ORDIN nr. 2.194 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 1 februarie 2005  În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.194.  +  Anexa 1. Caseta reglementărilor va avea următorul cuprins:
  "MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI - RNTR 2
  Reglementări privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
  Aprobate prin: Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 Modificate şi completate prin: Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.043/2003 Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.356/2004 Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.194/2004"
  2. La secţiunea "Prescurtări şi definirea unor termeni utilizaţi" se introduce următoarea definiţie:"vânzare - comercializarea pentru prima oara în România a vehiculelor noi, care nu au mai fost înmatriculate, înregistrate sau utilizate anterior, ori comercializarea pentru prima oara în România a componentelor sau entitatilor tehnice noi."3. Subpunctul 1.1 al capitolului II va avea următorul cuprins:"1.1. Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere se acordă numai dacă vehiculul respectiv îndeplineşte condiţiile tehnice specifice indicate în prezentele reglementări. a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE , modificată prin Directiva 2003/102/CE , apendicele 1-4, în funcţie de destinaţia vehiculului special. b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roti ori pe senile, având cel puţin două axe şi o viteză maxima constructivă mai mare sau egala cu 6 km/h, remorcile agricole ori forestiere şi maşinile tractate interschimbabile agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei 2003/37/CE de la:- data aderării României la Uniunea Europeană, pentru noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 şi T3 (omologare de tip);- 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau forestiere pe roti noi din categoriile T1, T2 şi T3 (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare);- pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii, la 3 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată pentru categoria respectiva (omologare de tip);- pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la 6 ani după intrarea în vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptată pentru categoria respectiva (prima înmatriculare, prima înregistrare sau prima utilizare).La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la omologarea naţionala de tip a tractoarelor agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 şi T3.La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica la omologarea naţionala de tip a vehiculelor din celelalte categorii de la data intrării în vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru categoria respectiva."4. Subpunctul 1.1.1 al capitolului II va avea următorul cuprins:"1.1.1. Omologarea naţionala de tip a vehiculelor rutiere pentru care exista omologare de tip CE (comunitara) a întregului vehicul se acordă în baza documentelor care demonstreaza existenta unei omologări CE (comunitare) a întregului vehicul, valabil acordată de către autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene."5. Subpunctul 2.5.1 al capitolului II va avea următorul cuprins:"2.5.1. Modificările vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4 lit. a) şi b) şi care impun omologarea individuală a acestora se pot efectua numai în ateliere specializate, autorizate conform legislaţiei în vigoare."6. La subpunctul 1.2 al capitolului III se abroga definiţiile pentru "autobuzul interurban" şi "autocar".7. La capitolul IV secţiunea 4 se adauga un nou punct, punctul 4.1^1, cu următorul cuprins:"4.1^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole sau forestiere noi trebuie să respecte la prima înmatriculare sau la prima înregistrare prevederile anexei VI la Directiva 89/173/CEE , privind legătură sistemului de franare cu remorca, modificată prin Directiva 2000/1/CE ."8. La capitolul IV secţiunea 4, subpunctul 4.3.2 va avea următorul cuprins:"4.3.2. Autovehiculele din categoria M(3) din clasele B, II sau III trebuie să satisfacă încercarea de tip II A, în conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE , modificată prin Directiva 98/12/CE ."9. La capitolul IV secţiunea 8 se adauga un nou subpunct, subpunctul 8.14.1.3^1, cu următorul cuprins:"8.14.1.3^1. Începând cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de motoare, şi începând cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile de motoare, omologarile acordate trebuie să ateste şi buna funcţionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viaţa a motorului."10. La capitolul IV secţiunea 9 se adauga un nou subpunct, subpunctul 9.1.9^1, cu următorul cuprins:"9.1.9^1. Începând cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE ;9.1.9^1.1. Cerinţele subpct. 9.1.9^1 nu se aplică autovehiculelor care nu diferă, în ceea ce priveşte elementele esenţiale de construcţie şi conceptie ale caroseriei, situate înainte de montantii A, pentru tipurile de vehicule care au obţinut omologarea naţionala înainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE înainte de 1 octombrie 2005 şi care nu au fost omologate conform cerinţelor Directivei 2003/102/CE .9.1.9^1.2. Începând cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE .9.1.9^1.3. Prescripţiile tehnice necesare pentru efectuarea încercărilor specificate la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE ."11. La capitolul IV secţiunea 9 se adauga un nou subpunct, subpunctul 9.6^1, cu următorul cuprins:"9.6^1. Începând cu 31 decembrie 2012, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1) , cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva 2003/102/CE ;9.6^1.1. Începând cu 1 septembrie 2015, la prima înmatriculare şi la vânzare, autovehiculele noi din categoria M(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi din categoria N(1), cu masa maxima tehnic admisibilă mai mica sau egala cu 2,5 tone, şi care provin din categoria M(1) trebuie să respecte condiţiile tehnice privind protecţia pietonilor, prevăzute la secţiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE ."12. La capitolul IV secţiunea 9, punctul 9.7.1 va avea următorul cuprins:"9.7.1. La omologarea individuală, vehiculele înmatriculate în România şi la care s-au efectuat, faţă de varianta omologata, modificări privind construcţia caroseriei trebuie să respecte condiţiile tehnice privind proeminentele exterioare prevăzute în Directiva 78/483/CEE, modificată prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE , după caz, şi/sau nu trebuie să prezinte proeminente şi muchii taietoare;".13. La capitolul IV secţiunea 11 se adauga un nou subpunct, subpunctul 11.1.3^1, cu următorul cuprins:"11.1.3^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta şi montarea lor, prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.1.3^1.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acordă omologarea naţionala de tip pentru orice tip nou de autovehicul articulat din categoriile M(2) şi M(3), clasa I, constituit din cel puţin 3 părţi rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE , cu condiţia de a fi respectate prevederile referitoare la câmpul de vizibilitate al conducătorului, prevăzute în anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE .11.1.3^1.2. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.1.3^1, cerinţele respective se aplică începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul montarii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor faţa) din clasa VI."14. La capitolul IV secţiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.3^1, cu următorul cuprins:"11.3^1. Începând cu 26 ianuarie 2010, pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1), şi începând cu 26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din categoriile M şi N, la prima înmatriculare şi la vânzare autovehiculele noi trebuie să respecte condiţiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta şi montarea lor, prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;".15. La capitolul IV secţiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.3^2, cu următorul cuprins:"11.3^2. La omologarea individuală a autovehiculelor din categoriile M şi N în vederea primei înmatriculări în România (autovehicule care au mai fost înmatriculate în alte tari) se verifica respectarea coeficientului de transparenta al geamurilor, în funcţie de amplasarea lor pe vehicul."16. La capitolul IV secţiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.4.1^1, cu următorul cuprins:"11.4.1^1. Începând cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M şi N trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.4.1^1.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, cerinţele respective se aplică începând cu 26 ianuarie 2007 în cazul antevizoarelor (oglinzilor faţa) din clasa VI;11.4.1^1.2. Prin excepţie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, este admisă omologarea sau extinderea omologării pentru componente ori entităţi tehnice destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 71/127/CEE ."17. La capitolul IV secţiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.4^1, cu următorul cuprins:"11.4^1. Începând cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) şi începând cu 26 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru celelalte autovehicule din categoriile M şi N trebuie să respecte, la utilizare şi la vânzare, condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 2003/97/CE ;11.4^1.1. Prin excepţie de la prevederile pct. 11.4^1, sunt admise utilizarea şi vânzarea componentelor sau entitatilor tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate înainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea condiţiilor tehnice prevăzute în Directiva 71/127/CEE ."18. La capitolul IV, secţiunea 14 va avea următorul cuprins:"14.1. Omologarea naţionala de tip pentru un vehicul rutier se acordă numai dacă se respecta următoarele cerinţe privind elementele de identificare, datele prescrise, poziţia şi modul lor de amplasare:14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N şi O trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 76/114/CEE , modificată prin Directiva 87/354/CE ;14.1.2. Autovehiculele cu doua sau 3 roti trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 93/34/CEE , modificată prin Directiva 1999/25;14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute în anexa V la Directiva 89/173/CEE , modificată prin Directiva 2000/1/CE ."19. La capitolul IV secţiunea 16, subpunctul 16.4.1 va avea următorul cuprins:"16.4.1. Până la 13 februarie 2005, la prima înmatriculare şi la vânzare, aceste autovehicule trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activa şi pasiva, precum şi pe cele privind amenajarea interioară, prevăzute în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 36 sau în Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 52, după caz. Troleibuzele trebuie să respecte suplimentar condiţiile tehnice de securitate precizate în anexa nr. 9."20. La capitolul IV secţiunea 16, punctul 16.8.1 se abroga.21. La capitolul IV secţiunea 17, subpunctul 17.1.7 va avea următorul cuprins:"17.1.7. Omologarea naţionala de tip şi omologarea individuală a unui autovehicul din categoriile N(2) şi M(3), având masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 10 t, precum şi din categoria N(3), echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acordă numai dacă acesta respecta condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE ;17.1.7.1. Începând cu 1 ianuarie 2005, la omologarea naţionala de tip, omologarea individuală, prima înmatriculare şi la vânzarea unui autovehicul nou din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3), echipat cu limitator de viteza sau cu sistem de limitare a vitezei, acesta trebuie să respecte condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE ."22. La Capitolul IV secţiunea 18, subpunctul 18.1.4 va avea următorul cuprins:"18.1.4. Limitatoarele de viteza noi şi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N(2) şi M(3), având masa maxima tehnic admisibilă mai mare de 10 t, precum şi din categoria N(3) trebuie să respecte, la omologare, vânzare şi utilizare, condiţiile tehnice prevăzute în Directiva 92/24/CEE ;18.1.4.1. Începând cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de viteza noi şi sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N(2), N(3), M(2) şi M(3) trebuie să respecte, la omologare, vânzare şi utilizare, condiţiile tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE ."23. Capitolul VI devine capitolul V.24. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"Vehicule exceptate de la procedura de omologare pentru circulaţie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementări"25. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.1.2 va avea următorul cuprins:"1.2.3.1.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei ori după această dată, acest certificat sau CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice;".26. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.2.2 va avea următorul cuprins:"1.2.3.2.2. numărul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevăzute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabilă, eliberata la data fabricaţiei ori după această dată, acest certificat sau CIV rămânând valabilă cel puţin 3 luni de la data emiterii, dar pierzându-şi valabilitatea prin intrarea în vigoare a unei directive specifice.27. La capitolul VI, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor reglementări, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a căror destinaţie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate forţelor armate, protecţiei civile, pompierilor, forţelor responsabile pentru menţinerea ordinii publice."28. La capitolul VI, punctul 8 se abroga.29. Capitolul VII devine capitolul VI.30. În anexa nr. 1 secţiunea A, la punctul 6 se elimina ultima propozitie.31. În anexa nr. 1 secţiunea A, la punctul 7, la definitia "Tractor agricol şi forestier" se elimina ultima propozitie.32. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, la poziţia "6. Balamale şi încuietori pentru uşi", la a treia coloana se elimina "98/90".33. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, rândul corespunzător poziţiei "8. Vizibilitatea înapoi" va avea următorul cuprins:
  "8. Vizibilitatea înapoi Dispozitive pentru vizibilitate indirecta 71/127 2003/97 88/321 X X X X X X X X X X X X 46 -"
  34. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, rândul corespunzător poziţiei "9. Garnituri de frane de înlocuire" va avea următorul cuprins:
  "9. Garnituri de frane de înlocuire 71/320 2002/78 98/12 X X X X X 90 "
  35. În anexa nr. 2 secţiunea A, rândul corespunzător poziţiei "47. Limitatoare de viteza" va avea următorul cuprins:
  "47. Limitatoare de viteza 92/24 2004/11 X X X X 89"
  36. În anexa nr. 2, secţiunea A, la tabelul 1 se adauga o noua poziţie, poziţia 57, cu următorul cuprins:
  "57. Protecţia pietonilor 2003/102 - X (6) X (6) (7) "
  37. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuieşte "67/01" cu "67".38. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se înlocuieşte "GNC" cu "GN".39. În anexa nr. 2 secţiunea A, tabelul 1, se adauga doua note de subsol cu următorul cuprins:"(6) A căror masa maxima tehnic admisibilă nu depăşeşte 2,5 tone. (7) Care provin din autovehicule din categoria M(1)."40. În anexa nr. 2 secţiunea B, coloana a cincea se abroga.41. Secţiunea D a anexei nr. 2 la reglementări se abroga.42. În anexa nr. 4 se înlocuieşte expresia "LPG" cu expresia "GPL".43. În anexa nr. 8 subpunctul 2.2.2 va avea următorul cuprins:"2.2.2. postul de conducere trebuie să fie prevăzut cu un parasolar, care poate fi reglabil;".___________