ORDONANŢĂ nr. 20 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 75 va avea următorul cuprins:"(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică, care, în toate cazurile, în decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaraţii fiscale şi situaţii financiare, nu au efectuat plăţi datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi cărora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor lor fiscale, vor fi trecuţi într-o evidenţă specială."2. Alineatele (6), (7) şi (8) ale articolului 75 se abrogă.3. După alineatul (3) al articolului 79 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Obligaţia de semnare a declaraţiei fiscale se consideră a fi îndeplinită şi în următoarele situaţii: a) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sistemul electronic de plăţi. Data depunerii declaraţiei se consideră a fi data debitării contului plătitorului în baza acesteia; b) în cazul transmiterii declaraţiilor fiscale prin sisteme electronice de transmitere la distanţă în condiţiile art. 80 alin. (1)."4. După alineatul (6) al articolului 83 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum şi în declaraţiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmează a fi rotunjită este sub 500 lei şi prin majorare când aceasta este peste 500 lei."5. Alineatul (3) al articolului 91 se completează cu o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal."6. Articolul 110 va avea următorul cuprins:"ARTICOLUL 110Ordinea stingerii datoriilor (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanţa fiscală stabilită de contribuabil. (2) În situaţia în care contribuabilul nu stabileşte creanţa fiscală ce urmează a fi stinsă, organul fiscal competent va efectua stingerea obligaţiilor fiscale în următoarea ordine: a) sume datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligaţiilor fiscale, pentru care s-au aprobat eşalonări şi/sau amânări la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării şi/sau amânării la plată şi calculate conform legii; b) obligaţii fiscale principale cu termene de plată în anul curent, precum şi accesoriile acestora, în ordinea vechimii; c) obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora; d) dobânzi, penalităţi de întârziere aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. c); e) obligaţii fiscale cu termene de plată viitoare, la solicitarea debitorului. (3) Pentru creanţele bugetelor locale, din categoria obligaţiilor fiscale prevăzute la alin. (2) lit. b), se sting cu prioritate obligaţiile stabilite ca urmare a inspecţiei fiscale. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) creditorul fiscal care administrează creanţele fiscale va înştiinţa debitorul despre măsura luată, în termen de 10 zile de la data efectuării stingerii."7. După alineatul (2) al articolului 112 se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Diferenţele de impozit pe venit de restituit mai mici de 50.000 lei vor rămâne în evidenţa fiscală spre a fi compensate cu datorii viitoare, urmând a se restitui atunci când suma cumulată a acestora depăşeşte limita menţionată.(2^2) Prin excepţie de la alin. (2^1), diferenţele mai mici de 50.000 lei se vor putea restitui în numerar numai la solicitarea contribuabilului."8. Literele a) şi s) ale alineatului (1) al articolului 190 se abrogă.9. Litera z) a alineatului (1) al articolului 190 va avea următorul cuprins:"z) comercializarea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal în perioada în care autorizaţia a fost revocată sau anulată, fără acordul autorităţii fiscale competente pentru valorificarea stocurilor de produse, acordat în condiţiile prevăzute de lege."10. După litera v) a alineatului (1) al articolului 190 se introduce o nouă literă, litera v^1), cu următorul cuprins:"v^1) desfăşurarea activităţilor de distribuire şi comercializare angro a băuturilor alcoolice şi produselor din tutun fără deţinerea atestatului valabil, eliberat de organul fiscal competent, în condiţiile art. 200^1."11. Alineatul (2) al articolului 190 va avea următorul cuprins:"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 200.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, precum şi cu: a) confiscarea produselor, iar în situaţia în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), l), m), n), o), x), y) şi z); b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi a mijloacelor de transport utilizate în transportul alcoolului etilic şi al distilatelor, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. l); c) oprirea activităţii de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni, în cazul comercianţilor în sistem angro sau cu amănuntul, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), n), x) şi v^1); d) oprirea activităţii de producţie a produselor accizabile prin sigilarea instalaţiei, în cazul producătorilor, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), j), m), o) şi y)."12. La articolul 190, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autoritatea fiscală competentă suspendă, la propunerea organului de control, autorizaţia de antrepozit fiscal pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), j), n), o), u) şi y)."13. Alineatul (2) al articolului 191 va avea următorul cuprins:"(2) Constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie potrivit art. 190 se fac de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, cu excepţia sancţiunii privind suspendarea autorizaţiei de antrepozit fiscal, care se dispune de autoritatea fiscală competentă, la propunerea organului de control."14. După articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 200^1, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 200^1Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile (1) Înregistrarea prevăzută la art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de înregistrare. (2) Pe baza cererii de înregistrare organul fiscal competent eliberează un atestat care dă dreptul titularului să distribuie şi să comercializeze angro băuturi alcoolice şi produse din tutun. (3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de câte ori constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul II (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), prevederile art. I pct. 9-13 intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 20.----------