HOTĂRÂRE nr. 2 din 28 ianuarie 2005pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2005    În temeiul dispoziţiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1), art. 50, 51 şi ale art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată,Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, prevăzut în anexă.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre, împreună cu regulamentul prevăzut în anexă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale, cu unanimitate de voturi, în şedinţa sa din data de 28 ianuarie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAContrasemnează:---------------Secretar general,Ruxandra SăbăreanuBucureşti, 28 ianuarie 2005.Nr. 2.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Curţii ConstituţionaleÎn temeiul dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004,Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Curtea Constituţională este organizată şi funcţionează în baza dispoziţiilor art. 142-147 din Constituţia României, ale Legii nr. 47/1992 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 2Prezentul regulament stabileşte atribuţii şi reguli de procedură specifice activităţii Curţii Constituţionale, organizarea şi funcţionarea compartimentelor încadrate cu personal de specialitate şi administrativ, precum şi regulile de disciplină şi răspunderea disciplinară.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentului regulament se interpretează şi se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/1992 şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile, după caz, corpului magistraţilor-asistenţi şi personalului încadrat în structurile Secretariatului General al Curţii Constituţionale.  +  Capitolul II Plenul şi preşedintele Curţii Constituţionale  +  Articolul 4Plenul Curţii Constituţionale îndeplineşte, pe lângă atribuţiile prevăzute de Constituţie şi de lege, şi următoarele atribuţii: a) adoptă reglementări şi normative proprii, în aplicarea dispoziţiilor legale; b) aprobă proiectul de buget al Curţii Constituţionale şi rectificările aduse bugetului, în condiţiile legii; c) aprobă programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum şi lista anuală de investiţii; d) aprobă structura organizatorică a secţiilor corpului de magistraţi-asistenţi, a Secretariatului General al Curţii Constituţionale, precum şi nomenclatorul funcţiilor, potrivit legii; e) validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent şi rezultatele examenului de capacitate a magistraţilor-asistenţi stagiari; f) stabileşte condiţiile referitoare la asimilările de funcţii privind personalul din structura Curţii; g) aprobă Planul de relaţii externe şi participarea la diferitele acţiuni organizate în plan bilateral sau multilateral, precum şi reprezentarea Curţii în cadrul unor organisme internaţionale; h) aprobă organizarea de către Curtea Constituţională a unor conferinţe, seminarii şi a altor manifestări specifice, cu participarea unor invitaţi din ţară şi din străinătate; i) hotărăşte programul de lucru al Curţii şi stabileşte zilele în care au loc şedinţele de judecată; j) adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea legii şi buna desfăşurare a activităţii Curţii.  +  Articolul 5Preşedintele Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 47/1992, precum şi următoarele atribuţii: a) dispune comunicarea sesizărilor adresate Curţii către autorităţile publice, pentru ca acestea să transmită, în cazurile prevăzute de lege, punctele de vedere, precum şi orice alte documente solicitate de către Curte, potrivit legii, şi desemnează judecătorul-raportor; b) îl înştiinţează pe Preşedintele României în cazurile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 47/1992; c) dispune, potrivit legii, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curţii, precum şi comunicarea acestora autorităţilor publice îndreptăţite; d) numeşte magistraţii-asistenţi şi coordonează activitatea acestora; e) repartizează magistraţii-asistenţi pe lângă judecătorii Curţii; f) aprobă statul de funcţii şi de personal; g) dispune delegările de atribuţii; h) încheie şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; i) exercită autoritatea disciplinară în condiţiile prezentului regulament; j) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea magistraţilor-asistenţi şi a examenului de capacitate pentru magistraţii-asistenţi stagiari; k) aprobă efectuarea concediilor de odihnă, în condiţiile legii, de către judecători, magistraţii-asistenţi şi de către secretarul general şi dispune rechemarea acestora din concediul de odihnă; aprobă concediile fără plată şi concediile de 3-5 zile pe an plătite, pentru evenimente deosebite, potrivit legii; l) stabileşte răspunderea materială a angajaţilor Curţii, pe baza propunerilor secretarului general; m) dispune măsuri privind îndeplinirea, de către personalul Curţii, a obligaţiilor de serviciu prevăzute de lege şi de regulament.  +  Capitolul III Corpul magistraţilor-asistenţi  +  Articolul 6 (1) În cadrul Curţii Constituţionale funcţionează corpul magistraţilor-asistenţi, din care fac parte prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi, numiţi în funcţie potrivit legii şi dispoziţiilor prezentului regulament. Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale. (2) Repartizarea magistraţilor-asistenţi pe secţii se face prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 7Prim-magistratul-asistent are următoarele atribuţii principale: a) coordonează activitatea magistraţilor-asistenţi şi supraveghează ca aceasta să se desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 47/1992 şi ale prezentului regulament; b) prezintă preşedintelui actele de sesizare a Curţii, în vederea numirii judecătorului-raportor şi a stabilirii termenului de judecată, după caz; c) ia măsuri pentru înlocuirea magistratului-asistent care lipseşte cu un alt magistrat-asistent; d) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate; e) coordonează activitatea magistraţilor-asistenţi pentru întocmirea culegerilor anuale de jurisprudenţă; f) colaborează cu Serviciul de cercetare, documentare şi informatică la lucrările de sistematizare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi confirmă exactitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea jurisdicţională a Curţii; g) asigură programarea magistraţilor-asistenţi pentru efectuarea concediului de odihnă şi a serviciului de permanenţă, atunci când este cazul; h) îndeplineşte atribuţiile ce îi revin, potrivit prezentului regulament, privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate; i) semnează certificatele întocmite de către magistraţii-asistenţi desemnaţi în dosare, ce se eliberează în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii; j) întocmeşte şi semnează, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate de părţi în dosarele aflate pe rolul Curţii; k) propune preşedintelui Curţii, cu consultarea magistraţilor-asistenţi şefi, premierea trimestrială şi anuală, precum şi calificativele pentru activitatea profesională desfăşurată de magistraţii-asistenţi; l) aduce la cunoştinţă preşedintelui Curţii deficienţele constatate în activitatea profesională a magistraţilor-asistenţi, precum şi abaterile disciplinare ale acestora; m) îndeplineşte orice altă sarcină dispusă de preşedintele Curţii.  +  Articolul 8 (1) Magistraţii-asistenţi şefi îndeplinesc, în secţiile pe care le conduc, următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi urmăresc activitatea magistraţilor-asistenţi din secţie, conform dispoziţiilor Legii nr. 47/1992 şi ale prezentului regulament; b) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care sunt desemnaţi în această calitate; c) îndeplinesc atribuţiile ce le revin, potrivit regulamentului, privind pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu, precum şi pentru desfăşurarea examenului de capacitate; d) verifică proiectele actelor Curţii întocmite de magistraţii-asistenţi din secţie înainte de prezentarea acestora judecătorilor-raportori desemnaţi în cauză sau preşedintelui Curţii; e) verifică, prin sondaj, regularitatea citărilor şi a celorlalte comunicări dispuse a se efectua în dosarele Curţii; f) verifică actualizarea fişierului de jurisprudenţă; g) în cazul absenţei prim-magistratului-asistent, îndeplinesc atribuţiile acestuia, potrivit ordinului preşedintelui; h) îndeplinesc orice altă sarcină stabilită de preşedintele Curţii. (2) Magistratul-asistent şef - director al cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişa postului.  +  Articolul 9Magistraţii-asistenţi au următoarele atribuţii principale privind pregătirea lucrărilor şi redactarea actelor emise de Curtea Constituţională: a) preiau dosarele jurisdicţionale în care a fost desemnat ca raportor judecătorul pe lângă care sunt repartizaţi, întocmesc concepta de citare şi redactează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei; b) asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor cu privire la soluţiile din jurisprudenţa şi doctrina română şi străină, în dosarele repartizate şi participă la întocmirea raportului; c) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare şi de comunicare în dosarele la a căror soluţionare participă; d) redactează proiectele de decizii, hotărâri şi avize sub controlul judecătorului-raportor; e) urmăresc corecta publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pe care le-au redactat şi semnalează preşedintelui Curţii eventualele erori constatate; f) întocmesc fişele de jurisprudenţă după modelul stabilit de către Plen; g) îndeplinesc orice alte sarcini profesionale stabilite de către judecătorul pe lângă care sunt repartizaţi; h) efectuează serviciul de permanenţă, atunci când este cazul.  +  Articolul 10Atribuţiile de consilier juridic al Curţii Constituţionale sunt exercitate de magistratul-asistent desemnat prin ordin al preşedintelui Curţii.  +  Capitolul IV Funcţionarea Curţii  +  Secţiunea 1 Registrele Curţii  +  Articolul 11Registrele Curţii Constituţionale sunt următoarele: a) registrul de intrare-ieşire a corespondenţei, în care se trec, în ordine cronologică, toate actele de sesizare, cererile şi celelalte acte care privesc activitatea jurisdicţională a Curţii, precum şi toate scrisorile, petiţiile şi adresele cu caracter administrativ; b) registrul general de dosare, în care se trec, în ordinea intrării, toate actele de sesizare a Curţii; numărul de înregistrare al fiecărui act de sesizare reprezintă numărul de dosar, la care se adaugă litera corespunzătoare încadrării sesizării în categoriile de atribuţii prevăzute la art. 146 din Constituţie. Toată corespondenţa Curţii în legătură cu acel dosar poartă acelaşi număr; c) registrul opis alfabetic, în care se înscriu denumirea, respectiv numele autorului sesizării şi numărul dosarului; în cazul în care actul de sesizare aparţine unui grup de deputaţi sau de senatori ori unui grup de persoane, în opisul alfabetic se va înscrie numai numele primului autor al sesizării; d) registrul informativ, în care se înscriu dosarele în ordinea lor numerică, cu următoarele menţiuni: primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului din arhivă şi persoana căreia i s-a predat; data reintrării dosarului în arhivă; numărul şi data deciziei, hotărârii sau avizului şi soluţia pe scurt; e) registrul de termene al arhivei, în care se înscriu dosarele, pe termenele de judecată; f) condica şedinţelor de judecată, în care se înscriu toate dosarele din fiecare şedinţă, în ordinea din lista dosarelor, soluţia, numele judecătorilor şi al magistratului-asistent; g) registrele de evidenţă a redactării actelor Curţii, în care se trec - în ordine şi separat, în funcţie de distincţia făcută de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 - toate deciziile şi hotărârile pronunţate, precum şi avizele emise; data redactării se consideră data depunerii la mapă a deciziei, hotărârii sau avizului.  +  Articolul 12La sfârşitul fiecărui an, după ultima operaţiune din fiecare registru, se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi semnat de secretarul general şi de prim-magistratul-asistent, aplicându-se sigiliul. Dacă este cazul, înscrierile se vor face în aceleaşi registre, reîncepându-se cu o nouă numerotare.  +  Articolul 13La propunerea secretarului general şi cu avizul prim-magistratului-asistent, preşedintele Curţii poate aproba şi ţinerea altor registre în afara celor prevăzute la art. 11, dacă sunt necesare activităţii Curţii.  +  Articolul 14Modelul fiecărui registru se aprobă de Plenul Curţii.  +  Articolul 15 (1) Corespondenţa care poartă menţiunea "confidenţial" se înregistrează numai cu această menţiune, fără a fi desfăcută, după care se predă destinatarului. (2) Corespondenţa cu caracter secret se prezintă nedesfăcută direct preşedintelui Curţii, fiind evidenţiată într-un registru special, potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Activitatea premergătoare şedinţelor de dezbateri  +  Articolul 16 (1) Actele de sesizare a Curţii sunt cele stabilite de lege, primite prin poştă sau prin curier. Ele se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, primesc data certă, după care se predau, prin prim-magistratul-asistent, preşedintelui Curţii, având ataşate şi plicurile. (2) Celelalte cereri şi acte, de orice natură, inclusiv corespondenţa cu caracter administrativ, sosite prin poştă sau prin curier ori depuse personal, precum şi cele transmise telegrafic sau prin telefax se înregistrează, iar apoi se prezintă, după caz, preşedintelui sau secretarului general, împreună cu plicurile în care au fost primite. (3) În cazul în care Curtea se sesizează din oficiu asupra constituţionalităţii iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, actul prin care se declanşează procedura jurisdicţională este încheierea prin care Plenul a hotărât acest lucru. (4) Dovezile de comunicare a procedurii se primesc direct la arhiva Curţii, sub semnătură, după care se ataşează la dosar, arhivarul-registrator atestând despre aceasta pe concepta de citare.  +  Articolul 17 (1) Preşedintele Curţii, primind actul de sesizare, numeşte judecătorul-raportor, care întocmeşte un raport scris asupra punctelor de vedere şi relaţiilor cerute, a soluţiilor din doctrina şi jurisprudenţa română şi străină, precum şi asupra oricăror elemente necesare dezbaterilor. (2) Dacă actul de sesizare vizează atribuţia Curţii prevăzută de art. 146 lit. d) din Constituţie, judecătorul-raportor verifică dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 şi, dacă este cazul, va solicita completarea actului de sesizare, stabilind şi termenul în care instanţa să răspundă. Dacă judecătorul-raportor sau, ulterior, Plenul apreciază că este necesar, se va solicita instanţei trimiterea dosarului în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate. (3) Magistratul-asistent, pe baza dispoziţiilor judecătorului-raportor, va redacta adresele necesare obţinerii punctelor de vedere prevăzute de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. (4) În cazurile prevăzute la art. 146 lit. a) teza întâi, lit. b), c), d) şi k) din Constituţie, termenul de depunere a raportului nu poate depăşi, de regulă, 60 de zile de la data înregistrării sesizării. (5) În celelalte cazuri [art. 146 lit. a) teza a doua şi lit. e)-j) din Constituţie, republicată], termenul de depunere a raportului se stabileşte ţinându-se seama de termenele prevăzute de lege sau cu aplicarea, după caz, a dispoziţiilor art. 49 din prezentul regulament. (6) După luarea măsurilor prevăzute la alin. (1), actele de sesizare se restituie de prim-magistratul-asistent la registratură, unde, în aceeaşi zi, primesc numărul din registrul de dosare şi se înscriu, totodată, în registrul prevăzut de art. 11 lit. c) din prezentul regulament. (7) Magistratul-asistent repartizat pe lângă judecătorul-raportor pregăteşte lucrările în vederea dezbaterilor.  +  Articolul 18 (1) Termenul de judecată se stabileşte de preşedintele Curţii, potrivit legii, fără a putea depăşi 30 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 17 alin. (5) din prezentul regulament, când acesta se fixează astfel încât să fie respectate cerinţele legale de celeritate. (2) În cazul soluţionării excepţiilor de neconstituţionalitate, termenul de judecată se stabileşte la data depunerii raportului. (3) După fixarea termenului de judecată dosarele vor fi înregistrate în registrele prevăzute de art. 11 lit. d), e) şi f) din prezentul regulament.  +  Articolul 19 (1) Pe coperta dosarului se vor menţiona numai: denumirea Curţii, numărul dosarului, autorii sesizării, obiectul sesizării şi termenul de judecată. (2) Dosarul trebuie să aibă toate filele cusute şi numerotate; după soluţionarea definitivă se va proceda la şnuruire şi la aplicarea sigiliului, iar pe faţa interioară a ultimei coperţi arhivarul-registrator va certifica numărul filelor, în cifre şi în litere. (3) Scoaterea dosarelor din incinta Curţii este interzisă. (4) Dosarele vor fi puse la dispoziţie părţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora pentru studiu numai în arhivă, după identificarea şi notarea prenumelui şi numelui persoanelor care le solicită, verificându-se actele de identitate, procurile sau delegaţiile, precum şi integralitatea dosarului la restituire. Personalul arhivei supraveghează studiul dosarelor.  +  Articolul 20 (1) În cauzele privind soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, înştiinţarea părţilor se poate face prin citare, precum şi prin alte modalităţi operative, cum ar fi telefonic sau prin telegramă, telex ori telefax, pe concepta de citare urmând să se facă menţiune despre modalitatea folosită, data şi ora comunicării. (2) Pe formularul de citaţie se menţionează expres că prezentarea părţii în faţa Curţii nu este obligatorie. (3) În cazul persoanelor care au domiciliul sau sediul în străinătate, citarea se face în limba română, iar deciziile pronunţate se vor comunică netraduse, în mod direct, prin poştă, recomandat, pe bază de recipisă şi cu confirmare de primire.  +  Articolul 21Excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului, sub forma unei sesizări scrise.  +  Articolul 22 (1) Magistratul-asistent întocmeşte conceptele de citare, dispune emiterea procedurilor de chemare în faţa Curţii şi comunicarea copiilor de pe actele de sesizare, urmăreşte primirea punctelor de vedere sau a memoriilor prevăzute de lege şi asigură aducerea la îndeplinire a tuturor lucrărilor dispuse de preşedinte sau de judecătorul-raportor, după caz. (2) Totodată, magistratul-asistent ia măsuri de multiplicare, pentru fiecare dintre judecători, a actului de sesizare, a raportului întocmit în cauză, a fişei dosarului şi a punctelor de vedere legal primite în vederea soluţionării cauzei. (3) După depunerea raportului, magistratul-asistent asigură, la cerere, consultarea dosarului de către oricare judecător al Curţii. (4) Expedierea corespondenţei se face numai pe cale oficială, prin poştă, agent sau curier.  +  Articolul 23 (1) Magistratul-asistent preia dosarele de la arhivă, prin semnătură în registrul de termene, cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei, după care: a) întocmeşte lista dosarelor şi dispune ca grefa să o distribuie membrilor Plenului şi să o afişeze cu minimum 24 de ore înaintea termenului de dezbateri; b) verifică dacă au sosit la Curte şi s-au ataşat la dosar dovezile de înmânare sau de comunicare a citaţiilor şi a celorlalte acte procedurale, precum şi memoriile formulate în apărare, punctele de vedere, actele şi relaţiile solicitate de preşedintele Curţii ori de judecătorul-raportor; c) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare ataşate la dosar. (2) Despre neregulile procedurale constatate, magistratul-asistent îl informează, în scris, pe preşedintele Curţii. (3) Verificările menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) se fac şi înaintea începerii dezbaterilor.  +  Articolul 24 (1) În cadrul compartimentului de arhivă se asigură consultarea dosarelor de către părţi sau reprezentanţii legali ai acestora. (2) În cauzele care, potrivit legii, se soluţionează cu participarea procurorului, acestuia i se comunică, o dată cu înştiinţarea, şi actul de sesizare a Curţii.  +  Secţiunea a 3-a Activitatea în timpul şedinţelor de dezbateri  +  Articolul 25Magistratul-asistent care a pregătit dezbaterile intră în sala de şedinţă înainte de începerea dezbaterilor, verifică respectarea dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 47/1992 şi asigură prezenţa la uşă a aprodului.  +  Articolul 26 (1) După deschiderea şedinţei de către preşedintele Curţii, dosarele sunt strigate de către magistratul-asistent în ordinea stabilită prin lista de şedinţă. Preşedintele, la cererea părţilor sau din oficiu, poate dispune strigarea unor dosare peste rând sau lăsarea mai la urmă. (2) În fiecare cauză, dacă este cazul, magistratul-asistent face apelul părţilor şi al celorlalte autorităţi sau persoane citate, după care referă asupra modului în care s-a efectuat procedura de citare a persoanelor sau a autorităţilor chemate la proces şi, dacă s-au îndeplinit celelalte măsuri dispuse de Curte, referă pe scurt asupra obiectului cauzei şi stadiului în care se află judecata acesteia. (3) Magistratul-asistent duce la îndeplinire, în fiecare dosar, prevederile art. 56 din Legea nr. 47/1992.  +  Articolul 27Aprodul anunţă publicului din sală intrarea şi retragerea Plenului Curţii. La intrarea şi la retragerea Plenului Curţii, publicul se ridică în picioare.  +  Secţiunea a 4-a Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor  +  Articolul 28 (1) Actele Curţii se redactează în numărul de exemplare necesar spre a asigura păstrarea lor la dosar şi în mape speciale, la arhiva şi la biblioteca Curţii, comunicarea acestora, în cazurile prevăzute de lege, şi trimiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art. 31 din Legea nr. 47/1992, decizia Curţii se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi - spre ştiinţă - autorităţilor publice implicate. (3) După întocmirea procedurilor de comunicare a deciziilor, a hotărârilor sau a avizelor, magistratul-asistent va preda dosarele la arhivă, sub semnătură. (4) La arhivă se păstrează şi câte un exemplar din fiecare act pronunţat de Curte, în mape speciale de decizii, hotărâri şi avize, grupate în ordine numerică pe ani.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care s-a dispus amânarea dezbaterilor, magistratul-asistent va trece în condica de şedinţă termenul fixat şi motivele amânării, iar în termen de 48 de ore va întocmi încheierea de amânare, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi va asigura ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri dispuse de Curte. (2) După redactarea şi semnarea încheierilor, magistratul-asistent predă dosarele amânate arhivarului-registrator, care semnează de primirea lor pe lista de dosare.  +  Capitolul V Secretariatul General al Curţii Constituţionale  +  Articolul 30 (1) Secretariatul General al Curţii Constituţionale răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor funcţionale şi tehnice ale acesteia, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legii organice a Curţii şi ale prezentului regulament. (2) Secretariatul General al Curţii Constituţionale are în structura sa Direcţia generală economică, servicii şi alte compartimente, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul Curţii Constituţionale. (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Plenului Curţii. (4) Atribuţiile personalului Secretariatului General al Curţii Constituţionale se detaliază prin fişa fiecărui post.  +  Articolul 31 (1) Secretariatul General al Curţii Constituţionale este condus de un secretar general care are următoarele atribuţii principale: a) răspunde de pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor de competenţa structurilor Secretariatului General al Curţii Constituţionale, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 47/1992 şi ale prezentului regulament; b) informează, în scris, preşedintele Curţii asupra modului de exercitare a atribuţiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de câte ori solicită preşedintele; c) duce la îndeplinire, în condiţiile legii, hotărârile Plenului Curţii şi dispoziţiile preşedintelui, referitoare la atribuţiile ce îi revin; d) conduce compartimentele Secretariatului General al Curţii Constituţionale şi ia măsuri pentru realizarea la termen şi în mod corespunzător a lucrărilor ce le sunt repartizate; e) prezintă şi asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii sau preşedintelui acesteia, cu excepţia deciziilor, a hotărârilor şi a avizelor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 47/1992; f) consemnează soluţiile adoptate de Plen în materie administrativă într-un proces-verbal, în baza căruia se emite o hotărâre, pentru fiecare şedinţă; g) soluţionează petiţiile adresate de cetăţeni şi organizaţii, potrivit rezoluţiei preşedintelui Curţii; h) supraveghează direct activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile legii; i) organizează şi coordonează actualizarea paginii de Internet şi a bazei de date aparţinând Curţii Constituţionale; j) întocmeşte proiectul planului de relaţii externe al Curţii şi, după aprobarea de către Plenul Curţii, urmăreşte realizarea acestuia; k) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii, îl supune spre aprobare Plenului şi îl înaintează Guvernului, sub semnătura preşedintelui Curţii, în condiţiile legii; l) angajează şi utilizează creditele bugetare, în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii; m) aprobă fişele cuprinzând atribuţiile fiecărui post din structura Secretariatului General al Curţii Constituţionale; n) aprobă deplasările în ţară ale personalului Secretariatului General al Curţii Constituţionale; o) aprobă compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul General al Curţii Constituţionale; p) face propuneri preşedintelui Curţii pentru stabilirea răspunderii materiale a personalului Curţii; q) organizează concursurile pentru angajarea personalului Secretariatului General al Curţii Constituţionale; r) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din Secretariatul General al Curţii Constituţionale şi dispune rechemarea din concediul de odihnă a acestuia; s) organizează inventarierea patrimoniului Curţii, aprobă şi valorifică rezultatele acestei acţiuni, în condiţiile legii; t) aprobă valoarea de inventar a cărţilor primite gratuit; u) aprobă, în condiţiile legii, plata orelor suplimentare efectuate de personalul Curţii; v) contrasemnează ordinele semnate de preşedintele Curţii; x) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plenul Curţii Constituţionale sau de preşedintele acesteia. (2) În exercitarea atribuţiilor sale de ordonator principal de credite, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, secretarul general emite dispoziţii.  +  Articolul 32 (1) Direcţia generală economică asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Curţii Constituţionale şi utilizarea resurselor financiare în limita bugetului aprobat; asigură administrarea patrimoniului, mijloacele logistice şi materiale, precum şi serviciile aferente bunei desfăşurări a activităţii Curţii, în baza programelor aprobate; gestionează problematica financiară şi materială privitoare la resursele umane; aplică prevederile legale privind plata drepturilor salariale, evidenţa şi virarea obligaţiilor financiare aferente drepturilor salariale; asigură realizarea activităţii de protocol şi de relaţii externe, precum şi a celorlalte atribuţii stabilite de Plenul Curţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) Direcţia generală economică este condusă de un director general şi are în structura sa următoarele compartimente: a) Serviciul financiar-contabil; b) Serviciul administrativ şi pentru achiziţii publice; c) Biroul salarizare, resurse umane şi relaţii externe. (3) În lipsa secretarului general, directorul general îndeplineşte şi atribuţiile acestuia, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.  +  Articolul 33Serviciul grefă, registratură şi arhivă asigură pregătirea desfăşurării lucrărilor Curţii; primeşte şi înregistrează actele de sesizare, cererile şi corespondenţa, ţine evidenţa acestora, precum şi a circulaţiei lor, în condiţiile art. 11; efectuează multiplicarea documentelor şi expedierea actelor Curţii, a celorlalte lucrări şi a corespondenţei, precum şi restituirea dosarelor de fond la instanţă; organizează şi menţine în ordine arhiva, conform prevederilor legale; pune la dispoziţie dosarele Curţii spre consultare, în arhivă, părţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi le oferă informaţii asupra datelor solicitate din dosare; asigură celelalte servicii auxiliare necesare activităţii jurisdicţionale.  +  Articolul 34Serviciul documentare, cercetare şi informatică urmăreşte realizarea şi prelucrarea fondului documentar necesar activităţii Curţii, efectuarea de sinteze, informări şi traduceri; asigură evidenţa jurisprudenţei şi a doctrinei, păstrarea colecţiilor de acte normative, precum şi gestionarea şi completarea fondului de carte; creează şi implementează aplicaţiile necesare sistemului integrat de informatizare al Curţii, asigură gestionarea şi actualizarea bazelor de date, precum şi a paginii de Internet; tehnoredactează şi editează broşuri şi alte publicaţii ale Curţii Constituţionale; îndeplineşte orice alte însărcinări dispuse de Plenul Curţii, de preşedinte sau de secretarul general.  +  Articolul 35 (1) Personalul de la cabinetele judecătorilor îndeplineşte atribuţiile de secretariat pentru cabinetele acestora, precum şi orice alte însărcinări stabilite de judecători. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stabilirea programului de lucru şi a orelor suplimentare care se plătesc potrivit legii, programarea concediilor, acordarea învoirilor, precum şi compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru sunt de competenţa judecătorilor. (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul personalului de la cabinetul secretarului general.  +  Articolul 36Serviciul de permanenţă se asigură în condiţiile stabilite de Plenul Curţii Constituţionale.  +  Articolul 37Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Curţii şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege şi de regulament, precum şi sarcinile dispuse de preşedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului General al Curţii Constituţionale.  +  Capitolul VI Răspunderea disciplinară  +  Articolul 38Judecătorii Curţii Constituţionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 47/1992.  +  Articolul 39 (1) Pornirea acţiunii disciplinare împotriva judecătorilor Curţii Constituţionale se poate face numai pe baza unei sesizări scrise şi semnate. (2) Primind sesizarea, preşedintele Curţii Constituţionale numeşte o comisie de cercetare disciplinară, formată din 3 judecători, pentru a examina cele sesizate. (3) Dacă sesizarea îl priveşte pe preşedintele Curţii Constituţionale, desemnarea celor 3 judecători revine Plenului Curţii şi se face prin tragere la sorţi. (4) Unul dintre cei 3 judecători va fi desemnat ca preşedinte al comisiei de cercetare disciplinară. (5) Ascultarea celui în cauză în faţa comisiei de cercetare disciplinară este obligatorie. (6) În situaţia în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este neîntemeiată, cauza se clasează, cu aprobarea organului care a numit comisia. (7) În cazul în care comisia de cercetare disciplinară consideră că sesizarea este întemeiată, va întocmi un raport care, împreună cu dosarul, se prezintă Plenului Curţii Constituţionale.  +  Articolul 40 (1) Plenul Curţii Constituţionale poate aplica judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrare; b) avertisment sever; c) încetarea mandatului de judecător al Curţii Constituţionale. (2) Sancţiunile se aplică prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii judecătorilor.  +  Articolul 41 (1) Stabilirea abaterilor disciplinare săvârşite de secretarul general şi aplicarea sancţiunii sunt de competenţa Plenului Curţii Constituţionale, care va hotărî pe baza unui raport întocmit de o comisie de cercetare disciplinară formată din 3 judecători, numită de preşedintele Curţii Constituţionale. (2) Plenul Curţii Constituţionale, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii judecătorilor, poate aplica secretarului general, în funcţie de gravitatea abaterii, următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrare; b) avertisment sever; c) revocarea din funcţie.  +  Articolul 42 (1) Magistraţii-asistenţi şi ceilalţi salariaţi ai Curţii Constituţionale răspund disciplinar pentru încălcarea, cu vinovăţie, a dispoziţiilor Legii nr. 47/1992 şi ale prezentului regulament. (2) Abaterile disciplinare ale magistraţilor-asistenţi şi ale personalului Secretariatului General al Curţii Constituţionale sunt cele prevăzute de reglementările în vigoare privind statutul fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 43 (1) Stabilirea abaterilor disciplinare săvârşite de magistraţii-asistenţi şi aplicarea sancţiunii sunt de competenţa preşedintelui Curţii. (2) Cel sancţionat se poate plânge împotriva sancţiunii, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia, unui consiliu de disciplină format din 3 judecători numiţi de Plenul Curţii. (3) Consiliul de disciplină ia hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun şi se pronunţă prin hotărâre motivată. (4) Magistraţilor-asistenţi li se pot aplica, în raport cu gravitatea abaterilor, următoarele sancţiuni disciplinare: a) observaţie; b) mustrare; c) avertisment; d) diminuarea drepturilor salariale cu până la 15% pe o perioadă de 1-3 luni; e) eliberarea din funcţie.  +  Articolul 44 (1) Numirea comisiei de cercetare disciplinară şi a consiliului de disciplină, prevăzută la art. 39, 41 şi 43, se face pentru fiecare caz în parte. După pronunţarea hotărârii, comisia ori, după caz, consiliul îşi încetează activitatea. (2) Lucrările de secretariat vor fi duse la îndeplinire de un magistrat-asistent desemnat de preşedintele Curţii.  +  Articolul 45 (1) În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de personalul din compartimentele Secretariatului General al Curţii Constituţionale, cercetarea, stabilirea şi sancţionarea acestora urmează procedura prevăzută de lege aplicabilă raportului de serviciu sau de muncă, după caz. (2) Exercitarea acţiunii disciplinare împotriva personalului de la cabinetele judecătorilor se face numai la propunerea judecătorului respectiv.  +  Articolul 46 (1) Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului prevăzut la art. 45 alin. (1), în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, sunt: a) mustrare; b) avertisment; c) diminuarea drepturilor salariale şi a indemnizaţiei de conducere cu 5-10% pe o perioadă de 1-3 luni; d) suspendarea dreptului de avansare (promovare) pe o perioadă de 1-3 ani; e) trecerea într-o funcţie inferioară, pe o perioadă de 6-12 luni, cu diminuarea corespunzătoare a salariului; f) destituirea din funcţie, respectiv desfacerea disciplinară a contractului de muncă. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. f) se dispun de preşedintele Curţii, la propunerea organului competent. (3) Procedura de contestare a sancţiunilor disciplinare este cea prevăzută de lege.  +  Articolul 47Dacă în aceeaşi cauză sunt implicate persoane care fac parte din categorii diferite de salariaţi ai Curţii, competenţa de stabilire şi sancţionare a abaterilor disciplinare şi de contestare a sancţiunilor revine autorităţii disciplinare corespunzătoare celei mai înalte funcţii.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 48Curtea Constituţională stabileşte relaţii de cooperare cu autorităţi similare din străinătate şi poate deveni membră a unor organizaţii internaţionale din domeniul justiţiei constituţionale.  +  Articolul 49În situaţii excepţionale, când urgenţa o impune, preşedintele Curţii Constituţionale poate dispune, după consultarea judecătorului-raportor, ca termenele prevăzute în cap. IV să fie mai scurte.  +  Articolul 50Judecătorii-raportori pot solicita consultaţii de specialitate unor personalităţi sau unor instituţii, cu aprobarea prealabilă a preşedintelui Curţii.  +  Articolul 51Modelul robei şi al insignelor judecătorilor şi ale magistraţilor-asistenţi se aprobă de Plenul Curţii Constituţionale. Costul confecţionării robelor şi al insignelor judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi se suportă din bugetul Curţii, potrivit legii.  +  Articolul 52 (1) Personalul Curţii este obligat să păstreze confidenţialitatea activităţii, cu excepţia situaţiilor în care, potrivit legii sau prezentului regulament, aceasta are caracter public. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) atrage răspunderea disciplinară.  +  Articolul 53Agenţii autorităţilor de ordine publică nu pot intră în sediul Curţii decât cu aprobarea preşedintelui Curţii sau a secretarului general.  +  Articolul 54Regulamentul privind concediile se aprobă de Plenul Curţii, cu votul majorităţii judecătorilor.  +  Articolul 55 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale din 4 noiembrie 1997, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.--------------