HOTĂRÂRE nr. 74 din 27 ianuarie 2005privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activităţii din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 3 februarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., denumită în continuare "Electrica Serv" - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1, ca filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prin divizarea acestei societăţi comerciale. (2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acţiuni şi funcţionează potrivit legii şi statutului prevăzut în anexa nr. 1. (3) "Electrica Serv" - S.A. are în componenţa sa 8 sucursale de întreţinere şi servicii energetice, denumite în continuare SISE, fără personalitate juridică, ale căror denumiri şi sedii sunt prevăzute în anexa nr. 2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 42 de agenţii de întreţinere şi servicii energetice, denumite în continuare AISE, ale căror denumiri şi sedii sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2 (1) "Electrica Serv" - S.A. are ca obiect principal de activitate realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile de distribuţie, alte activităţi de prestări de servicii, precum şi executarea de lucrări de investiţii pentru filialele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, la care Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. este acţionar. (2) "Electrica Serv" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al "Electrica Serv" - S.A. este de 2.638.583.600 mii lei, împărţit în 2.638.583,6 acţiuni nominative, şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prin aport în natură şi în numerar, în baza balanţei de la 31 octombrie 2004, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Capitalul social al filialei "Electrica Serv" - S.A. este deţinut în întregime de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în calitate de acţionar unic, iar acţiunile deţinute la această filială constituie proprietatea sa.  +  Articolul 4 (1) "Electrica Serv" - S.A. va prelua toate drepturile, îşi va asuma toate obligaţiile corespunzătoare, parte din patrimoniul preluat de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din acestea pentru sucursalele de întreţinere şi servicii energetice în relaţiile cu terţii, inclusiv în litigiile în curs. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) Personalul existent în cadrul Diviziei de întreţinere şi servicii energetice, al sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice din cadrul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., precum şi cel al entităţilor din cadrul acestora, la data constituirii noii societăţi, se preia de către societatea comercială prevăzută la art. 1 şi va avea toate drepturile de continuitate în aceeaşi unitate. (2) Contractul colectiv de muncă existent la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va fi aplicat şi în noua societate comercială până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă.  +  Articolul 6 (1) "Electrica Serv" - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii acţionarului, şi este administrată de consiliul de administraţie. (2) Adunarea generală a acţionarilor la înfiinţare este formată din 3 membri, care sunt numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului. (3) Consiliul de administraţie al "Electrica Serv" - S.A. este format din 5 membri, din care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor a noii societăţi comerciale, pe baza hotărârii Adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. adoptate în baza mandatului emis de ministrul economiei şi comerţului. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie al filialei, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 7Contractele de servicii în vigoare, încheiate între filialele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., prin sucursalele sale de întreţinere şi servicii energetice, se cesionează societăţii comerciale nou-înfiinţate.  +  Articolul 8Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Attila Demeter,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 74.  +  Anexa 1 STATUTULSocietăţii Comerciale Filiala de Întreţinereşi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A., filială a Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumită în continuare "Electrica Serv" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile ori în alte acte emanând de la "Electrica Serv" - S.A. denumirea societăţii comerciale va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau de iniţialele "S.C." şi va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situaţii financiare anuale aprobate, de sediul social, de numărul de înmatriculare şi de codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului.  +  Articolul 2Forma juridică"Electrica Serv" - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) "Electrica Serv" - S.A. are sediul principal în municipiul Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, sectorul 1. (2) La data înfiinţării "Electrica Serv" - S.A. are în componenţă sedii secundare, denumite sucursale şi agenţii de întreţinere şi servicii energetice, împreună cu punctele de lucru aferente, fără personalitate juridică, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la hotărâre.  +  Articolul 4DurataDurata "Electrica Serv" - S.A. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăşoare de la data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul"Electrica Serv" - S.A. are ca scop asigurarea de servicii de întreţinere a reţelelor de distribuţie şi utilizare a energiei electrice şi alte servicii energetice, prin efectuarea de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestări de servicii.  +  Articolul 6Obiectul de activitate"Electrica Serv" - S.A. are ca obiect de activitate, conform codurilor CAEN, următoarele:    4013 - Revizii, reparaţii şi modernizări în instalaţii           energetice de distribuţie şi la alte echipamente           energetice - obiectul principal de activitate    4531 - Lucrări de instalaţii electrice    2010 - Tăierea şi rindeluirea lemnului    2030 - Fabricarea de elemente de dulgherie şi           tâmplărie pentru construcţii    2040 - Fabricarea ambalajelor din lemn    2051 - Fabricarea altor produse din lemn    2121 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi           ambalajelor din hârtie sau carton    2125 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton,           n.c.a.    2211 - Editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi           materialelor similare    2212 - Editarea ziarelor    2213 - Editarea revistelor şi periodicelor    2214 - Editarea înregistrărilor sonore    2215 - Alte activităţi de editare    2222 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.    2223 - Legătorie    2224 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire    2225 - Alte lucrări de tipografie    2231 - Reproducerea înregistrărilor audio    2232 - Reproducerea înregistrărilor video    2233 - Reproducerea înregistrărilor informatice    2521 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor           din material plastic    2522 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic    2523 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii    2524 - Fabricarea altor produse din material plastic    2722 - Producţia de tuburi(ţevi) de oţel    2811 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi           componente ale structurilor metalice    2812 - Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie metalică    2821 - Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice    2840 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică    2851 - Tratarea şi acoperirea metalelor    2852 - Operaţiuni de mecanică generală    2863 - Fabricarea articolelor de feronerie    2871 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse           similare din oţel    2872 - Fabricarea ambalajelor din metale uşoare    2911 - Reparare motoare şi turbine    2912 - Reparare, întreţinere pompe, compresoare şi părţile lor    3110 - Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice    3120 - Producţia de aparate de distribuţie şi comanda electricităţii    3150 - Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat    3220 - Instalarea echipamentelor de telecomunicaţii    3330 - Proiectarea şi asamblarea echipamentelor de           măsură, reglare şi control pentru procesele           industriale, inclusiv instalaţiile automatizate    3420 - Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci    3550 - Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.,           include şi reparaţiile    3611 - Producţia de scaune    3612 - Producţia mobilierului pentru birou şi magazine    3614 - Producţia altor tipuri de mobilier    3710 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile    3720 - Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile    4011 - Producţia de energie electrică    4511 - Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantier    4512 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii    4521 - Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu    4522 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii    4525 - Alte lucrări speciale de construcţii    4531 - Lucrări de instalaţii electrice    4532 - Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă    4533 - Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare    4534 - Alte lucrări de instalaţii    4542 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie    4543 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor    4544 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri    4545 - Alte lucrări de finisare    4550 - Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare,           cu personal de deservire aferent    5010 - Comerţ cu autovehicule    5020 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor    5030 - Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule    5113 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale           de construcţii    5115 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de           menaj şi de fierărie    5116 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii,           încălţăminte şi articole din piele    5118 - Intermedieri în comerţul specializat în           vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.    5119 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse    5143 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc    5151 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi,           lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate    5152 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice    5153 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al           materialelor de construcţii    5154 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor           de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire    5155 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice    5156 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare    5157 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor    5181 - Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte    5184 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor,           echipamentelor periferice şi software-ului    5185 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou    5186 - Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice    5187 - Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate           în industrie, comerţ şi transporturi    5190 - Comerţ cu ridicata al altor produse    5212 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu           vânzare predominantă de produse nealimentare    5244 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor           de iluminat şi al altor articole de uz casnic    5245 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electromagnetice,           al aparatelor de radio şi televizoarelor    5272 - Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc    5523 - Alte mijloace de cazare    5551 - Cantine    6022 - Închirieri de autovehicule cu operator    6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale    6024 - Transporturi rutiere de mărfuri    6110 - Transporturi maritime şi de coastă    6120 - Transporturi pe căi navigabile interioare    6311 - Manipulări    6312 - Depozitări    6330 - Activităţi de asistenţă turistică, n.c.a.    6420 - Telecomunicaţii    7012 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii    7020 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare           proprii sau închiriate    7032 - Administrarea imobilelor pe baze de tarife sau contracte    7110 - Închirierea autoturismelor şi utilajelor de capacitate mică    7121 - Închirierea altor mijloace de transport terestru    7132 - Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru           construcţii, fără personal de deservire aferent    7134 - Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.    7221 - Editare de programe    7230 - Prelucrarea informatică a datelor    7240 - Activităţi legate de bazele de date    7260 - Alte activităţi legate de informatică    7413 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj    7414 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management    7420 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de           consultanţă tehnică legată de aceasta    7430 - Activităţi de testări şi analiză tehnică    7440 - Activităţi de publicitate    7450 - Selecţia şi plasarea forţei de muncă    7460 - Activităţi de investigaţie şi protecţie    7481 - Activităţi fotografice    7485 - Activităţi de secretariat şi traducere    7486 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică    7487 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor    8042 - Alte forme de învăţământ    8512 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie    8514 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană    9003 - Salubritate, depoluare şi activităţi similare    9251 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor    9252 - Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor    9261 - Activităţi ale bazelor sportiveOrice alte activităţi pentru realizarea obiectului său de activitate, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social al "Electrica Serv" - S.A. este de 2.638.583.600 mii lei, vărsat integral la data înfiinţării, şi este împărţit în 2.638.583,6 acţiuni nominative, fiecare acţiune cu valoare nominală de 100.000 lei, şi se constituie prin aportul în natură şi în numerar al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumită în continuare "Electrica" - S.A., pe baza balanţei întocmite la data de 31 octombrie 2004, care va fi actualizat conform prevederilor legale. (2) Capitalul social este în întregime deţinut de "Electrica" - S.A. şi este vărsat integral la data constituirii "Electrica Serv" - S.A. (3) "Electrica" - S.A. este acţionar unic al "Electrica Serv" - S.A., îşi exercită toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile ce decurg din această calitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui. (3) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură; b) încorporarea rezervelor potrivit legii (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor societăţii comerciale, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) conversia unor creanţe lichide sau exigibile asupra "Electrica Serv" - S.A. cu acţiuni la aceasta; d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii. (4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării. (5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii. (6) Capitalul social poate fi redus prin: a) micşorarea numărului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor; d) alte procedee prevăzute de lege. (7) Dacă administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, sunt obligaţi să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea "Electrica Serv" - S.A. (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 9Acţiunile (1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de "Electrica" - S.A. (2) Acţiunile nominative ale "Electrica Serv" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (3) Înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin hotărârea adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot. (4) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul "Electrica Serv" - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. (5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (6) Acţiunile emise de "Electrica Serv" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (8) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea deţine acţiuni ale "Electrica Serv" - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 10Obligaţiuni"Electrica Serv" - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut. (2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) În cazul în care o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni. (5) Obligaţiile "Electrica Serv" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul "Electrica Serv" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la "Electrica Serv" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. (2) Cesiunea acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de "Electrica Serv" - S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul principal al "Electrica Serv" - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. (2) Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Reprezentarea (1) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic la "Electrica Serv" - S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acţionarilor vor fi reprezentate de "Electrica" - S.A. (2) Reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor "Electrica" - S.A., în baza unui mandat emis de organul care i-a numit.  +  Articolul 15Atribuţiile adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor "Electrica Serv" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri. (2) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a "Electrica Serv" - S.A.; b) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor şi ale auditorilor financiari; c) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; d) stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie; e) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; f) numeşte directorul general al "Electrica Serv" - S.A. şi îi stabileşte nivelul remuneraţiei, precum şi premierea acestuia; g) aprobă repartizarea profitului conform legii; h) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare; i) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; j) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; k) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse "Electrica Serv" - S.A. de către aceştia; l) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie; m) aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie, după caz; n) reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor "Electrica Serv" - S.A. cu privire la atribuirea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui număr de acţiuni proprii; o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. (4) Pentru atribuţiile menţionate la lit. i) şi j) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele: a) schimbarea formei juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului principal de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui, în condiţiile legii; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea; f) dizolvarea anticipată; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor; j) aprobă conversia acţiunilor nominative emise în formă dematerializată în acţiuni nominative emise în formă materializată şi invers; k) aprobă conversia acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; l) aprobă încheierea actelor juridice, încuviinţate de către consiliul de administraţie, prin care "Electrica Serv" - S.A. dobândeşte, înstrăinează sau constituie garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii comerciale, a căror valoare depăşeşte 50% din valoarea contabilă a activului societăţii la data încheierii actului juridic respectiv; m) hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor, la fuziunea, divizarea şi la participarea la constituirea de noi persoane juridice din ţară sau din străinătate. (6) Pentru toate atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 16Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea situaţiei financiare anuale precedente şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi necesar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (4) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (6) Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul "Electrica Serv" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare. (7) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie.  +  Articolul 17Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentaţi în adunare. (2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (3) În ziua şi la ora stabilite în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul. (4) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar, care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. (5) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor va fi semnat de reprezentanţii "Electrica" - S.A. desemnaţi să reprezinte interesele acesteia şi de secretarul care l-a întocmit. (6) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va ţine într-un registru sigilat şi parafat. (7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de directorul general al "Electrica" - S.A. (8) La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul "Electrica Serv" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat şi care nu vor avea drept de vot.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau prin vot deschis. (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiţionată de existenţa mandatelor speciale. (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare. (4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi ori reprezentaţi se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal. (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor. (6) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (7) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a acestor formalităţi. (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. (9) Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din "Electrica Serv" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.  +  Capitolul V Consiliul de administraţie  +  Articolul 19Organizare (1) "Electrica Serv" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al filialei, numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor. (2) "Electrica" - S.A. are reprezentanţi în consiliul de administraţie, dintre care unul este preşedintele acestuia. (3) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. (4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul "Electrica Serv" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi. (5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare. (6) Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui. (7) Preşedintele numeşte un secretar. (8) Conducerea "Electrica Serv" - S.A. se asigură de către un director general, care nu este şi preşedintele consiliului de administraţie, dar este membru al consiliului de administraţie. Directorul general al "Electrica Serv" - S.A. este numit de adunarea generală a acţionarilor. (9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. (10) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. (11) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar. (12) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte. (13) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al "Electrica Serv" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi, pentru soluţionarea anumitor probleme. (14) În relaţiile cu terţii "Electrica Serv" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia. (15) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi auditorilor financiari, la cererea lor, toate documentele "Electrica Serv" - S.A. care privesc activitatea acestora. (16) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale. (17) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de "Electrica Serv" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi. (18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (19) Nu pot fi directori ai "Electrica Serv" - S.A., ai sucursalelor sau conducători ai agenţiilor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) aprobă structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale "Electrica Serv" - S.A.; b) aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora pentru directorul general şi directorii executivi ai "Electrica Serv" - S.A., pentru directorii din cadrul sucursalelor, inginerii-şefi ai agenţiilor şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar; c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul "Electrica Serv" - S.A., cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, atunci când legea impune această condiţie; d) aprobă delegările de competenţă pentru directorul general şi pentru persoanele din conducerea "Electrica Serv" - S.A., în vederea executării operaţiunilor din competenţa sa; e) aprobă competenţele sucursalelor şi agenţiilor pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al "Electrica Serv" - S.A., în situaţia în care nu a delegat această atribuţie directorului general. f) aprobă încheierea contractelor de asociere, în vederea participării la achiziţii de lucrări/servicii şi a oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţă directorului general al "Electrica Serv" - S.A.; g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea "Electrica Serv" - S.A., situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; h) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie; i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita a maximum 50% din valoarea contabilă a activelor societăţii comerciale la data încheierii actului juridic respectiv, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor; j) stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului "Electrica Serv" - S.A., conform structurii organizatorice aprobate; k) stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aprobă eliberarea garanţiilor; l) aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; m) aprobă programele de producţie, cercetare, dezvoltare, investiţii, informatizare şi telecomunicaţii; n) stabileşte şi aprobă politici pentru protecţia mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare; o) stabileşte şi aprobă, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competenţelor pentru care a primit mandat; p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general şi aprobă statutul personalului. r) stabileşte şi aprobă nivelul indemnizaţiei pentru secretarul consiliului de administraţie; s) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.B. 1. Directorul general reprezintă "Electrica Serv" - S.A. în raporturile cu terţii.2. Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale "Electrica Serv" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie; b) numeşte, suspendă şi eliberează din funcţie directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi agenţiilor, cu aprobarea consiliului de administraţie; c) angajează, promovează, suspendă şi concediază personalul salariat, în condiţiile legii; d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere şi încheiere se desfăşoară în condiţiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administraţie; e) reprezintă "Electrica Serv" - S.A. şi asigură relaţiile acesteia cu instituţiile, autorităţile publice şi cu organismele naţionale şi internaţionale; f) negociază, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă; g) încheie acte juridice, în numele şi pe seama "Electrica Serv" - S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administraţie; h) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului "Electrica Serv" - S.A.; i) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut; j) aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut; k) împuterniceşte directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi agenţiilor sau orice altă persoană să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă; l) stabileşte tactica şi strategia de marketing; m) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administraţie a stabilit-o în sarcina sa.C. 1. Directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor şi agenţiilor sunt numiţi de către directorul general şi se află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai "Electrica Serv" - S.A., execută operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleaşi condiţii ca şi membrii consiliului de administraţie.2. Atribuţiile directorilor executivi, ale directorilor din cadrul sucursalelor şi agenţiilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a "Electrica Serv" - S.A.  +  Capitolul VI Comitetul de direcţie  +  Articolul 21 (1) Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, în condiţiile legii. (2) Deciziile comitetului de direcţie se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. (3) Comitetul de direcţie prezintă raportul său de activitate consiliului de administraţie.  +  Capitolul VII Auditul financiar şi auditul intern  +  Articolul 22Situaţiile financiare ale societăţii comerciale vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 23Societatea comercială va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop.  +  Capitolul VIII Activitatea  +  Articolul 24Finanţarea activităţii propriiPentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, "Electrica Serv" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 25Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării "Electrica Serv" - S.A. în registrul comerţului.  +  Articolul 26Personalul (1) Directorii executivi din cadrul "Electrica Serv" - S.A., din cadrul aparatului propriu, din sucursalele şi agenţiile sale sunt numiţi sau angajaţi de către directorul general al acesteia, cu avizul Consiliului de către administraţie. (2) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul aparatului propriu se face de către directorul general.Angajarea şi concedierea personalului din cadrul sucursalelor "Electrica Serv" - S.A. se pot face de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată de filială. (3) Angajarea şi concedierea personalului din cadrul agenţiilor "Electrica Serv" - S.A. se pot face de către conducătorul agenţiei, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată de filială. (4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (5) Drepturile şi obligaţiile personalului "Electrica Serv" - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, prin contractul colectiv de muncă şi prin reglementări proprii. (6) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi ale personalului angajat se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 27Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul "Electrica Serv" - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 28Evidenţa contabilă şi situaţia financiară anuală (1) "Electrica Serv" - S.A. va ţine evidenţa contabilă în lei, va întocmi situaţia financiară anuală, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. (2) Situaţia financiară anuală va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 29Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul "Electrica Serv" - S.A. se stabileşte pe baza situaţiei financiare anuale şi este aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii. (2) Profitul "Electrica Serv" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) "Electrica Serv" - S.A. îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de "Electrica Serv" - S.A., în condiţiile legii, după aprobarea situaţiei financiare anuale de adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă, potrivit legii.  +  Articolul 30Registrele"Electrica Serv" - S.A. va ţine, prin grija membrilor consiliului de administraţie şi, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul IX Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii  +  Articolul 31Asocierea (1) "Electrica Serv" - S.A. poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) "Electrica Serv" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate. (3) Condiţiile de participare a "Electrica Serv" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.  +  Articolul 32Schimbarea formei juridice (1) Schimbarea formei juridice a "Electrica Serv" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege. (2) În perioada în care "Electrica" - S.A. este acţionar unic, transformarea formei juridice a "Electrica Serv" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea "Electrica" - S.A., prin reprezentanţii săi mandataţi să reprezinte interesele acesteia.  +  Articolul 33Dizolvarea (1) Dizolvarea "Electrica Serv" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumătăţi din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a "Electrica Serv" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 34Lichidarea (1) Dizolvarea "Electrica Serv" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea "Electrica Serv" - S.A. şi repartizarea produsului net al lichidării se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 35Litigiile (1) Litigiile de orice fel apărute între "Electrica Serv" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre "Electrica Serv" - S.A. şi persoanele juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 36Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu cele ale Codului comercial şi cu celelalte reglementări legale în vigoare.  +  Anexa 2 DENUMIREAşi sediile SISE ale S.C. "Electrica Serv" - S.A.1. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Sud", municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 12. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord", municipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44, judeţul Prahova3. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova", municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 22, judeţul Bacău4. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Banat", municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, judeţul Timiş5. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Dobrogea", municipiul Constanţa, str. General Manu nr. 77, judeţul Constanţa6. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord", municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 20, judeţul Cluj7. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud", municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, judeţul Braşov8. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia", municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 5, judeţul Dolj  +  Anexa 3 DENUMIREA ŞI SEDIILE AISE1. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Dobrogea"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Călăraşi", municipiul Călăraşi, Str. Dobrogei nr. 50, judeţul Călăraşi2. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Dobrogea"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Constanţa", municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 271, judeţul Constanţa3. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Dobrogea"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Tulcea", municipiul Tulcea, Str. Griviţei nr. 70 bis, bl. 27, parter, judeţul Tulcea4. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Dobrogea"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Slobozia", municipiul Slobozia, str. Amara nr. 4, judeţul Ialomiţa5. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Bucureşti", municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 16. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Ilfov", municipiul Bucureşti, bd. Lacul Tei nr. 1, sectorul 27. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Giurgiu", municipiul Giurgiu, Str. Frumoasei nr. 2, judeţul Giurgiu8. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Bacău", municipiul Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 22 B, judeţul Bacău9. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Piatra-Neamţ", municipiul Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12, judeţul Neamţ10. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Suceava", municipiul Suceava, Str. Parcului nr. 2, judeţul Suceava11. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Botoşani", municipiul Botoşani, bd. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Botoşani12. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Iaşi", municipiul Iaşi, Str. Uzinei nr. 38, judeţul Iaşi13. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Moldova"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Vaslui", municipiul Vaslui, str. Călugăreni nr. 102, judeţul Vaslui14. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Buzău", municipiul Buzău, bd. Mareşal Al. Averescu nr. 3, judeţul Buzău15. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Brăila", municipiul Brăila, calea Călăraşi nr. 48, judeţul Brăila16. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Focşani", municipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 2-4, judeţul Vrancea17. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Galaţi", municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 35A, judeţul Galaţi18. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Ploieşti", municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 45, bl. F1 F2, judeţul Prahova19. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Muntenia Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Târgovişte", municipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 236, judeţul Dâmboviţa20. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Alexandria", municipiul Alexandria, str. Tudor Vladimirescu nr. 43-47, judeţul Teleorman21. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Craiova", municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 187, judeţul Dolj22. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Drobeta-Turnu Severin", municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Plevnei nr. 37, judeţul Mehedinţi23. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Piteşti", municipiul Piteşti, Bd. Republicii nr. 148, judeţul Argeş24. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Râmnicu Vâlcea", municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă nr. 7, judeţul Vâlcea25. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Slatina", municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 18 B, judeţul Olt26. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Oltenia"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Târgu Jiu", municipiul Târgu Jiu, Str. Republicii nr. 17, judeţul Gorj27. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Baia Mare", municipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 64, judeţul Maramureş28. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Bistriţa", municipiul Bistriţa-Năsăud, str. Vasile Conta nr. 11, judeţul Bistriţa29. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Cluj", municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 30, judeţul Cluj30. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Oradea", municipiul Oradea, Str. Griviţei nr. 32, judeţul Bihor31. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Satu Mare", municipiul Satu Mare, Str. Magnoliei nr. 37A, judeţul Satu Mare32. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Nord"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Zalău", municipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 79, judeţul Sălaj33. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Alba Iulia", municipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliului Europei nr. 1, judeţul Alba34. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Braşov", municipiul Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 17A, judeţul Braşov35. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Miercurea-Ciuc", municipiul MiercureaCiuc, Str. Florilor nr. 1, judeţul Harghita36. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Sfântu Gheorghe", municipiul Sfântu Gheorghe, str. Daczo nr. 2, judeţul Covasna37. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Sibiu", municipiul Sibiu, Str. Uzinei nr. 1-7, judeţul Sibiu38. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Transilvania Sud"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Târgu Mureş", municipiul Târgu Mureş, Str. Călăraşilor nr. 103, judeţul Mureş39. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Banat"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Arad", municipiul Arad, str. Iuliu Maniu nr. 65, judeţul Arad40. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Banat"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Deva", municipiul Deva, str. George Enescu nr. 39, judeţul Hunedoara41. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Banat"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Reşiţa", municipiul Reşiţa, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 42, judeţul Caraş-Severin42. S.C. "Electrica Serv" - S.A. - Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice "Electrica Banat"Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice "Timişoara", municipiul Timişoara, str. Pestalozzi nr. 3-5, judeţul Timiş------------