METODOLOGIE din 22 decembrie 2004de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 1 februarie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, în învăţământul preuniversitar posturile didactice se ocupă prin concurs. (2) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar (denumite în continuare unităţi de învăţământ particular) este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar organizarea şi desfăşurarea acestora, de către conducerile unităţilor de învăţământ particular, conform art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular se face pe bază de concurs cu probe scrise sau cu probe scrise şi probe practice/orale, după caz, cu subiecte elaborate în conformitate cu programele specifice la specialitatea postului didactic vacant. Proba scrisă va cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective. (4) Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unităţile de învăţământ particular se va organiza în perioada stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 2 (1) Posturile/catedrele didactice vacante vor fi publicate, cu respectarea strictă a Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar (denumit în continuare Centralizator). (2) Posturile/catedrele didactice vacante, pentru ocuparea prin concurs, vor avea o viabilitate de cel puţin 4 (patru) ani şcolari. (3) La concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ particular au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de art. 7, raportate la prevederile art. 44 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu Centralizatorul. (4) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi cele care nu au obţinut definitivarea în învăţământ, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Candidaţii care au obţinut la concurs minimum media 7 (şapte) se pot titulariza în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturi/catedre didactice vacante, în limita numărului de posturi/catedre din lista afişată pentru concurs. (6) Cadrul didactic titular, prezent la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ particular, care nu ocupă post/catedră, îşi păstrează calitatea de titular în unitatea de învăţământ din care provine.  +  Articolul 3În cazul mediilor egale, obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, departajarea candidaţilor, absolvenţi cu studii superioare, se face pe baza mediei dintre media anilor de studii şi media examenului de licenţă/examenului de stat. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/de absolvire a şcolilor echivalente. Dacă egalitatea se menţine, se aplică în ordine următoarele criterii:- domiciliul stabil în localitatea unde se află postul vacant;- soţ/soţie în învăţământ;- grad didactic;- fiu/fiică în învăţământ.  +  Articolul 4Datele de organizare şi desfăşurare a concursului sunt stabilite de conducerile unităţilor de învăţământ particular, în perioada stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după consultarea conducerii inspectoratului şcolar. La data publicării postului/catedrei didactic/didactice vacant/vacante, inspectoratul şcolar va comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Direcţia planificare, reţea şcolară şi resurse umane) data programată pentru susţinerea concursului. Concursul va avea loc după cel puţin 30 de zile de la publicarea în presa locală şi centrală a posturilor/catedrelor didactice vacante pentru care unităţile de învăţământ particular organizează concurs.  +  Capitolul II Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs  +  Articolul 5Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii şcolare care organizează concursul. Candidaţii au obligaţia de a respecta cu stricteţe graficul afişat. Actele de studii se depun în copie legalizată, iar celelalte documente sunt certificate pentru conformitate cu originalul de către un membru al comisiei de concurs. Pe cererea de înscriere la concurs candidatul va preciza disciplina de concurs şi specialitatea postului didactic pentru care optează (o singură opţiune). Comisia de organizare a concursului împreună cu consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor.  +  Articolul 6 (1) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante se pot înscrie la concurs absolvenţi de învăţământ superior de lungă/scurtă durată, care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor/catedrelor respective, conform Centralizatorului. Pentru aceste posturi/catedre proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programa specifică pentru concursul naţional, elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) Pentru posturile didactice de educatoare proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, după programa specifică pentru concursul naţional, elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Pentru posturile didactice de învăţător/institutor, proba scrisă se susţine la limba şi literatura română şi la metodica predării acesteia, după programa specifică pentru concursul naţional, elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (4) a) Pentru posturile didactice de pregătire/instruire practică se pot înscrie la concurs absolvenţi ai unei şcoli postliceale sau absolvenţi ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată în domeniu, conform Centralizatorului. b) Pentru posturile didactice de pregătire/instruire practică, proba scrisă se susţine la disciplina cuprinsă în Centralizator. (5) Pentru ocuparea posturilor didactice de educatoare/ învăţător/institutor din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul se desfăşoară în două zile consecutive şi constă în susţinerea următoarelor probe: limba şi literatura română (în prima zi), limba şi literatura maternă (a doua zi). Nota pentru promovare se obţine din media aritmetică a celor două probe, calculată cu trei zecimale. Notele pentru fiecare probă trebuie să fie minimum 5 (cinci).  +  Articolul 7Pentru disciplinele socioumane, deoarece nu se pot constitui catedre dintr-o singură disciplină, profilul acestora se stabileşte în funcţie de numărul dominant de ore, conform Centralizatorului.  +  Articolul 8Pentru ocuparea catedrelor didactice vacante, cu excepţia celor de limbă şi literatură română, din unităţi de învăţământ şi de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, precum şi din unităţile/clasele/grupele cu predare parţială în limbile minorităţilor naţionale (inclusiv pentru limba maternă ori disciplinele predate în limba maternă), concursul se susţine în limba maternă, la solicitarea candidatului prin fişa de înscriere la concurs. Unitatea organizatoare asigură traducerea subiectelor în limbile minorităţilor naţionale.  +  Articolul 9 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice de specialitate din unităţile de învăţământ particular cu clase speciale de limbi moderne cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil artistic (specializarea muzică, coregrafie şi arta actorului), clase cu profil de arte plastice, clase cu profil sportiv, precum şi pentru ocuparea catedrelor de educaţie muzicală, informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii) şi instruire practică, candidaţii susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului/ catedrei. (2) Proba practică se desfăşoară cu cel puţin 48 de ore înaintea probei scrise. (3) Pentru ocuparea catedrelor de educaţie muzicală şi a posturilor didactice de specialitate din unităţile cu profil artistic (specializarea muzică, coregrafie şi arta actorului), proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 1. (4) Pentru ocuparea posturilor didactice din unităţile cu clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi bilingv, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 2. (5) Pentru ocuparea posturilor didactice de informatică, tehnologia informaţiei, informatică-tehnologii asistate de calculator, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 3. (6) Pentru ocuparea catedrelor de instruire practică, proba practică se desfăşoară în specialitatea postului, conform anexei nr. 4. (7) Pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice de specialitate din unităţile de învăţământ cu profil de arte plastice, proba practică se desfăşoară conform anexei nr. 5. (8) Pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, candidaţii vor susţine un test de cunoaştere a limbii respective. (9) Rezultatul probei practice sau al testului se consemnează prin "admis" sau "respins", această probă fiind eliminatorie. Contestaţiile la proba practică sau orală nu se admit, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.  +  Capitolul III Comisiile de concurs  +  Articolul 10 (1) Coordonarea metodologică a concursului, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, iar organizarea concursului se realizează de unitatea de învăţământ particular. (2) Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului se constituie comisia de concurs la nivelul unităţii de învăţământ particular, având următoarea componenţă:● preşedinte - directorul unităţii de învăţământ particular;● membri - 2 profesori, cu gradul didactic I sau II din unitatea de învăţământ particular;● secretar - un cadru didactic din unitatea de învăţământ particular. (3) a) Proba practică se susţine în faţa unei comisii alcătuite din:● preşedinte - directorul unităţii de învăţământ particular;● membri - 3 profesori de specialitate având gradul didactic I sau II din unitatea de învăţământ particular;● membri - 3 profesori de specialitate având gradul didactic I sau II din unitatea de învăţământ particular; b) Evaluarea testului, pentru ocuparea posturilor didactice, cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au făcut studiile, se va face de către o comisie formată din:● preşedinte - directorul unităţii de învăţământ particular;● membri - 2 profesori de specialitate având gradul didactic I sau II din unitatea de învăţământ particular;● secretar - un cadru didactic din unitatea de învăţământ particular. (4) În cazul în care unităţile de învăţământ particular care organizează concurs nu dispun de suficienţi profesori cu gradul didactic I sau II, pentru organizarea comisiilor de concurs, conducerile unităţilor vor apela la inspectorii de specialitate şi la metodiştii de specialitate ai inspectoratului şcolar. (5) În mod excepţional, pentru specializările la care nu există corespondent în reţeaua învăţământului de stat sau particular, din comisie pot face parte ca membri specialişti în domeniile respective angajaţi ai agenţilor economici.  +  Articolul 11Comisia de concurs are următoarele atribuţii:1. afişează lista posturilor didactice vacante cu viabilitate de 4 ani, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare;2. înregistrează şi verifică cererile şi documentele anexate, necesare înscrierii;3. stabileşte şi afişează graficul desfăşurării probei practice;4. repartizează, nominal, candidaţii în sălile de concurs;5. întocmeşte listele cu personalul didactic ce va asigura supravegherea candidaţilor, verificarea identităţii acestora şi sigilarea lucrărilor scrise; numeşte, prin tragere la sorţi, pentru fiecare sală, 2-3 supraveghetori, care au altă specialitate decât candidaţii din sala de concurs şi care nu au rude printre candidaţi (rude sau afini până la gradul IV inclusiv). În acest sens, supraveghetorii vor depune o declaraţie scrisă. Unul dintre ei va fi numit responsabil de sală;6. asigură transcrierea sau multiplicarea subiectelor pentru toate sălile de concurs, dacă este cazul;7. verifică exactitatea şi corectitudinea transcrierii subiectelor;8. asigură afişarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate specialităţile la care s-a dat concurs;9. verifică dacă numărul lucrărilor şi numărul paginilor acestora, predate de candidaţi supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;10. predă, sub semnătură, comisiilor de evaluare lucrările candidaţilor, însoţite de un borderou pe specialităţi, menţionând numărul lucrărilor şi al paginilor acestora;11. întocmeşte şi afişează, pe specialităţi, tabelul nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a mediilor;12. primeşte contestaţiile şi le transmite, sub semnătură, comisiei de rezolvare a contestaţiilor;13. răspunde din punct de vedere material şi financiar de organizarea şi desfăşurarea concursului;14. după primirea rezultatelor la contestaţii, pe baza rezultatelor concursului, întocmeşte clasificarea finală a candidaţilor, în funcţie de postul didactic. Preşedintele comisiei de concurs validează rezultatele finale şi le comunică inspectoratului şcolar.  +  Articolul 12Membrii comisiei de concurs care au asigurat multiplicarea subiectelor nu vor părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei de concurs, înainte de începerea concursului, vor depune o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs până la afişarea baremului de corectare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage sancţiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, după caz.  +  Capitolul IV Desfăşurarea concursului  +  Articolul 13 (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară în ziua stabilită de fiecare unitate de învăţământ particular care organizează concurs, începând cu ora 9,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 7,30 şi cel mai târziu la ora 8,30. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăşit. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. (2) Se interzice accesul în sala de concurs al candidaţilor care au asupra lor mijloace de comunicare la distanţă. (3) În vederea desfăşurării probelor scrise, va fi asigurată supravegherea fiecărei săli de către 2 supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor prin buletinul/cartea de identitate sau paşaport. (4) Pe uşa fiecărei săli vor fi afişate tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi în săli şi disciplina la care susţin concurs. (5) Responsabilii de săli primesc, sub semnătură, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cuprinzând candidaţii repartizaţi în sala respectivă, precum şi colile de examen şi ciornele necesare, în funcţie de numărul concurenţilor. (6) Membrii comisiei de concurs, desemnaţi pentru multiplicare, asigură numărul necesar de exemplare care se introduc în plicuri şi se vor secretiza. (7) Preşedintele comisiei de concurs împreună cu secretarul comisiei distribuie la sălile de concurs plicurile cu subiecte, astfel încât la ora 10,00 să se poată desface în prezenţa candidaţilor. (8) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra sau părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare. (9) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (10) După înmânarea subiectelor candidaţilor, un membru al comisiei de concurs, însoţit de un membru al comisiei de elaborare a subiectelor, verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/probei de concurs. (11) În timpul desfăşurării probei responsabilul de sală şi ceilalţi supraveghetori nu vor discuta între ei şi nu vor rezolva subiectele. (12) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi a oricăror alte semne distinctive pe colile-tip destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne determină anularea lucrărilor scrise. (13) Candidaţii care în timpul desfăşurării probelor de concurs sunt surprinşi copiind sau transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces-verbal în acest sens. (14) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizează soluţii ale subiectelor de concurs, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de supraveghetor (tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.), vor fi sancţionate administrativ, civil sau penal. (15) Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi, în prezenţa supraveghetorului de sală, după care se aplică ştampila unităţii de învăţâmânt particular care organizează concursul şi semnătura preşedintelui comisiei de concurs. (16) După ce termină redactarea lucrărilor, candidaţii le predau responsabilului de sală, semnează în borderoul de predare a lucrărilor, menţionând numărul de pagini. Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează cu linie frântă în forma literei "Z", de către un supraveghetor, în faţa candidatului. (17) Ciornele se predau separat, o dată cu lucrarea, responsabilului de sală, fără să aibă valabilitate în evaluarea lucrării şi la eventualele contestaţii. Ciornele se păstrează, în arhiva unităţii de învăţământ particular care organizează concursul, timp de un an. (18) La ieşirea candidaţilor din sală, aceştia vor putea consulta baremele de corectare, la fiecare disciplină de concurs, afişate la loc vizibil. (19) După ieşirea candidaţilor din sala în care s-a desfăşurat proba, supraveghetorii de sală vor preda comisiei de concurs lucrările candidaţilor, borderourile de predare a lucrărilor, tipizatele anulate şi cele nefolosite. (20) Lucrările scrise, pe discipline de învăţământ, sunt amestecate şi numerotate de la 1 la n, după caz, de către comisia de concurs. Apoi acestea sunt depozitate în condiţii de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acţionând independent, să nu poată avea acces la lucrări până la predarea acestora cu proces-verbal comisiilor de corectare, dar nu mai târziu de următoarea zi. Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii de învăţământ particular unde s-a desfăşurat concursul, cel mai târziu după 3 zile de la susţinerea acestuia. (21) Contestaţiile se depun la secretariatul comisiei de contestaţii în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor.  +  Capitolul V Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor  +  Articolul 14 (1) Subiectele se elaborează de unitatea de învăţământ particular, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Subiectele şi baremele de evaluare sunt elaborate de către comisia de elaborare a subiectelor, în dimineaţa concursului, şi se vor prezenta la ora 7,00 preşedintelui trei variante, din care se extrage una. (3) Comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare se constituie la nivelul unităţilor de învăţământ particular, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ particular, prin decizie a inspectoratului şcolar, având următoarea componenţă:● preşedinte - profesor/conferenţiar universitar;● membri - câte 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/ metodişti ai inspectoratului şcolar;● secretar - un cadru didactic. (4) În mod excepţional, pentru specializările la care nu există corespondent în reţeaua învăţământului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialişti în domeniile respective, angajaţi ai agenţilor economici.  +  Articolul 15 (1) Comisia de evaluare a lucrărilor se constituie la nivelul unităţilor de învăţământ particular, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ particular, prin decizie a inspectoratului şcolar, având următoarea componenţă:● preşedinte - profesor/conferenţiar universitar;● membri - câte 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/ metodişti ai inspectoratului şcolar;● secretar - un cadru didactic. (2) În mod excepţional, pentru specializările la care nu există corespondent în reţeaua învăţământului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialişti în domeniile respective, angajaţi ai agenţilor economici. (3) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei 2 membri ai comisiei de evaluare şi este apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de corectare. Fiecare corector trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt. (4) Preşedintele comisiei de evaluare verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori, fie la subpuncte, fie la nota lucrării. În această situaţie, cei 2 corectori vor reverifica împreună lucrarea şi vor acorda o nouă notă care va fi înregistrată într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între corectori, lucrarea va fi recorectată de un al treilea corector, numit de inspectorul şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei 3 corectori. (5) Când nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare corector îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele calculează media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează. (6) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele-verbale cu mediile obţinute, se vor preda preşedintelui comisiei de concurs. (7) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare deschide lucrările în prezenţa corectorilor şi consemnează mediile într-un proces-verbal-tip, care cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi media obţinută. (8) Evaluarea lucrărilor de concurs se va realiza într-un interval ce nu poate depăşi 48 de ore de la încheierea probei scrise.  +  Articolul 16Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare vor declara în scris că vor păstra secretul subiectului. În cazul divulgării subiectelor, vor suporta consecinţele legii.  +  Capitolul VI Comisia de rezolvare a contestaţiilor  +  Articolul 17Lucrările pentru care s-au depus contestaţii în termenul prevăzut se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.  +  Articolul 18 (1) Comisia de rezolvare a contestaţiilor va fi formată, în întregime, din alte cadre didactice decât cele din comisia de evaluare, este numită prin decizie a conducerii unităţii de învăţământ particular şi este formată din:● preşedinte - profesor/conferenţiar universitar;● membri - câte 2 profesori pentru fiecare specialitate, inspectori de specialitate sau profesori cu gradul didactic I/ metodişti ai inspectoratului şcolar;● secretar - un cadru didactic. (2) În mod excepţional, pentru specializările la care nu există corespondent în reţeaua învăţământului de stat, din comisie pot face parte, ca membri specialişti în domeniile respective, angajaţi ai agenţilor economici, alţii decât cei din comisia de evaluare.  +  Articolul 19 (1) Recorectarea lucrărilor se face după instrucţiunile prevăzute la cap. V, în termen de cel mult 24 de ore de la termenul limită de înregistrare a contestaţiei. Nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor se consideră admisă şi definitivă, dacă este o diferenţă mai mare de cel mult 0,5 puncte între nota iniţială şi cea finală (diferenţa poate fi pozitivă sau negativă). Dacă diferenţa dintre nota acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mică de 0,5 puncte, nota acordată de comisia de evaluare este definitivă. În situaţia lucrărilor cu nota iniţială cuprinsă între 9,50 şi 10,00, nota finală este cea atribuită la recorectare. (2) Hotărârile comisiei de contestaţii sunt definitive şi se afişează cel mai târziu în termen de 48 de ore de la data limită de depunere a contestaţiilor. (3) Dacă diferenţa dintre media stabilită de comisia de concurs şi de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1,5 puncte, directorul unităţii de învăţământ particular este autorizat să decidă constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general şi directorul unităţii de învăţământ particular vor dispune, după caz, aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.  +  Articolul 20La toate etapele concursului participă, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentanţii organizaţiei/organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ particular sau reprezentantul/reprezentanţii salariaţilor, stabilit/stabiliţi de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ particular. Aceştia au acces la toate documentele comisiei şi vor consemna în procesul-verbal propriile observaţii.  +  Capitolul VII Repartizarea pe posturi a candidaţilor  +  Articolul 21Imediat după soluţionarea tuturor contestaţiilor, comisia concursului afişează la unităţile de învăţământ particular listele finale, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru fiecare post didactic.  +  Articolul 22Validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică în scris inspectoratului şcolar.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ particular, precum şi plata cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ particular se fac de către unitatea şcolară care a organizat concursul. (2) Normarea activităţii şi salarizarea membrilor comisiilor de concurs se fac în conformitate cu precizările aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 24La organizarea/desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude ori afini până la gradul IV inclusiv.  +  Articolul 25Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva unităţilor organizatoare, timp de un an, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.  +  Articolul 26Unităţile de învăţământ particular care organizează concursul vor înainta inspectoratelor şcolare tabele nominale cu cadrele didactice care s-au prezentat la concurs, cu rezultatele concursului şi dosarele candidaţilor admişi, în termen de 5 zile de la finalizarea acestuia.  +  Articolul 27Pentru fiecare cadru didactic care, în urma concursului, ocupă postul/catedra vacant/vacantă, conducerea unităţii de învăţământ particular va menţiona în tabelul care se înaintează la inspectoratul şcolar situaţia încadrării candidatului.  +  Articolul 28Preşedinţii comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor, a baremelor de corectare, de evaluare a lucrărilor şi de rezolvare a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.  +  Articolul 29Preşedintele comisiei de concurs şi al celei de rezolvare a contestaţiilor sunt direct răspunzători de respectarea prezentei metodologii şi de corectitudinea desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor/ catedrelor didactice vacante de către candidaţii cu studii corespunzătoare, precum şi de transmiterea la inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti a documentelor.  +  Articolul 30Nerespectarea prevederilor legale de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele-pilot atrage răspunderea administrativ-disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 ────────la metodologie──────────────A. Disciplina Educaţie muzicală (pentru absolvenţii învăţământului superior de scurtă durată şi lungă durată, catedre/posturi din şcoli şi licee de cultură generală) a) Elaborarea unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul, şi prezentarea orală a acesteia; b) Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul pentru copii şi tineret.Analiza lucrării va consta în:- descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv;- stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei;- analiza formei prin delimitarea unităţilor de însuşire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadrează lucrarea;- probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale interpretative (respiraţie, emisie, dicţie) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte prin accente etc.), tempoul şi nuanţele potrivite;- încadrarea lucrării în opera compozitorului şi a lucrării în epoca din care face parte.Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei, anterior probei.Precizare: Lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele I-XII ale curriculumului de educaţie muzicală.Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o lucrare muzicală din repertoriul pentru copii şi tineret. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus o pătrime din numărul acestora.Evaluarea probelor a) şi b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".● La toate probele candidaţii trebuie să obţină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.B. Educaţie artistică specializată. Specializările muzică, coregrafie şi arta actorului (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată, catedre/posturi din şcolile şi liceele de artă)MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO), MUZICĂ DE CAMERĂ, COREGRAFIE, STUDII TEORETICE, ARTA ACTORULUI:1. Muzică instrumentală/artă vocală/muzică de cameră*), coregrafie___________ Notă *) Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră va fi susţinută la instrumentul absolvit. a) Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia de concurs va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/elevilor şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei de concurs înainte de începerea probei. b) Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/coregrafie/artă vocală); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine ora de instrument/muzică de cameră/coregrafie/artă vocală cu elevul/elevii nominalizat/nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute. c) Proba de recital instrumental/vocal, ce va conţine 3 lucrări la alegere: un studiu şi două lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu.Proba de recital pentru coregrafie:Dans clasic:● 5 variaţii clasice, din care comisia de concurs va indica prezentarea a 3 dintre ele.Dans contemporan/modern:● 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat.Proba de recital instrumental, vocal (canto) şi coregrafie nu va depăşi 30 de minute.Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b) şi c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".● La toate probele candidaţii trebuie să obţină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.2. Studii teoretice (teorie - solfegiu - dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale) a) Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale şi prezentarea orală a acestuia.b)1. Citirea, la prima vedere, a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa.b)2. Citirea, la prima vedere, la pian, a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa.Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu, un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus o pătrime din numărul lor.Proiectul de lecţie se elaborează de către candidat, conform programei, anterior probei.b)3. Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate).b)4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică, a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri din literatura universală şi românească.Comisia de concurs va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus o pătrime din numărul lor. c) Recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească), alese de comisie dintr-o listă de 30-40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ cu cel puţin două săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare.Evaluarea probelor prevăzute la lit. a), b)1-b)4 şi c) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".● La toate probele candidaţii trebuie să obţină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.3. Arta actorului (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă) a) Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3-5 elevi. b) Lucrul pe text. Textul va fi la alegerea candidatului, din literatura (proză/poezie) universală sau română. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ.Proba nu va depăşi 30 de minute.Evaluarea probelor prevăzute la lit. a) şi b) se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".● La toate probele candidaţii trebuie să obţină calificativul "admis". Dacă la una dintre probe candidatul nu este admis, acesta nu mai participă la probele următoare şi este declarat respins.NOTĂ:1. Unităţile de învăţământ la care candidaţii vor susţine proba practică vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti. Pentru susţinerea probei practice inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ desemnate să asigure desfăşurarea probelor practice vor pregăti şi vor asigura toate condiţiile necesare desfăşurării optime a acestora.2. Prezenta anexă este valabilă pentru absolvenţii care optează pentru un post/catedră din şcoli generale, licee de cultură generală, şcoli şi licee de artă, cu specializările muzică, arta actorului şi coregrafie, cu program integrat şi suplimentar de artă.3. Candidaţii care optează pentru ocuparea unui/unei post/catedre prevăzut/prevăzute la pct. 2 - Studii teoretice vor susţine toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/două dintre cele trei discipline.4. Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată şi care au parcurs şi absolvit şi un modul de folclor pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX-XII). Aceştia vor susţine proba practică prevăzută la Educaţie muzicală şi o probă de recital vocal ce va consta în interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului. Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală.5. Pentru posturile/catedrele de Ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv Dirijat ansamblu coral ori Dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la Educaţie muzicală (adaptate după caz). Pentru ansamblu coral, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a-a XII-a ale programei pentru ansamblu coral, respectiv ansamblu instrumental sau orchestră - şcoli şi licee de muzică. Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală.6. Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată, care au studiat şi au absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument, pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia vor putea susţine probele practice prevăzute la Educaţie muzicală specializată - Muzică instrumentală.Pentru această categorie de candidaţi, proba scrisă va fi susţinută conform programei de la Educaţie muzicală specializată - Muzică instrumentală.7. Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale.  +  Anexa 2 ────────la metodologie────────────────PROBA PRACTICĂdin cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante din liceele cu clasele speciale - limbi străine, cu program intensiv şi bilingvProba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia de concurs va evalua:1. competenţa de receptare şi comunicare a candidatului în limba străină respectivă;2. capacitatea de a stabili obiective şi conţinuturi pentru un curriculum (programă) special pentru clasele cu program intensiv şi/sau bilingv.Evaluarea globală se va face pe baza calificativelor "admis" sau "respins".  +  Anexa 3 ────────la metodologie────────────────PROBA PRACTICĂdin cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacanteDisciplina InformaticăProba practică va consta din realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.Biletul de examinare va conţine 5 subiecte care tratează:● o aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C/C++ (cap. 4* al programei):- se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei;● o aplicaţie de baze de date (cap. 9 al programei):- se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea mediului FOX PRO;● utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei):- se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui SO;● implementarea unei aplicaţii de birotică (cap. 10 al programei):- se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea editorului de texte sau editorului de foi de calcul sau al editorului prezentării;● utilizarea serviciilor reţelei Internet (cap. 11* al programei):- se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor Internet.Proba practică nu va depăşi 30 de minute pentru fiecare candidat.Evaluarea se va face pe baza calificativului "admis" sau "respins".NOTĂ:1. Unităţile de învăţământ şi numărul acestora, unde candidaţii vor susţine proba practică, vor fi stabilite de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.2. Prevederile prezentei anexe sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/catedră vacant/vacantă din palate şi cluburi ale elevilor.  +  Anexa 4 ────────la metodologie──────────────PROBA PRACTICĂdin cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacanteDisciplina Instruire practică - maiştri instructori1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia.2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului.3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare, în ziua examenului.4. Durata probei practice variază între 30-180 de minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării.5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii, elaborată de comisia de examinare.6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:- amenajarea ergonomică a locului de muncă;- respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor;- alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării;- respectarea algoritmului de execuţie;- respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor);- finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului, tehnici de îngrijire;- atitudinea faţă de client/pacient;- redactarea unui referat pentru probele de laborator.7. Evaluarea se face pe baza calificativului "admis" sau "respins".  +  Anexa 5 ────────la metodologie──────────────PROBA PRACTICĂdin cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacanteDisciplina Arte plastice     Proba practică va consta dintr-un interviu prin care comisia de    concurs va evalua:    ● pregătirea metodică, pe baza unui proiect didactic elaborat de    candidat în faţa comisiei, la alegere, din conţinuturile    disciplinei Studiul compoziţiei, disciplină fundamentală din cadrul    curriculumului diferenţiat, specific învăţământului de arte vizuale    ...................................................... 50 de puncte;    ● activitatea în specialitate, pe baza prezentării unui portofoliu    de activitate.    Comisia de concurs va puncta fiecare manifestare artistică sau    teoretică publicată, de nivel naţional, internaţional sau local,    precum şi premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artistică    sau filialele acestora din România, premiile internaţionale,    iniţierea/participarea de/la proiecte naţionale sau internaţionale,    precum şi orice contribuţie teoretică în domeniu, după cum urmează:    - premii anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora,    precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale    omoloage ................................................ 40 de puncte;    - participări la expoziţiile anuale, bienale, trienale etc., naţionale    şi internaţionale, creaţii scenografice sau de costum de scenă, lucrări    de artă monumentală, proiecte de arhitectură realizate individual sau    în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului,    lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, literatură    de specialitate publicată etc. ........................... 30 de puncte;    - coordonare de proiecte naţionale sau internaţionale ....... 40 de puncte;    - manifestări expoziţionale individuale sau de grup:    ● în spaţii administrate de muzee de artă ................... 40 de puncte;    ● în spaţii administrate de uniuni de creaţie ............... 30 de puncte;    ● în alte locaţii ........................................... 20 de puncte;    - manifestări expoziţionale (jurizate) periodice sau ocazionale    ............................................................. 30 de puncte;    - alte manifestări expoziţionale ocazionale (nejurizate)    ............................................................. 20 de puncte;    - participare în cadrul unor proiecte naţionale sau    internaţionale .............................................. 20 de puncte;    - contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presă,    comunicări ştiinţifice, intervenţii în cadrul unor seminarii pe teme   de specialitate etc.) ........................................ 10 puncte.Pentru calificativul admis candidatul va trebui să obţină minimum 70 de puncte.___________