ORDONANŢĂ nr. 8 din 20 ianuarie 2005privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a unor măsuri de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor trec din subordinea Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice va prelua şi atribuţiile specifice Autorităţii Naţionale de Control, aferente coordonării activităţii Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor. (3) Ministrul finanţelor publice va exercita toate atribuţiile ministrului delegat pentru coordonarea autorităţilor de control, aferente coordonării activităţii Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor. (4) Ministerul Finanţelor Publice va prelua toate drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Control, aferente coordonării activităţii Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor, inclusiv bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice va supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative privind reorganizarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gărzii Financiare şi a Autorităţii Naţionale a Vămilor.  +  Articolul 3Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activitatea vamală se exercită prin Autoritatea Naţională a Vămilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 5 alin. (1)."2. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Răspunderea personalului Autorităţii Naţionale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare."3. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 5 se abrogă.  +  Articolul 4Alineatul (4) al articolului 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Preşedintele Agenţiei este ajutat în activitatea sa de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. Vicepreşedinţii exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei. Unul dintre vicepreşedinţi conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. Răspunderile şi atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. Preşedintele Agenţiei beneficiază de prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că în cadrul Agenţiei, în subordinea preşedintelui, se organizează şi funcţionează cabinetul demnitarului. Numărul maxim de posturi din cabinetul preşedintelui Agenţiei este cel prevăzut la nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul 5Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca instituţie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată de la bugetul de stat."2. Alineatul (2) al articolului 1 se abrogă.3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."4. Alineatele (2)-(4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"(2) La solicitarea Gărzii Financiare, Ministerul Administraţiei şi Internelor asigură personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice. (3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, numit prin ordin de ministrul finanţelor publice. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare stabileşte competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual şi se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice."5. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.6. Alineatul (5) al articolului 5 se abrogă.7. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi de comisarul general."8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare."9. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 10 se abrogă.10. Articolul 18 se abrogă.  +  Articolul 6Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autoritatea Naţională a Vămilor este condusă de un vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat."2. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru pagubele cauzate în activitatea de control ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor de control, în măsura în care nu sunt îndeplinite condiţiile atragerii răspunderii penale, personalul vamal cu funcţii de conducere sau de execuţie răspunde potrivit art. 998 din Codul civil."3. Alineatul (1) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Denumirea funcţiei de secretar de stat al Autorităţii Naţionale a Vămilor se înlocuieşte în actele normative în vigoare cu cea de vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat."  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat şi în bugetele Ministerului Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare. (2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 1. (3) Personalul instituţiilor care se reorganizează sau îşi schimbă raporturile de subordonare conform prezentei ordonanţe îşi menţine, până la data intrării în vigoare a noii legi a salarizării personalului din instituţiile publice, nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă lit. c) a alin. (5), alin. (6) şi alin. (7) ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 20 ianuarie 2005.Nr. 8.-----------