770X6601.510
    K330820Y7601.610
    L380870Z7601.730
    M380940      
  III. Alte sporuri:1. sporul acordat personalului civil care a desfăşurat activitate în cadrul unităţilor militare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, stabilit pe transe astfel:
         
    PerioadaSporulActul normativ
    1 noiembrie 1969 - 1 februarie 19765%-25%Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 163/1969, art. 23
    1 februarie 1976 - 1 aprilie 19914%-18%Decretul nr. 163/1975, art. 24
    1 aprilie 1991 - 1 octombrie 1991Până la 25%Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22
    1 octombrie 1991 - 1 iunie 1993Până la 25%Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25
    1 iunie 1993 - 1 iulie 1994Până la 25%Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23
    1 iulie 1994 - 16 iulie 1998Până la 30%Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23
    16 iulie 1998anulatIntrodus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.
  2. majorarea de până la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în societăţi mixte;3. majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului român care şi-a desfăşurat activitatea în ambasade.IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreună cu salariile aferente în statele de plată şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurări sociale.V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale:● sporul de vechime în munca (a se vedea pct. I);● sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;● indemnizaţia de zbor;● sporul pentru condiţii grele de muncă;● sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;● sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;● alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective şi individuale de muncă.Menţiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cat şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.VI. Adeverintele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:● denumirea unităţii;● perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;● funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;● denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;● perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat;● adeverintele vor purta număr, data eliberării, ştampila unităţii, precum şi semnatura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:● formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;● participarea la beneficii a oamenilor muncii din unităţile economice;● premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizari deosebite;● recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;● diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;● drepturile de autor;● drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;● al 13-lea salariu;● alte sporuri care nu au avut caracter permanent._______________