LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*)privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 7 februarie 2005    _____________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 594/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.225 din 20 decembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 111/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995.  +  Articolul 1 (1) Se constituie şi se organizează Depozitul legal de documente, indiferent de forma acestora şi de modalităţile de stocare, denumit în continuare Depozitul legal. (2) Depozitul legal funcţionează ca fond intangibil.  +  Articolul 2Depozitul legal cuprinde următoarele categorii de materiale, produse în serie, indiferent dacă sunt destinate unei difuzări comerciale sau gratuite: a) cărţi, broşuri, fascicole separate; b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende şi alte publicaţii periodice sau seriale; c) extrase din periodice; d) partituri muzicale; e) reproduceri artistice în serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor, ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; f) atlase, hărţi plane şi globulare, planuri tipărite; g) materiale de comunicare propagandistică, având caracter politic, administrativ, cultural-artistic, ştiinţific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunţuri, afişe, proclamaţii, planşe, diverse materiale intuitive; h) teze de doctorat şi rezumate ale acestora, precum şi cursuri universitare; i) documente în format electronic: discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri, diafilme, diapozitive, microfilme, microfişe şi altele asemenea; j) publicaţii având caracter oficial, ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi culegeri de acte normative; k) standarde, descrieri de invenţii şi inovaţii, norme tehnice şi de funcţionare, materiale de publicitate şi de reclamă; l) programe informatice şi baze de date; m) orice alte documente tipărite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- şi videografierea etc., cu excepţia celor prevăzute la art. 5.  +  Articolul 3Depozitul legal se organizează la nivel central, în cadrul Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, şi la nivel local, în cadrul bibliotecilor judeţene, respectiv în cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucureşti.  +  Articolul 4Sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevăzute la art. 2 produse în România, precum şi cele realizate în străinătate de către persoane fizice sau juridice române, ori executate pentru acestea, indiferent dacă sunt destinate difuzării în România sau în străinătate.  +  Articolul 5Nu sunt supuse obligaţiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informaţională redusă - agende, cărţi de vizită, ferpare, plicuri de corespondenţă, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plată, boniere, antete, lucrări de mercantilaj - produse în serie şi destinate difuzării comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material şi de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, programele informatice şi bazele de date destinate difuzării comerciale sau gratuite, documentele de valoare - documentele bancare, timbre fiscale şi judiciare, bilete de transport şi de spectacole, documentele de stare civilă sau de identitate, titluri de proprietate, filmele artistice şi documentare de lung şi scurt metraj, materialele de publicitate şi de reclamă, materialele ce conţin informaţii secrete de stat sau secrete de serviciu.  +  Articolul 6 (1) Pentru documentele prevăzute la art. 2, produse în România, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, aparţine editurilor, iar pentru documentele realizate în regia autorului, persoană fizică sau juridică, obligaţia aparţine, după caz, tipografiilor, atelierelor, caselor/studiourilor de înregistrare, Băncii Naţionale a României, Monetăriei Statului, Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., precum şi altor asemenea producători. (2) În cazul materialelor realizate în străinătate de către sau pentru persoane fizice sau juridice române, obligaţia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestor persoane.  +  Articolul 7 (1) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 7 exemplare, următoarele materiale: a) cărţile; b) broşurile; c) extrasele din publicaţii seriale. (2) Din cele 7 exemplare menţionate la alin. (1), Biblioteca Naţională a României reţine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistică şi elaborarea Bibliografiei naţionale curente şi un exemplar destinat schimbului internaţional de publicaţii, şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. (3) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în 6 exemplare, următoarele documente: a) publicaţii seriale; b) cursurile universitare tipărite sau multigrafiate; c) manuale şcolare; d) albumele şi atlasele; e) partiturile muzicale; f) reproducerile în serie ale stampelor, tablourilor, gravurilor, afişelor, ilustratelor, cărţilor poştale ilustrate, fotografiilor; g) rezumatele tezelor de doctorat; h) microfilme, microfişe; i) documentele cartografice: hărţi, planuri tipărite; j) documentele audiovizuale: discuri, casete, compact-discuri audio, videocasete, DVD-uri, diafilme, diapozitive; k) documentele în format electronic; l) programele informatice şi bazele de date. (4) Din cele 6 exemplare menţionate la alin. (3), Biblioteca Naţională a României reţine două exemplare pentru Depozitul legal propriu şi pentru elaborarea Bibliografiei naţionale curente şi distribuie câte un exemplar Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timişoara şi Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi. (5) Tezele de doctorat se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Naţională a României şi la Biblioteca Academiei Române. (6) Documentele numismatice şi filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile şi mărcile poştale, se trimit în câte un exemplar la Biblioteca Academiei Române. (7) Se trimit la Biblioteca Naţională a României, în două exemplare, următoarele materiale: a) ediţiile rare sau bibliofile; b) hărţile-planuri şi globulare; c) programele, anunţurile, afişele, proclamaţiile; d) standardele şi descrierile de invenţii şi de inovaţii. (8) Din cele două exemplare menţionate la alin. (7), Biblioteca Naţională a României reţine un exemplar pentru Depozitul legal propriu şi distribuie celălalt exemplar Bibliotecii Academiei Române.  +  Articolul 8În cazul materialelor prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (3), persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 6 alin. (1) trimit un exemplar suplimentar la biblioteca judeţeană din judeţul în care îşi au sediul, respectiv la Biblioteca Metropolitană Bucureşti, în vederea includerii acestor materiale în Depozitul legal local.  +  Articolul 9 (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal către bibliotecile prevăzute la art. 7 şi 8 are caracter obligatoriu, documentele respective fiind transmise cu titlu gratuit. (2) Cheltuielile de expediţie a documentelor cu titlu de Depozit legal trimise de către producători se suportă de către aceştia, iar cheltuielile de expediţie între biblioteci se suportă din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (3) Trimiterea prevăzută la alin. (1) se efectuează din prima tranşă de tiraj, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei. (4) Nu se trimit documente tipărite produse în tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfârşitul fiecărui an, la Biblioteca Naţională a României, declaraţii globale ale cifrelor de tiraj.  +  Articolul 10 (1) Persoanele fizice şi juridice care trimit materiale pentru Depozitul legal sunt obligate să înscrie în actele însoţitoare următoarele date, necesare identificării fiecărui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, preţul şi numărul de comandă. (2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie să figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Naţionale a României, precum şi următoarele date: numele/ denumirea şi domiciliul/sediul producătorului şi, în cazul tipăririi în străinătate, ţara în care a fost tipărită cartea, luna şi anul tipăririi, numărul internaţional standardizat - I.S.B.N.  +  Articolul 11Biblioteca Naţională a României este autorizată să exercite funcţia de agenţie naţională pentru Depozit legal şi are, în această calitate, următoarele atribuţii: a) asigură controlul bibliografic naţional - C.B.N. - asupra materialelor prevăzute la art. 2 din prezenta lege; b) întocmeşte statistica oficială a ediţiilor naţionale; c) atribuie numărul de Depozit legal; d) atribuie numerele internaţionale de standardizare a cărţilor - I.S.B.N. - şi a publicaţiilor în serie - I.S.S.N. - şi întocmeşte catalogarea înaintea publicării - C.I.P.; e) creează şi gestionează baza de date a editurilor cu sediul în România; f) urmăreşte şi controlează modul în care persoanele fizice şi juridice, obligate să efectueze trimiteri cu titlu de Depozit legal, se conformează acestei obligaţii; g) urmăreşte şi controlează modul în care bibliotecile beneficiare prelucrează, depozitează şi conservă cărţile şi celelalte materiale primite cu titlu de Depozit legal; h) reţine, prelucrează, depozitează şi conservă, ca fond intangibil, câte un exemplar din documentele primite cu titlu de Depozit legal şi distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 şi 8.  +  Articolul 12Bibliotecile beneficiare ale exemplarelor de depozit legal au următoarele obligaţii: a) să primească materialele care li se trimit cu acest titlu şi să le ia în evidenţă; b) să le prelucreze potrivit normelor biblioteconomice în vigoare; c) să asigure depozitarea, conservarea şi gestionarea lor corectă; d) să dispună măsuri pentru asigurarea integrităţii şi securităţii materialelor primite; e) să urmărească primirea materialelor care le sunt destinate, sesizând Biblioteca Naţională a României despre eventualele lipsuri.  +  Articolul 13 (1) Biblioteca Naţională a României, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi bibliotecile judeţene, controlează, prin personalul lor de specialitate, împuternicit în acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 6, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constată contravenţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi aplică amenzi contravenţionale. (2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Naţionale a României, Bibliotecii Metropolitane Bucureşti, respectiv bibliotecilor judeţene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achiziţionarea documentelor prevăzute la art. 2. (3) Ministerul Culturii şi Cultelor eliberează legitimaţii speciale pentru personalul de control prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 14Controlul activităţii producătorilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, constatarea contravenţiilor săvârşite de aceştia şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către personalul desemnat de cele două ministere.  +  Articolul 15 (1) Nerespectarea obligaţiei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în valoare de 5 ori preţul de vânzare al documentului netrimis. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul prevăzut la art. 13 alin. (1). (3) Contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) În termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contravenţionale, contravenienţii sunt obligaţi să trimită pentru Depozitul legal documentele care fac obiectul contravenţiei. (2) În cazul săvârşirii în mod repetat a contravenţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), Biblioteca Naţională a României şi bibliotecile judeţene, respectiv Biblioteca Metropolitană Bucureşti, sesizează organele competente în vederea anulării autorizaţiei de funcţionare a producătorilor în cauză.  +  Articolul 17Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 41 din Decretul nr. 17 din 14 ianuarie 1949 privind editarea şi difuzarea cărţii, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.________________