HOTĂRÂRE nr. 40 din 19 ianuarie 2005pentru aprobarea Normelor privind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare
EMITENT
  • CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005    În temeiul: a) art. 5 alin. (3) lit. a) pct. a5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare; b) art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 13 iulie 2004,Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va urmări punerea în aplicare a prezentelor norme.  +  Articolul 3Prin prezenta hotărâre, capitolul privind inspecţiile din Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 3 iulie 2002, se modifică corespunzător prevederilor prezentelor norme aprobate.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.Preşedintele Camerei AuditorilorFinanciari din România,Ion MihăilescuBucureşti, 19 ianuarie 2005.Nr. 40.  +  Anexa NORMEprivind controlul calităţii activităţii de audit aferent angajamentelor de asigurare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Controlul calităţii activităţii de audit desfăşurate de către auditorii financiari, persoane fizice şi juridice active, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, se efectuează asupra: a) angajamentelor de audit financiar; b) angajamentelor de audit intern; c) altor angajamente prevăzute în Standardele Internaţionale de Audit, după cum urmează: angajamente de revizuire a situaţiilor financiare, angajamente de efectuare a procedurilor agreate privind informaţiile financiare şi angajamente de compilare a informaţiilor financiare.  +  Articolul 2Controlul asupra modului de exercitare a profesiei de auditor financiar este organizat şi se desfăşoară, potrivit prevederilor art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională.  +  Articolul 3Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională efectuează inspecţiile prin inspectori şi asistenţi-inspectori, salariaţi în aparatul executiv al Camerei.  +  Capitolul II Programarea activităţii de inspecţie a calităţii activităţii de audit  +  Articolul 4Programarea activităţii de inspecţie, desfăşurată de către Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională, se realizează, în principal, pe baza următoarelor documente: a) situaţia auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv; b) programul de inspecţie trimestrial care prevede auditorii financiari care urmează a fi controlaţi, perioada supusă inspecţiei, precum şi echipele care efectuează inspecţia.  +  Articolul 5Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională întocmeşte şi prezintă documentele prevăzute la art. 4 lit. b) Biroului permanent, pentru a fi prezentate spre aprobare Consiliului Camerei.  +  Articolul 6Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională, în exercitarea atribuţiilor care îi revin conform art. 41 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, colaborează cu Departamentul de servicii pentru membri în vederea cunoaşterii la zi a situaţiei auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice şi juridice active, autorizate de Cameră să exercite profesia în anul respectiv.  +  Articolul 7Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională care răspunde de întocmirea şi prezentarea programelor trimestriale de inspecţie va asigura cuprinderea auditorilor financiari, astfel încât, de regulă, o dată la maximum 3 ani să fie verificat fiecare membru al Camerei care a primit autorizaţia de exercitare a profesiei.  +  Articolul 8Eventualele modificări în programele de inspecţie trimestriale vor fi aduse la cunoştinţă Biroului permanent al Consiliului Camerei înainte de începerea inspecţiei la membrii respectivi sau imediat după aceea, în cazul primirii unor sarcini urgente ca urmare a unor sesizări etc.  +  Articolul 9Documentele de planificare a inspecţiilor trebuie întocmite şi păstrate astfel încât să se asigure confidenţialitatea obiectivelor inspecţiei.  +  Capitolul III Organizarea activităţii de exercitare a controlului calităţii activităţii de audit  +  Articolul 10Controlul calităţii activităţii de audit se efectuează în ordinea şi la data prevăzute în programele de inspecţie trimestriale.  +  Articolul 11Obiectivele inspecţiei calităţii activităţii de audit financiar, audit intern şi a altor activităţi din domeniul auditului financiar şi a auditului intern sunt următoarele:- conţinutul contractelor de audit financiar, audit intern şi al altor servicii prestate de către membrii Camerei, precum şi concordanţa acestora cu Standardele de Audit Intern, Standardele Internaţionale de Audit şi cu alte norme emise de Cameră;- verificarea corectitudinii datelor înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei; corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar şi intern, precum şi a celorlalte activităţi, a achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;- îndeplinirea obligaţiilor cu privire la pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;- verificarea existenţei la societatea de audit/auditorul financiar persoană fizică a unui sistem de control al calităţii conform Standardului Internaţional al Controlului Calităţii (ISQC 1) şi Standardului Internaţional de Audit 220 (ISA 220), pentru angajamentele de audit al situaţiilor financiare ale entităţilor cu care are contract de efectuare a auditului financiar, audit intern sau alte angajamente prevăzute de Standardele Internaţionale de Audit;- verificarea elaborării de către societăţile de audit/auditorii financiari persoane fizice, pentru entităţile aflate în subordinea şi supravegherea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a unor proceduri de auditare specifice acestei categorii de entităţi;- respectarea prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a auditului financiar în conformitate cu normele Camerei şi cu Standardele Internaţionale de Audit;- verificarea modului în care societatea de audit inspectată a organizat şi a desfăşurat propriul control intern al calităţii lucrărilor de audit.  +  Articolul 12Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională elaborează Lista obiectivelor de inspecţie şi o prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei, iar acesta, spre aprobare, Consiliului Camerei.  +  Articolul 13 (1) Un membru al Camerei poate face, de regulă, obiectul unei inspecţii asupra calităţii activităţii de audit o dată la maximum 3 ani, pentru verificarea modului de îndeplinire a angajamentelor şi de întocmire a rapoartelor de audit financiar, audit intern şi a altor servicii potrivit normelor Camerei, Standardelor Internaţionale de audit, Codului de etică şi conduită profesională şi a modului de îndeplinire a obligaţiilor faţă de Cameră. (2) În funcţie de factorii de risc materializaţi în: a) numărul de clienţi; b) numărul entităţilor considerate a fi de interes public; c) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, inclusiv:(i) încălcarea cerinţelor de pregătire profesională continuă;(îi) încălcarea principiului independenţei;(iii) deficienţe în proiectul sau conformitatea cu sistemul societăţii de control al calităţii,Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei pot, la propunerea Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională, să dispună efectuarea controlului calităţii activităţii desfăşurate de către membrii Camerei la perioade mai mici de 3 ani. (3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie acţiunile organizate de Cameră pentru documentarea, informarea, analiza şi urmărirea implementării unor noi reglementări, verificarea remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controalelor efectuate, precum şi verificarea reclamaţiilor cu privire la activitatea auditorilor financiari.  +  Articolul 14Durata inspecţiei se stabileşte în funcţie de natura acţiunii de control şi de volumul activităţii societăţii sau a auditorului financiar persoană fizică ce urmează a fi inspectat.  +  Articolul 15 (1) Inspecţia se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport de volumul activităţii membrilor Camerei, precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior, cuprinzând un număr reprezentativ de rapoarte şi documente, care să permită formularea unor concluzii temeinice asupra gradului de respectare a dispoziţiilor normative din domeniul auditului financiar, auditului intern şi al altor activităţi conexe acestora. (2) În nota de inspecţie se înscriu constatările ce reprezintă abateri de la normele profesionale (fără a se menţiona clientul la care se face referire). Se va ţine seama şi de ponderea clientului în totalul veniturilor auditorului verificat.  +  Articolul 16Persoanele împuternicite să exercite, în numele Camerei, controlul calităţii activităţii auditului financiar, auditului intern şi al altor activităţi trebuie să respecte normele profesionale emise de Cameră, precum şi prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar.  +  Articolul 17La cererea organelor de inspecţie, membrii Camerei inspectaţi au obligaţia: a) să pună la dispoziţie toate documentele justificative şi să dea toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea de audit, precum şi a achitării cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră; b) să prezinte pentru verificare actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit reglementărilor în vigoare şi prevederilor din Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar intră sub incidenţa inspecţiei; c) să semneze, cu sau fără obiecţii, actele de inspecţie şi să comunice în scris, la termenele fixate, modul de aplicare a măsurilor stabilite în urma inspecţiei.  +  Capitolul IV Întocmirea documentelor de inspecţie  +  Articolul 18Organele de inspecţie consemnează constatările în cadrul Notei de inspecţie care este întocmită pe următoarele capitole: Îndeplinirea obligaţiilor faţă de CAFR, inclusiv a celor financiare, Planificarea auditului, Activitatea de audit şi Finalizarea auditului, corespunzător obiectivelor care se verifică în cadrul controlului.  +  Articolul 19Notele de inspecţie se întocmesc în două exemplare care se înregistrează la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspecţie care au obligaţia să îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei.  +  Articolul 20 (1) În Nota de inspecţie se înscriu aspectele de neconformitate cu normele minimale de audit emise de Cameră, cu Standardele Internaţionale de Audit, cu prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, constatate ca urmare a inspecţiei. (2) În nota de inspecţie şi în anexele la aceasta se vor menţiona concret elementele sondajelor efectuate la auditorul financiar inspectat, documentele şi evidenţele supuse inspecţiei, răspunderea organelor de inspecţie revenind numai în legătură cu acestea.  +  Articolul 21 (1) În nota de inspecţie se înscriu în mod obligatoriu următoarele elemente: a) denumirea auditorului financiar inspectat; b) codul clientului de audit; c) datele de identificare a auditorului inspectat; d) numele, prenumele, semnătura şi funcţia membrilor echipei de inspecţie; e) numele, prenumele, semnătura şi ştampila membrului Camerei inspectat; f) obiectivele verificării într-o formă succintă. (2) La nota de inspecţie se anexează lista detaliată a obiectivelor verificate.  +  Articolul 22 (1) Echipele de control vor consemna constatările înscrise în nota de inspecţie, care se întocmeşte în două exemplare şi se înregistrează la auditorul inspectat, din care un exemplar este luat de organele de inspecţie care au obligaţia să îl înregistreze la Secretariatul General al Camerei. (2) Nota de inspecţie va cuprinde următoarele elemente: a) componenţa echipei de control, delegaţia în baza căreia s-a efectuat controlul, data sau perioada la care acesta s-a efectuat şi denumirea auditorului controlat; b) datele de identificare a asociaţilor şi auditorilor financiari care reprezintă auditorul controlat; c) datele de identificare a auditorului controlat; d) perioada supusă controlului, clienţii de audit din respectiva perioadă, precum şi clientul de audit al cărui dosar este controlat; e) datele referitoare la gradul în care auditorul controlat şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Cameră (cotizaţia fixă, cotizaţia variabilă, poliţa de asigurare, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă), precum şi modul în care auditorii asociaţi ai auditorului controlat şi-au îndeplinit obligaţiile; f) obiectivele pe care auditorul controlat le-a dus la îndeplinire, conform normelor minimale de audit şi Standardelor Internaţionale de Audit; g) obiective pe care auditorul controlat nu le-a îndeplinit, conform normelor minimale de audit şi Standardelor Internaţionale de Audit; h) motivaţia auditorului controlat cu privire la neîndeplinirea obiectivelor urmărite de către echipa de inspectori; i) calificativul obţinut de către auditorul controlat; j) data şi semnăturile membrilor echipei de control şi a auditorului financiar controlat.  +  Articolul 23Nota de inspecţie şi celelalte documente de inspecţie vor fi înregistrate, arhivate şi păstrate la Cameră timp de 5 ani de la efectuarea controlului şi de la valorificarea constatărilor acestuia.  +  Articolul 24Fiecare obiectiv din Lista de obiective se va completa cu "DA" sau "NU", în funcţie de modul în care auditorul supus inspecţiei a răspuns cerinţelor din normele minimale de audit, făcându-se referire la deficienţele constatate şi la cauzele pentru care unele obiective nu au fost îndeplinite.  +  Articolul 25Pe baza constatărilor, Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională va stabili un procentaj (cuprins între 0% şi 100%), obţinut atât prin raportarea numărului obiectivelor pentru care răspunsul este "DA" la numărul total de obiective, cât şi în funcţie de importanţa obiectivelor şi a constatărilor făcute.  +  Articolul 26În funcţie de acest procentaj, auditorul inspectat va obţine un calificativ, după cum urmează:
    Procentaj Până la 20% De la 21 la 65% De la 66 la 80% De la 81 la 100%
    Calificativ D C B A
     +  Capitolul V Valorificarea rezultatelor controlului calităţii activităţii de audit  +  Articolul 27Pentru fiecare calificativ acordat se prevăd măsurile următoare:A. Pentru calificativul D:1. Măsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: a) repetarea inspecţiei după un an, cheltuielile ocazionate de această nouă inspecţie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli; b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză; c) sancţiuni disciplinare:- avertisment;- mustrare;- suspendarea calităţii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;- excluderea din Cameră; d) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în condiţiile legii.2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.3. Măsuri care se vor lua pentru a doua inspecţie, în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: a) repetarea inspecţiei după un an, cheltuielile ocazionate cu această nouă inspecţie urmând a fi suportate integral de către auditorii financiari în cauză, membri ai Camerei, în conformitate cu decontul de cheltuieli; b) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză; c) aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:- mustrare;- suspendarea calităţii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;- excluderea din Cameră.4. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.5. Măsuri care se vor lua pentru a treia inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ:- aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:- suspendarea calităţii de membru al Camerei pe o anumită perioadă;- excluderea din Cameră.6. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.B. Pentru calificativul C1. Măsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză; b) aplicarea de sancţiuni disciplinare, şi anume:- avertisment;- mustrare; c) publicarea sancţiunilor prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în condiţiile legii.2. În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor, membrii Camerei pot fi sancţionaţi disciplinar cu oricare dintre măsurile de mai sus.3. În cazul în care la a doua inspecţie auditorul inspectat se încadrează tot la calificativul C, acesta intră sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la calificativul D.C. Pentru calificativul B1. Măsuri care se vor lua la prima inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză; b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu avertisment.2. Măsuri care se vor lua la a doua inspecţie în urma căreia s-a stabilit un procentaj corespunzător acestui calificativ: a) participarea la cursuri suplimentare obligatorii de perfecţionare a pregătirii profesionale, al căror tarif va fi suportat integral de către cei în cauză; b) aplicarea sancţiunii disciplinare cu mustrare.3. În cazul în care nu se respectă măsurile dispuse, Camera poate lua măsurile de sancţionare prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, în funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite.  +  Articolul 28 (1) În baza constatărilor din notele de inspecţie prezentate de organele de inspecţie, Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională întocmeşte şi prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei un raport în care se propun măsurile ce vor fi luate în vederea prevenirii şi înlăturării abaterilor şi deficienţelor constatate, precum şi măsurile ce se impun a fi luate, inclusiv pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. (2) Raportul se prezintă spre aprobare Consiliului Camerei.  +  Articolul 29În baza hotărârilor Consiliului Camerei se transmit scrisori către auditorii financiari, membri ai Camerei, care au fost inspectaţi, în care sunt prevăzute măsurile hotărâte ce trebuie aplicate de cei inspectaţi şi termenul de aplicare a acestora.  +  Articolul 30Şeful Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională participă la şedinţele Biroului permanent şi Consiliului Camerei, în care sunt dezbătute documentele de control şi măsurile propuse de Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională.  +  Articolul 31Trimestrial şi anual, Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională prezintă Consiliului Camerei raportul asupra modului de îndeplinire a programului de activitate trimestrial, precum şi asupra principalelor constatări rezultate în urma inspecţiilor efectuate în perioada respectivă, propunând totodată şi măsuri de perfecţionare a activităţii Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională.  +  Articolul 32În funcţie de constatările rezultate în urma acţiunilor de control, inspectorii Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională pot propune, pe lângă măsurile de întocmire a documentelor potrivit normelor Camerei, măsuri de aplicare a sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România.----