ORDONANTA Nr. 30 din 18 august 1995privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai ferate
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 1 septembrie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Concesionarea construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai ferate - se realizează în condiţiile prezentei ordonanţe.Concesionarea se face pe bază de contract. Prin contractul încheiat, o parte - concedentul - transmite celeilalte părţi - concesionarul - dreptul de construire, administrare, exploatare şi întreţinere asupra unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre (autostrăzi şi cai ferate) prevăzute la alin. 1, pe o perioadă determinata, în schimbul unei redevenţe.Prin redeventa, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege o sumă, în lei sau în valută, în condiţiile legii, sau alte avantaje materiale convenite de părţi, potrivit specificului concesiunii.Modalitatea de plată a redeventei se stabileşte prin caietul de sarcini.Redeventa se face venit la bugetul de stat.La expirarea duratei concesiunii, toate bunurile şi lucrările care fac obiectul contractului de concesiune revin în deplina proprietate publică a statului, împreună cu instalaţiile şi echipamentele respective la parametrii tehnici impusi prin caietul de sarcini, gratuit şi libere de orice sarcini.  +  Articolul 2Prin concesiune se va asigură realizarea unor condiţii de administrare rentabila a obiectivului concesiunii. Concesionarul trebuie să posede capacitate managerială, financiară şi tehnica pentru realizarea concesiunii.  +  Articolul 3Calitatea de concedent o are persoana juridică română care are în administrare bunurile, respectiv realizează activitatea economică sau serviciul public ce face obiectul contractului de concesiune.  +  Articolul 4Concesionar poate fi orice persoană juridică română sau străină.Concesionarul are obligaţia să respecte legile române în toate acţiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului de concesiune.Concesionarul se bucura de toate drepturile oferite de legea română pentru agenţii economici.  +  Articolul 5Exploatarea autostrazilor şi a unor tronsoane de cale ferată, ce fac obiectul concesionarii, se face în regim de plată, prin perceperea de tarife de utilizare, respectiv de tarife de transport mărfuri şi călători. Exploatarea se face în concordanta cu legea română şi prevederile convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte.Tarifele se stabilesc de către concesionar.  +  Articolul 6Concesionarul trebuie să asigure exploatarea obiectului concesiunii cu diligenţele specifice unui bun intreprinzator.Concesionarul nu are dreptul de înstrăinare a activelor concesiunii, acestea constituind proprietate publică, şi nici de a le folosi în afară prevederilor contractului de concesiune.  +  Articolul 7Statul asigură protecţia drepturilor ce revin concesionarilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe toată durata concesiunii.  +  Capitolul 2 Obiectul şi perioada concesiunii  +  Articolul 8Pot face obiectul concesiunii tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai ferate - după cum urmează: a) construcţia, administrarea, exploatarea şi întreţinerea unor tronsoane noi sau aflate în execuţie şi neterminate; b) modernizarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea unor tronsoane existente.Pot face obiectul concesiunii - potrivit convenţiei părţilor - şi activităţile economice accesorii ce vor fi organizate de concesionar, cum sunt serviciile de aprovizionare cu carburanţi, service auto, moteluri, restaurante, comerţ şi alte asemenea.  +  Articolul 9Perioada de concesionare este de până la 20 de ani. În cazuri justificate, luindu-se în considerare valoarea lucrărilor de investiţii ce urmează a fi realizate, raportată la perioada necesară de recuperare a cheltuielilor, Guvernul este abilitat sa aprobe, în condiţiile legii, o durată mai mare, fără a putea depăşi 49 de ani.Perioada aferentă executării lucrărilor de investiţii, determinata prin caietul de sarcini, nu intră în calculul duratei de concesionare stabilită în condiţiile prevederilor alin. 1  +  Capitolul 3 Iniţiativa şi aprobarea concesionarii  +  Articolul 10Iniţiativa concesionarii revine: a) persoanei juridice române care are în administrare bunurile sau realizează activitatea ori serviciul public ce face obiectul concesiunii; b) Ministerului Transporturilor care are în subordine regia autonomă ce are calitatea de concedent.Persoanele juridice române sau străine, care justifica interesul dobândirii unei concesiuni, se pot adresa persoanelor juridice prevăzute la alineatul precedent, în vederea declasarii procedurilor de concesionare.  +  Articolul 11Concedentul va proceda la elaborarea unui studiu privind oportunitatea concesionarii, din proprie iniţiativă sau la cererea Ministerului Transporturilor.Elementele principale ale studiului de oportunitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12Studiul de oportunitate se analizează şi se însuşeşte de către consiliul de administraţie al concedentului, după care se înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 13După obţinerea aprobării Ministerului Transporturilor, concedentul va elabora caietul de sarcini al concesiunii.Caietul de sarcini va cuprinde, în principal, următoarele:- obiectul concesiunii, cu elementele care îl caracterizează;- durata concesiunii;- programul lucrărilor ce urmează a fi executate de concesionar;- elementele de preţ ale concesiunii;- transmiterea, la data expirării concesiunii, a bunurilor concesionate sau dobîndite în perioada concesiunii şi destinate exploatării acesteia, în proprietatea sau deplina folosinţă a concedentului, libere de orice sarcini;- condiţiile de încetare a concesiunii şi răspunderea concesionarului în cazul încetării contractului de concesiune din culpa sa;- răspunderea concesionarului şi concedentului pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin caietul de sarcini;- condiţiile în care se poate rascumpara concesiunea;- clauze referitoare la exploatarea concesiunii;- clauze referitoare la personal;- controlul activităţii concesionarului prin organele abilitate;- alte obligaţii în raport cu obiectul concesiunii.Conţinutul-cadru al caietului de sarcini se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14Caietul de sarcini se analizează şi se însuşeşte de către organele prevăzute la art. 12.  +  Articolul 15Propunerea de concesionare, însoţită de studiul de oportunitate şi caietul de sarcini se înaintează de către Ministerul Transporturilor, spre aprobare, Guvernului.În cazul în care condiţiile de concesionare angajează şi participarea statului la finanţarea lucrărilor, se va obţine în prealabil şi avizul Ministerului Finanţelor.Statul poate garanta, în condiţiile legii, creditele necesare realizării contractului de concesiune, angajate de către concesionar.  +  Capitolul 4 Organizarea licitaţiei şi acordarea concesiunii  +  Articolul 16Organizatorul licitaţiei este concedentul sau un agent economic de specialitate.  +  Articolul 17Publicarea licitaţiei se face după aprobarea de către Guvern a concesiunii, a caietului de sarcini şi a organizării licitaţiei.  +  Articolul 18Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie se instituie, prin ordin al ministrului transporturilor, o comisie de licitaţie compusa din:- reprezentantul Ministerului Transporturilor - preşedinte;- reprezentantul Ministerului Finanţelor - membru;- reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului - membru;- reprezentanţii concedentului;- specialişti de profil;- secretarul comisiei.  +  Articolul 19Comisia de licitaţie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, calificare a ofertanţilor şi adjudecare a ofertei câştigătoare. De asemenea, controlează şi verifica documentele licitaţiei.Onorariile membrilor comisiei de licitaţie, care nu sunt salariaţi ai concedentului, vor fi suportate de concedent.  +  Articolul 20Acordarea concesiunii se efectuează prin: a) licitaţie publică deschisă fără preselecţie; b) licitaţie publică deschisă cu preselecţie; c) licitaţie publică restrînsa; d) negociere directa, în condiţiile art. 24.  +  Articolul 21Licitaţia publică deschisă fără preselecţie se organizează într-o singura etapa, la care poate participa un număr nelimitat de ofertanţi interni şi externi care îndeplinesc condiţiile din documentele de licitaţie.  +  Articolul 22Licitaţia publică deschisă cu preselecţie se organizează în doua etape distincte: în prima etapa pot participa toţi ofertanţii interesaţi, care răspund anunţului publicitar, iar în a doua etapa participa numai ofertanţii selecţionaţi de comisia de licitaţie în baza îndeplinirii condiţiilor din documentele de licitaţie.Documentaţia de participare la preselecţie va fi elaborata de concedent, participanţii urmînd a răspunde chestionarelor care cuprind date referitoare la: experienta în concesionari, capacitatea managerială, situaţia financiară şi credibilitatea, dotarea şi personalul de specialitate, precum şi alte elemente considerate necesare.  +  Articolul 23Licitaţia publică restrînsa poate fi ţinuta în următoarele cazuri: a) când interesele strategice sau alte interese majore ale statului nu permit ţinerea unei licitaţii publice deschise; b) când a existat o licitaţie publică deschisă anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract.  +  Articolul 24În cazul în care la o licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, cu o ofertă corespunzătoare, se va aplica procedura negocierii directe.  +  Articolul 25La licitaţie pot participa persoane juridice din ţara sau din străinătate, care au acceptat caietul de sarcini şi care au depus garanţia stabilită. Capitalul social al participanţilor trebuie să reprezinte o cota din valoarea investiţiilor ce urmează a fi realizată în cadrul concesiunii, stabilită prin caietul de sarcini.  +  Articolul 26La înscrierea la licitaţie, participanţii sunt ţinuţi sa dovedească capacitatea juridică, precum şi capacitatea tehnica şi economică de a desfăşura activităţile specifice concesiunii.Pentru participanţii din străinătate este necesară prezentarea dovezilor prin care se certifica forma juridică de organizare a firmei, precum şi bonitatea acesteia pe bază de date din bilanţul pe ultimii 3 ani şi recomandare bancară.Reprezentarea ofertanţilor la licitaţie se va face pe baza prezentării unei împuterniciri exprese primite din partea acestora.  +  Articolul 27Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea concesionarii se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28După adjudecare, organizatorul licitaţiei va anunta imediat despre aceasta, atât ofertantul câştigător cît şi pe cei necâştigători, telegrafic, prin telex sau telefax, precum şi printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  +  Articolul 29Ofertanţii necâştigători au dreptul la contestaţie. Termenul de contestaţie este de 7 zile de la data primirii încunoştiinţării.  +  Articolul 30Contestaţia se soluţionează de către o comisie centrala constituită din reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerului Finanţelor. Componenta acesteia se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor acestor organe.Soluţionarea se face în cel mult 30 de zile de la data sesizării.  +  Articolul 31În situaţia anulării licitaţiei, organizatorul comunică hotărârea, în scris, tuturor participanţilor şi se înapoiază garanţiile pentru oferta prezentată. În acest caz se poate organiza o noua licitaţie.  +  Capitolul 5 Încheierea contractului de concesiune  +  Articolul 32Pe baza hotărârii de adjudecare, concedentul notifica cîştigătorului licitaţiei, printr-o scrisoare de acceptare a ofertei, invitaţia de a încheia contractul de concesiune.Contractul de concesiune se va încheia după constituirea de către concesionar a garanţiei pentru realizarea contractului de concesiune.  +  Articolul 33Contractul de concesiune va cuprinde, în principal, următoarele:- părţile contractului şi obiectul concesiunii;- durata concesiunii;- elementele ofertei acceptate;- redeventa concesiunii; modalităţi de plată;- drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, inclusiv dreptul de control din partea concedentului şi a organelor abilitate în acest scop;- răspunderile părţilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale şi a caietului de sarcini;- interdicţia pentru concesionar de a ceda - parţial sau integral - concesiunea, fără autorizarea concedentului şi a organelor abilitate potrivit legii;- restituirea de către concesionar a obiectului concesiunii la încetarea acesteia, liber de orice sarcini;- clauze referitoare la garanţii şi asigurări;- condiţiile eventuale de desfiinţare a contractului înaintea expirării duratei stabilite - răscumpărare, retragere, renunţare şi consecinţele lor;- modul de soluţionare a litigiilor.Modelul orientativ de contract pentru concesiunea construirii şi exploatării de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi porţiuni ale infrastructurii căilor ferate române - se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 34Semnarea documentelor contractuale - contractul, condiţiile suplimentare şi speciale, anexele acestuia care fac parte integrantă din contract - se face prin negociere la sediul concedentului, cu care ocazie părţile vor prezenta şi documentele de împuternicire în vederea semnării.Caietul de sarcini face, de asemenea, parte integrantă din contract.  +  Articolul 35Dacă ofertantul câştigător, după ce a primit scrisoarea de acceptare, nu semnează contractul şi documentele acestuia, acest refuz constituie un motiv de anulare a încredinţării contractului, precum şi pierderea garanţiei de participare la licitaţie. În acest caz comisia de licitaţie poate adjudeca oferta de concesionare participantului clasat pe locul următor.  +  Capitolul 6 Sprijinul statului, facilităţi  +  Articolul 36Statul sprijină activitatea de concesionare a unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrăzi şi cai ferate - prin punerea la dispoziţia concesionarilor, spre folosinţă, a terenurilor necesare.Terenurile se pun la dispoziţia concesionarului de către concedent, în condiţiile legii.Terenurile necesare pentru construcţia autostrazilor şi tronsoanelor de cale ferată sunt scutite de taxele pentru scoaterea din circuitul agricol şi silvic, prevăzute în Legea fondului funciar nr. 18/1991.  +  Articolul 37Pentru autostrazile şi tronsoanele de cale ferată concesionate, concesionarii beneficiază de următoarele facilităţi:- scutirea de taxa de autorizaţie de construire, instituită prin Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată;- scutirea de la plata redeventei pe o perioadă egala cu jumătate din durata concesionarii, în cazurile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b);- scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a tarifelor încasate din exploatarea autostrazilor şi tronsoanelor de cale ferată concesionata;- taxa pe valoarea adăugată plătită de concesionar pentru achiziţii de bunuri materiale şi prestări servicii legate de construcţia sau modernizarea de autostrăzi şi tronsoane de cale ferată este deductibilă în condiţiile legii;- exceptarea sau reducerea temporară de la plata taxelor vamale de import pentru materiale, utilajele şi echipamentele necesare construcţiei şi exploatării. Acestea se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor, pe baza cererii concesionarului.  +  Articolul 38În cazul în care concesionarul este un investitor străin, se aplică în mod corespunzător prevederile referitoare la garanţii şi facilităţi instituite prin Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, republicată.  +  Capitolul 7 Dispoziţii speciale  +  Articolul 39Exploatarea autostrazilor şi a căilor ferate concesionate se face cu respectarea legislaţiei române în materie şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte.Persoana juridică concesionara este obligată să aibă pe toată durata concesiunii sediul principal sau secundar în România.  +  Articolul 40Pentru exploatarea căilor ferate române concesionate, concesionarul va trebui să obţină licenta de exploatare de la Ministerul Transporturilor. Acordarea licenţei de exploatare este condiţionată de întrunirea tuturor condiţiilor necesare care garantează securitatea şi buna funcţionare a serviciului de transport.  +  Articolul 41În situaţiile în care, din anumite considerente, statul determina tarife de exploatare care sunt sub nivelul celor convenite potrivit prevederilor contractuale, diferenţele de tarif se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 42Personalul necesar în activitatea de execuţie şi exploatare a autostrazilor şi căilor ferate concesionate va fi recrutat, în general, dintre cetăţenii români, excepţind cadrele absolut necesare indicate de concesionarul persoana juridică străină.  +  Articolul 43Pentru executarea de lucrări de proiectare construcţii, reparaţii şi altele asemenea se vor încheia contracte cu agenţi economici de profil, persoane juridice române sau străine.La condiţii egale se recunoaşte principiul dreptului primului refuz pentru agenţii economici români.La execuţia lucrărilor se vor folosi cu prioritate materiale din resurse indigene.  +  Articolul 44Subconcesionarea poate avea loc numai pe baza aprobării Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 45În situaţii în care interese majore ale statului impun răscumpărarea concesiunii, aceasta se face prin hotărâre a Guvernului, prin justa despăgubire.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 46Controlul asupra activităţii concesionarului, privind respectarea de către acesta a contractului de concesiune şi a caietului de sarcini, revine organelor abilitate prin lege.  +  Articolul 47Eventualele litigii dintre concedent şi concesionar sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti române sau arbitrajului, potrivit legii române.  +  Articolul 48Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 49În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului vor supune aprobării Guvernului regulamentul de licitaţie, conţinutul-cadru al studiului de oportunitate, al caietului de sarcini şi al contractului de concesiune.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat,preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi ReformaEconomică,Mircea CoseaMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriuluiTheodor Gavrila,secretar de stat----------------