REGULAMENT din 7 octombrie 2004privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 27 ianuarie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) şi ale art. 13 alin.(2), lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, sistemele de clasificare a produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc a acestora. (2) Performanţele de comportare la foc a produselor pentru construcţii, definite conform art. 2 alin.(l) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, includ: a) performanţa de reacţie la foc a produselor, în general; b) performanţa de rezistenţă la foc a unor produse şi a unor subansambluri de construcţii; c) performanţa la foc exterior a acoperişurilor/învelitorilor de acoperiş.  +  Articolul 2 (1) Sistemele de clasificare prevăzute în prezentul regulament, inclusiv simbolurile de codificare a claselor, criteriile de performanţă aferente claselor, valorile criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum şi metodele de determinare a acestora, sunt identice cu sistemele adoptate în acest scop la nivel european. (2) Clasificările prevăzute constituie cerinţe obligatorii pentru: a) clasificarea produselor identificate, definite conform art. 3 lit. k), respectiv încadrarea lor în clase de reacţie la foc, de rezistenţă la foc şi/sau de performanţă la foc exterior, în vederea introducerii lor pe piaţă cu marcajul de conformitate CE aplicat; b) stabilirea în reglementările tehnice privind proiectarea şi execuţia construcţiilor a nivelurilor de performanţă pentru satisfacerea cerinţei esenţiale "Securitate la incendiu" care pot fi impuse pentru diferite tipuri şi categorii de construcţii de pe teritoriul României.  +  Capitolul II Termeni şi definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni de specialitate se definesc astfel: a) Clase de performanţă la foc a produselor - Expresii cantitative formulate în termeni de performanţă pentru modul de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţii de utilizare finală, structurate într-o serie de niveluri de performanţă ale produselor. Prin clase de performanţă la foc ale produselor se înţeleg clase de reacţie la foc, de rezistenţă la foc şi de performanţă la foc exterior. b) Component nesubstanţial - Material care nu constituie o parte semnificativă dintr-un produs neomogen. Este considerat component nesubstantial, un strat cu masa pe unitatea de suprafaţă < 1,0 kg/mp sau cu grosimea < 1,0 mm.NOTĂ: Două sau mai multe straturi nesubstanţiale adiacente (adică fără niciun component substanţial între ele) sunt considerate ca un singur component nesubstanţial şi împreună trebuie să satisfacă cerinţele aplicabile unui strat ce constituie un component nesubstantial. c) Component nesubstanţial exterior - Component nesubstanţial care pe una din feţe nu este acoperit cu un component substanţial. d) Component nesubstanţial interior - Component nesubstanţial care este acoperit pe ambele feţe cu cel puţin un component substanţial. e) Component substanţial - Material care constituie o parte semnificativă dintr-un produs neomogen. Este considerat component substanţial, un strat cu masa pe unitatea de suprafaţă ≥ 1,0 kg/mp sau cu grosimea ≥ 1,0 mm. f) Condiţii de utilizare finală - Exprimare convenţională pentru ansamblul condiţiilor specifice în care un produs urmează a fi încorporat într-o construcţie. Astfel, termenul se referă la o utilizare concretă a unui produs, în legătură cu toate aspectele care influenţează comportarea acelui produs în diferite situaţii de incendiu. Aspectele luate în consideraţie sunt cantitatea de produs, orientarea produsului, poziţia acestuia în raport cu alte produse adiacente şi metoda de punere în operă a produsului. g) Domeniu de aplicare a unei clasificări - Serie de condiţii de utilizare finală pentru care clasificarea dată este considerată valabilă. h) Material - Substanţă unică de bază sau amestec uniform distribuit de substanţe, de ex metal, piatră, lemn, beton, vată minerală cu liant uniform dispersat, polimeri etc., din care este constituit un produs. i) Niveluri de performanţă la foc a produselor - Expresii cantitative ale modului de comportare a produselor la acţiunea focului, în condiţiile de utilizare finală, care se pot referi la produs în întregul său sau la caracteristici individuale sau combinaţii de caracteristici ale acestuia. j) Performanţă la foc exterior - Expresie convenţională a modului de comportare a unui acoperiş sau a unei învelitori de acoperiş pentru situaţia în care, în condiţii de utilizare finală, este expus(ă) la un incendiu din afara construcţiei. k) Produs identificat - Produs pentru construcţii, în sensul definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, care provine de la un producător individualizat, respectiv produsul pe care se aplică efectiv marcajul CE.1) Produs neomogen - Produs care nu satisface cerinţele pentru produsul omogen. Este un produs realizat din unul sau mai multe componente substanţiale şi/sau nesubstanţiale. m) Produs omogen - Produs constând dintr-un singur material, având densitatea şi compoziţia uniforme în întregul său. n) Reacţie la foc - Comportare a unui material care, prin propria sa descompunere, alimentează un foc la care este expus, în condiţii specificate. o) Rezistenţă la foc - Aptitudine a unui produs de a păstra, pe o durată de timp determinată, stabilitatea la foc, etanşeitatea la foc, izolarea termică impuse şi/sau orice altă funcţie impusă, specificate într-o încercare standardizată de rezistenţă la foc. p) Serie de produse - Grupă de produse similare pusă pe piaţă de un producător, constând din unul sau mai multe tipuri de produse cu performante diferite (de exemplu, o serie de produse cu grosime şi/sau densitate diferită). q) Subfamilie de produse - Subgrup al unei familii de produse, care însumează produse de aceeaşi natură (de exemplu panouri pentru pereţi, sau plăci plane şi profilate pentru acoperişuri) sau având o comportare similară (de exemplu produse care se topesc sau se contractă la atacul flăcării). r) Tip de produs - Produs căruia îi corespunde un anumit nivel de performanţă. Un "tip" poate acoperi mai multe versiuni ale produsului, cu condiţia ca diferenţele dintre versiuni să nu afecteze nivelul de securitate corespunzător performanţelor. De exemplu, produsele de culori diferite vor fi, în mod normal, de acelaşi tip.  +  Articolul 4 (1) Termenii specifici privind criteriile de performanţă, indicaţi prin simboluri în tabelele 1-7 din prezentul regulament, precum şi încercările relevante referitoare la acestea, trebuie luaţi în considerare conform definiţiilor şi indicaţiilor cuprinse în standardele de referinţă specificate. (2) Alţi termeni de specialitate utilizaţi în prezentul regulament sunt definiţi la art. 2 al HOtărârea Guvernului nr. 622/2004.  +  Capitolul III Clase de performanţă pentru comportarea la foc  +  Articolul 5Conform prevederilor pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, pentru a satisface cerinţa esenţială "Securitate la incendiu", construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în cazul izbucnirii unui incendiu: a) stabilitatea elementelor portante ale construcţiei să poată fi estimată pentru o perioadă determinată de timp; b) apariţia şi propagarea focului şi fumului în interiorul construcţiei să fie limitate; c) propagarea incendiului la construcţiile învecinate să fie limitată; d) utilizatorii să poată părăsi construcţia sau să poată fi salvaţi prin alte mijloace; e) să fie luată în consideraţie securitatea echipelor de intervenţie.  +  Articolul 6 (1) Pentru satisfacerea obiectivelor de la art. 5 se stabilesc cerinţe concrete pentru securitatea la incendiu şi niveluri de performanţă ale acestora, diferenţiate în funcţie de tipul, conformarea, destinaţia şi amplasarea construcţiilor, precum şi de disponibilitatea mijloacelor şi forţelor de intervenţie la incendiu. (2) Cerinţele şi nivelurile admise pentru securitatea la incendiu a diferitelor categorii de construcţii se definesc prin "Normativul de securitate la incendiu a construcţiilor", iar măsurile prin care se asigură realizarea acestora se detaliază în reglementările tehnice specifice referitoare la amplasarea, proiectarea, execuţia şi întreţinerea construcţiilor, adoptate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi a celor referitoare la exploatarea construcţiilor, adoptate de autorităţile competente în domeniile respective, după caz.  +  Articolul 7 (1) Unul din principalele mijloace de limitare a iniţierii incendiului şi propagării focului şi fumului într-o incintă iniţială (sau într-o zonă precizată) constă în reducerea contribuţiei produselor pentru construcţii la dezvoltarea unui incendiu, contribuţia la foc a produselor fiind exprimată prin reacţia la foc. (2) Praguri diferite ale acestei limitări pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performanţei de reacţie la foc a produselor, care corespund claselor de performanţă pentru reacţia la foc a produselor pentru construcţii precizate în capitolul IV. (3) Clasele bazate pe performanţa de reacţie la foc a produselor se stabilesc drept clase pentru cerinţa esenţială "Securitatea la incendiu", prin intermediul lor fiind exprimate nivelurile la care se pot situa cerinţele de performanţă pentru produsele încorporate în construcţii, din punct de vedere al securităţii la incendiu a construcţiei.  +  Articolul 8 (1) Menţinerea, în condiţii de incendiu, a stabilităţii elementelor portante ale construcţiei pe o durată determinată este unul din obiectivele cerinţei esenţiale, iar praguri diferite ale acestei durate, corespondente unor cerinţe diferite pentru securitatea la incendiu, pot fi exprimate prin niveluri diferite ale performanţei de rezistenţă la foc a produselor pentru construcţii şi/sau a unor subansambluri ale construcţiei. (2) Definirea nivelurilor de satisfacere a acestui obiectiv de securitate la incendiu a construcţiilor se face pe baza sistemului de clasificare pentru performanţa de rezistenţă la foc prevăzut în capitolul V.  +  Articolul 9 (1) În legătură cu produsele folosite la acoperişuri şi învelitori de acoperiş, satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu include şi cerinţe privind comportarea acestor produse atunci când sunt expuse la un incendiu din exteriorul construcţiei, exprimate prin niveluri diferite ale, performantei la foc exterior. (2) Sistemul de clasificare a produselor folosite la acoperişuri/învelitori de acoperiş pe baza performanţei la foc exterior este prevăzut în capitolul VI şi în tabelul 7.  +  Articolul 10 (1) În vederea aplicării marcajului de conformitate CE, prin Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, prevăzut la art. 21 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, sunt stabilite sistemele de atestare a conformităţii aplicabile unui anumit produs sau unei familii de produse determinate în funcţie de utilizările preconizate şi, acolo unde prezintă relevantă, de nivelurile/clasele de performanţă la foc, în acest scop referirile făcându-se, după caz, la performanţa de reacţie la foc, la performanţa de rezistenţă la foc sau la performanta la foc exterior. (2) Pentru aplicarea marcajului CE pe un produs identificat trebuie respectat sistemul prevăzut pentru nivelul/clasa de performanţă în care se încadrează produsul respectiv. (3) În reglementările tehnice menţionate la art. 6 alin. (2), pentru a exprima cerinţele referitoare la securitatea la incendiu a construcţiilor şi/sau nivelurile de performanţă la foc impuse produselor pentru a fi utilizate, se vor folosi numai sistemele de clasificare prevăzute în prezentul regulament, putându-se folosi, după caz, numai una, mai multe sau toate clasele şi nivelurile prevăzute de fiecare sistem.  +  Articolul 11Produsele identificate vor fi clasificate pe baza rezultatelor la încercările relevante, conform următoarelor principii: a) produsul va fi încercat într-o configuraţie reprezentativă, în cât mai mare măsură, pentru condiţiile de utilizare finală, respectându-se condiţiile de încercare indicate în standardul naţional care adoptă standardul european de referinţă pentru încercare, care este prevăzut în tabel, şi corespunzător procedurii de clasificare standardizată; b) la efectuarea încercării vor fi respectate instrucţiunile stabilite de producător pentru fixarea sau instalarea produsului; dacă astfel de instrucţiuni nu există, produsul va fi încercat în condiţiile standardizate privind suportul şi modul de montaj; c) un produs cu mai multe condiţii de utilizare finală va putea fi încadrat în clase diferite, corespunzător configuraţiilor de încercare adoptate (de exemplu, produs montat pe suport combustibil sau, respectiv, incombustibil).  +  Articolul 12Datele de fundamentare şi domeniul de aplicare ale unei clasificări acordate trebuie să fie înscrise, într-o formulare succintă, în informaţiile asociate marcajului de conformitate CE, prevăzute la pct. 4.1. din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, şi, într-o formulare completă, în raportul de clasificare.  +  Articolul 13 (1) Raportul de clasificare trebuie să detalieze fundamentarea şi rezultatele procedurii de clasificare şi să aibă conţinutul şi formatul din standardele specifice. (2) Raportul de clasificare este întocmit de un organism recunoscut/desemnat/notificat sau, după caz, de producător, responsabil pentru efectuarea încercărilor iniţiale de tip potrivit sistemului de atestare a conformităţii aplicabil produsului respectiv, indicat în Regulamentul privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.  +  Capitolul IV Clasificarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de reacţie la foc  +  Articolul 14 (1) Atunci când condiţiile de utilizare finală a unui produs pentru construcţii sunt astfel încât produsul contribuie la iniţierea incendiului şi la propagarea focului şi fumului în incinta iniţială sau în zona înconjurătoare, produsul trebuie clasificat pe baza performanţelor sale de reacţie la foc, potrivit sistemului de clasificare prezentat în Tabelele 2, 3 şi 4. (2) Clasificarea se acordă unui produs identificat în relaţie cu condiţiile de utilizare finală.  +  Articolul 15 (1) Criteriile de performanţă pentru reacţia la foc, respectiv parametrii care descriu reacţia la foc a produselor, şi simbolizarea lor sunt indicate în Tabelul 1. (2) În Tabelul 2 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performanţelor lor de reacţie la foc, a produselor pentru construcţii, cu excepţia pardoselilor şi a produselor termoizolante pentru tubulatură liniară. (3) În Tabelul 3 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performanţelor lor de reacţie la foc, a produselor pentru pardoseli. (4) în Tabelul 4 este prezentat sistemul de clasificare, pe baza performanţelor lor de reacţie la foc, a produselor termoizolante pentru tubulatură liniară.  +  Articolul 16Sistemul de clasificare în clase de reacţie la foc a produselor pentru construcţii a fost stabilit pe bază de încercări la scară redusă, corespunzând unui scenariu unic de referinţă pentru incendiu (incendiu într-o încăpere).  +  Articolul 17În cazul în care încadrările bazate pe încercările şi criteriile standardizate indicate în Tabelele 2 şi 3 nu sunt adecvate, se poate recurge la alte scenarii de referinţă (încercări reprezentative ce caracterizează scenarii prestabilite), în cadrul unor proceduri ce prevăd încercări alternative.  +  Articolul 18 (1) Materialele şi produsele fabricate din aceste materiale prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament, ţinând seama de nivelul lor scăzut de combustibilitate şi sub rezerva condiţiilor precizate în Anexa 1, sunt clasificate fără încercări preliminare în clasele Al şi A1FL, în sensul prevederilor din Tabelele 2 şi 3 din prezentul regulament. (2) Ţinând seama de faptul că, pe baza experienţei acumulate în prezent la nivel european, performanta de reacţie la foc a unor produse pentru construcţii este suficient de bine cunoscută, produsele şi/sau materialele indicate în Anexa 2 la prezentul regulament vor fi clasificate fără încercări preliminare, fiind încadrate în clasele prevăzute în Anexa 2, în sensul prevederilor din Tabelele 2 şi 3 din prezentul regulament.  +  Capitolul V Clasificarea performanţelor de rezistenţă la foc a produselor pentru construcţii şi a unor subansambluri de construcţii  +  Articolul 19Criteriile de performanţă relevante pentru rezistenţa la foc sunt indicate în Tabelul 5.  +  Articolul 20 (1) Sistemul de clasificare pentru performanţele de rezistenţă la foc aferente produselor pentru construcţii şi unor subansambluri de construcţii este prezentat în seria de tabele însumate în Tabelul 6, după cum urmează:- Tabel 6.1.1: Elemente portante fără rol de compartimentare la foc;- Tabele 6.2.1-6.2.2: Elemente portante cu rol de compartimentare la foc;- Tabele 6.3.1-6.3.2: Produse şi sisteme pentru protejarea elementelor portante sau a unor părţi ale construcţiei;- Tabele 6.4.1-6.4.11: Elemente neportante sau părţi de construcţii şi produse pentru acestea;- Tabele 6.5.1-6.5.2: Produse destinate utilizării în sisteme de ventilaţie (cu excepţia sistemelor de evacuare a gazelor fierbinţi şi a fumului);- Tabele 6.6.1-6.6.2: Produse destinate utilizării în instalaţii tehnice;- Tabele 6.7.1-6.7.5: Produse destinate utilizării în sisteme de desfumare şi evacuare a gazelor fierbinţi. (2) Clasificarea indicată în tabelele 6.1.1 - 6.7.5 este exprimată în minute.  +  Capitolul VI Clasificarea performanţei la foc exterior a acoperişurilor şi învelitorilor de acoperiş  +  Articolul 21 (1) Deoarece nu există încă o metodă de încercare unică, complet armonizată, la nivel european s-a convenit ca o soluţie intermediară până la adoptarea unei asemenea metode, ca pentru clasificarea performanţei la foc exterior să se ia în considerare Raportul CEN CR 1187:2001 şi toate versiunile ulterioare îmbunătăţite ale acestuia. (2) CR 1187:2001 încorporează trei metode distincte de încercare, care corespund la scenarii diferite de risc la incendiu. Nu există o corelare între metodele de încercare şi de aceea nu există o ierarhie general acceptabilă la nivel european între clasificările aferente, fiecare stat având dreptul de a-şi alege combinaţi(a)iile încercare/clasă corespunzătoare riscu(lui)rilor de incendiu de pe teritoriul lor şi de a-şi stabili o ierarhie naţională de clasificare între diferitele combinaţii încercare/clasă. (3) În sensul prevederilor alin. (2) şi în aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3), în reglementările tehnice naţionale specifice privind performanţa la foc exterior a acoperişurilor/învelitorilor de acoperiş vor putea fi selectate una sau mai multe combinaţii încercare/clasă, în funcţie de riscu(l)rile la incendiu posibil de luat în consideraţie pe teritoriul României, în cazul în care vor fi selectate mai multe combinaţii încercare/clasă, se va stabili o ierarhie naţională a clasificărilor aferente.  +  Articolul 22 (1) Clasificările corespunzătoare celor trei metode de încercare sunt identificate astfel:- CR 1187: 2001 încercarea 1: X(ROOF)(t1), unde t1 = Numai corpuri arzânde,- CR 1187: 2001 încercarea 2: X(ROOF)(t2), unde t2 = Corpuri arzânde + vânt,- CR 1187: 2001 încercarea 3: X(ROOF)(t3), unde t3 = Corpuri arzânde + vânt + radiaţie. (2) Sistemul de clasificare pentru performanţa la foc exterior a acoperişurilor şi învelitorilor de acoperiş este prezentat în Tabelul 7. Simbolurile utilizate în tabel au următoarea semnificaţie:T(g): durata critică de propagare a focului din exterior,T(p): durata critică de penetrare a focului. (3) Produsele şi/sau materialele din Anexa 3, dacă sunt folosite ca învelitori pentru acoperiş, se consideră că îndeplinesc toate criteriile pentru "performanţa la foc exterior" fără a fi necesare încercări, cu condiţia să fie îndeplinite toate prevederile naţionale privind proiectarea şi execuţia construcţiilor. Potrivit Tabelului 7, astfel de produse/materiale sunt considerate a fi clase B(ROOF), fără a fi necesare încercări.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 23 (1) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, standardele prevăzute în cuprinsul său cu indicativele de referinţă europene trebuie înţelese ca fiind standardele naţionale identice cu acestea. (2) Aceste standarde fac parte din categoria standardelor naţionale prevăzute la art. 13 alin.(2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, fiind supuse măsurilor prevăzute la art. 15 aiin. (l) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 24Prevederile prezentului regulament referitoare la marcajul CE se aplică şi pentru marcajul CS, în condiţiile stabilite în capitolul IX din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.  +  Articolul 25Tabelele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 şi Anexele nr.l, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.Tabel 1CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU REACŢIA LA FOC ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Simbol │ Denumire │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Delta T │ Creşterea de temperatură │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Delta m │ Pierderea de masă │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ t(f) │ Durata de persistenţă a flăcării │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ PCS │ Putere calorifică superioară │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ FIGRA │ Viteza de dezvoltare a focului │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ THR(6O0s) │ Căldura totală degajată │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ LFS │ Propagarea laterală a flăcărilor │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ SMOGRA │ Viteza de emisie a fumului │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ TSP(600s) │ Emisia totală de fum │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Fs │ Propagarea flăcării │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 2CLASE DE PERFORMANŢĂ PRIVIND REACŢIA LA FOC A PRODUSELOR PENTRUCONSTRUCŢII, CU EXCEPŢIA PARDOSELILOR ŞI A PRODUSELOR TERMOIZOLANTEPENTRU TUBULATURĂ LINIARĂ (*)┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Metoda(e) de │ Criterii de clasificare ││ │ încercare ├─────────────────────────────┬──────────────────┤│ │ │ Criterii de bază │ Criterii ││ │ │ │ suplimentare │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A1 │ EN ISO 1182(*1) │ Delta T ≤ 30°°C şi │ ││ │ şi │ Delta m ≤ 50 % şi │ ││ │ │ t(f) = 0 (fără flacără │ ││ │ │ susţinută) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*2)(*2a)│ ││ │ │ şi PCS ≤ l,4 MJ.m^-2(*3)şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*4) │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A2 │ EN IS0 1182(*1) │ Delta T ≤ 50°C şi │ ││ │ sau │ Delta m ≤ 50 % şi │ ││ │ │ t(f) ≤ 20s │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi │ ││ │ şi │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN 13823 (SBI); │ FIGRA ≤ 120 W.s^-1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ │ particule ││ │ │ │ arzânde(*6) │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ B │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 120 W.s"1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ │ particule ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzânde(*6) ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s │ ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ C │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 250 W.s^-1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 15 MJ │ particule ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzânde(*6) ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s │ ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ D │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 750 W.s^-1; │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ │ Picături/ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ particule ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 60 s │ arzânde(*6) ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ E │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s │Picături/particule││ │Expunere = 15 s │ │arzânde(*7) │├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤│ F │ Fără performanţă determinată │├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│(*) Tratarea anumitor familii de produse (ţevi, conducte, cabluri, etc) este││ în curs de examinare la nivel european şi poate duce la modificarea ││ prezentului regulament. ││(*1) Pentru produse omogene şi componenţi substanţiali ai produselor ││ neomogene. ││(*2) Pentru orice component nesubstanţial exterior al produselor neomogene. ││(*2a) Pentru orice component exterior nesubstanţial,având PCS ≤ 2,0 MJ.m^-2,││ în cazul în care produsul îndeplineşte următoarele criterii din ││ EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20W.S^-1; şi LFS < marginea epruvetei şi ││ THR(600s) ≤ 4,0 MJ, şi s1, şi d0. ││(*3) Pentru orice component nesubstanţial interior al produselor neomogene. ││(*4) Pentru produs în ansamblul său. ││(*5) s1 = SMOGRA ≤ 30 mp.s^-1 şi TSP(600s) ≤ 50 mp; s2 = SMOGRA ≤ 180 ││ mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 200 mp; s3 = nici s1 nici s2 ││(*6) d0 = fără picături/particule arzânde conform EN 13823 (SBI) înainte de ││ 600s; d1 = fără picături/particule arzânde care persistă mai mult de ││ 10s conform EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea ││ hârtiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasifică în clasa d2. ││(*7) Acceptat = nu se aprinde hârtia de filtru (fără clasă); respins = se ││ aprinde hârtia de filtru (clasa d2) ││(*8) În cazul aplicării flăcării pe suprafaţă sau a aplicării pe muchia ││ epruvetei, se ţine seama de condiţiile de utilizare finală a produsului│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 3CLASE DE PERFORMANŢĂ PRIVIND REACŢIA LA FOC A PARDOSELILOR PENTRUCONSTRUCŢII┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Metoda(e) de │ Criterii de clasificare ││ │ încercare ├─────────────────────────────┬──────────────────┤│ │ │ Criterii de bază │ Criterii ││ │ │ │ suplimentare │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A1(FL) │ EN ISO 1182(*1) │ Delta T ≤ 30°°C şi │ ││ │ şi │ Delta m ≤ 50 % şi │ ││ │ │ t(f) = 0 (fără flacără │ ││ │ │ susţinută) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*2) şi │ ││ │ │ PCS ≤ l,4 MJ.m^-2 (*3) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1 (*4) │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A2(FL) │ EN IS0 1182(*1) │ Delta T ≤ 50°C şi │ ││ │ sau │ Delta m ≤ 50 % şi │ ││ │ │ t(f) ≤ 20s │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi │ ││ │ şi │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 8,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)│├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ B(FL) │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 8,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)││ │ şi │ │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s │ ││ │Expunere = 15 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ C(FL) │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 4,5 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)││ │ şi │ │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s │ ││ │Expunere = 15 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ D(FL) │ EN ISO 9239-1(*5)│Flux critic(*6) ≥ 3,0 kW.m^-2│ Emisie de fum(*7)││ │ şi │ │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s │ ││ │Expunere = 15 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ E(FL) │EN ISO 11925-2(*8)│ Fs ≤ 150 mm în 20 s │ ││ │Expunere = 15 s │ │ │├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤│ F │ Fără performanţă determinată │├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│(*1) Pentru produse omogene şi componentele substanţiale ale produselor ││ neomogene. ││(*2) Pentru orice component nesubstanţial exterior al produselor neomogene. ││(*3) Pentru orice component nesubstanţial interior al produselor neomogene. ││(*4) Pentru produs în ansamblul său. ││(*5) Durata încercării = 30 minute. ││(*6) Fluxul critic este definit ca fiind fluxul radiant a cărui valoare este││ cea mai scăzută dintre fluxul radiant de la care flacăra se stinge sau ││ fluxul radiant după o încercare cu durata de 30 minute. ││(*7) s1 = fum ≤ 750 %.min; s2 = când nu se încadrează în s1. ││(*8) Când flacăra acţionează pe suprafaţă sau când flacăra acţionează pe ││ muchia epruvetei, ţinând seama de condiţiile de utilizare finală a ││ produsului. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 4CLASE DE PERFORMANŢĂ PRIVIND REACŢIA LA FOC A PRODUSELOR TERMOIZOLANTEPENTRU TUBULATURĂ LINIARĂ┌────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Metoda(e) de │ Criterii de clasificare ││ │ încercare ├─────────────────────────────┬──────────────────┤│ │ │ Criterii de bază │ Criterii ││ │ │ │ suplimentare │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A1(L) │ EN ISO 1182(*1) │ Delta T ≤ 30°°C şi │ ││ │ şi │ Delta m ≤ 50 % şi │ ││ │ │ t(f) = 0 (fără flacără │ ││ │ │ susţinută) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*1) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*2) şi │ ││ │ │ PCS ≤ l,4 MJ.m^-2 (*3) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 2,0 MJ.kg^-1(*4) │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ A2 │ EN IS0 1182(*1) │ Delta T ≤ 50°C şi │ ││ │ sau │ Delta m ≤ 50 %; şi t(f)≤ 20s│ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN ISO 1716 │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*1) şi │ ││ │ şi │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*2) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 4,0 MJ.m^-2 (*3) şi │ ││ │ │ PCS ≤ 3,0 MJ.kg^-1 (*4) │ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ │ EN 13823 (SBI); │ FIGRA ≤ 270 W.s^-1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ │ particule ││ │ │ │ arzânde(*6) │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ B(L) │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 270 W.s"1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 7,5 MJ │ particule ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzânde(*6) ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm în 60 s │ ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ C(L) │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 460 W.s^-1 şi │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ LFS < marginea epruvetei şi │ şi Picături/ ││ │ │ THR(600s) ≤ 15 MJ │ particule ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ arzânde(*6) ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 60 s │ ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ D(L) │ EN 13823 (SBI) │ FIGRA ≤ 750 W.s^-1; │ Emisie de fum(*5)││ │ şi │ THR(600s) ≤ 100 MJ │ Picături/ ││ ├──────────────────┼─────────────────────────────┤ particule ││ │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 60 s │ arzânde(*6) ││ │Expunere = 30 s │ │ │├────────┼──────────────────┼─────────────────────────────┼──────────────────┤│ E(L) │EN ISO 11925-2(*8)│ F(s) ≤ 150 mm timp de 20 s │Picături/particule││ │Expunere = 15 s │ │arzânde(*7) │├────────┼──────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────┤│ F │ Fără performanţă determinată │├────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│(*1) Pentru produse omogene şi componenţi substanţiali ai produselor ││ neomogene. ││(*2) Pentru orice component nesubstanţial exterior al produselor neomogene. ││(*3) Pentru orice component nesubstanţial interior al produselor neomogene. ││(*4) Pentru produs în ansamblul său. ││(*5) s1 = SMOGRA ≤ 105 mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 250 mp; s2 = SMOGRA ≤ 580 ││ mp.s^-2 şi TSP(600s) ≤ 1600 mp; s3 = nici s1 nici s2 ││(*6) d0 = fără picături/particule arzânde conform EN 13823 (SBI) înainte de ││ 600s; d1 = fără picături/particule arzânde care persistă mai mult de ││ 10s conform EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea ││ hârtiei de filtru conform EN ISO 11925-2 clasifică în clasa d2. ││(*7) Acceptat = nu se aprinde hârtia de filtru (fără clasă); respins = se ││ aprinde hârtia de filtru (clasa d2) ││(*8) În condiţii de aplicare a flăcării pe suprafaţă şi, dacă este valabil ││ pentru condiţiile de utilizare finală a produsului, pe muchia epruvetei│└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 5CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU REZISTENŢA LA FOC┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Simbol │ Criterii de apreciere a performanţei │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ R │ Capacitate portantă │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ E │ Etanşeitate la foc │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ I │ Izolare termică la foc │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ W │ Radiaţie termică │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ M │ Acţiune mecanică │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ C │ Închidere automată │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ S │ Etanşeitate la fum │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ P sau PH │ Continuitate în alimentarea cu curent electric şi/sau ││ │ transmisie de semnal pe durata incendiului │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ G │ Rezistenţa la combustie a funinginei │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ K │ Capacitatea de protecţie la foc a acoperirilor │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ D │ Durata de stabilitate la temperatură constantă │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ DH │ Durata de stabilitate la curba standard temperatură-timp │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ F │ Funcţionalitatea ventilatoarelor electrice de fum şi ││ │ gaze fierbinţi │├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤│ B │ Funcţionalitatea mijloacelor de evacuare naturală a fumului ││ │ şi gazelor fierbinţi │└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 6CLASIFICAREA PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII (MATERIALEŞI ELEMENTE) PE BAZA PERFORMANŢELOR DE REZISTENŢĂ LA FOC    6.1.1 Elemente portante fără rol de separare a focului┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Pereţi, planşee, acoperişuri, grinzi, stâlpi, balcoane, scări, ││ │pasarele │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; ││ │EN 1994-1.2;EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ R │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.2.1-6.2.2 Elemente portante cu rol de separare a focului    6.2.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Pereţi │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; ││ │EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ RE │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ REI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ REI - M │ - │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ REW │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.2.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Planşee şi acoperişuri │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; ││ │EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ R │ - │ - │ 30 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ RE │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ REI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ 360 │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.3.1-6.3.2 Produse şi sisteme pentru protejarea elementelor portante saua unor părţi ale construcţiei    6.3.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Plafoane fără rezistenţă proprie la foc │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 13381-1 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : se exprimă în aceiaşi termeni ca şi pentru elementele portante ││ protejate │├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Observaţii │ Dacă cerinţele referitoare la foc "seminatural" sunt satisfă- ││ │cute, se adaugă simbolul "sn" la clasificare │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.3.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Acoperiri, placări, tencuieli, căptuşeli şi ecrane de protecţie││ │la foc │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 13381-2,3,4,5,6,7 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : se exprimă în aceiaşi termeni ca şi pentru elementele portante ││ protejate │├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.1-6.4.11 Elemente neportante sau părţi de construcţie şi produsepentru acestea    6.4.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Pereţi despărţitori (inclusiv cei care conţin părţi neizolate) │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1364-1, EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; ││ │EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI - M │ - │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EW │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Plafoane care au o rezistenţă la foc intrinsecă │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1364-2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ EI │ 15 │ - │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(a->b)", "(b->a)",││ │sau "(a<->b)", pentru a indica faptul că elementul a fost ││ │încercat şi satisface cerinţele privind expunerea la foc de ││ │deasupra, de dedesubt, sau pe ambele părţi │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.3┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Faţade (pereţi cortină) şi pereţi exteriori (inclusiv elemente ││ │vitrate) │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; ││ │EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ 15 │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EW │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ - │ │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",││ │sau "(i<->o)", pentru a indica faptul că elementul a fost ││ │încercat şi satisface cerinţele la o expunerea la foc numai ││ │dinspre interior, numai dinspre exterior, sau pe ambele părţi ││ │ ││ │ La nevoie, stabilirea mecanică indică faptul că nici o cădere ││ │a vreunui fragment de construcţie nu este susceptibilă să ││ │provoace daune persoanelor pe durata de timp indicată pentru ││ │clasificarea E sau EI. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.4┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Planşee supraînălţate (scene, tribune) │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1366-6 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ R │ 15 │ - │ 30 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ RE │ - │ - │ 30 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ REI │ - │ - │ 30 │ - │ - │ - │ │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează prin adăugarea sufixului "f" ││ │pentru a indica rezistenţa la un incendiu în dezvoltare sau ││ │"r" pentru a indica doar rezistenţa la expunerea la foc cu ││ │temperatură constantă. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.5┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Elemente pentru etanşarea trecerilor şi a rosturilor de ││ │etanşare liniară │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1366-3,4; │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ 15 │ - │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.6┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Uşi şi alte elemente de protecţie a golurilor rezistente la ││ │foc (inclusiv cele conţinând vitraje şi feronerie) şi dispo- ││ │zitivele lor de închidere │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1634-1; │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EW │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ - │ │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea I se completează prin adăugarea sufixelor "1" sau││ │"2" pentru a indica nivelurile utilizate pentru izolaţia ││ │termică. Adăugarea simbolului "C" indică faptul că produsul ││ │satisface în acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată" ││ │(autoînchidere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1) │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie ││ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile ││ tehnice ale produselor respective │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.7┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Uşi etanşe la fum │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1634-3; │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare: S(200) sau S(a) în funcţie de condiţiile de încercare îndeplinite│├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Observaţii │ Adăugarea simbolului "C" indică faptul că produsul ││ │satisface în acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată" ││ │(autoînchidere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1) │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie ││ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile ││ tehnice ale produselor respective │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.8┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Protecţia golurilor de trecere a benzilor rulante şi a siste- ││ │melor de transport pe şină │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1366-7; │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ 15 │ - │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EW │ - │ 20 │ 30 │ - │ 60 │ - │ │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea I se completează prin adăugarea sufixelor "1" sau││ │"2" pentru a indica definiţia utilizată pentru izolaţia. O ││ │clasificare I trebuie generată în acele cazuri în care epruveta││ │de încercat este configurată ca ţeava sau conductă fără evalu- ││ │area izolaţiei închiderii pentru sistemul cu bandă rulantă. ││ │Adăugarea simbolului "C" indică faptul că produsul satisface în││ │acelaşi timp şi criteriul de "închidere automată"(autoînchi- ││ │dere) (criteriu de acceptare sau respingere)*1) │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│ (*1) Clasificarea "C" poate fi completată cu cifre de la 0 la 5, în funcţie ││ de categoria de utilizare. Detaliile vor fi menţionate în specificaţiile ││ tehnice ale produselor respective │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.9┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Conducte şi canale tehnice │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 1366-5; │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",││ │sau "(i<->o)", pentru a indica că elementul a fost încercat şi ││ │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre ││ │interior, dinspre exterior sau dinspre ambele părţi. În plus, ││ │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indică faptul că elementul ││ │este adecvat pentru o utilizare verticală sau orizontală │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.10┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Coşuri │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 13216 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare: G+distanţa în milimetri (de exemplu G 50) │├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Observaţii │ Distanţa nu este necesară pentru produsele încastrate │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.4.11┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Finisaje pentru pereţi şi plafoane │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-2, EN 14135 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ K(1) │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ K(2) │ 10 │ │ 30 │ │ 60 │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Sufixele "1" şi "2" indică ce substraturi, criterii de ││ │comportare la foc şi reguli de extensie sunt utilizate în ││ │această clasificare │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.5.1-6.5.2 Produse destinate utilizării în sistemele de ventilare(cu excepţia sistemelor de evacuare a gazelor fierbinţi şi a fumului)    6.5.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Conducte de ventilare │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-3, EN 1366-1 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ E │ - │ - │ 30 │ - │ 60 │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",││ │sau "(i<->o)", pentru a indica că elementul a fost încercat şi ││ │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre ││ │interior, dinspre exterior sau dinspre ambele părţi. În plus, ││ │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indică faptul că elementul ││ │este adecvat pentru o utilizare verticală sau orizontală ││ │Adăugarea simbolului "S" indică faptul că este satisfăcută o ││ │restricţie suplimentară referitoare la debitul de trecere │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.5.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Clapete │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-3, EN 1366-2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ EI │ 15 │ 20 │ 30 │ 45 │ 60 │ 90 │ 120 │ 180 │ 240 │ - │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ E │ - │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu simbolurile "(i->o)", "(o->i)",││ │sau "(i<->o)", pentru a indica că elementul a fost încercat şi ││ │îndeplineşte criteriile pentru expunerea la un foc dinspre ││ │interior, dinspre exterior sau dinspre ambele părţi. În plus, ││ │simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indică faptul că elementul ││ │este adecvat pentru o utilizare verticală sau orizontală ││ │Adăugarea simbolului "S" indică faptul că este satisfăcută o ││ │restricţie suplimentară referitoare la debitul de trecere │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.6.1-6.6.2 Produse destinate utilizării în instalaţii tehnice    6.6.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Cabluri electrice şi din fibre optice şi accesorii ││ │Conducte şi sisteme de protecţie a cablurilor împotriva focului│├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-3 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ P │ 15 │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.6.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Cabluri sau sisteme de cablaje de diametre mici pentru alimen- ││ │tare cu curent electric sau pentru transmiterea semnalului (de ││ │un diametru < 20 mm şi cu secţiunea conductorilor ≤ 2,5 mmp) │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-3; EN 50200 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ PH │ 15 │ - │ 30 │ - │ 60 │ 90 │ 120 │ - │ - │ - │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ - │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.1-6.7.7 Produse destinate utilizării în sisteme de desfumare şi deevacuare a gazelor fierbinţi    6.7.1┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Conducte de evacuare a fumului dintr-un compartiment unic │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E(300) │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ E(600) │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu sufixul "unic" pentru a indica ││ │compatibilitatea numai pentru utilizarea într-un compartiment ││ │unic. ││ │ ││ │ În plus, simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indică compatibili- ││ │tatea pentru utilizare pe verticală şi/sau orizontală. ││ │ ││ │ "S" indică un debit de trecere mai mic de 5 mc/h/mp (Toate ││ │conductele fără o clasificare "S" trebuie să aibă un debit de ││ │trecere mai mic de 10 mc/h/mp). ││ │ ││ │"500", "1000", "1500" indică compatibilitatea pentru utilizare ││ │până la aceste valori ale presiunii, măsurată în ambient. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.2┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Conducte rezistente la foc de evacuare a fumului multicompar- ││ │timent │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-8; EN 12101-7 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ EI │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu sufixul "mulţi" pentru a indica││ │compatibilitatea pentru utilizare multicompartiment (poziţio- ││ │nare în mai multe compartimente). ││ │ ││ │ În plus, simbolurile "v(e)" şi/sau "h(o)" indică compatibili- ││ │tatea pentru utilizare pe verticală şi/sau orizontală. ││ │ ││ │ "S" indică un debit de trecere mai mic de 5 mc/h/mp (Toate ││ │conductele fără o clasificare "S" trebuie să aibă un debit de ││ │trecere mai mic de 10 mc/h/mp). ││ │ ││ │"500", "1000", "1500" indică compatibilitatea pentru utilizare ││ │până la aceste valori ale presiunii, măsurată în ambient. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.3┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Clapete de evacuare a fumului dintr-un compartiment unic │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ E(300) │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ E(600) │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu sufixul "unic" pentru a indica ││ │compatibilitatea numai pentru utilizarea într-un compartiment ││ │unic. ││ │ ││ │ "HOT 400/30" (temperatură de funcţionare ridicată) arată că ││ │clapeta este capabilă să fie deschisă sau închisă timp de 30 de││ │minute în condiţii de temperatură sub 400 °C (se utilizează ││ │numai cu clasificarea E(6oo)). ││ │ ││ │ "v(ed)", "v(ew)", "V(edw)" şi/sau "h(od)", "h(ow)", "h(odw)" ││ │indică compatibilitatea pentru utilizare pe verticală şi/sau ││ │orizontală, împreună cu montajul într-o conductă sau pe perete ││ │sau, respectiv, în ambele moduri. ││ │ ││ │ "S" indică un debit de trecere mai mic de 200 mc/h/mp. Toate ││ │clapetele fără o clasificare "S" trebuie să aibă un debit de ││ │trecere mai mic de 360 mc/h/mp. Toate clapetele cu mai puţin de││ │200 mc/h/mp se consideră la această valoare, toate clapetele ││ │având între 200 mc/h/mp şi 360 mc/h/mp se consideră la valoarea││ │360 mc/h/mp .Debitele de trecere sunt atât la temperatura ambi-││ │entului cât şi la temperaturi ridicate. ││ │ ││ │ "500", "1000", "1500" indică compatibilitatea pentru utilizare││ │până la aceste valori ale presiunii, măsurată în ambient. ││ │ ││ │"AA" sau "MA" indică activarea automată sau activarea manuală. ││ │ ││ │"i->o", "i<-o", "i<->o" indică faptul că criteriul de perfor- ││ │manţă este îndeplinit dinspre interior spre exterior, dinspre ││ │exterior spre interior sau, respectiv, în ambele sensuri. ││ │ ││ │ "C(300)", "C(1000)", "C(mod)" arată compatibilitatea clapetei ││ │pentru utilizare în sisteme de evacuare a fumului, în sisteme ││ │combinate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare,││ │sau, respectiv, în clapete modulare utilizate în sisteme com- ││ │binate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.4┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Clapete rezistente la foc de evacuare a fumului ││ │multicompartiment │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-2,8,10; EN 12101-8 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ EI │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ E │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ Clasificarea se completează cu sufixul "mulţi" pentru a indica││ │compatibilitatea pentru utilizare multicompartiment (poziţio- ││ │nare în mau multe compartimente). ││ │ ││ │ "HOT 400/30" (temperatură de funcţionare ridicată) arată că ││ │clapeta este capabilă să fie deschisă sau închisă timp de 30 de││ │minute în condiţii de temperatură sub 400 °C. ││ │ ││ │ "v(ed)", "v(ew)", "V(edw)" şi/sau "h(od)", "h(ow)", "h(odw)" ││ │indică compatibilitatea pentru utilizare pe verticală şi/sau ││ │orizontală, împreună cu montajul într-o conductă sau pe perete ││ │sau, respectiv, în ambele moduri. ││ │ ││ │ "S" indică un debit de trecere mai mic de 200 mc/h/mp. Toate ││ │clapetele fără o clasificare "S" trebuie să aibă un debit de ││ │trecere mai mic de 360 mc/h/mp. Toate clapetele cu mai puţin de││ │200 mc/h/mp se consideră la această valoare, toate clapetele ││ │având între 200 mc/h/mp şi 360 mc/h/mp se consideră la valoarea││ │360 mc/h/mp. Debitele de trecere sunt atât la temperatura ambi-││ │entului cât şi la temperaturi ridicate. ││ │ ││ │ "500", "1000", "1500" indică compatibilitatea pentru utilizare││ │până la aceste valori ale presiunii, măsurată în ambient. ││ │ ││ │"AA" sau "MA" indică activarea automată sau activarea manuală. ││ │ ││ │"i->o", "i<-o", "i<->o" indică faptul că criteriul de perfor- ││ │manţă este îndeplinit dinspre interior spre exterior, dinspre ││ │exterior spre interior sau, respectiv, în ambele sensuri. ││ │ ││ │ "C(300)", "C(1000)", "C(mod)" arată compatibilitatea clapetei ││ │pentru utilizare în sisteme de evacuare a fumului, în sisteme ││ │combinate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare,││ │sau, respectiv, în clapete modulare utilizate în sisteme com- ││ │binate de evacuare a fumului şi de ventilare şi climatizare. │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘     6.7.5┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Ecrane contra fumului │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1,2; EN 12101-1 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : D │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ D(600) │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ A │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ DH │ │ │ 30 │ │ 60 │ 90 │ 120 │ │ │ A │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ "A" poate fi orice timp peste 120 minute │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.6┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Ventilatoare electrice pentru evacuarea fumului şi gazelor ││ │fierbinţi, îmbinări de conexiune │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : F │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ F(200) │ │ │ │ │ │ │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ F(300) │ │ │ │ │ 60 │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ F(400) │ │ │ │ │ │ 90 │ 120 │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ F(600) │ │ │ │ │ 60 │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ F(842) │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘    6.7.7┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Se referă la │Mijloace de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi │├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Standard(e) │EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 │├──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┤│Clasificare : B │├──────────────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤│ B(200) │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ B(600) │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┤│ B(δ) │ │ │ 30 │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────┼─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┤│Observaţii │ δ indică condiţii de expunere (temperatura). │└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 7CLASE DE PERFORMANŢĂ LA FOC EXTERIOR PENTRUACOPERIŞURI/ÎNVELITORI DE ACOPERIŞ┌─────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┐│ Metoda de │ Clasa │ Criterii de clasificare ││ încercare │ │ │├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ CR 1187:2001│B(ROOF)(t1)│Trebuie satisfăcute toate condiţiile următoare: ││ Încercarea 1│ │- propagarea ascendentă a focului la interior şi ││ │ │exterior < 0,700 m, ││ │ │- propagarea descendentă a focului la interior şi ││ │ │exterior < 0,600 m, ││ │ │- lungimea arsă maximă la interior şi exterior ││ │ │< 0,800 rn, ││ │ │- fără căderi de material arzând (picături sau ││ │ │fragmente) de la partea expusă, ││ │ │- fără pătrunderea de particule arzânde/incandes- ││ │ │cente prin acoperiş, ││ │ │- nici o unică străpungere cu aria suprafeţei >2,5││ │ │ x 10^-3 mp, ││ │ │- suma tuturor ariilor suprafeţelor străpungerilor││ │ │ < 4,5 x 10^-3 mp, ││ │ │- propagarea laterală a focului să nu atingă ││ │ │muchiile zonei de măsurare, ││ │ │- fără ardere incandescentă internă, ││ │ │- raza maximă de propagare a focului pe acoperi- ││ │ │şuri "orizontale", la interior şi exterior, < ││ │ │ 0,200 m. ││ ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ │F(ROOF)(t1)│ Fără performantă determinată │├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│CR 1187: 2001│B(ROOF)(t2)│ Pentru ambele serii de încercări la viteza vân- ││încercarea 2 │ │tului de 2 m/s şi 4 m/s: ││ │ │ - lungimea medie termodegradată a învelitorii de ││ │ │acoperiş şi a substratului < 0,550 m, ││ │ │ - lungimea maximă termodegradată a învelitorii de││ │ │acoperiş şi a substratului < 0,800 m, ││ ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ │F(ROOF)(t2)│ Fără performanţă determinată │├─────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│CR 1187: 2001│B(ROOF)(t3)│ T(t) > 30 min şi T(p) > 30 min ││ ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│încercarea 3 │C(ROOF)(t3)│ T(t) > 10 min şi T(p) > 15 min ││ ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ │D(ROOF)(t3)│ T(p) > 5 min ││ ├───────────┼──────────────────────────────────────────────────┤│ │F(ROOF)(t3)│ Fără performantă determinată │├─────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────┤│ Notă: Numărul de clase este încă sub revizie şi va fi amendat imediat ce ││informaţiile necesare vor fi disponibile. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 1 la regulamentProduse pentru construcţii încadrate în clasele dereacţie la foc A1 şi A1(FL), prevăzute în Tabelele 2 şi 3din regulament, fără să fie necesară încercarea lorCondiţii generale1. Pentru a fi considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate, produsele trebuie să fie realizate numai din unul sau mai multe dintre materialele precizate în tabelul de mai jos. Produsele realizate prin lipirea unuia sau a mai multora din materialele precizate împreună, vor fi considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate, cu condiţia ca materialul de lipire să nu depăşească 0,1% în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai strictă).2. Produsele sub formă de panouri (de exemplu materiale izolante) cu unul sau mai multe straturi organice, sau produse care conţin materiale organice care nu sunt distribuite omogen (cu excepţia materialului de lipire), sunt excluse din listă.3. Produsele realizate prin acoperirea unuia din materialele precizate cu un strat anorganic (de exemplu produse acoperite cu metal) pot fi, de asemenea, considerate în clasele A1 şi A1(FL) fără a fi încercate.4. Nici unul dintre materialele prezentate în tabel nu se admite să conţină mai mult de 1,0 % în greutate sau volum (se ia în considerare valoarea care este mai strictă) de material organic uniform distribuit.┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Material │ Note │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Argilă expandată │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Perlit expandat │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Vermiculit expandat │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Vata minerală │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Sticla celulara │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ Beton │ Include beton turnat monolit şi produse prefabricate ││ │ din beton armat şi beton precomprimat │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│ │ ││ Beton cu agregate │ Poate conţine adaosuri şi aditivi(de ex. PFA-cenuşă),││(agregate minerale │pigmenţi sau alte materiale. Include agregate ││grele şi uşoare, ex- │prefabricate. ││cluzând în totalita- │ ││te izolarea termică) │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Produse de beton │ Produse obţinute din lianţi hidraulici, cum este ││celular autoclavizat │cimentul şi/sau varul, combinate cu materiale fine ││ │(material silicios, PFA-cenuşă, zgura de furnal) şi ││ │materiale ce creează porozitatea produsului (de spu- ││ │mare). Include produse prefabricate. │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Ciment cu fibre │ ││(Fibrociment) │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Ciment │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Var │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Zgură de furnal / │ ││cenuşă zburătoare PFA│ ││(=pulverized fly ash)│ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Agregate minerale │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Fier, otel şi oţel │ ││inoxidabil │Nu sub formă de particule fine │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Cupru şi aliaje de │Nu sub formă de particule fine ││cupru │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Zinc şi aliaje de │Nu sub formă de particule fine ││zinc │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Aluminiu şi aliaje de│Nu sub formă de particule fine ││aluminiu │ │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Plumb │Nu sub formă de particule fine │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Ipsos şi mortare pe │Pot conţine aditivi, materiale de adaos (întârzietori,││bază de ipsos │umpluturi, filere, fibre, pigmenţi, var hidratat, ││ │agenţi de reţinere a aerului şi apei şi plastifianti),││ │agregate grele (de ex. nisip natural sau de concasare)││ │sau agregate uşoare (de ex. perlit sau vermiculit) │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Mortar cu lianţi │Mortare pentru tencuieli/finisaje, mortare pentru şape││anorganici │de pardoseală şi mortare de zidărie pe bază de unul ││ │sau mai mulţi lianţi anorganici, de ex. ciment, var, ││ │ciment pentru zidării şi ipsos │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Produse din argilă │Produse realizate din argilă sau alte materiale argi- ││ │loase, cu sau fără nisip, adaos combustibil sau alţi ││ │aditivi. Include cărămizi, ţigle,pavele şi produse din││ │argilă refractară (de exemplu căptuşeli pentru coşuri ││ │de fum) │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Produse din silicat │Produse realizate dintr-un amestec de var şi materiale││de calciu │silicioase naturale (nisip, pietriş sau roci silici- ││ │oase sau amestecuri din acestea). Pot conţine pigmenţi││ │coloranţi │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Pietre naturale şi │Produse prelucrate sau neprelucrate obţinute din ││produse din ardezie │piatră naturală (roci magmatice, sedimentare sau ││ │metamorfice) sau ardezie │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Produse din ipsos │Cuprinde blocuri sau alte produse din sulfat de calciu││ │şi apă, care pot conţine fibre, filere, agregate şi ││ │alţi aditivi şi pot fi colorate cu pigmenţi │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Mozaic │Include plăci mozaicate din beton prefabricat şi ││ │pardoseli din mozaic turnat pe loc │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Sticlă │Include sticlă tratată termic, sticlă tratată chimic, ││ │sticlă laminată şi fibre de sticlă │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Vitroceramică │Ceramică vitrifiată constând din sticlă în fază ││ │cristalină şi sticlă în fază reziduală-vitroasă │├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Ceramică │Include produse din pulberi presate şi produse ││ │extrudate, glazurate sau neglazurate │└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 la regulamentProduse şi/sau materiale pentru construcţii, încadrate în clase deperformanţă privind reacţia la foc, fără a fi nevoie să fie încercateTabel 2-1 Clase de performanţă de reacţie la foc pentru panouri pe bază delemn (*1)┌─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐│ Produse din │ Standardul │ Densitatea │ Grosimea │ Clase (*3) │ Clase (*4)││ panouri pe │ european de │ minimă │ minimă (mm)│ │ Pardoseli ││ bază de │ referinţa │ (kg/mc) │ │(cu excepţia│ ││ lemn (*2) │pentru produs│ │ │ pardoselii)│ │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci din │ │ │ │ │ ││aşchii de │ │ │ │ │ ││lemn │EN 312 │ 600 │ 9 │ D-s2, d0 │ D(FL)-S1 │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci dure │ │ │ │ │ ││din fibre de │ │ │ │ │ ││lemn │EN 622-2 │ 900 │ 6 │ D-s2, d0 │ D(FL)-S1 │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci dure │ │ │ │ │ ││din fibre de │ │ │ │ │ ││lemn, de │EN 622-3 │ 600 │ 9 │ D-s2, d0 │ D(FL)-S1 ││medie den- │ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│sitate │ │ 400 │ 9 │ E, admis │ E(FL) │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci moi │ │ │ │ │ ││din fibre de │ │ │ │ │ ││lemn │EN 622-4 │ 250 │ 9 │ E, admis │ E(FL) │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci din │ │ │ │ │ ││din fibre de │ │ │ │ │ ││lemn MDF(*5) │EN 622-5 │ 600 │ 9 │ D-s2, d0 │ D(FL)-s1 │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci din │ │ │ │ │ ││din aşchii de│ │ │ │ │ ││lemn liate cu│EN 634-2 │ 1000 │ 10 │ B-s2, d0 │ B(FL)-s1 ││ciment(*6) │ │ │ │ │ │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Plăci │ │ │ │ │ ││OSB(*7) │EN 300 │ 600 │ 9 │ D-s2, d0 │ D(FL)-s1 │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Placaj │EN 636 │ 400 │ 9 │ D-s2, d0 │ D(FL)-s1 │├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│Panouri din │ │ │ │ │ ││lemn masiv │EN 300 │ 400 │ 12 │ D-s2, d0 │ D(FL)-s1 │├─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤│(*1)EN 13986 ││(*2) Panouri pe bază de lemn montate fără priză de aer direct pe produse din ││clasa A1 sau A2-s1, d0 cu densitatea de minimum 10 kg/mc sau pe produse cel ││puţin din clasa D-s2, d0 cu densitatea de minimum 400 kg/mc. ││(*3) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament. ││(*4) Clase prevăzute în Tabelul 3 din prezentul regulament. ││(*5) Plăci din fibre de lemn procesate uscat. ││(*6) Conţinut de ciment de cel puţin de 75% din masă. ││(*7) Placă cu şuviţe de fibre orientate. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 2-2 Clase de performanţă de reacţie la foc pentru plăci de ipsos┌──────────────┬────────────┬─────────────────────────┬────────────┬───────────┐│ Plăci de │ Grosimea │ Miezul de ipsos │ Gramajul │ Clase (*2)││ ipsos │nominală a ├────────────┬────────────┤ hârtiei*1) │(cu excep- ││ │ plăcii(mm) │ Densitatea │ Clase de │ (g/mp) │ ţia pardo-││ │ │ (kg/mc) │reacţie la │ │ selilor) ││ │ │ │ foc │ │ │├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤│În conformi- │ ≥ 9,5 │ ≥ 600 │ │ ≤ 200 │ A2-s1,d0 ││tate cu EN ├────────────┼────────────┤ A1 ├────────────┼───────────┤│520 (cu ex- │ │ │ │ │ ││cepţia plăci- │ ≥ 12,5 │ ≥ 800 │ │> 220 ≤ 300 │ B-s1,d0 ││lor perforate)│ │ │ │ │ │├──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┤│(*1)Determinat conform EN ISO 536 şi cu mai puţin de 5% conţinut de aditiv ││ organic. ││(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Notă: Condiţii de utilizare finalăPlăcile de ipsos trebuie montate şi fixate utilizând una din următoarele două metode:(a) Fixate mecanic de o substructură de reazemPlăcile, sau (în cazul sistemelor mulţi-strat) cel puţin stratul de plăci exterior, sunt fixat(e) mecanic de o substructură metalică (realizată din componentele detaliate în EN 14195) sau de o substructură din lemn masiv (în conformitate cu EN 336 şi ENV 1995-5).Dacă substructură conţine elementele de reazem numai într-o direcţie, distanţa maximă dintre reazeme nu trebuie să depăşească o dimensiune egală cu de 50 de ori grosimea plăcilor. Dacă substructură conţine elementele de reazem pe două direcţii, distanţa maximă pe fiecare direcţie nu trebuie să depăşească o dimensiune egală cu de 100 de ori grosimea plăcilor.Mijloacele de fixare mecanică trebuie să fie şuruburi sau cuie, care trebuie fixate în substructură prin grosimea plăcilor, în puncte situate la nu mai mult de 300 mm măsuraţi de-lungul fiecărui reazem.Toate rosturile dintre plăcile alăturate trebuie să fie complet umplute cu compoundul de rost specificat în EN 13963.Cavitatea formată de substructură în spatele plăcilor poate rămâne ca atare sau poate fi umplută cu un material izolant cu o performanţă de reacţie la foc de cel puţin clasa A2-s1, d0.(b) Fixate direct sau lipite pe un substrat solid (sistem de căptuşire uscată)Plăcile trebuie fixate direct pe un substrat solid cu o performanţă de reacţie la foc de cel puţin clasa A2-s1, d0.Plăcile pot fi fixate folosind şuruburi sau cuie introduse prin grosimea plăcilor în substratul solid sau pot fi lipite discontinuu de substrat utilizând "stropi" de compound adeziv pe bază de ipsos. În ambele cazuri, şuruburile sau cuiele de fixare sau "stropii" de adeziv vor fi poziţionaţi în centre situate Ia maximum 600 mm pe verticală şi orizontală.Toate rosturile dintre plăcile alăturate trebuie să fie complet umplute cu compoundul de rost specificat în EN 13963.Tabel 2-3 Clase de performanţă de reacţie Ia foc pentru panouri laminate de presiune înaltă decorative┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────┐│Panouri laminate │Detalii privind │ Densitatea │ Grosimea │Clase (*2)││ de presiune │ produsul │ minimă │ totală │(cu excep-││înaltă decorative│ │ (kg/mc) │ minimă │ţia pardo-││ *1) │ │ │ (mm) │ selilor) │├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤│Panouri laminate │Laminate de pre- │ 1350 │ 6 │ D-s2, d0 ││de presiune înal-│siune înaltă com-│ │ │ ││tă compacte neig-│pacte corespunză-│ │ │ ││nifugate, pentru │toare tipului CGS│ │ │ ││utilizări la │din EN 438-4 │ │ │ ││interior(*3) │ │ │ │ │├─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────┼──────────┤│Panouri laminate │Panouri compozite│Densitatea mini-│ 12 mm miez │ D-s2, d0 ││de presiune înal-│compuse din lami-│mă a miezului pe│ pe bază de │ ││tă compozite ne- │nate de presiune │bază de lemn 600│ lemn cu la- │ ││ignifugate, cu │înaltă neignifu- │ │minat de pre-│ ││substraturi pe │gate, corespunză-│Densitatea mini-│siune înaltă │ ││bază de lemn, │toare cerinţelor │mă a laminatelor│ ≥ 0,5 mm li-│ ││pentru utilizări │EN 438-3, lipite │de presiune │pit pe ambele│ ││la interior (*3) │cu adeziv pe am- │înalta 1350 │feţe │ ││ │bele feţe ale unui │ │ ││ │miez pe bază de │ │ │ ││ │lemn neignifugat │ │ │ ││ │cu grosimea minimă │ │ ││ │de 12 mm, în con-│ │ │ ││ │formitate cu EN │ │ │ ││ │13986, utilizând │ │ │ ││ │adeziv PVAc sau │ │ │ ││ │un adeziv termo- │ │ │ ││ │rigid în cantita-│ │ │ ││ │te de 60 până la │ │ │ ││ │120 g/mp │ │ │ │├─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────┤│(*1) Fie fixat direct (adică, fără priză de aer) de un material având o ││ reacţie la foc de A2-s1, d0 sau mai bună şi o densitate de cel puţin ││ 600 kg/mc, fie montat pe un cadru suport de lemn sau metal, cu o priză ││ de aer neventilată (adică, gol deschis la partea superioară) de cel ││ puţin 30 mm, faţa cealaltă a cavităţii astfel formate având o clasifi- ││ care la foc de A2-s1, d0 sau mai bună. ││(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament. ││(*3) În conformitate cu standardul European EN 438-7. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Tabel 2-4Clase de performanţă de reacţie la focpentru produse din lemn masiv pentru structuri (*)┌──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┐│ │ Detalii privind produsul │Densitatea│ Grosimea │Clase (*2)││ │ │ medie │ totală │(cu excep-││ │ │minimă(*3)│ minimă │ţia pardo-││ │ │ (kg/mc) │ (mm) │selilor) │├──────────────┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤│Lemn masiv │Lemn masiv clasat vizual │ │ │ ││pentru │sau mecanic cu secţiune │ 350 │ 22 │ D-s2, d0 ││structuri │transversală rectangulară, │ │ │ ││ │debitat prin tăiere cu fie- │ │ │ ││ │răstrăul, nivelare cu rin- │ │ │ ││ │deaua sau prin alte metode │ │ │ ││ │sau cu secţiune transversală│ │ │ ││ │rotundă │ │ │ │├──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┤│(*1) Se aplică la toate speciile acoperite de standarde de produs. ││(*2) Clase prevăzute în Tabelul 2 din prezentul regulament. ││(*3) Condiţionare conform EN 13238. │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 la regulamentProduse pentru construcţii folosite ca învelitoride acoperiş, încadrate în clase de performantă la focexterior fără a fi nevoie să fie încercateCondiţii generale1. Termenul învelitoare pentru acoperiş este utilizat pentru a descrie produsul care constituie stratul superior al ansamblului acoperişului.2. Prezentele prevederi se referă la performanţa învelitorilor pentru acoperiş când sunt expuse la un incendiu din afară, menţionată sub denumirea "performantă la foc exterior".3. Criteriile legate de reacţia la un incendiu din exterior a învelitorilor pentru acoperiş, pe care produsele/materialele din tabelul următor se consideră că sunt capabile să le satisfacă fără a fi necesar să fie încercate, sub rezerva unei proiectări şi execuţii corecte a ansamblului acoperişului, sunt : pătrunderea focului, propagarea focului pe suprafaţa exterioară a acoperişului sau în ansamblul acoperişului prin materialul din care este alcătuit şi formarea de picături sau particule arzânde.4. Produsele pentru construcţii folosite ca învelitori de acoperiş menţionate în tabelul de mai jos trebuie să fie conforme cu specificaţia tehnică relevantă, potrivit prevederilor art.7 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.5. Produsele pentru construcţii folosite ca învelitori de acoperiş menţionate în tabel trebuie utilizate conform prevederilor din reglementările tehnice naţionale referitoare la proiectarea şi execuţia construcţiilor în România, în special a celor referitoare la componenţa şi performanţele de reacţie la foc ale straturilor adiacente şi ale altor produse din ansamblul acoperişului.6. Introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor/materialelor menţionate mai jos, fără încercări prealabile şi pentru condiţii specifice mai puţin severe decât cele prevăzute în tabel, pot fi acceptate, după caz, prin reglementările tehnice prevăzute la art.6 alin.(2).┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Produs/material folosit ca învelitoare │ Condiţii specifice ││ pentru acoperiş │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Ardezie: ardezie naturală, plăci │Răspund prevederilor din Anexa 1 │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Ţigle: plăci sau ţigle din beton, teracotă,│Răspund prevederilor din Anexa 1 ││ceramică sau oţel │Orice acoperire exterioară trebuie││ │să fie anorganică sau să aibă un ││ │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masă ≤ 200 ││ │g/mp │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Ciment armat cu fibre (fibrociment): │Răspund prevederilor din Anexa 1 ││- foi plane şi profilate │sau au un PCS ≤ 3,0 MJ/kg ││- ardezii │ │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Foi metalice profilate: aluminiu, aliaje de│Grosime ≥ 0,4 mm ││aluminiu, cupru, aliaje de cupru, zinc, │Orice acoperire exterioara trebuie││aliaje de zinc, oţel neacoperit, oţel ino- │să fie anorganica sau să aibă un ││xidabil, oţel galvanizat, oţel preacoperit │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masa ≤ 200 ││continuu, oţel emailat │g/m │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Foi metalice plane: aluminiu, aliaje de │Grosime > 0,4 mm ││aluminiu, cupru, aliaje de cupru, zinc, │Orice acoperire exterioară trebuie││aliaje de zinc, otel neacoperit, oţel ino- │să fie anorganica sau să aibă un ││xidabil, oţel galvanizat, oţel preacoperit │PCS ≤ 4,0 MJ/mp sau o masa ≤ 20 ││continuu, oţel emailat │g/mp │├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│Produse pentru învelitori destinate să fie │Pietriş în vrac împrăştiat cu o ││acoperite complet în condiţiile unei utili-│grosime de cel puţin 50 mm sau o ││zări normale la acoperişuri de tip terasă │masă ≥ 80 kg/mp (granulometria ││(de către materialele anorganice de acope- │maximă a agregatului: 32 mm, ││rire enumerate alăturat) │minima: 4 mm) ││ │Şapă din mortar de ciment cu o ││ │grosime de cel puţin 30 mm ││ │Piatră spartă recompusă (reconsti-││ │tuită) sau dale minerale cu gro- ││ │simea de cel puţin 40 mm │└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘--------