ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 4 februarie 2005    Având în vedere constatările Raportului de ţară al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, care menţionează că nu s-a dat curs încă recomandării de eliminare a imunităţii penale a foştilor miniştri, dar că autorităţile române sunt decise să o elimine până în ianuarie 2005, angajament ce justifică situaţia extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,ţinând seama de Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de State împotriva Corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004, care recomandă României ca legislaţia naţională să se modifice în sensul eliminării imunităţii penale a foştilor miniştri şi să trimită neîntârziat informaţii suplimentare şi legislaţia privind punerea în aplicare a acestei recomandări,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 106 şi 110 din Constituţia României, republicată, aceştia vor prezenta situaţia privind gestionarea activităţii ministeriale de care au răspuns, precum şi a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire."2. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) Comisia specială prevăzută la alin. (1) este formată din 5 membri numiţi pentru un mandat de 3 ani, care nu poate fi reînnoit, iar componenţa acesteia se aprobă prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului justiţiei şi a ministrului administraţiei şi internelor."3. Articolul 19 se abrogă.4. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se efectuează, după caz, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de către Parchetul Naţional Anticorupţie, iar judecarea acestora, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit legii."5. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică foştilor membri ai Guvernului, în nici o situaţie."6. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Punerea sub urmărire penală a foştilor membri ai Guvernului pentru infracţiunile săvârşite în exerciţiul funcţiei lor se face potrivit normelor de procedură penală de drept comun."  +  Articolul IIComisia prevăzută la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 115/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 3.-----------