ORDONANŢĂ nr. 7 din 20 ianuarie 2005pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor Regulamentului de transport pe căile ferate din România, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite, prin ordin al ministrului, până la data de 31 mai 2005, Norme uniforme privind transporturile, denumite în continuare Norme uniforme, aplicabile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, operatorilor şi beneficiarilor de transport feroviar. (2) Fiecare operator de transport feroviar poate emite reglementări proprii, cu respectarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România şi a Normelor uniforme.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 4Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 20 ianuarie 2005.Nr. 7.  +  AnexăREGULAMENT 20/01/2005