ORDONANŢĂ nr. 21 din 27 ianuarie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 31 ianuarie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.17 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(3) Lista cuprinzând drumurile publice, cu masele maxime admise şi dimensiunile prevăzute în anexa nr. 2 pentru vehicule de transport marfă, va fi stabilită periodic sau, pe măsura finalizării lucrărilor de reabilitare, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I".2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18, 31, 36, 38 şi ale art. 49 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice; b) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30, art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (1^1)-(5), ale art. 48, 50, 52 şi 53 se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată persoanelor fizice sau juridice; c) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin nerespectarea prevederilor din autorizaţia specială de transport emisă pentru depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în documentele de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; d) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei totale şi/sau a dimensiunilor maxime admise, fără autorizaţie specială de transport eliberată de administratorul drumului, se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 60.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în documentele de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; e) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei maxime admise pe axe până la masa maximă ce poate fi autorizată, fără autorizaţie specială de transport, se sancţionează cu avertisment scris, aplicat operatorului de transport, astfel cum este menţionat în documentele de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; f) încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea transporturilor cu depăşirea masei maxime pe axe ce poate fi autorizată, fără autorizaţie specială de transport, se sancţionează cu amendă de la 60.000.000 lei la 80.000.000 lei, aplicată operatorului de transport, astfel cum este menţionat în documentele de transport, sau deţinătorului vehiculului, astfel cum este menţionat în certificatul de înmatriculare a vehiculului; g) încălcarea restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto; h) refuzul de a se supune verificării prin cântărire şi/sau măsurare a dimensiunilor vehiculului se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto; i) blocarea accesului la instalaţiile de cântărire aparţinând administratorului drumului se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicată conducătorului auto. (2) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1), precum şi a restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (2) contravenientul va plăti, pe lângă amenda contravenţională, şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport. În aceste situaţii agentul constatator înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a autorizaţiei speciale de transport, calculată şi eliberată potrivit prevederilor legale. Procesul-verbal devine titlu executoriu fără învestire sau altă formalitate şi cu privire la obligaţia de plată a autorizaţiei speciale de transport. (3) Pentru vehiculele înmatriculate în alte state, amenda contravenţională se aplică în toate cazurile conducătorului auto. (4) Amenda contravenţională şi contravaloarea autorizaţiei speciale de transport se pot achita şi în punctele de trecere a frontierei. (5) Pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (1) şi a restricţiilor de circulaţie instituite potrivit art. 44 alin. (1) şi (2) şi sancţionate potrivit alin. (1) lit. c), d), f) şi g), vehiculul va fi imobilizat în spaţii amenajate pe reţeaua internă sau în punctele de trecere a frontierei până la achitarea contravalorii autorizaţiei speciale de transport. (6) La data aderării României la Uniunea Europeană, verificarea privind masele şi dimensiunile maxime admise se va efectua în trafic şi în punctele de trecere de la frontiera cu statele nemembre ale Uniunii Europene. (7) La data aderării României la Uniunea Europeană agenţiile de control şi încasare ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., aflate la frontiera cu statele membre ale Uniunii Europene, devin agenţii de încasare a tarifelor datorate administratorului drumului. (8) Contravenientul care achită integral contravaloarea autorizaţiei speciale de transport în termen de 48 de ore de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei poate achita, în acelaşi termen, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."3. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (5) se fac de către: a) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) administratorul drumului, prin personal împuternicit; c) ofiţerii şi agenţii de poliţie, după caz."  +  Articolul IITermenul osie, utilizat în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu termenul axă.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea acesteia prin lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 27 ianuarie 2005.Nr. 21.---------