ORDONANŢĂ nr. 18 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Litera b) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăşesc limitele maxime stabilite de normele de igienă şi reglementările în vigoare pentru zonele locuite;".2. Litera e) a articolului 6 va avea următorul cuprins:"e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (pieţe, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulaţie, gări, autogări, stadioane), precum şi în incinta marilor obiective socioculturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele şi reglementările în vigoare."3. Literele c) şi d) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:"c) neasigurarea dezinfecţiei eficiente a apei produse şi/sau distribuite populaţiei ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare; d) neasigurarea de către producători a unei eficienţe de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate şi în valoarea bacteriilor coliforme, conform reglementărilor în vigoare;".4. Literele a), b) şi c) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populaţiei, care nu corespunde condiţiilor de calitate pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare, la locul de muncă, în colectivităţi temporare sau în caz de calamităţi naturale, dezastre şi accidente; b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman, care nu îndeplineşte condiţiile de calitate şi care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin reglementările în vigoare; c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde condiţiilor de potabilitate prevăzute în reglementările în vigoare;".5. Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare, pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităţi de folosinţă publică, inclusiv mijloace de transport;".6. Litera j) a articolului 24 va avea următorul cuprins:"j) neasigurarea, în unităţile din sectorul alimentar de producţie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ reglementărilor în vigoare, şi a apei calde menajere, distribuită în condiţii igienice oriunde este necesar şi în cantităţi suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru întreţinerea curăţeniei utilajelor, mobilierului şi dotărilor;".7. Punctul II al literei a) a articolului 25 va avea următorul cuprins:"II. semne de infestare cu paraziţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale activităţii acestora, cu excepţia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în reglementările în vigoare;".  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea CintezăMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 18.---------