ORDONANŢĂ nr. 22 din 27 ianuarie 2005privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005    Având în vedere necesitatea adoptării unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, precum şi a identificării şi delimitării structurilor şi responsabilităţilor instituţionale, inclusiv a consolidării activităţii de consultanţă agricolă,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.22 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă se reorganizează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Sediul Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă este în municipiul Bucureşti, Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3.  +  Articolul 3Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) pregătirea pentru integrare în Uniunea Europeană a populaţiei rurale care desfăşoară activităţi agricole, piscicole, silvice şi de diversificare a activităţilor din mediul rural; b) diseminarea prevederilor legislative armonizate cu cele ale Uniunii Europene; c) promovarea în rândul populaţiei rurale a programelor de dezvoltare rurală; d) asistenţa tehnică de specialitate şi pentru aplicarea rezultatelor cercetării în domeniul dezvoltării rurale; e) consultanţa managerială; f) asistenţa şi consultanţa tehnică pentru accesarea rapidă a fondurilor structurale, a sistemului de susţinere a producătorilor agricoli şi a altor programe de finanţare; g) pregătirea şi perfecţionarea profesională în domeniul agricol, silvic şi piscicol a populaţiei din mediul rural.  +  Articolul 4Conducerea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă este asigurată de către un director general şi de un director general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 5Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, patrimoniul, mijloacele de transport specializate, precum şi numărul maxim de posturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) Oficiile/centrele de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi centrele locale de consultanţă agricolă trec din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, şi, după caz, a consiliilor locale în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. (2) Casele agronomului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.901/2004 privind înfiinţarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului trec din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă. (3) Patrimoniul, posturile, fondurile de finanţare aferente anului 2005, precum şi personalul aferent oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi al municipiului Bucureşti, ale centrelor locale de consultanţă agricolă ce aparţin acestora, precum şi ale caselor agronomului se preiau, conform legii, de către Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Preluarea acestora se face pe bază de protocol de predare-preluare. (4) Personalul care se preia conform alin. (3) se consideră transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 7 (1) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă se constituie din servicii specifice acordate agenţilor economici şi/sau în parteneriat privat care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, alimentaţiei şi dezvoltării rurale, după cum urmează: a) tarife pentru întocmirea documentaţiei necesare pentru obţinerea finanţărilor; b) tarife acordate pentru consultanţa de specialitate; c) tarife rezultate din activitatea de instruire, calificare şi perfecţionare profesională; d) tarife obţinute din orice activitate de diseminare a informaţiei de specialitate prin materiale tipărite şi materiale audio-video; e) tarife obţinute în urma organizării de târguri, expoziţii, simpozioane, mese rotunde, loturi demonstrative, fermepilot. (2) Cuantumul tarifelor se aprobă anual prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.  +  Articolul 8Excedentele rezultate din execuţia bugetului se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 9Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2005, inclusiv modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aferente centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă pe anul 2005, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza protocoalelor de predare-preluare, încheiate corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 22.--------